« Powrót

22. Polityka kulturalna względem sektora kreatywnegoPolityka kulturalna jest bez wątpienia ważnym elementem wsparcia rozwoju przemysłów kreatywnych. Przykłady takich miast, jak Bilbao, Glasgow, Liverpool czy Essen dobitnie pokazują, jak przemyślana i konsekwentnie prowadzona polityka kulturalna może przekształcać obszary postindustrialne, które – opierając swój rozwój na jednym dominującym przemyśle – stanęły w okresie ostatnich kilkunastu lat przed widmem gospodarczej zapaści z powodu utraty konkurencyjności gałęzi przemysłu, rozwijanej na danym obszarze. Takie wyzwanie stoi przed wieloma aglomeracjami, które niegdyś rozkwitały, jak chociażby przed Detroit (z dominującym przemysłem samochodowym), czy też Łodzią (która oparła swój rozwój na przemyśle włókienniczym).

Potencjał tkwiący w sektorach kreatywnych jest – co budujące – dostrzegany przez decydentów gospodarczych na wielu szczeblach: miasta, regionu, kraju i całej Unii Europejskiej. Powstałe w ostatnich kilku latach opracowania i dokumenty strategiczne zdają się wskazywać, że w rozwoju sektorów kultury pokładane są nadzieje na transformację ekonomiczną obszarów zapóźnionych i dynamizację rozwoju gospodarczego.

Autor niniejszego bloku tematycznego stawia pytanie, czy tworzenie strategii (polityk) kulturalnych ma wpływ na rozwój sektora kreatywnego? Odpowiedź na to pytanie nie ogranicza się do przedstawienia kilku argumentów, lecz jest konsekwentnie prowadzona przez całe opracowanie. Autor analizuje opracowania, w których znajduje argumenty potwierdzające tę tezę. Wskazuje na synergię, jaka zachodzi pomiędzy sferą kultury i sferą gospodarczą. Aktywność przedsiębiorców w sektorach kreatywnych rozlewa się na inne obszary gospodarki.

Niniejszy blok tematyczny tworzy dziesięć jednostek redakcyjnych, które kompleksowo omawiają zagadnienie polityki kulturalnej wobec sektora kreatywnego. Autor przeprowadza analizę w sposób systematyczny, poprzez odniesienia do poszczególnych filarów polityki kulturalnej (analiza przedmiotowa) oraz do obszarów, gdzie jest prowadzona (analiza terytorialna). Znajdziemy zatem w opracowaniu przykłady udanych działań z zakresu polityki, realizowanych w Unii Europejskiej, z których można czerpać inspirację. Czytelnik zapozna się także z aktualnym stanem tej polityki w wybranych krajach UE, w Polsce i w różnych regionach Polski.

Autor dowodzi, że w celu efektywnej realizacji polityki kulturalnej niezbędne są długofalowe, planowe działania. Pomimo tematyki narzucającej faktograficzne podejście do zagadnienia, prowadzona przez kolejne jednostki redakcyjne analiza jest wnikliwa. Autor wychodzi poza dane liczbowe i fakty, wskazując czytelnikowi wiele elementów do własnej, pogłębionej analizy i samodzielnej oceny.

Autor przekazuje czytelnikowi swoje spostrzeżenia, wynikające z codziennego obcowania z sektorem kreatywnym, związane z prowadzeniem bloga na temat sektora kreatywnego, PR w kulturze, muzycznego know-how oraz twórczych rozwiązań na styku kultury oraz biznesu, dokonując interpretacji zdarzeń, które znaczą rozwój sektora kreatywnego w Polsce i w Unii Europejskiej.
Przypisy
Bibliografia

1. A. Janowska, Przemysły kreatywne - raz na wozie, raz pod wozem, http :// kulturasieliczy . pl / przemysly - kreatywne -% E 2%80%93- raz - na - wozie - raz - pod - wozem.
2. M. Niewęgłowski, Wiosna Przemysłów Kreatywnych, http :// www . businessandbeauty . pl / wiosna - przemyslow - kreatywnych /.
3. M. Niewęgłowski, Inwestycja i innowacja dla gospodarki, http://www.gf24.pl/13058/inwestycja-i-innowacja-dla-gospodarki.
4. R. Pawłowski, Fabryki kultury, http://wyborcza.pl/1,75475,9916643,Fabryki_kultury.html.
5. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy – kultura i przemysły kreatywne, Warszawa, Instytut Badań Strukturalnych 2012.
6. Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza – wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych, Warszawa, Ageron Polska 2012.
7. Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Warszawa, Ecorys 2009.
8. Znaczenie gospodarcze sektora kultury, Warszawa, IBS 2010.
9. Use Structural Funds for Cultural Projects, Brussels, European Parliament 2012.
10. Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów, Warszawa, PARP 2012.
11. Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Warszawa, Ecorys Polska 2009.
12. European Agenda for Culture, Brussels, European Parlament 2012.
13. Partnerstwa kreatywne w Polsce, Warszawa, Fundacja Pro Cultura 2011.
14. Creative Economy – Report 2010, USA, ONZ 2010.

Strony internetowe:

1. http://creativeindustries.co/ – blog o przemysłach kreatywnych i roli kultury w gospodarce.
2. http://www.ecorys.pl – raporty na temat przemysłów kreatywnych.
3. http://kreatywni.arp.gda.pl/ – strona pomorskiego projektu Sieć Kreatywnego Biznesu.
4. http://kulturasieliczy.pl – strona kampanii promocyjnej projektu Narodowego Centrum Kultury.
5. http://www.obserwatoriumkultury.pl – strona jednostki badawczej Narodowego Centrum Kultury.
6. http://www.keanet.eu/ – strona belgijskiej firmy konsultingowej specjalizującej się w tematyce przemysłów kreatywnych i kultury.
7. http://www.crea-re.eu/ – strona międzynarodowego partnerstwa skupiająca ekspertów z zakresu przemysłów kreatywnych i kultury.
8. http://ec.europa.eu/culture/ – unijne źródło wiedzy na temat raportów i dokumentów dotyczących przemysłów kreatywnych i kultury.
9. http://www.culturalpolicies.net/ – internetowe źródło wiedzy na temat polityk kulturalnych poszczególnych państw europejskich.
10. http://www.creatives.waw.pl/ – serwis internetowy skupiający społeczność kreatywną Warszawy i całej Polski.
11. http://www.purpose.com.pl/ – internetowy magazyn podejmujący tematykę znaczenia kultury i przemysłów kreatywnych.
12. http://creativepoland.eu – strona ogólnopolskiego projektu upowszechniającego wiedzę na temat przemysłów kreatywnych.
13. http://www.zamekcieszyn.pl/ – strona czołowego ośrodka myśli projektowej w Polsce.
14. http://www.e-c-c-e.de/ – strona Centrum Przemysłów Kreatywnych w Zagłębiu Ruhry.
15. http://www.howtogrow.eu/ – strona unijnej platformy internetowej wspierającej przemysły kreatywne.
16. http://www.artscouncil.org.uk/ – strona brytyjskiej instytucji państwowej zajmującej się wspieraniem szeroko pojętej kultury na wielu płaszczyznach.
17. http://creativeboom.co.uk/ – anglojęzyczny blog na temat realiów działalności przemysłów kreatywnych w Wielkiej Brytanii.
18. http://www.creativeengland.co.uk/ – strona angielskiej agencji rządowej wspierającej rozwój projektów filmowych, telewizyjnych oraz z obszaru elektronicznej rozrywki.
19. http://www.creativebusinesscup.com/ – strona globalnego konkursu kreatywnych start-upów.
20. http://creativecities.britishcouncil.org/ – podstrona British Council na temat przemysłów kreatywnych.
21. http://www.eccia.eu/ – strona The European Cultural and Creative Industries Alliance – instytucji zrzeszających krajowe organizacje związane z przemysłami kreatywnymi.
22. http://www.kreatywna.lodz.pl/ – portal internetowy o przemysłach kreatywnych w Łodzi.
23. http://www.kulturwirtschaft.de/ – anglojęzyczny blog o niemieckich przemysłach kreatywnych i kulturze.
24. http://www.obywatelekultury.org/ – strona oddolnego ruchu Obywatele Kultury, który walczy o 1% z budżetu państwa na cele kulturalne (w tym na edukację kulturalną).
25. http://www.creative-city-berlin.de/en/ – portal internetowy o społeczności kreatywnej Berlina.