« Powrót

Rozdział 19. Najczęściej zadawane pytania1) Czym są elementy przedmiotowe umowy o dzieło?
Są to podstawowe i konieczne postanowienia stron, których istnienie pozwala uznać, że strony zawarły umowę o dzieło. Tymi elementami są określenie i wykonanie dzieła, do którego wykonania zobowiązany jest przyjmujący zamówienie, oraz ustalenie wynagrodzenia za wykonanie dzieła przez zamawiającego na rzecz przyjmującego zamówienie.

2) W jaki sposób można ustalić wysokość wynagrodzenia w umowie o dzieło?
Kodeks cywilny wymienia dwa sposoby ustalania wynagrodzenia, tj. wynagrodzenie kosztorysowe albo ryczałtowe. Wynagrodzenie kosztorysowe jest ustalane na podstawie przygotowanego w tym celu zestawienia prac i materiałów z podaniem cen jednostkowych (roboczogodziny, ceny za m2 materiału itp.). Wynagrodzenie ryczałtowe to z góry określona kwota pieniężna.

3) Czym są elementy przedmiotowe umowy sprzedaży?
Tymi elementami są: istnienie i określenie ceny rzeczy, zobowiązanie sprzedającego do przeniesienia własności rzeczy przez sprzedającego na kupującego, zobowiązanie do wydania rzeczy przez sprzedającego kupującemu, zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny sprzedającemu.

4) Czym różni się oferta sprzedaży od zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży?
Prawidłowe odróżnienie oferty od zaproszenia do zawarcia umowy wymaga przeprowadzenia oceny, czy w konkretnym wypadku do potencjalnego kontrahenta kierowana była informacja o możliwości zawarcia określonej umowy i płynących z niej korzyściach, czy też sprecyzowana została jednoznaczna propozycja zawarcia z nim określonej umowy. Pierwsza sytuacja odpowiadać będzie zaproszeniu do zawarcia umowy, drugą należy już kwalifikować jako ofertę.

5) Czym różni się rękojmia od gwarancji w umowie sprzedaży?
Rękojmia, jako reżim odpowiedzialności za wady rzeczy i prawa sprzedawcy, ma charakter ustawowy. Gwarancja dotyczy tylko odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy i jest odrębną umową zawieraną pomiędzy gwarantem a kupującym.

6) Czym jest umowa nazwana?
Umowa nazwana – czyli taka, która została określona regulacją ustawową.

7) Jaki jest cel i powód tworzenia umów nazwanych?
Powodem tworzenia umów nazwanych jest potrzeba sformułowania i określenia najważniejszych cech takiej umowy oraz konieczność zabezpieczenia jej stron z uwagi na powszechność stosowania jej postanowień. Celem umowy nazwanej jest wzmocnienie pewności obrotu prawnego pozwalające na odwołanie się do przewidzianych przez prawo regulacji przy ocenie konkretnych stosunków zobowiązaniowych.

8) Czym są elementy przedmiotowe umowy zlecenia?
Są to podstawowe i konieczne postanowienia stron, których istnienie pozwala uznać, że zawarły one umowę zlecenia. Tym elementem jest dokonanie czynności prawnej (określonej) przez przyjmującego zlecenie dla dającego zlecenie wykonania tej czynności.

9)Jakie elementy podstawowe zawiera umowa spółki cywilnej?
Umowa spółki cywilnej zawiera:
1. Zobowiązanie się każdego ze wspólników do osiągnięcia określonego celu gospodarczego.
2. Działanie wspólników w określony sposób.
3. Wniesienie wkładów do spółki cywilnej.

10)Jaki jest cel i powód tworzenia umów spółki cywilnej?
Celem i powodem jest dążenie wspólników do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przy sformalizowanym stopniu współpracy i ustanowieniu reguł rządzących aktywami, jakie wspólnicy przeznaczają na ten cel w postaci wkładów.

11) Co nazywamy instytucją prawa cywilnego?
Instytucję prawną stanowi zorganizowany zespół przepisów prawnych spełniających określone funkcje, regulujących daną sferę stosunków społecznych w sposób kompleksowy (np. prawo własności, małżeństwo, zobowiązanie, odpowiedzialność deliktowa, umowa pożyczki itp.).

12) Co Kodeks cywilny określa mianem „przedsiębiorstwa”?
Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

13) Co podlega ochronie w umowie ubezpieczenia na życie?
W umowie ubezpieczenia na życie ochronie podlegają życie, zdrowie, zdolność do pracy zarobkowej oraz określone w umowie zdarzenia związane z życiem prywatnym i zawodowym osoby ubezpieczonej, np. urodzenie dziecka . Chodzi tutaj o dożycie przez ubezpieczonego określonej daty, w której nastąpi określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zdarzenie .

14) Co podlega ochronie w umowie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków?
W umowie od następstw nieszczęśliwych wypadków chodzi o ochronę dóbr osobistych (życia, zdrowia) przed działaniem niespodziewanych sił zewnętrznych, losowych, działających w sposób nagły, wbrew woli poszkodowanego, powodujących śmierć, rozstrój zdrowia lub uszkodzenie ciała poszkodowanego.

15) Jakie są elementy przedmiotowe istotne umowy ubezpieczenia majątkowego?
Elementami istotnymi umowy ubezpieczenia majątkowego jest zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia w razie zajścia określonego w umowie wypadku przez ubezpieczyciela oraz zobowiązanie do zapłaty składki przez ubezpieczającego na wypadek naruszenia interesu majątkowego ubezpieczającego (lub osoby trzeciej). Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na wypłacie odszkodowania.

16) Jakie rodzaje ubezpieczenia majątkowego możemy wyróżnić?
Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenia mienia, a także odpowiedzialności cywilnej. Popularnymi ubezpieczeniami mienia są ubezpieczenia mieszkań i domów. Można też wymienić ubezpieczenie AC (autocasco). Umożliwiają one zabezpieczenie majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych (np. pożar, gradobicie, powódź).

17) Czym jest interes majątkowy w umowie ubezpieczenia majątkowego?
Przez interes majątkowy należy rozumieć stosunek wartości łączący dane dobro z konkretną osobą. Jest to interes, który da się wycenić w formie pieniężnej na podstawie kryteriów rynkowych. Jego przeciwieństwem jest interes osobowy (przy ubezpieczeniach osobowych), którego nie można z góry wycenić. Interes majątkowy należy rozumieć bardzo szeroko, dlatego stroną umowy ubezpieczenia majątkowego może być zarówno właściciel rzeczy, jak i wynajmujący rzecz, najemca, tj. osoby, które chcą ubezpieczyć jakieś dobro o charakterze majątkowym.

18) Jakie są elementy przedmiotowe istotne umowy ubezpieczenia?
Elementami istotnymi umowy ubezpieczenia majątkowego jest zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia w razie zajścia określonego w umowie wypadku przez ubezpieczyciela oraz zobowiązanie do zapłaty składki przez ubezpieczającego.

19) Czym są OWU?
Ogólne warunki ubezpieczenia to standardowe postanowienia, które stosuje ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) do umów danego rodzaju, które zawiera z ubezpieczającymi. Konieczność ich stosowania wynika z ogromnej ilości możliwych stanów faktycznych (wypadków) objętych umową ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia to pewien z góry opracowany zbiór klauzul umownych mających na celu uproszczenie oraz ułatwienie procesu zawierania umów ubezpieczenia przez ich ujednolicenie. Stanowią one typową, niejako wzorcową treść umowy ubezpieczenia danego rodzaju, stwarzają podstawę do kalkulacji składek i opracowywania odpowiednich taryf.

20) Czym jest prawo cywilne?
Prawo cywilne to gałąź prawa zawierająca regulacje dotyczące stosunków majątkowych i niemajątkowych między podmiotami tego prawa (osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznały zdolność prawną), opartych na zasadzie równorzędności i zasadzie autonomii woli stron tych podmiotów.

21) Co oznacza zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP?
Zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP to prawo, które zostało uchwalone przez właściwy organ władzy publicznej, we właściwej formie prawnej w przewidzianej przez prawo procedurze. Ramy źródeł prawa wyznacza art. 87 Konstytucji RP, zgodnie z którym źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Ponadto źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są akty prawa miejscowego. na obszarze działania organów, które je ustanowiły (np. uchwały samorządu terytorialnego).

22) Czym jest zasada prawna Sądu Najwyższego?
Zasada prawna Sądu Najwyższego to uchwała podejmowana przynajmniej przez siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego na wniosek jego Pierwszego Prezesa w przypadku, gdy w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego ujawnią się rozbieżności w wykładni prawa.

23) Czym jest cytat w rozumieniu prawa autorskiego?
Cytat w prawie autorskim to takie przytoczenie we własnym utworze cudzej twórczości, które nie wymaga zgody twórcy oraz nie niesie ze sobą obowiązku uiszczania na jego rzecz wynagrodzenia. Prawo cytatu stanowi ograniczenie autorskich praw majątkowych na rzecz dozwolonego użytku.

24) Jakie warunki muszą zostać spełnione by zacytowanie cudzego utworu było zgodne z prawem i nie naraziło twórcy na odpowiedzialność cywilną bądź karną?
Cytat musi być zastosowany w samodzielnym, w rozumieniu prawa autorskiego, utworze, wolno cytować jedynie urywki utworów lub drobne utwory w całości, cytowanie musi być uzasadnione celami wymienionymi w przepisie art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dozwolone jest cytowanie jedynie utworów rozpowszechnionych.

25) Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy licencją wyłączną a licencją niewyłączną?
Zawarcie umowy licencyjnej, niezależnie od jej rodzaju,nie pozbawia dotychczasowego uprawnionego autorskich praw majątkowych, które w dalszym ciągu jemu przysługują, a jedynie ma ten skutek, że po stronie licencjobiorcy powstaje uprawnienie do korzystania z utworu w określonym umową zakresie. Różnica polega na tym, że w przypadku licencji wyłącznej licencjodawca nie może udzielić osobom trzecim prawa do korzystania objętym nią utworem w określony sposób na objętych licencją wyłączną polach eksploatacji w czasie jej trwania. Natomiast licencja niewyłączna nie ma takiego skutku, zatem licencjodawca może w dalszym ciągu udzielać licencji podmiotom trzecim w dowolnie obranym przez siebie zakresie.

26) Jakie są wymagania odnośnie formy umowy o przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umowy licencyjnej?
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umowa licencyjna wyłączna winny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. Natomiast licencja niewyłączna może być udzielona nawet ustnie, a także w sposób dorozumiany.

27) Proszę wyjaśnić pojęcie znaku towarowego.
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

28) W jakich przypadkach nie można uzyskać prawa ochronnego?
Chodzi o oznaczenia, które nie mogą być znakiem towarowym oraz nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Te ostatnie to takie, które 1) nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone, 2) składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności, 3) weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

29) Kiedy zainteresowany podmiot nie uzyska ochrony na znak towarowy?
Zainteresowany nie uzyska prawa ochronnego na oznaczenia 1) których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, 2) które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, 3) które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru.

30) Czym jest wynalazek?
Ustawa Prawo własności przemysłowej nie zawiera legalnej definicji wynalazku. Wskazuje jedynie przesłanki, które wynalazek powinien spełniać. Termin wynalazek jest definiowany np. jako rozwiązanie określonego problemu przy posłużeniu się zdatnymi do opanowania siłami przyrody dla osiągnięcia przyczynowo przewidywalnego rezultatu, leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka.

31) Czym jest patent?
Patent jest decyzją administracyjną, na podstawie której zgłaszający nabywa prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Patent powinien być udzielony tylko na takie rozwiązanie techniczne, które reprezentuje określony kwalifikowany poziom wynalazczy.

32) Jaka jest niezbędna przesłanka podjęcia działalności gospodarczej?
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

33) Jakie są warunki zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej?
Ustawodawca wskazuje następujące warunki zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej:
1. niezatrudnianie pracowników;
2. termin zawieszenia;
3. zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej sensu largo;
4. wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, który jest wnioskiem o zmianę wpisu.

34) Jaki ważny obowiązek informacyjny ciąży na przedsiębiorcy?
Zgodnie z art. 16 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

35) Zdefiniuj pojęcie działalności gospodarczej?
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie jest jedynym miejscem, w którym ustawodawca zawarł definicję działalności gospodarczej.

36) Kto to jest przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?
Przedsiębiorca jest osobą fizyczną, osobą prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.
37) Czym jest firma przedsiębiorcy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

Firma przedsiębiorcy jest terminem, który indywidualizuje swego rodzaju „nazwę”, pod którą funkcjonuje w obrocie gospodarczym. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, i te dwa elementy stanowią element obligatoryjny firmy (tzw. korpus). Wszelkie pozostałe dodatki, takie jak PHU, PPHU, bądź inne fantazyjne, mają jedynie charakter fakultatywny.

38) Jakie są charakterystyczne elementy definicji osoby prawnej?
Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Osoba prawna działa poprzez swoje organy i dzięki nim uczestniczy w obrocie gospodarczym jako podmiot praw i obowiązków. Osoby prawne posiadają wyodrębniony majątek. Majątek ten umożliwia ponoszenie odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania.

39) Co powinien zawierać wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów?
Wniosek o wydanie interpretacji powinien dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Jednocześnie przedsiębiorca powinien przedstawić własne stanowisko w sprawie. W pozostałym zaś zakresie wniosek przedsiębiorcy powinien obowiązkowo zawierać takie elementy, jak:
1. firmę przedsiębiorcy;
2. oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;
5. adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

40) Kto jest stroną w postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia na budowę?
W postępowaniu administracyjnym stronami w sprawie pozwolenia na budowę są:
a) inwestor,
b) właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania.

41) Czy są jakieś wyjątki zezwalające na odstąpienie od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę?
Tak. Ustawodawca przewidział szereg wyjątków, w których odstąpiono od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Artykuł 29 ustawy Prawo budowlane zawiera zamknięty katalog obiektów i robót budowlanych, które zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

42) Co to jest projekt budowlany i co m.in. powinien zawierać?
Projekt budowlany stanowi główny dokument, który jest dołączany do wniosku o pozwolenie na budowę. Powinien zawierać m.in. projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, oraz projekt architektoniczno-budowlany, określający w szczególności funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego.

43) Kto jest stroną w postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia na użytkowanie?
Stroną w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor.

44) Co to jest dziennik budowy?
Zgodnie z art. 45 ust. 1 pr.b. dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika budowy określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

45) Proszę wymienić ustawowych uczestników procesu budowlanego.
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane do uczestników procesu budowlanego należą: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robót.

46) Co jest istotą samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie?
Istotą samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest zapewnienie konieczności fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

47) Proszę podać elementy definicji obiektu budowlanego.
Przez obiekt budowlany należy rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury.

48) Jakie zobowiązania sektora finansów publicznych wchodzą w skład państwowego długu publicznego?
Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułu:
1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek;
3) przyjętych depozytów;
4) wymagalnych zobowiązań:
a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

49) Co to są procedury oszczędnościowe i sanacyjne?
Procedury oszczędnościowe i sanacyjne to procedury wskazane w ustawie o finansach publicznych, których celem jest niedopuszczenie do nadmiernego wzrostu wartości państwowego długu publicznego i w konsekwencji przekroczenia jego ostatecznej relacji do PKB ustalonej na poziomie 60%. W zależności od ukształtowania się relacji pomiędzy państwowym długiem publicznym a produktem krajowym brutto przewidziane zostały trzy grupy działań naprawczych.

50) Jakie jednostki, w świetle ustawy o finansach publicznych, wchodzą w skład sektora finansów publicznych?
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzą:
1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
3) jednostki budżetowe;
4) samorządowe zakłady budżetowe;
5) agencje wykonawcze;
6) instytucje gospodarki budżetowej;
7) państwowe fundusze celowe;
8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11) uczelnie publiczne;
12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
13) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

51) Co rozumiemy pod pojęciem kontroli zarządczej i jakie są jej podstawowe cele?
Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Cele kontroli zarządczej to:
1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2) skuteczność i efektywność działania;
3) wiarygodność sprawozdań;
4) ochrona zasobów;
5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;
6) efektywność i skuteczność przepływu informacji;
7) zarządzanie ryzykiem.

52) Czym różnią się instytucje kultury od innych podmiotów zajmujących się działalnością kulturalną?
Instytucje kultury tworzyć mogą jedynie podmioty wymienione w ustawie – ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego. Takiego statusu nie mają jednostki zajmujące się prowadzeniem działalności kulturalnej, tworzone przez inne podmioty – organizacje pozarządowe, osoby fizyczne itp.

53) Kto kieruje instytucją kultury?
Na czele instytucji kultury stoi dyrektor powoływany przez organizatora lub wybierany w drodze konkursu.

54) W jaki sposób instytucje kultury finansowane są przez państwo?
Podmiot, który tworzy instytucję kultury, zobowiązany jest wyposażyć ją w środki niezbędne do rozpoczęcia działalności i dalszego funkcjonowania. Może przybrać to formę wyposażenia w mienie, ponadto przekazuje on instytucji kultury z własnych środków dotacje celowe i podmiotowe.

55) Na czym polega działalność kulturalna w rozumieniu ustawy?
Działalność kulturalna w rozumieniu ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, jest to bardzo szeroka definicja, dzięki której na podstawie ustawy działać mogą podmioty o bardzo różnym charakterze.

56) W jaki sposób mogą zostać uhonorowane osoby zasłużone dla kultury lub wyróżniające się w jej tworzeniu?
Przepisy ustawy przewidują cztery sposoby uhonorowania osób związanych z działalnością kulturalną:
a) Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”;
b) Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
c) Doroczne nagrody;
d) Stypendium.

57) W jaki sposób organy publiczne wspierają działalność kulturalną?
Państwo i jednostki samorządu terytorialnego sprawują mecenat nad działalnością kulturalną. Przede wszystkim mogą przyznawać dotacje celowe na działalność podmiotów prowadzących działalność kulturalną.

58) Kiedy została przyjęta ustawa Prawo o stowarzyszeniach?
Ustawa ta została uchwalona w 1989 r.

59) Ile osób może założyć stowarzyszenie?
Stowarzyszenie może założyć co najmniej 15 osób.

60) Od kiedy stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną? Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

61) Proszę wymienić organy stowarzyszenia.
Do organów stowarzyszenia należą: walne zebranie członków, zarząd oraz organ wewnętrznej kontroli.

62) Kto sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń?
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń sprawuje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, zaś w pozostałych przypadkach starosta.

63) Czy organ nadzoru może występować do sądu o nałożenie na stowarzyszenie grzywny?
Organ może występować do sądu o nałożenie grzywny na stowarzyszenie w wysokości do 5000,00 zł.

64) Czy stowarzyszenie zwykłe posiada osobowość prawną?
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej.

65) Czy stowarzyszenie zwykłe może prowadzić działalność gospodarczą?
Stowarzyszenie zwykłe nie może prowadzić działalności gospodarczej.

66) Jaki jest zakres obowiązków likwidatora stowarzyszenia?
Likwidator powinien przeprowadzić likwidację w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem. Do jego szczególnych obowiązków należy zawiadomienie sądu o wszczęciu likwidacji oraz podanie o tym do publicznej wiadomości. Natomiast po zakończeniu likwidacji likwidator jest zobligowany do zgłoszenia sądowi wniosku o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

67) Na jaki cel jest przeznaczany majątek zlikwidowanego stowarzyszenia?
Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania członków o likwidacji stowarzyszenia. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie decyzje powierza się sądowi. Orzeka on o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

68) Kto może założyć fundację?
Fundację zakłada tzw. fundator. Fundatorem może być osoba fizyczna, niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania. Fundację może również założyć osoba prawna, z siedzibą w Polsce lub za granicą.

69) Podaj cele, do których realizacji można powołać fundację?
Fundacja może być ustanowiona do realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

70) Kto to jest wolontariusz i czy ma on status pracownika?
Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o wolontariacie. Wolontariusz nie jest pracownikiem; do stosunku łączącego wolontariusza z korzystającym stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

71) Podaj obligatoryjne elementy porozumienia. Kiedy musi ono mieć formę pisemną?
Ustawa wymaga, aby w porozumieniu zawarte zostały postanowienia dotyczące: zakresu, sposobu i czasu realizacji świadczenia. Pozostałe warunki strony uzgadniają swobodnie. Jeśli wolontariat ma trwać ponad 30 dni, wymagana jest pisemna forma porozumienia z korzystającym. Oczywiście nawet w przypadku formy ustnej, wolontariusz może oczekiwać pisemnego potwierdzenia przez korzystającego warunków wolontariatu.

72) Wyjaśnij, czym jest działalność pożytku publicznego?
Jest to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o wolontariacie. Sfera zadań publicznych jest ściśle określonym w ustawie katalogiem.

73) Co oznacza, że statutowa działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna?
Organizacje, wykonując zadania statutowe, mogą oferować swoje usługi nieodpłatnie, jednak mogą też pobierać za nie opłaty bez obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej.

74) Jaka jest relacja między działalnością pożytku publicznego a statusem organizacji pożytku publicznego (OPP)?
Działalność pożytku publicznego może być prowadzona nie tylko przez organizacje, które uzyskały status OPP.

75) Jakiej ochronie podlega wizerunek?
Po pierwsze wizerunek, jako dobro osobiste, podlega ochronie przewidzianej w art. 24 k.c. Zgodnie z postanowieniami tego przepisu, ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.

Ochronę zapewnia regulacja art. 81 ustawy ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym.
76) Wskaż wyjątki, dotyczące rozpowszechniania wizerunku, niewymagające zgody.
Wyjątki dotyczą rozpowszechnienia wizerunku następujących osób:
a) powszechnie znanych, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nie funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
b) osób stanowiących jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

77) Czym jest ograniczona swoboda wypowiedzi prasowej?
Ograniczenia, dotyczące wypowiedzi prasowej, wynikają m.in. z następujących regulacji:
a) Kodeksu karnego, w którym spenalizowano zniesławienie i znieważenie, również za pośrednictwem środków masowego przekazu,
b) ochrony dóbr osobistych, uregulowanej w Kodeksie cywilnym, która jest doprecyzowana np. w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

78) Na czym powinno polegać rzetelne omawianie zjawisk przez dziennikarza?
Dziennikarz w trakcie wykorzystywania materiałów prasowych powinien wszechstronnie, a nie tylko selektywnie, przekazywać informacje. Zobowiązany jest przedstawiać wszystkie okoliczności oraz nie działać „pod z góry założoną tezę”.

79) Czy osoba fizyczna, która złoży w piątek wieczorem wniosek o wpis do CEIDG, musi czekać do poniedziałku, aż zostanie wpisana, by móc rozpocząć działalność gospodarczą?
Nie, gdyż działalność gospodarczą można rozpocząć już w chwili złożenia wniosku o wpisanie.

80) Czy osoba posiadająca paszport oraz prawo jazdy musi mieć mimo wszystko dowód osobisty?
Tak, ponieważ zgodnie z ustawą każdy jest zobowiązany do posiadania dowodu osobistego bez względu na posiadanie innych dokumentów potwierdzających tożsamość.

81) Czy od decyzji ponownie rozpatrzonej przez ten sam organ przysługuje środek odwoławczy do organu wyższego rzędu?
Nie, ponieważ jeżeli w postępowaniu kontrolnym decyzja jest ponownie rozpoznawana przez ten sam organ, to znaczy, że nie ma nad nim organu wyższego stopnia, który mógłby rozpoznać odwołanie.


82) Czy referendum dotyczące samoopodatkowania się mieszkańców gminy zawsze jest ważne?
Nie, gdyż w takim referendum musi wziąć udział przynajmniej 30% uprawnionych do głosowania, spośród których 2/3 musi poprzeć propozycję samoopodatkowania się.

83) Czy jest możliwe odwołanie w wyniku referendum starosty?
Nie, gdyż w wyniku referendum lokalnego można odwołać jedynie te organy, które pochodzą z wyborów bezpośrednich, tj. organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

84) Dlaczego w Sopocie jest prezydent miasta, mimo że to miasto liczy mniej niż 40 000 mieszkańców?
Ponieważ prezydent stał na czele Sopotu jeszcze przed wejściem w życie ustawy, która prawo do tytułu „prezydenta miasta” przyznawała miastom liczącym ponad 100 000 mieszkańców.

85) Czy Rada Ministrów może znosić, tworzyć i zmieniać granice jednostek samorządu terytorialnego wbrew stanowisku parlamentu?
Tak, ponieważ Rada Ministrów robi to w drodze rozporządzenia, do wydania którego nie potrzeba każdorazowego uprawnienia wydanego przez parlament.

86) W jakiej sytuacji zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę?
Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:
– jest niezgodna z ustawą;
– jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z wyłączeniem oczywistych omyłek pisarskich niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
– została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
– zawiera błędy w obliczeniu ceny;
– wykonawca w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki pisarskiej;
– jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


87) Kiedy umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego podlega unieważnieniu?
Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający:
– z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki;
– nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w BZP albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Dz. Urz. UE;
– zawarł umowę przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy pzp;
– w przypadku wniesienia odwołania przez wykonawcę zawarł umowę przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze;
– uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu;
– udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp;
– z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę.

88) Kto może zostać wykonawcą zamówienia publicznego?
Wykonawcą zamówienia publicznego może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wykonawcy mają również prawo do wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, tworząc konsorcjum.

89) Jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu?
Zamawiający może żądać wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
Dokumenty te zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

90) Jaki dokument zobowiązane są złożyć osoby biorące udział w postępowaniu ze strony zamawiającego w celu zagwarantowania zasady bezstronności i obiektywizmu?
W celu zagwarantowania zasady bezstronności i obiektywizmu osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 ustawy pzp – tzw. oświadczenie o bezstronności. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

91) Z jakiego tytułu pracownik zamawiającego może ponieść odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy pzp?
Pracownik zamawiającego może ponieść odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy pzp z tytułu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, na podstawie Kodeksu pracy, odpowiedzialność karną na podstawie Kodeksu karnego, jak również odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną na podstawie przepisów szczególnych.

92) W jaki sposób zamawiający zobowiązany jest sporządzić opis przedmiotu zamówienia?
Ustawa nakłada na zamawiającego obowiązek dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, np. poprzez wskazanie produktu konkretnego producenta.

93) W jakiej sytuacji zamawiający może opisać przedmiot zamówienia, używając znaków towarowych, patentów lub pochodzenia?
Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia, używając znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, gdy zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki:
– jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, czyli produkt jest np. wyjątkowo rzadki czy produkowany tylko przez nielicznych wykonawców;
– zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń;
– wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

94) Co jest podstawą ustalenia wartości zamówienia?
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zakazane jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

95) Proszę wyjaśnić, gdzie należy szukać informacji, co do wysokości środków przeznaczanych przez państwo na promocję i wspieranie polskiej kultury?

Fundusze na rzecz promocji i wspierania polskiej kultury pochodzą ze środków publicznych, których wysokość jest uwzględniana w ustawie budżetowej na dany rok. W ustawie budżetowej określane są tzw. części budżetowe, w tym m.in. klasa nr 24: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

96)Na co przeznaczane są środki z budżetu państwa w związku kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego?
Środki z budżetu państwa są przeznaczane m.in. na dotacje i subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego we wskazanym zakresie, realizację programów mających na celu poprawę dostępu do kultury, renowację i odbudowę zabytków, wykup zagrabionych zabytków w czasie II wojny światowej, działalność muzeów i teatrów.

96) Co obejmuje pojęcie kinematografia?
Kinematografia obejmuje:
- twórczość filmową;
- produkcję filmów;
- usługi filmowe;
- dystrybucję i rozpowszechnianie filmów, w tym działalność kin, upowszechnianie kultury filmowej, promocję polskiej twórczości filmowej oraz gromadzenie, ochronę i upowszechnienie zasobów sztuki filmowej.

97)Co to jest film?
Jest to utwór o dowolnej długości, w tym utwór dokumentalny lub animowany, złożony z serii następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, utrwalonych na jakimkolwiek nośniku, umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, wywołujących wrażenie ruchu i składających się na oryginalną całość, wyrażającą akcję (treść) w indywidualnej formie, a ponadto, z wyjątkiem utworów dokumentalnych i animowanych, przeznaczony do wyświetlania w kinie jako pierwszym polu eksploatacji w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

98)Co to jest film niskobudżetowy?
Jest to film, którego koszt produkcji jest niższy niż dwukrotność maksymalnej kwoty dofinansowania filmu, ustalonej na dany rok przez Radę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

99)Kim jest producent filmu?
Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, posiadająca osobowość prawną, która podejmuje inicjatywę, faktycznie organizuje, prowadzi i ponosi odpowiedzialność za kreatywny, organizacyjny i finansowy proces produkcji filmu.

100)Co oznacza pojęcie dystrybucja filmu?
Jest to nabycie prawa do eksploatacji filmu, w tym prawa do wykonywania kopii filmu i przystosowania filmu do eksploatacji w wersji językowej innej niż ta, w której został wytworzony oraz przekazanie tego prawa innym podmiotom w celu rozpowszechniania filmu.

101) Co to są usługi filmowe?
Usługi świadczone w ramach wykonywanej działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na rzecz producentów do celów produkcji filmowej, obejmujące w szczególności czynności wykonywane przy pomocy własnych pracowników, udostępnianie pomieszczeń i hal zdjęciowych, sprzętu filmowego bez obsługi oraz wykonywanie specjalistycznych usług transportowych.

102) Jakie są organy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej?
- dyrektor
- Rada PISF

103) Kto powołuje dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej?
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po przeprowadzeniu konkursu.

104) Jakie są zadania Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej?
- wytyczanie kierunków działania instytutu, w szczególności poprzez zatwierdzanie ogłaszanych przez dyrektora programów operacyjnych a także własnych inwestycji instytutu powyżej 5 mln zł;
- opiniowanie rocznego planu działalności oraz projektu rocznego planu finansowego instytutu w terminach umożliwiających przedłożenie tych planów ministrowi do zatwierdzenia;
- opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego instytutu, w tym formułowanie zaleceń i postulatów na rok następny;
- opiniowanie zmian statutu oraz wyrażanie zgody na dokonywanie zmian w statucie z inicjatywy ministra;
- zatwierdzanie propozycji dyrektora w przedmiocie przesunięcia środków pomiędzy programami w planie finansowym powyżej 20% zaplanowanych kwot;
- przedstawianie ministrowi, innym organom administracji publicznej oraz dyrektorowi stanowisk, opinii i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących instytutu i kinematografii.

105) Jakie są programy operacyjne na rok 2013 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej?
- Produkcja Filmowa;
- Promocja Polskiego Filmu za Granicą;
- Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej;
- Rozwój Kin.

106) Co jest celem Programu Operacyjnego Produkcja Filmowa?
– tworzenie warunków do rozwoju projektów filmów polskich oraz koprodukcji krajowych i międzynarodowych,
– inspirowanie i wspieranie produkcji wszystkich rodzajów polskiej twórczości filmowej, a w szczególności filmów autorskich,
– wspieranie debiutów reżyserskich,
– wspieranie koprodukcji międzynarodowych, podejmowanych przez polskich producentów,
– dofinansowanie produkcji filmów, których scenariusze zostały wyłonione w konkursach ogłaszanych przez PISF,
– priorytetowe dofinansowanie produkcji filmów, których okres rozwoju projektu, tzw. development, był współfinansowany ze środków PISF.

107) Jakie przedsięwzięcia mogą być objęte dofinansowaniem z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej?
Przedsięwzięcia z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmów oraz promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej.

108) Kto nie może uzyskać dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej?
a) osoba fizyczna, skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, jeżeli osoba będąca członkiem organów zarządzających bądź wspólnikiem tej jednostki została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo wymienione w pkt a);
c) podmiot, który:
- posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
- pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego lub
- w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia naruszył w sposób istotny umowę zawartą z instytutem.

109) Jakie kryteria brane są pod uwagę przed przyznaniem dofinansowania przez PISF?
- walory artystyczne, poznawcze i etyczne;
- znaczenie dla kultury narodowej oraz umacniania tradycji polskiej i języka ojczystego;
- wzbogacenie europejskiej różnorodności kulturalnej;
- przewidywanie skutków planowanego przedsięwzięcia;
- warunki ekonomiczno-finansowe realizacji.

110) Jakie kryteria brane są pod uwagę podczas oceniania dzieła w zakresie znaczenia dla kultury narodowej oraz umacniania tradycji polskiej i języka ojczystego?
- sięganie do dorobku polskiej kultury;
- podejmowanie ważnych tematów historycznych;
- umacnianie tożsamości narodowej i upowszechnianie treści patriotycznych, w szczególności w utworach adresowanych do dzieci i młodzieży;
- ukazywanie bogactwa i różnorodności regionów;
- ochrona i zachowanie polskiej kultury filmowej.

111) Jakie kryteria brane są pod uwagę podczas oceniania dzieła w zakresie warunków ekonomiczno-finansowych?
- udział pozapublicznych środków w budżecie przedsięwzięcia:
- zaangażowanie środków międzynarodowych;
- spodziewany efekt ekonomiczny przedsięwzięcia;
- dotychczasowy dorobek producenta i reżysera.

112) Jakie informacje powinien zawierać wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia?
- imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres zamieszkania lub adres siedziby;
- adres korespondencyjny;
- opis zaplanowanego przedsięwzięcia;
- określenie wysokości i formy wnioskowanego dofinansowania;
- budżet przedsięwzięcia ze wskazaniem źródeł finansowania, w tym wysokości i źródeł własnego wkładu finansowego oraz wysokości i źródeł wkładu finansowego, pochodzącego ze źródeł publicznych;
- termin realizacji przedsięwzięcia;
- uzasadnienie przedsięwzięcia pod kątem kryteriów przyznania dofinansowania;
- oświadczenie o spełnianiu określonych w ustawie o kinematografii oraz ww. rozporządzeniach warunków dla otrzymania dofinansowania
- w przypadku przedsięwzięcia z zakresu produkcji filmu – plan dystrybucji i rozpowszechniania filmu;
- w przypadku przedsięwzięć w zakresie przygotowania projektów filmowych i produkcji filmów – umowy, na podstawie których nastąpi finansowanie przedsięwzięcia przez podmioty inne niż instytut;
- inne informacje i dokumenty, niezbędne do rozpatrzenia wniosku, w tym określone w programach operacyjnych.

113) Jaki jest zakres umowy o dofinansowanie dzieła w formie dotacji?
- zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
- wysokość udzielonej dotacji oraz termin i sposób płatności;
- tryb kontroli wykonania umowy;
- termin i sposób rozliczania dotacji;
- tryb i termin zwrotu dotacji w przypadku osiągnięcia zysku z przedsięwzięcia;
- tryb i termin zwrotu dotacji w przypadku wykorzystania jej w niepełnej wysokości bądź wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.

114) Jaki jest zakres umowy o dofinansowanie dzieła w formie pożyczki?
- przeznaczenie pożyczki;
- wysokość pożyczki;
- warunki i termin wypłaty pożyczki;
- warunki i termin spłaty pożyczki;
- przypadki, w których pożyczka podlega zwrotowi przed upływem terminu spłaty;
- tryb kontroli wykonania umowy;
- warunki rozwiązania umowy;
- sposób zabezpieczenia pożyczki.

115) Jaki jest zakres umowy o dofinansowanie dzieła w formie poręczenia?
- przedmiot zobowiązania;
- podmiot, z którym ma być zawarta umowa poręczenia;
- odpowiedzialność instytutu jako poręczyciela;
- wysokość i okres poręczenia;
- warunki rozwiązania umowy;
- zabezpieczenie poręczenia.

116) Na co należy zwracać uwagę podczas składania wniosku do PISF o dofinansowanie?
1. dokładne wypełnienie wniosku: wszystkie wymagane pola muszą być wypełnione, bowiem brak niektórych informacji skutkować będzie niekonsekwencjami w harmonogramie i kosztorysie. Braki takie mogą skutkować odrzuceniem wniosku;
2. konieczny jest scenariusz lub umowa na nabycie praw do scenariusza: brak tych dokumentów lub umowa bez terminu nabycia prawa do scenariusza skutkuje odrzuceniem wniosku;
3. we wniosku i kosztorysie muszą być uwzględnione wszystkie konieczne do produkcji nośniki: brak tych danych skutkuje niekwalifikowalnością wydatku związanego z utworzeniem kopii filmu;
4. każdy list intencyjny musi zawierać informacje na temat kwoty deklarowanego wkładu partnera: brak tych informacji uniemożliwia uznanie go za obligatoryjny załącznik do wniosku, a tym samym powoduje jego odrzucenie;
5. należy wskazać źródła finansowania projektu, przy czym należy przestrzegać progów dopuszczalnej pomocy publicznej;
6. harmonogram musi dokładnie i realnie odzwierciedlać kolejne etapy prac;
7. wszelkie uzupełnienia i poprawki wniosku muszą być dokonane osobiście przez producenta.

117) Czym jest muzeum w rozumieniu ustawy o muzeach?
Muzeum jest jednostką organizacyjną, nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest:
- gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym,
- informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,
- upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej,
- kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

118) Jakie są zadania muzeum?
Do zadań muzeum należą m.in.:
- gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
- katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
- przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
- zabezpieczanie i konserwacja zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
- urządzanie wystaw stałych i czasowych;
- organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
- prowadzenie działalności edukacyjnej;
- popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
- udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
- zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
- prowadzenie działalności wydawniczej.

119) Kto może utworzyć muzeum?
Podmiotami uprawnionymi do tworzenia muzeów są:
- ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zakładający muzea państwowe;
- jednostki samorządu terytorialnego zakładające muzea samorządowe;
- osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zakładające muzea prywatne.
120) Jakie są zadania Rady do spraw Muzeów?

Do zadań rady należy wydawanie opinii na tematy:
- zagadnień polskiego muzealnictwa o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym;
- projektu budżetu w zakresie muzealnictwa, w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- projektów aktów normatywnych, dotyczących muzeów;
- innych zagadnień, przedkładanych pod obrady rady przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przewodniczącego rady lub na wniosek 1/3 członków rady.

121) Kto prowadzi Państwowy Rejestr Muzeów?
Państwowy Rejestr Muzeum prowadzi minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

122) Jakie są zadania rady powierniczej muzeum?
Powierzone przez organizatora muzeum i mieszczące się w ramach nadzoru założycielskiego, ale niewykraczające poza:
- nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa;
- bezpośredni nadzór nad realizacją celów określonych w art. 1 ustawy o muzeach;
- powoływanie i odwoływanie dyrektora muzeum.

123) Czym jest dziedzictwo naturalne?
- pomniki przyrody utworzone przez formacje fizyczne i biologiczne albo zgrupowanie takich formacji, przedstawiające wyjątkową, powszechną wartość z punktu widzenia estetycznego lub naukowego;
- formacje geologiczne i fizjograficzne oraz strefy o ściśle określonych granicach, stanowiące siedlisko zagrożonych zagładą gatunków zwierząt i roślin, mające wyjątkową powszechność wartość z punktu widzenia nauki lub ich zachowania;
- miejsca lub strefy naturalne o ściśle oznaczonych granicach, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia nauki, zachowania lub naturalnego piękna.

124) W czym przejawia się opieka nad zbiorami?
- w katalogowaniu i naukowym opracowywaniu zgromadzonych zbiorów;
- w przechowywaniu gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
- w zabezpieczaniu i konserwacji zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczaniu zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody.

125) Kto zgłasza kandydatów do rady muzeum?
- organizator muzeum;
- właściwe ze względu na siedzibę muzeum organy jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego, będącej organizatorem muzeum;
- stowarzyszenia naukowe i twórcze;
- fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum;
- Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w muzeach prowadzących działalność w zakresie jej właściwości;
- dyrektor muzeum;
- sama rada muzeum.

126) Jakie są okoliczności, wskazujące na niewypełnianie przez muzeum jego zadań ustawowych i statutowych?
- przestępstwo popełnione w muzeum;
- redukcja zatrudnienia w muzeum pow. 10%;
- zmniejszenie środków finansowych na utrzymanie i rozwój muzeum;
- naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub statutu.
127) Co to są muzealia?
Muzealia są to rzeczy ruchome i nieruchomości, stanowiące własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów, przy czym stanowią one dobro narodowe. W przypadku muzeum prywatnego, muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości, stanowiące własność organizatora muzeum oraz wpisane do inwentarza muzealiów.

128) Kto wydaje pozwolenia na zamianę, sprzedaż lub darowiznę muzealiów?
Przedmiotowe pozwolenia wydaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasięgnięciu opinii Rady do spraw Muzeów lub Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Pozwolenie jest wydawane na podstawie wniosku dyrektora muzeum zaopiniowanego przez radę muzeum.

129) Na czym polega ewidencjonowanie zabytków?
Ewidencjonowanie polega na wpisie dokonanym odpowiednio w następującej dokumentacji ewidencyjnej:
a) karcie ewidencyjnej;
b) inwentarzu muzealiów, prowadzonym w formie księgi inwentarzowej;
c) księdze depozytów;
d) dokumentacji badań archeologicznych i innych badań terenowych.

130) Co obejmuje wpis w karcie ewidencyjnej, księdze inwentarzowej oraz księdze depozytów?
- określenie autorstwa lub wytwórcy;
- pochodzenie;
- wartość w dniu nabycia;
- czas i miejsce powstania;
- materiał i techniki wykonania;
- wymiary, ewentualnie jego wagę oraz określenie cech charakterystycznych.

131) W jakich przypadkach muzealia mogą być przenoszone poza teren muzeum?
a) za zgodą dyrektora muzeum, w przypadku:
- wypożyczenia innym muzeom;
- potrzeby konserwacji, badań lub zapewnienia bezpieczeństwa;
- ekspozycji na wystawach;
b) za zgodą organizatora muzeum oraz dyrektora muzeum w przypadkach innych niż wskazane w pkt a), jeżeli przeniesienie nie wpłynie ujemnie na działalność statutową muzeum.


132) Kim są muzealnicy?
Jest to grupa zawodowa pracowników muzeów, zatrudnionych na stanowiskach związanych z działalnością podstawową muzeów, w skład której wchodzą asystenci, adiunkci, kustosze i kustosze dyplomowani.

133) Kto stwierdza posiadanie kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do zatrudnienia w muzeum na określonym stanowisku?
Dokonuje tego minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasięgnięciu opinii komisji kwalifikacyjnej.

134) Jakie dokumenty dołącza się do wniosku o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zakresie dorobku zawodowego?
- informację pracodawcy, stwierdzającą posiadany staż pracy w muzeach, archiwach, instytucjach kultury innych niż muzea, urzędach administracji publicznej, państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych, wykonujących zadania z zakresu upowszechniania lub ochrony kultury, uczelniach i instytutach badawczych;
- informację pracodawcy, stwierdzającą posiadane wykształcenie, w tym znajomość języka obcego;
- dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy w zakresie osiągnięć zawodowych zaliczanych do dorobku zawodowego.

135) Kto powołuje i odwołuje członka komisji kwalifikacyjnej?
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasięgnięciu opinii Rady do spraw Muzeów.

136) Ilu członków liczy komisja kwalifikacyjna i jak długo trwa jej kadencja?
Komisja kwalifikacyjna składa się z 5 członków, a jej kadencja trwa 3 lata.

137) Wyjaśnij, czym jest rzemiosło?
Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników. Taka osoba zwana jest rzemieślnikiem.

138) Jakich działalności nie można zaliczać do rzemiosła?
Do rzemiosła nie zalicza się jednak działalności: handlowej, gastronomicznej, transportowej, usług hotelarskich, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

139) Podaj uprawnienia i obowiązki rzemieślnika – przynajmniej po jednym przykładzie.
Rzemieślnik ma prawo korzystać z uproszczonych (zryczałtowanych) form opodatkowania oraz zwolnień i ulg podatkowych na zasadach powszechnie obowiązujących przedsiębiorców. Rzemieślnik jest zobowiązany przestrzegać zasad etyki i godności zawodowej.

140) Wskaż cele tworzenia zakładu aktywności zawodowej?
Zakład aktywności zawodowej jest tworzony w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej tych osób oraz przygotowania ich do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

141) Co rozumie się pod pojęciem umowy międzynarodowej?
Umowy międzynarodowe to wspólne oświadczenie podmiotów prawa międzynarodowego, które tworzy prawo, a więc uprawnienia i obowiązki. Umowy międzynarodowe zawierane są najczęściej przez państwa, mogą być jednak zawierane przez inne podmioty prawa międzynarodowego.

142) Co oznacza zasada pacta sunt servanda?
Sformułowanie to oznacza: umów należy dotrzymywać. Zwana była dawniej zasadą świętości umów. Oznacza ona, iż strony, które podpisały umowę międzynarodową, zgodnie i bez przymusu, zobowiązane są w dobrej wierze wykonywać jej postanowienia.

143) Jakie są najważniejsze organizacje międzynarodowe zajmujące się tworzeniem regulacji dotyczących kultury?
Do najważniejszych organizacji międzynarodowych zajmujących się kwestiami ochrony i obrotu w kulturze należą: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz UNIDROIT, natomiast obok nich istnieją organizacje o zasięgu regionalnym. Na kontynencie europejskim najważniejsze regulacje tworzone są pod auspicjami Rady Europy i Unii Europejskiej.

144) Za pomocą jakich instrumentów dochodzi do regulacji kwestii związanych z kulturą na arenie międzynarodowej?
Najpowszechniejszą formą regulacji są umowy międzynarodowe (wielostronne i bilateralne), najczęściej nazywane konwencjami. Nie można zapomnieć także o deklaracjach, które choć nie mają mocy wiążącej, świadczą o przyjęciu na siebie przez państwa-strony moralnego zobowiązania do przestrzegania zasad w nich zawartych. Postanowienia umów międzynarodowych często posługują się sformułowaniem „w miarę możliwości”, które z pewnością wpływa na możliwość ich egzekwowania. Podstawowym celem wszystkich omawianych aktów jest ochrona i zachowanie dóbr kultury dla przyszłych pokoleń. Niekiedy państwa-sygnatariusze zgadzają się przyjąć na siebie konkretne, szczegółowo wskazane zobowiązania, których nierespektowanie obarczone jest sankcjami. Dająca się zauważyć zależność pomiędzy liczbą państw ratyfikujących dany akt a szczegółowością zawartych w nim regulacji pozwala na stwierdzenie, że w mniejszej grupie łatwiej jest uzyskać konsensus co do ich treści i przyjęcia na siebie dalej idących zobowiązań.

145) Co należy rozumieć pod pojęciem niematerialnego dziedzictwa kulturalnego w świetle konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturalnego?
W świetle konwencji pod pojęciem niematerialnego dziedzictwa kulturalnego należy rozumieć praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.

146) Jakie czynniki należy uznać za główne zagrożenia dla dziedzictwa niematerialnego?
Są to czynniki takie jak: globalizacja, urbanizacja, industrializacja, migracje, zanik przekazu międzypokoleniowego, pogarszanie warunków ekonomicznych, nadmierny ruch turystyczny.

147) Co rozumiemy pod pojęciem „podwodnego dziedzictwa kulturowego”?
Podwodnym dziedzictwem kulturowym nazywamy wszelkie ślady działalności ludzkiej, mające charakter historyczny, archeologiczny czy kulturowy, które znajdowały się pod wodą przez okres co najmniej 100 lat, ciągle lub z przerwami. Innymi słowy, do kategorii podwodnego dziedzictwa kulturowego zaliczają się takie zabytki i ślady działalności człowieka, które w wyniku pewnych działań ludzkich (np. zatopienia w wyniku działań wojennych), katastrof naturalnych (trzęsienia ziemi, powodzie, huragany) i innych okoliczności znalazły się na dnie morskim i pozostały niewydobyte. Aby mogły zostać zaliczone do dziedzictwa kulturowego, muszą przedstawiać wymierną wartość kulturową, historyczną czy artystyczną dla ludzkości. Przykładem mogą być np. wraki zatopionych statków handlowych, okrętów wojennych, łodzi podwodnych, ale także znajdujące się we wrakach kosztowności, cuda świata starożytnego, jak np. kolos z Rodos czy latarnia morska z Faros.

148) Jakie zasady są naczelne dla ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego?
Naczelną zasadą jest przede wszystkim ochrona i zachowanie podwodnego dziedzictwa kulturowego. Innymi słowy, oznacza to zalecenie zachowania podwodnego dziedzictwa kulturowego w stanie nienaruszonym, pozostawienie go na dnie morza, badanie za pomocą niedestrukcyjnych technik oraz uznanie eksploatacji komercyjnej za co do zasady niezgodną z pozostałymi zasadami ochrony tej części dziedzictwa kulturowego ludzkości.

149) Jaki jest podstawowy akt prawa międzynarodowego o zasięgu globalnym regulujący kwestie ochrony dziedzictwa kulturowego?
Jest to Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r. podpisana w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, który wymaga od państw-sygnatariuszy posiadania prawodawstwa i odpowiednich wyspecjalizowanych służb dla realizacji jej postanowień, a także by rozwijały one badania i studia mające na celu zagwarantowanie opieki i ochronę wartości kulturalnych i przyrodniczych w obrębie własnego terytorium. Strony konwencji zobowiązały się w niej do chronienia obiektów światowego dziedzictwa w innych krajach oraz finansowego wspierania opieki nad nimi, w przypadku braku na ten cel środków. Mocą konwencji został powołany Komitet Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego o Wyjątkowej Powszechnej Wartości, który prowadzi „Listę dziedzictwa światowego” i „Listę dziedzictwa światowego w niebezpieczeństwie”. W jego dyspozycji pozostaje Fundusz Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego.

150) Co rozumiemy pod pojęciem dziedzictwa kulturalnego?
W tekście Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r. odnajdujemy najbardziej rozpowszechnioną definicję pojęcia „dziedzictwo kulturalne”. Zgodnie z jej postanowieniami za dziedzictwo kulturalne uważa się:
„– zabytki: dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, elementy i budowle o charakterze archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych elementów, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki,
– zespoły: budowli oddzielnych lub łączonych, które ze względu na swą architekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki,
– miejsca zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, jak również strefy, a także stanowiska archeologiczne, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicznego lub antropologicznego”.

151) Które akty wspólnotowe poświęcone są kwestii nielegalnych transferów dóbr kultury?
Są to dwa główne akty: dyrektywa Rady nr 93/7 oraz rozporządzenie Rady 3991/92. Zostały one podjęte po wprowadzeniu jednolitego rynku w ramach Unii Europejskiej.

152) Czy dobra kultury uznawane są za towar w świetle prawa Unii Europejskiej?
Tak, dobra kultury uważane są za towar w Unii Europejskiej. Przełomowe znaczenie miało orzeczenie ETS w sprawie Komisja v. Włochy 7/68 z dnia 10 grudnia 1968 r. W związku z tym dobra kultury podlegają zasadom swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej.

153) Jaki jest podstawowy akt prawa unijnego dotyczący restytucji i rewindykacji dóbr kultury?
Podstawowymi aktami prawnymi stworzonymi w ramach Unii Europejskiej w obszarze restytucji i rewindykacji dóbr kultury są dyrektywa Rady 93/7 z dnia 15 marca 1993 r, o zwrocie nielegalnie wywiezionych dóbr kultury oraz rozporządzenie Rady (EWG) NR 3911/92 z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu dóbr kultury.

154) Na podstawie którego aktu prawa międzynarodowego możliwe jest domaganie się restytucji skradzionych dóbr kultury przez podmioty prywatne?
Regulację taką zawiera konwencja UNIDROIT o skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dobrach kultury uchwalona dnia 24 czerwca 1995 r., która przyznaje osobom fizycznym oraz innym podmiotom prywatnym prawo domagania się restytucji w przypadku skradzionych dóbr kultury. W tym zakresie konwencja ma zdecydowaną przewagę nad uregulowaniami unijnymi, które zezwalają na wystąpienie z takim roszczeniem tylko państwom członkowskim.

155) Czy podstawowe prawa ekonomii, takie jak prawo popytu i podaży, mają zastosowanie do międzynarodowego rynku sztuki?
Jak każda gałąź rynku, także ten jego segment zajmujący się obrotem dziełami sztuki jest uzależniony od popytu i podaży, jednak klasyczne ich definicje nie mają tutaj zastosowania. Czynniki wpływające na ich kształtowanie się wynikają ze specyficznego przedmiotu transakcji, jakim jest dzieło sztuki, i w dużej mierze zależą od okoliczności niemających charakteru ekonomicznego, lecz wymiar artystyczny. Także kryzysy finansowe rzadko wpływają na wysokość osiąganych cen, ponieważ rynek sztuki będącej towarem luksusowym jest w znacznym stopniu kształtowany przez światowe elity finansowe.

156) W jakich formach odbywa się wymiana na międzynarodowym rynku sztuki?
Najpowszechniejszą formą handlu, wciąż dominującą na przykład w Polsce, jest sprzedaż galeryjna i antykwaryczna. Jednak patrząc na rynek globalnie, nie można nie zauważyć, iż aukcje (w tym internetowe) zaczynają odgrywać dominującą rolę. Dwie instytucje, tj. domy aukcyjne: angielska Christie's i amerykańska Sotheby's, mające swe filie i przedstawicielstwa niemalże na całym świecie (poza Japonią i Europą Środkowo-Wschodnią), stworzyły duopol na rynku międzynarodowym i to właśnie za ich pośrednictwem, oraz innych mniejszych domów aukcyjnych, dochodzi do zawarcia większości transakcji handlowych mających za przedmiot dzieła sztuki.

157) Jakie reżimy prawne regulują transgraniczny obrót dziełami sztuki w Europie?
Jako pierwszy należy wymienić reżim Konwencji UNESCO w sprawie środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury , podpisanej w Paryżu w 1970 r. Była ona pierwszym aktem prawa międzynarodowego, który na tak szeroką skalę regulował obrót dziełami sztuki o charakterze transgranicznym. Kolejnym reżimem jest reżim Konwencji UNIDROIT o skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dobrach kultury, podpisanej 26 czerwca 1995 r. Ponadto na obszarze Unii Europejskiej obowiązują przepisy wchodzące w skład unijnego systemu prawa, przede wszystkim rozporządzenie Rady (WE) nr 3911/92 z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu dóbr kultury oraz dyrektywa Rady 93/7/EEC z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium Państwa Członkowskiego.

158) Jakie są największe problemy dotyczące transgranicznego obrotu międzynarodowego?
Największymi patologiami transgranicznego obrotu kulturowego są: nielegalny wywóz dóbr kultury poza granice państw oraz kradzieże, a następnie obrót skradzionymi dobrami kultury. Organizacje międzynarodowe, takie jak UNESCO czy Unia Europejska, podejmują kroki w celu zapobiegania tym patologiom, zarówno na gruncie prawnym, jak i edukacyjnym.

159) Jaki jest podstawowy akt prawa międzynarodowego regulujący kwestię ochrony dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych?
Jest to podpisana w Hadze dnia 14 maja 1954 r. konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, stanowiąca wynik działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury. Wraz z późniejszym II protokołem wprowadza ona trzy poziomy ochrony dóbr kulturalnych na wypadek konfliktu zbrojnego i szczegółowo opisuje przypadki, kiedy wyższa konieczność wojskowa wpływa na dopuszczalność uczynienia z nich celu ataków zbrojnych.

160) Kto dokonuje klasyfikacji określonego obiektu jako dobra kulturalnego w myśl konwencji haskiej?
Postanowienia konwencji haskiej, jakkolwiek zawierają definicję pojęcia „dobro kulturalne”, pozostawiają państwom-sygnatariuszom swobodę w zakresie podjęcia decyzji, które ze znajdujących się na ich terytorium dóbr spełnia wymagania pozwalające na zaklasyfikowanie ich do tej grupy. Natomiast ocena spełnienia przez konkretne dobro przesłanek pozwalających na objęcie je ochroną specjalną bądź wzmocnioną leży poza zakresem kompetencji stron konwencji haskiej.

161) Czym różnią się umowy powszechne od umów regionalnych?
Umowy te różnią się przede wszystkim geograficznym zasięgiem obowiązywania. Umowa międzynarodowa powszechna to umowa, która zawierana jest przez państwa pochodzące z różnych obszarów geograficznych i kulturowych, przystąpienie do niej jest zwykle otwarte dla nowych państw i nie jest obwarowane wymaganiami dotyczącymi położenia geograficznego. Umowa międzynarodowa regionalna to natomiast umowa zawarta przez państwa jednego obszaru geograficznego.

162) Jakie są najistotniejsze umowy wielostronne powszechne dotyczące kultury i sztuki?
Nie sposób wymienić wszystkich ważnych z punktu widzenia kultury i sztuki umów międzynarodowych, ale z pewnością do najważniejszych z nich, tworzących ramy instytucjonalne dla pozostałych aktów prawnych z tej dziedziny, należą konwencje zawarte pod auspicjami UNESCO, tj. np. Konwencja o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego (1954 r.) i II protokół z marca 1999 r., Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972 r.), Konwencja dotycząca podwodnego dziedzictwa kulturalnego (2001 r.), Konwencja w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego (2005 r.) czy też Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (2003 r.).

163) Która organizacja europejska zapewnia najpełniejszą ochronę dóbr kultury w Europie?
Najbardziej zaangażowana w ochronę dziedzictwa kulturowego w Europie jest Rada Europy. Organizacja ta poświęciła tej kwestii wiele konwencji, mających na celu ochronę poszczególnych dziedzin dorobku kulturowego kontynentu.

164) Która organizacja międzynarodowa zapewnia najpełniejszą ochronę dziedzictwa kulturowego w skali światowej?
Ochronie światowego dziedzictwa kulturowego poświęcona została organizacja wyspecjalizowana Organizacji Narodów Zjednoczonych – UNESCO. Organizacja ta prowadzi m.in. „Listę światowego dziedzictwa” i w swym dorobku ma wiele konwencji poświęconych tej tematyce.


Rozdział 1. Zarys prawa cywilnego
1. Czym jest prawo cywilne?
Prawo cywilne to gałąź prawa zawierająca regulacje dotyczące stosunków majątkowych i niemajątkowych między podmiotami tego prawa (osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznały zdolność prawną), opartych na zasadzie równorzędności i zasadzie autonomii woli stron tych podmiotów.

2. Co oznacza zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP?
Zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP to prawo, które zostało uchwalone przez właściwy organ władzy publicznej, we właściwej formie prawnej w przewidzianej przez prawo procedurze. Ramy źródeł prawa wyznacza art. 87 Konstytucji RP, zgodnie z którym źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Ponadto źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są akty prawa miejscowego. na obszarze działania organów, które je ustanowiły (np. uchwały samorządu terytorialnego).

3. Czym jest zasada prawna Sądu Najwyższego?
Zasada prawna Sądu Najwyższego to uchwała podejmowana przynajmniej przez siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego na wniosek jego Pierwszego Prezesa w przypadku, gdy w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego ujawnią się rozbieżności w wykładni prawa.

Zestawienie pytań dotyczących tematyki Podrozdziału 1. Instytucje prawa cywilnego:
1. Co nazywamy instytucją prawa cywilnego?
Instytucję prawną stanowi zorganizowany zespół przepisów prawnych spełniających określone funkcje, regulujących daną sferę stosunków społecznych w sposób kompleksowy (np. prawo własności, małżeństwo, zobowiązanie, odpowiedzialność deliktowa, umowa pożyczki itp.).

2. Co Kodeks cywilny określa mianem „przedsiębiorstwa”?
Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Paragraf 1. Umowa o dzieło
1. Czym są elementy przedmiotowe umowy o dzieło?
Są to podstawowe i konieczne postanowienia stron, których istnienie pozwala uznać, że strony zawarły umowę o dzieło. Tymi elementami są określenie i wykonanie dzieła, do którego wykonania zobowiązany jest przyjmujący zamówienie, oraz ustalenie wynagrodzenia za wykonanie dzieła przez zamawiającego na rzecz przyjmującego zamówienie.

2. W jaki sposób można ustalić wysokość wynagrodzenia w umowie o dzieło?
Kodeks cywilny wymienia dwa sposoby ustalania wynagrodzenia, tj. wynagrodzenie kosztorysowe albo ryczałtowe . Wynagrodzenie kosztorysowe jest ustalane na podstawie przygotowanego w tym celu zestawienia prac i materiałów z podaniem cen jednostkowych (roboczogodziny, ceny za m2 materiału itp.). Wynagrodzenie ryczałtowe to z góry określona kwota pieniężna.

Paragraf 2. Umowa sprzedaży

1. Czym są elementy przedmiotowe umowy sprzedaży?
Tymi elementami są: istnienie i określenie ceny rzeczy, zobowiązanie sprzedającego do przeniesienia własności rzeczy przez sprzedającego na kupującego, zobowiązanie do wydania rzeczy przez sprzedającego kupującemu, zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny sprzedającemu.

2. Czym różni się oferta sprzedaży od zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży?
Prawidłowe odróżnienie oferty od zaproszenia do zawarcia umowy wymaga przeprowadzenia oceny, czy w konkretnym wypadku do potencjalnego kontrahenta kierowana była informacja o możliwości zawarcia określonej umowy i płynących z niej korzyściach, czy też sprecyzowana została jednoznaczna propozycja zawarcia z nim określonej umowy. Pierwsza sytuacja odpowiadać będzie zaproszeniu do zawarcia umowy, drugą należy już kwalifikować jako ofertę.

3. Czym różni się rękojmia od gwarancji w umowie sprzedaży?
Rękojmia, jako reżim odpowiedzialności za wady rzeczy i prawa sprzedawcy, ma charakter ustawowy. Gwarancja dotyczy tylko odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy i jest odrębną umową zawieraną pomiędzy gwarantem a kupującym.

Paragraf 3. Umowa zlecenia:

1) Czym jest umowa nazwana?
Umowa nazwana – czyli taka, która została określona regulacją ustawową.

2) Jaki jest cel i powód tworzenia umów nazwanych?
Powodem tworzenia umów nazwanych jest potrzeba sformułowania i określenia najważniejszych cech takiej umowy oraz konieczność zabezpieczenia jej stron z uwagi na powszechność stosowania jej postanowień. Celem umowy nazwanej jest wzmocnienie pewności obrotu prawnego pozwalające na odwołanie się do przewidzianych przez prawo regulacji przy ocenie konkretnych stosunków zobowiązaniowych.

3) Czym są elementy przedmiotowe umowy zlecenia?
Są to podstawowe i konieczne postanowienia stron, których istnienie pozwala uznać, że zawarły one umowę zlecenia. Tym elementem jest dokonanie czynności prawnej (określonej) przez przyjmującego zlecenie dla dającego zlecenie wykonania tej czynności.

Paragraf 4. Umowa spółki

1. Jakie elementy podstawowe zawiera umowa spółki cywilnej?
Umowa spółki cywilnej zawiera:
1. Zobowiązanie się każdego ze wspólników do osiągnięcia określonego celu gospodarczego.
2. Działanie wspólników w określony sposób.
3. Wniesienie wkładów do spółki cywilnej.

2. Jaki jest cel i powód tworzenia umów spółki cywilnej?
Celem i powodem jest dążenie wspólników do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przy sformalizowanym stopniu współpracy i ustanowieniu reguł rządzących aktywami, jakie wspólnicy przeznaczają na ten cel w postaci wkładów.

Podrozdział 2. Odpowiedzialność cywilna (umowy ubezpieczenia)
1. Jakie są elementy przedmiotowe istotne umowy ubezpieczenia?
Elementami istotnymi umowy ubezpieczenia majątkowego jest zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia w razie zajścia określonego w umowie wypadku przez ubezpieczyciela oraz zobowiązanie do zapłaty składki przez ubezpieczającego.

2. Czym są OWU?
Ogólne warunki ubezpieczenia to standardowe postanowienia, które stosuje ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) do umów danego rodzaju, które zawiera z ubezpieczającymi. Konieczność ich stosowania wynika z ogromnej ilości możliwych stanów faktycznych (wypadków) objętych umową ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia to pewien z góry opracowany zbiór klauzul umownych mających na celu uproszczenie oraz ułatwienie procesu zawierania umów ubezpieczenia przez ich ujednolicenie. Stanowią one typową, niejako wzorcową treść umowy ubezpieczenia danego rodzaju, stwarzają podstawę do kalkulacji składek i opracowywania odpowiednich taryf.

Paragraf 1. Ubezpieczenia osobowe
1) Co podlega ochronie w umowie ubezpieczenia na życie?
W umowie ubezpieczenia na życie ochronie podlegają życie, zdrowie, zdolność do pracy zarobkowej oraz określone w umowie zdarzenia związane z życiem prywatnym i zawodowym osoby ubezpieczonej, np. urodzenie dziecka . Chodzi tutaj o dożycie przez ubezpieczonego określonej daty, w której nastąpi określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zdarzenie .

2) Co podlega ochronie w umowie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków?
W umowie od następstw nieszczęśliwych wypadków chodzi o ochronę dóbr osobistych (życia, zdrowia) przed działaniem niespodziewanych sił zewnętrznych, losowych, działających w sposób nagły, wbrew woli poszkodowanego, powodujących śmierć, rozstrój zdrowia lub uszkodzenie ciała poszkodowanego.

Paragraf 2. Ubezpieczenia majątkowe
1) Jakie są elementy przedmiotowe istotne umowy ubezpieczenia majątkowego?
Elementami istotnymi umowy ubezpieczenia majątkowego jest zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia w razie zajścia określonego w umowie wypadku przez ubezpieczyciela oraz zobowiązanie do zapłaty składki przez ubezpieczającego na wypadek naruszenia interesu majątkowego ubezpieczającego (lub osoby trzeciej). Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na wypłacie odszkodowania.

2) Jakie rodzaje ubezpieczenia majątkowego możemy wyróżnić?
Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenia mienia, a także odpowiedzialności cywilnej. Popularnymi ubezpieczeniami mienia są ubezpieczenia mieszkań i domów. Można też wymienić ubezpieczenie AC (autocasco). Umożliwiają one zabezpieczenie majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych (np. pożar, gradobicie, powódź).

3) Czym jest interes majątkowy w umowie ubezpieczenia majątkowego?
Przez interes majątkowy należy rozumieć stosunek wartości łączący dane dobro z konkretną osobą. Jest to interes, który da się wycenić w formie pieniężnej na podstawie kryteriów rynkowych. Jego przeciwieństwem jest interes osobowy (przy ubezpieczeniach osobowych), którego nie można z góry wycenić. Interes majątkowy należy rozumieć bardzo szeroko, dlatego stroną umowy ubezpieczenia majątkowego może być zarówno właściciel rzeczy, jak i wynajmujący rzecz, najemca, tj. osoby, które chcą ubezpieczyć jakieś dobro o charakterze majątkowym.

Rozdział 2. Prawo autorskie
1) Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy licencją wyłączną a licencją niewyłączną?
Zawarcie umowy licencyjnej, niezależnie od jej rodzaju, nie pozbawia dotychczasowego uprawnionego autorskich praw majątkowych, które w dalszym ciągu jemu przysługują, a jedynie ma ten skutek, że po stronie licencjobiorcy powstaje uprawnienie do korzystania z utworu w określonym umową zakresie. Różnica polega na tym, że w przypadku licencji wyłącznej licencjodawca nie może udzielić osobom trzecim prawa do korzystania objętym nią utworem w określony sposób na objętych licencją wyłączną polach eksploatacji w czasie jej trwania. Natomiast licencja niewyłączna nie ma takiego skutku, zatem licencjodawca może w dalszym ciągu udzielać licencji podmiotom trzecim w dowolnie obranym przez siebie zakresie.

2) Jakie są wymagania odnośnie formy umowy o przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umowy licencyjnej?
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umowa licencyjna wyłączna winny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. Natomiast licencja niewyłączna może być udzielona nawet ustnie, a także w sposób dorozumiany.

Podrozdział 1. Prawo cytatu

1) Czym jest cytat w rozumieniu prawa autorskiego?
Cytat w prawie autorskim to takie przytoczenie we własnym utworze cudzej twórczości, które nie wymaga zgody twórcy oraz nie niesie ze sobą obowiązku uiszczania na jego rzecz wynagrodzenia. Prawo cytatu stanowi ograniczenie autorskich praw majątkowych na rzecz dozwolonego użytku.

2) Jakie warunki muszą zostać spełnione by zacytowanie cudzego utworu było godne z prawem i nie naraziło twórcy na odpowiedzialność cywilną bądź karną?
Cytat musi być zastosowany w samodzielnym, w rozumieniu prawa autorskiego, utworze, wolno cytować jedynie urywki utworów lub drobne utwory w całości, cytowanie musi być uzasadnione celami wymienionymi w przepisie art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dozwolone jest cytowanie jedynie utworów rozpowszechnionych.

Rozdział 3. Prawo własności przemysłowej

1. Czym jest wynalazek?
Ustawa Prawo własności przemysłowej nie zawiera legalnej definicji wynalazku. Wskazuje jedynie przesłanki, które wynalazek powinien spełniać. Termin wynalazek jest definiowany np. jako rozwiązanie określonego problemu przy posłużeniu się zdatnymi do opanowania siłami przyrody dla osiągnięcia przyczynowo przewidywalnego rezultatu, leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka.

2. Czym jest patent?
Patent jest decyzją administracyjną, na podstawie której zgłaszający nabywa prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Patent powinien być udzielony tylko na takie rozwiązanie techniczne, które reprezentuje określony kwalifikowany poziom wynalazczy.

Podrozdział 1. Znaki towarowe

1. Proszę wyjaśnić pojęcie znaku towarowego.
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

2. W jakich przypadkach nie można uzyskać prawa ochronnego?
Chodzi o oznaczenia, które nie mogą być znakiem towarowym oraz nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Te ostatnie to takie, które 1) nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone, 2) składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności, 3) weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

3. Kiedy zainteresowany podmiot nie uzyska ochrony na znak towarowy?
Zainteresowany nie uzyska prawa ochronnego na oznaczenia 1) których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, 2) które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, 3) które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru.

Rozdział 4. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

1. Zdefiniuj pojęcie działalności gospodarczej?
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie jest jedynym miejscem, w którym ustawodawca zawarł definicję działalności gospodarczej.

2. Kto to jest przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?
Przedsiębiorca jest osobą fizyczną, osobą prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

3. Czym jest firma przedsiębiorcy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?
Firma przedsiębiorcy jest terminem, który indywidualizuje swego rodzaju „nazwę”, pod którą funkcjonuje w obrocie gospodarczym. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, i te dwa elementy stanowią element obligatoryjny firmy (tzw. korpus). Wszelkie pozostałe dodatki, takie jak PHU, PPHU, bądź inne fantazyjne, mają jedynie charakter fakultatywny.

4. Jakie są charakterystyczne elementy definicji osoby prawnej?
Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Osoba prawna działa poprzez swoje organy i dzięki nim uczestniczy w obrocie gospodarczym jako podmiot praw i obowiązków. Osoby prawne posiadają wyodrębniony majątek. Majątek ten umożliwia ponoszenie odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania.

5. Co powinien zawierać wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów?
Wniosek o wydanie interpretacji powinien dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Jednocześnie przedsiębiorca powinien przedstawić własne stanowisko w sprawie. W pozostałym zaś zakresie wniosek przedsiębiorcy powinien obowiązkowo zawierać takie elementy, jak:
1. firmę przedsiębiorcy;
2. oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;
5. adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Podrozdział 1. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

1. Jaka jest niezbędna przesłanka podjęcia działalności gospodarczej?
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Jakie są warunki zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej?
Ustawodawca wskazuje następujące warunki zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej:
1. niezatrudnianie pracowników;
2. termin zawieszenia;
3. zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej sensu largo;
4. wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, który jest wnioskiem o zmianę wpisu.

3. Jaki ważny obowiązek informacyjny ciąży na przedsiębiorcy?
Zgodnie z art. 16 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

Rozdział 5. Prawo budowlane
1. Proszę wymienić ustawowych uczestników procesu budowlanego.
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane do uczestników procesu budowlanego należą: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robót.

2. Co jest istotą samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie?
Istotą samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest zapewnienie konieczności fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

3. Proszę podać elementy definicji obiektu budowlanego.
Przez obiekt budowlany należy rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury.

Podrozdział 1. Procedura przeprowadzania robót budowlanych

1. Kto jest stroną w postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia na budowę?
W postępowaniu administracyjnym stronami w sprawie pozwolenia na budowę są:
a) inwestor,
b) właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania.

2. Czy są jakieś wyjątki zezwalające na odstąpienie od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę?
Tak. Ustawodawca przewidział szereg wyjątków, w których odstąpiono od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Artykuł 29 ustawy Prawo budowlane zawiera zamknięty katalog obiektów i robót budowlanych, które zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

3. Co to jest projekt budowlany i co m.in. powinien zawierać?
Projekt budowlany stanowi główny dokument, który jest dołączany do wniosku o pozwolenie na budowę. Powinien zawierać m.in. projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, oraz projekt architektoniczno-budowlany, określający w szczególności funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego.

4. Kto jest stroną w postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia na użytkowanie?
Stroną w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor.

5. Co to jest dziennik budowy?
Zgodnie z art. 45 ust. 1 pr.b. dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika budowy określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozdział 6. Ustawa o finansach publicznych

1. Jakie jednostki, w świetle ustawy o finansach publicznych, wchodzą w skład sektora finansów publicznych?
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzą:
1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
3) jednostki budżetowe;
4) samorządowe zakłady budżetowe;
5) agencje wykonawcze;
6) instytucje gospodarki budżetowej;
7) państwowe fundusze celowe;
8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11) uczelnie publiczne;
12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
13) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

2. Co rozumiemy pod pojęciem kontroli zarządczej i jakie są jej podstawowe cele?
Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
Cele kontroli zarządczej to:
1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2) skuteczność i efektywność działania;
3) wiarygodność sprawozdań;
4) ochrona zasobów;
5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;
6) efektywność i skuteczność przepływu informacji;
7) zarządzanie ryzykiem.
Podrozdział 1. Państwowy dług publiczny oraz sposób finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
1. Jakie zobowiązania sektora finansów publicznych wchodzą w skład państwowego długu publicznego?
Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułu:
1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek;
3) przyjętych depozytów;
4) wymagalnych zobowiązań:
a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

2. Co to są procedury oszczędnościowe i sanacyjne?
Procedury oszczędnościowe i sanacyjne to procedury wskazane w ustawie o finansach publicznych, których celem jest niedopuszczenie do nadmiernego wzrostu wartości państwowego długu publicznego i w konsekwencji przekroczenia jego ostatecznej relacji do PKB ustalonej na poziomie 60%. W zależności od ukształtowania się relacji pomiędzy państwowym długiem publicznym a produktem krajowym brutto przewidziane zostały dwie grupy działań naprawczych.

Rozdział 7. Ustawa o działalności kulturalnej

1.Na czym polega działalność kulturalna w rozumieniu ustawy?
Działalność kulturalna w rozumieniu ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, jest to bardzo szeroka definicja, dzięki której na podstawie ustawy działać mogą podmioty o bardzo różnym charakterze.

2.W jaki sposób mogą zostać uhonorowane osoby zasłużone dla kultury lub wyróżniające się w jej tworzeniu?
Przepisy ustawy przewidują cztery sposoby uhonorowania osób związanych z działalnością kulturalną:
a) Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”;
b) Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
c) Doroczne nagrody;
d) Stypendium.

3. W jaki sposób organy publiczne wspierają działalność kulturalną?
Państwo i jednostki samorządu terytorialnego sprawują mecenat nad działalnością kulturalną. Przede wszystkim mogą przyznawać dotacje celowe na działalność podmiotów prowadzących działalność kulturalną.

Podrozdział 1. Instytucje kultury i ich finansowanie na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
1. Czym różnią się instytucje kultury od innych podmiotów zajmujących się działalnością kulturalną?
Instytucje kultury tworzyć mogą jedynie podmioty wymienione w ustawie – ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego. Takiego statusu nie mają jednostki zajmujące się prowadzeniem działalności kulturalnej, tworzone przez inne podmioty – organizacje pozarządowe, osoby fizyczne itp.

2. Kto kieruje instytucją kultury?
Na czele instytucji kultury stoi dyrektor powoływany przez organizatora lub wybierany w drodze konkursu.

3. W jaki sposób instytucje kultury finansowane są przez państwo?
Podmiot, który tworzy instytucję kultury, zobowiązany jest wyposażyć ją w środki niezbędne do rozpoczęcia działalności i dalszego funkcjonowania. Może przybrać to formę wyposażenia w mienie, ponadto przekazuje on instytucji kultury z własnych środków dotacje celowe i podmiotowe.

Rozdział 8. Prawo o stowarzyszeniach

1. Kiedy została przyjęta ustawa Prawo o stowarzyszeniach?
Ustawa ta została uchwalona w 1989 r.

2. Ile osób może założyć stowarzyszenie?
Stowarzyszenie może założyć co najmniej 15 osób.

3. Od kiedy stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną?
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

4. Proszę wymienić organy stowarzyszenia.
Do organów stowarzyszenia należą: walne zebranie członków, zarząd oraz organ wewnętrznej kontroli.

5. Kto sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń?
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń sprawuje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, zaś w pozostałych przypadkach starosta.

6. Czy organ nadzoru może występować do sądu o nałożenie na stowarzyszenie grzywny?
Organ może występować do sądu o nałożenie grzywny na stowarzyszenie w wysokości do 5000,00 zł.

7. Czy stowarzyszenie zwykłe posiada osobowość prawną?
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej.

8. Czy stowarzyszenie zwykłe może prowadzić działalność gospodarczą?
Stowarzyszenie zwykłe nie może prowadzić działalności gospodarczej.

9. Jaki jest zakres obowiązków likwidatora stowarzyszenia?
Likwidator powinien przeprowadzić likwidację w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem. Do jego szczególnych obowiązków należy zawiadomienie sądu o wszczęciu likwidacji oraz podanie o tym do publicznej wiadomości. Natomiast po zakończeniu likwidacji likwidator jest zobligowany do zgłoszenia sądowi wniosku o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

10. Na jaki cel jest przeznaczany majątek zlikwidowanego stowarzyszenia?
Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania członków o likwidacji stowarzyszenia. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie decyzje powierza się sądowi. Orzeka on o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

Rozdział 9. Ustawa o fundacjach
1. Kto może założyć fundację?
Fundację zakłada tzw. fundator. Fundatorem może być osoba fizyczna, niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania. Fundację może również założyć osoba prawna, z siedzibą w Polsce lub za granicą.

2. Podaj cele, do których realizacji można powołać fundację?
Fundacja może być ustanowiona do realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.


Rozdział 10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
1. Wyjaśnij, czym jest działalność pożytku publicznego?
Jest to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o wolontariacie. Sfera zadań publicznych jest ściśle określonym w ustawie katalogiem.

2. Co oznacza, że statutowa działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna?
Organizacje, wykonując zadania statutowe, mogą oferować swoje usługi nieodpłatnie, jednak mogą też pobierać za nie opłaty bez obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej.

3. Jaka jest relacja między działalnością pożytku publicznego a statusem organizacji pożytku publicznego (OPP)?
Działalność pożytku publicznego może być prowadzona nie tylko przez organizacje, które uzyskały status OPP.

Podrozdział 1. Wolontariat
1. Kto to jest wolontariusz i czy ma on status pracownika?
Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o wolontariacie. Wolontariusz nie jest pracownikiem; do stosunku łączącego wolontariusza z korzystającym stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

2. Podaj obligatoryjne elementy porozumienia. Kiedy musi ono mieć formę pisemną?
Ustawa wymaga, aby w porozumieniu zawarte zostały postanowienia dotyczące: zakresu, sposobu i czasu realizacji świadczenia. Pozostałe warunki strony uzgadniają swobodnie. Jeśli wolontariat ma trwać ponad 30 dni, wymagana jest pisemna forma porozumienia z korzystającym. Oczywiście nawet w przypadku formy ustnej, wolontariusz może oczekiwać pisemnego potwierdzenia przez korzystającego warunków wolontariatu.

Rozdział 11. Prawo prasowe
1. Czym jest ograniczona swoboda wypowiedzi prasowej?
Ograniczenia, dotyczące wypowiedzi prasowej, wynikają m.in. z następujących regulacji:
a) Kodeksu karnego, w którym spenalizowano zniesławienie i znieważenie, również za pośrednictwem środków masowego przekazu,
b) ochrony dóbr osobistych, uregulowanej w Kodeksie cywilnym, która jest doprecyzowana np. w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Na czym powinno polegać rzetelne omawianie zjawisk przez dziennikarza?
Dziennikarz w trakcie wykorzystywania materiałów prasowych powinien wszechstronnie, a nie tylko selektywnie, przekazywać informacje. Zobowiązany jest przedstawiać wszystkie okoliczności oraz nie działać „pod z góry założoną tezę”.

Podrozdział 1. Fotografia/wizerunek
1. Jakiej ochronie podlega wizerunek?
Po pierwsze wizerunek, jako dobro osobiste, podlega ochronie przewidzianej w art. 24 k.c. Zgodnie z postanowieniami tego przepisu, ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.
Ochronę zapewnia regulacja art. 81 ustawy ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym.
2. Wskaż wyjątki, dotyczące rozpowszechniania wizerunku, niewymagające zgody.
Wyjątki dotyczą rozpowszechnienia wizerunku następujących osób:
a) powszechnie znanych, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nie funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
b) osób stanowiących jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Rozdział 12. Podstawy prawa administracyjnego
1. Czy referendum dotyczące samoopodatkowania się mieszkańców gminy zawsze jest ważne?
Nie, gdyż w takim referendum musi wziąć udział przynajmniej 30% uprawnionych do głosowania, spośród których 2/3 musi poprzeć propozycję samoopodatkowania się.

2. Czy jest możliwe odwołanie w wyniku referendum starosty?
Nie, gdyż w wyniku referendum lokalnego można odwołać jedynie te organy, które pochodzą z wyborów bezpośrednich, tj. organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

3. Dlaczego w Sopocie jest prezydent miasta, mimo że to miasto liczy mniej niż 40 000 mieszkańców?
Ponieważ prezydent stał na czele Sopotu jeszcze przed wejściem w życie ustawy, która prawo do tytułu „prezydenta miasta” przyznawała miastom liczącym ponad 100 000 mieszkańców.

4. Czy Rada Ministrów może znosić, tworzyć i zmieniać granice jednostek samorządu terytorialnego wbrew stanowisku parlamentu?
Tak, ponieważ Rada Ministrów robi to w drodze rozporządzenia, do wydania którego nie potrzeba każdorazowego uprawnienia wydanego przez parlament.

Podrozdział 1. Wybrane zagadnienia podstaw prawa administracyjnego materialnego

1. Czy osoba fizyczna, która złoży w piątek wieczorem wniosek o wpis do CEIDG, musi czekać do poniedziałku, aż zostanie wpisana, by móc rozpocząć działalność gospodarczą?
Nie, gdyż działalność gospodarczą można rozpocząć już w chwili złożenia wniosku o wpisanie.

2. Czy osoba posiadająca paszport oraz prawo jazdy musi mieć mimo wszystko dowód osobisty?
Tak, ponieważ zgodnie z ustawą każdy jest zobowiązany do posiadania dowodu osobistego bez względu na posiadanie innych dokumentów potwierdzających tożsamość.

3. Czy od decyzji ponownie rozpatrzonej przez ten sam organ przysługuje środek odwoławczy do organu wyższego rzędu?
Nie, ponieważ jeżeli w postępowaniu kontrolnym decyzja jest ponownie rozpoznawana przez ten sam organ, to znaczy, że nie ma nad nim organu wyższego stopnia, który mógłby rozpoznać odwołanie.
Rozdział 13. Prawo zamówień publicznych
1. W jaki sposób zamawiający zobowiązany jest sporządzić opis przedmiotu zamówienia?
Ustawa nakłada na zamawiającego obowiązek dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, np. poprzez wskazanie produktu konkretnego producenta.

2. W jakiej sytuacji zamawiający może opisać przedmiot zamówienia, używając znaków towarowych, patentów lub pochodzenia?
Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia, używając znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, gdy zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki:
– jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, czyli produkt jest np. wyjątkowo rzadki czy produkowany tylko przez nielicznych wykonawców;
– zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń;
– wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

3. Co jest podstawą ustalenia wartości zamówienia?
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zakazane jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

Podrozdział 1. Z punktu widzenia potencjalnego wykonawcy
1. Kto może zostać wykonawcą zamówienia publicznego?
Wykonawcą zamówienia publicznego może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wykonawcy mają również prawo do wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, tworząc konsorcjum.

2. Jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu?
Zamawiający może żądać wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
Dokumenty te zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Paragraf 1. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
1. W jakiej sytuacji zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę?
Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:
– jest niezgodna z ustawą;
– jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z wyłączeniem oczywistych omyłek pisarskich niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
– została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
– zawiera błędy w obliczeniu ceny;
– wykonawca w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki pisarskiej;
– jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Kiedy umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego podlega unieważnieniu?
Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający:
– z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki;
– nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w BZP albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Dz. Urz. UE;
– zawarł umowę przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy pzp;
– w przypadku wniesienia odwołania przez wykonawcę zawarł umowę przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze;
– uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu;
– udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp;
– z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę.

Podrozdział 2. Z punktu widzenia zamawiającego
1. Jaki dokument zobowiązane są złożyć osoby biorące udział w postępowaniu ze strony zamawiającego w celu zagwarantowania zasady bezstronności i obiektywizmu?
W celu zagwarantowania zasady bezstronności i obiektywizmu osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 ustawy pzp – tzw. oświadczenie o bezstronności. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

2. Z jakiego tytułu pracownik zamawiającego może ponieść odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy pzp?
Pracownik zamawiającego może ponieść odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy pzp z tytułu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, na podstawie Kodeksu pracy, odpowiedzialność karną na podstawie Kodeksu karnego, jak również odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną na podstawie przepisów szczególnych.

Rozdział 14. Umowy międzynarodowe
1. Co rozumie się pod pojęciem umowy międzynarodowej?
Umowy międzynarodowe to wspólne oświadczenie podmiotów prawa międzynarodowego, które tworzy prawo, a więc uprawnienia i obowiązki. Umowy międzynarodowe zawierane są najczęściej przez państwa, mogą być jednak zawierane przez inne podmioty prawa międzynarodowego.

2. Co oznacza zasada pacta sunt servanda?
Sformułowanie to oznacza: umów należy dotrzymywać. Zwana była dawniej zasadą świętości umów. Oznacza ona, iż strony, które podpisały umowę międzynarodową, zgodnie i bez przymusu, zobowiązane są w dobrej wierze wykonywać jej postanowienia.

Podrozdział 1. Kultura w prawie i obrocie międzynarodowym
1) Jakie są najważniejsze organizacje międzynarodowe zajmujące się tworzeniem regulacji dotyczących kultury?
Do najważniejszych organizacji międzynarodowych zajmujących się kwestiami ochrony i obrotu w kulturze należą: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz UNIDROIT, natomiast obok nich istnieją organizacje o zasięgu regionalnym. Na kontynencie europejskim najważniejsze regulacje tworzone są pod auspicjami Rady Europy i Unii Europejskiej.

2) Za pomocą jakich instrumentów dochodzi do regulacji kwestii związanych z kulturą na arenie międzynarodowej?
Najpowszechniejszą formą regulacji są umowy międzynarodowe (wielostronne i bilateralne), najczęściej nazywane konwencjami. Nie można zapomnieć także o deklaracjach, które choć nie mają mocy wiążącej, świadczą o przyjęciu na siebie przez państwa-strony moralnego zobowiązania do przestrzegania zasad w nich zawartych. Postanowienia umów międzynarodowych często posługują się sformułowaniem „w miarę możliwości”, które z pewnością wpływa na możliwość ich egzekwowania. Podstawowym celem wszystkich omawianych aktów jest ochrona i zachowanie dóbr kultury dla przyszłych pokoleń. Niekiedy państwa-sygnatariusze zgadzają się przyjąć na siebie konkretne, szczegółowo wskazane zobowiązania, których nierespektowanie obarczone jest sankcjami. Dająca się zauważyć zależność pomiędzy liczbą państw ratyfikujących dany akt a szczegółowością zawartych w nim regulacji pozwala na stwierdzenie, że w mniejszej grupie łatwiej jest uzyskać konsensus co do ich treści i przyjęcia na siebie dalej idących zobowiązań.

Paragraf 1. Rola umów międzynarodowych w procesie instytucjonalizacji międzynarodowych stosunków kulturalnych
1. Która organizacja europejska zapewnia najpełniejszą ochronę dóbr kultury w Europie?
Najbardziej zaangażowana w ochronę dziedzictwa kulturowego w Europie jest Rada Europy. Organizacja ta poświęciła tej kwestii wiele konwencji, mających na celu ochronę poszczególnych dziedzin dorobku kulturowego kontynentu.

2. Która organizacja międzynarodowa zapewnia najpełniejszą ochronę dziedzictwa kulturowego w skali światowej?
Ochronie światowego dziedzictwa kulturowego poświęcona została organizacja wyspecjalizowana Organizacji Narodów Zjednoczonych – UNESCO. Organizacja ta prowadzi m.in. „Listę światowego dziedzictwa” i w swym dorobku ma wiele konwencji poświęconych tej tematyce.

Paragraf 2. Umowy wielostronne – powszechne i regionalne; umowy dwustronne
1) Czym różnią się umowy powszechne od umów regionalnych?
Umowy te różnią się przede wszystkim geograficznym zasięgiem obowiązywania. Umowa międzynarodowa powszechna to umowa, która zawierana jest przez państwa pochodzące z różnych obszarów geograficznych i kulturowych, przystąpienie do niej jest zwykle otwarte dla nowych państw i nie jest obwarowane wymaganiami dotyczącymi położenia geograficznego. Umowa międzynarodowa regionalna to natomiast umowa zawarta przez państwa jednego obszaru geograficznego.

2) Jakie są najistotniejsze umowy wielostronne powszechne dotyczące kultury i sztuki?
Nie sposób wymienić wszystkich ważnych z punktu widzenia kultury i sztuki umów międzynarodowych, ale z pewnością do najważniejszych z nich, tworzących ramy instytucjonalne dla pozostałych aktów prawnych z tej dziedziny, należą konwencje zawarte pod auspicjami UNESCO, tj. np. Konwencja o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego (1954 r.) i II protokół z marca 1999 r., Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972 r.), Konwencja dotycząca podwodnego dziedzictwa kulturalnego (2001 r.), Konwencja w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego (2005 r.) czy też Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (2003 r.).

Paragraf 3. Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych
1) Jaki jest podstawowy akt prawa międzynarodowego regulujący kwestię ochrony dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych?
Jest to podpisana w Hadze dnia 14 maja 1954 r. konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, stanowiąca wynik działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury. Wraz z późniejszym II protokołem wprowadza ona trzy poziomy ochrony dóbr kulturalnych na wypadek konfliktu zbrojnego i szczegółowo opisuje przypadki, kiedy wyższa konieczność wojskowa wpływa na dopuszczalność uczynienia z nich celu ataków zbrojnych.

2) Kto dokonuje klasyfikacji określonego obiektu jako dobra kulturalnego w myśl konwencji haskiej?
Postanowienia konwencji haskiej, jakkolwiek zawierają definicję pojęcia „dobro kulturalne”, pozostawiają państwom-sygnatariuszom swobodę w zakresie podjęcia decyzji, które ze znajdujących się na ich terytorium dóbr spełnia wymagania pozwalające na zaklasyfikowanie ich do tej grupy. Natomiast ocena spełnienia przez konkretne dobro przesłanek pozwalających na objęcie je ochroną specjalną bądź wzmocnioną leży poza zakresem kompetencji stron konwencji haskiej.

Paragraf 4. Transgraniczny obrót dobrami kultury
1) Jakie reżimy prawne regulują transgraniczny obrót dziełami sztuki w Europie?
Jako pierwszy należy wymienić reżim Konwencji UNESCO w sprawie środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury , podpisanej w Paryżu w 1970 r. Była ona pierwszym aktem prawa międzynarodowego, który na tak szeroką skalę regulował obrót dziełami sztuki o charakterze transgranicznym. Kolejnym reżimem jest reżim Konwencji UNIDROIT o skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dobrach kultury, podpisanej 26 czerwca 1995 r. Ponadto na obszarze Unii Europejskiej obowiązują przepisy wchodzące w skład unijnego systemu prawa, przede wszystkim rozporządzenie Rady (WE) nr 3911/92 z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu dóbr kultury oraz dyrektywa Rady 93/7/EEC z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium Państwa Członkowskiego.

2) Jakie są największe problemy dotyczące transgranicznego obrotu międzynarodowego?
Największymi patologiami transgranicznego obrotu kulturowego są: nielegalny wywóz dóbr kultury poza granice państw oraz kradzieże, a następnie obrót skradzionymi dobrami kultury. Organizacje międzynarodowe, takie jak UNESCO czy Unia Europejska, podejmują kroki w celu zapobiegania tym patologiom, zarówno na gruncie prawnym, jak i edukacyjnym.

Paragraf 5. Międzynarodowy rynek sztuki
1) Czy podstawowe prawa ekonomii, takie jak prawo popytu i podaży, mają zastosowanie do międzynarodowego rynku sztuki?
Jak każda gałąź rynku, także ten jego segment zajmujący się obrotem dziełami sztuki jest uzależniony od popytu i podaży, jednak klasyczne ich definicje nie mają tutaj zastosowania. Czynniki wpływające na ich kształtowanie się wynikają ze specyficznego przedmiotu transakcji, jakim jest dzieło sztuki, i w dużej mierze zależą od okoliczności niemających charakteru ekonomicznego, lecz wymiar artystyczny. Także kryzysy finansowe rzadko wpływają na wysokość osiąganych cen, ponieważ rynek sztuki będącej towarem luksusowym jest w znacznym stopniu kształtowany przez światowe elity finansowe.

2) W jakich formach odbywa się wymiana na międzynarodowym rynku sztuki?
Najpowszechniejszą formą handlu, wciąż dominującą na przykład w Polsce, jest sprzedaż galeryjna i antykwaryczna. Jednak patrząc na rynek globalnie, nie można nie zauważyć, iż aukcje (w tym internetowe) zaczynają odgrywać dominującą rolę. Dwie instytucje, tj. domy aukcyjne: angielska Christie's i amerykańska Sotheby's, mające swe filie i przedstawicielstwa niemalże na całym świecie (poza Japonią i Europą Środkowo-Wschodnią), stworzyły duopol na rynku międzynarodowym i to właśnie za ich pośrednictwem, oraz innych mniejszych domów aukcyjnych, dochodzi do zawarcia większości transakcji handlowych mających za przedmiot dzieła sztuki.

Paragraf 6. Regulacje UNIDROIT i Unii Europejskiej odnośnie do rewindykacji i restytucji dóbr kultury
1) Jaki jest podstawowy akt prawa unijnego dotyczący restytucji i rewindykacji dóbr kultury?
Podstawowymi aktami prawnymi stworzonymi w ramach Unii Europejskiej w obszarze restytucji i rewindykacji dóbr kultury są dyrektywa Rady 93/7 z dnia 15 marca 1993 r, o zwrocie nielegalnie wywiezionych dóbr kultury oraz rozporządzenie Rady (EWG) NR 3911/92 z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu dóbr kultury.

2) Na podstawie którego aktu prawa międzynarodowego możliwe jest domaganie się restytucji skradzionych dóbr kultury przez podmioty prywatne?
Regulację taką zawiera konwencja UNIDROIT o skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dobrach kultury uchwalona dnia 24 czerwca 1995 r., która przyznaje osobom fizycznym oraz innym podmiotom prywatnym prawo domagania się restytucji w przypadku skradzionych dóbr kultury. W tym zakresie konwencja ma zdecydowaną przewagę nad uregulowaniami unijnymi, które zezwalają na wystąpienie z takim roszczeniem tylko państwom członkowskim.

Paragraf 7. Nielegalne transfery dóbr kultury
1. Które akty wspólnotowe poświęcone są kwestii nielegalnych transferów dóbr kultury?
Są to dwa główne akty: dyrektywa Rady nr 93/7 oraz rozporządzenie Rady 3991/92. Zostały one podjęte po wprowadzeniu jednolitego rynku w ramach Unii Europejskiej.

2. Czy dobra kultury uznawane są za towar w świetle prawa Unii Europejskiej?
Tak, dobra kultury uważane są za towar w Unii Europejskiej. Przełomowe znaczenie miało orzeczenie ETS w sprawie Komisja v. Włochy 7/68 z dnia 10 grudnia 1968 r. W związku z tym dobra kultury podlegają zasadom swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej.

Paragraf 8. Ochrona światowego dziedzictwa kulturalnego
1) Jaki jest podstawowy akt prawa międzynarodowego o zasięgu globalnym regulujący kwestie ochrony dziedzictwa kulturowego?
Jest to Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r. podpisana w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, który wymaga od państw-sygnatariuszy posiadania prawodawstwa i odpowiednich wyspecjalizowanych służb dla realizacji jej postanowień, a także by rozwijały one badania i studia mające na celu zagwarantowanie opieki i ochronę wartości kulturalnych i przyrodniczych w obrębie własnego terytorium. Strony konwencji zobowiązały się w niej do chronienia obiektów światowego dziedzictwa w innych krajach oraz finansowego wspierania opieki nad nimi, w przypadku braku na ten cel środków. Mocą konwencji został powołany Komitet Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego o Wyjątkowej Powszechnej Wartości, który prowadzi „Listę dziedzictwa światowego” i „Listę dziedzictwa światowego w niebezpieczeństwie”. W jego dyspozycji pozostaje Fundusz Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego.

2) Co rozumiemy pod pojęciem dziedzictwa kulturalnego?
W tekście Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r. odnajdujemy najbardziej rozpowszechnioną definicję pojęcia „dziedzictwo kulturalne”. Zgodnie z jej postanowieniami za dziedzictwo kulturalne uważa się:
„– zabytki: dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, elementy i budowle o charakterze archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych elementów, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki,
– zespoły: budowli oddzielnych lub łączonych, które ze względu na swą architekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki,
– miejsca zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, jak również strefy, a także stanowiska archeologiczne, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicznego lub antropologicznego”.

Paragraf 9. Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego
1) Co rozumiemy pod pojęciem „podwodnego dziedzictwa kulturowego”?
Podwodnym dziedzictwem kulturowym nazywamy wszelkie ślady działalności ludzkiej, mające charakter historyczny, archeologiczny czy kulturowy, które znajdowały się pod wodą przez okres co najmniej 100 lat, ciągle lub z przerwami. Innymi słowy, do kategorii podwodnego dziedzictwa kulturowego zaliczają się takie zabytki i ślady działalności człowieka, które w wyniku pewnych działań ludzkich (np. zatopienia w wyniku działań wojennych), katastrof naturalnych (trzęsienia ziemi, powodzie, huragany) i innych okoliczności znalazły się na dnie morskim i pozostały niewydobyte. Aby mogły zostać zaliczone do dziedzictwa kulturowego, muszą przedstawiać wymierną wartość kulturową, historyczną czy artystyczną dla ludzkości. Przykładem mogą być np. wraki zatopionych statków handlowych, okrętów wojennych, łodzi podwodnych, ale także znajdujące się we wrakach kosztowności, cuda świata starożytnego, jak np. kolos z Rodos czy latarnia morska z Faros.

2) Jakie zasady są naczelne dla ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego?
Naczelną zasadą jest przede wszystkim ochrona i zachowanie podwodnego dziedzictwa kulturowego. Innymi słowy, oznacza to zalecenie zachowania podwodnego dziedzictwa kulturowego w stanie nienaruszonym, pozostawienie go na dnie morza, badanie za pomocą niedestrukcyjnych technik oraz uznanie eksploatacji komercyjnej za co do zasady niezgodną z pozostałymi zasadami ochrony tej części dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Paragraf 10. Kultura w prawie i obrocie międzynarodowym
1. Co należy rozumieć pod pojęciem niematerialnego dziedzictwa kulturalnego w świetle konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturalnego?
W świetle konwencji pod pojęciem niematerialnego dziedzictwa kulturalnego należy rozumieć praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.

2. Jakie czynniki należy uznać za główne zagrożenia dla dziedzictwa niematerialnego?
Są to czynniki takie jak: globalizacja, urbanizacja, industrializacja, migracje, zanik przekazu międzypokoleniowego, pogarszanie warunków ekonomicznych, nadmierny ruch turystyczny.

Paragraf 11. Ochrona zróżnicowania kulturowego
1) Czym jest zróżnicowanie kulturowe?
Trudno określić w jednym zdaniu, czym jest zróżnicowanie kulturowe,. Ogólnie rzecz biorąc, pojęcie to odnosi się do wielości form wyrazu, jakimi posługują się narody, społeczeństwa i grupy społeczne, aby przekazywać idee i wartości. Zróżnicowanie kulturowe wyraża się poprzez wielość języków, tradycji i wartości różnych grup, ale także poprzez wielość form wyrazu artystycznego, zarówno tradycyjnych, jak muzyka, pismo, malarstwo, jak i tych bardziej nowoczesnych, związanych z rozwojem techniki.

2) Jaki najważniejszy akt prawa międzynarodowego reguluje kwestie związane z ochroną zróżnicowania kulturowego na świecie?
Aktem prawa międzynarodowego, który najpełniej reguluje kwestie związane z ochroną zróżnicowania kulturowego, jest Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 20 października 2005 r.

Rozdział 15. Inne akty prawne związane z prowadzeniem aktywności zawodowej
1. Wyjaśnij, czym jest rzemiosło?
Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników. Taka osoba zwana jest rzemieślnikiem.

2. Jakich działalności nie można zaliczać do rzemiosła?
Do rzemiosła nie zalicza się jednak działalności: handlowej, gastronomicznej, transportowej, usług hotelarskich, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

3. Podaj uprawnienia i obowiązki rzemieślnika – przynajmniej po jednym przykładzie.
Rzemieślnik ma prawo korzystać z uproszczonych (zryczałtowanych) form opodatkowania oraz zwolnień i ulg podatkowych na zasadach powszechnie obowiązujących przedsiębiorców. Rzemieślnik jest zobowiązany przestrzegać zasad etyki i godności zawodowej.

4. Wskaż cele tworzenia zakładu aktywności zawodowej?
Zakład aktywności zawodowej jest tworzony w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej tych osób oraz przygotowania ich do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Rozdział 16. Ustawa o muzeach
1. Czym jest muzeum w rozumieniu ustawy o muzeach?
Muzeum jest jednostką organizacyjną, nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest:
- gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym,
- informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,
- upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej,
- kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

2. Jakie są zadania muzeum?
Do zadań muzeum należą m.in.:
- gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
- katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
- przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
- zabezpieczanie i konserwacja zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
- urządzanie wystaw stałych i czasowych;
- organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
- prowadzenie działalności edukacyjnej;
- popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
- udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
- zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
- prowadzenie działalności wydawniczej.

3. Kto może utworzyć muzeum?
Podmiotami uprawnionymi do tworzenia muzeów są:
- ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zakładający muzea państwowe;
- jednostki samorządu terytorialnego zakładające muzea samorządowe;
- osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zakładające muzea prywatne.

4. Jakie są zadania Rady do spraw Muzeów?
Do zadań rady należy wydawanie opinii na tematy:
- zagadnień polskiego muzealnictwa o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym;
- projektu budżetu w zakresie muzealnictwa, w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- projektów aktów normatywnych, dotyczących muzeów;
- innych zagadnień, przedkładanych pod obrady rady przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przewodniczącego rady lub na wniosek 1/3 członków rady.

5. Kto prowadzi Państwowy Rejestr Muzeów?
Państwowy Rejestr Muzeum prowadzi minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

6. Jakie są zadania rady powierniczej muzeum?
Powierzone przez organizatora muzeum i mieszczące się w ramach nadzoru założycielskiego, ale niewykraczające poza:
- nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa;
- bezpośredni nadzór nad realizacją celów określonych w art. 1 ustawy o muzeach;
- powoływanie i odwoływanie dyrektora muzeum.

7. Czym jest dziedzictwo naturalne?
- pomniki przyrody utworzone przez formacje fizyczne i biologiczne albo zgrupowanie takich formacji, przedstawiające wyjątkową, powszechną wartość z punktu widzenia estetycznego lub naukowego;
- formacje geologiczne i fizjograficzne oraz strefy o ściśle określonych granicach, stanowiące siedlisko zagrożonych zagładą gatunków zwierząt i roślin, mające wyjątkową powszechność wartość z punktu widzenia nauki lub ich zachowania;
- miejsca lub strefy naturalne o ściśle oznaczonych granicach, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia nauki, zachowania lub naturalnego piękna.

8. W czym przejawia się opieka nad zbiorami?
- w katalogowaniu i naukowym opracowywaniu zgromadzonych zbiorów;
- w przechowywaniu gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
- w zabezpieczaniu i konserwacji zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczaniu zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody.

9. Kto zgłasza kandydatów do rady muzeum?
- organizator muzeum;
- właściwe ze względu na siedzibę muzeum organy jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego, będącej organizatorem muzeum;
- stowarzyszenia naukowe i twórcze;
- fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum;
- Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w muzeach prowadzących działalność w zakresie jej właściwości;
- dyrektor muzeum;
- sama rada muzeum.

10. Jakie są okoliczności, wskazujące na niewypełnianie przez muzeum jego zadań ustawowych i statutowych?
- przestępstwo popełnione w muzeum;
- redukcja zatrudnienia w muzeum pow. 10%;
- zmniejszenie środków finansowych na utrzymanie i rozwój muzeum;
- naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub statutu.

Podrozdział 1. Muzealia i pracownicy muzeów w świetle ustawy o muzeach
1. Co to są muzealia?
Muzealia są to rzeczy ruchome i nieruchomości, stanowiące własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów, przy czym stanowią one dobro narodowe. W przypadku muzeum prywatnego, muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości, stanowiące własność organizatora muzeum oraz wpisane do inwentarza muzealiów.

2. Kto wydaje pozwolenia na zamianę, sprzedaż lub darowiznę muzealiów?
Przedmiotowe pozwolenia wydaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasięgnięciu opinii Rady do spraw Muzeów lub Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Pozwolenie jest wydawane na podstawie wniosku dyrektora muzeum zaopiniowanego przez radę muzeum.

3. Na czym polega ewidencjonowanie zabytków?
Ewidencjonowanie polega na wpisie dokonanym odpowiednio w następującej dokumentacji ewidencyjnej:
- karcie ewidencyjnej;
- inwentarzu muzealiów, prowadzonym w formie księgi inwentarzowej;
- księdze depozytów;
- dokumentacji badań archeologicznych i innych badań terenowych.

4. Co obejmuje wpis w karcie ewidencyjnej, księdze inwentarzowej oraz księdze depozytów?
- określenie autorstwa lub wytwórcy;
- pochodzenie;
- wartość w dniu nabycia;
- czas i miejsce powstania;
- materiał i techniki wykonania;
- wymiary, ewentualnie jego wagę oraz określenie cech charakterystycznych.

5. W jakich przypadkach muzealia mogą być przenoszone poza teren muzeum?
a) za zgodą dyrektora muzeum, w przypadku:
- wypożyczenia innym muzeom;
- potrzeby konserwacji, badań lub zapewnienia bezpieczeństwa;
- ekspozycji na wystawach;
b) za zgodą organizatora muzeum oraz dyrektora muzeum w przypadkach innych niż wskazane w pkt a), jeżeli przeniesienie nie wpłynie ujemnie na działalność statutową muzeum.

6. Kim są muzealnicy?
Jest to grupa zawodowa pracowników muzeów, zatrudnionych na stanowiskach związanych z działalnością podstawową muzeów, w skład której wchodzą asystenci, adiunkci, kustosze i kustosze dyplomowani.

7. Kto stwierdza posiadanie kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do zatrudnienia w muzeum na określonym stanowisku?
Dokonuje tego minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasięgnięciu opinii komisji kwalifikacyjnej.

8. Jakie dokumenty dołącza się do wniosku o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zakresie dorobku zawodowego?
- informację pracodawcy, stwierdzającą posiadany staż pracy w muzeach, archiwach, instytucjach kultury innych niż muzea, urzędach administracji publicznej, państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych, wykonujących zadania z zakresu upowszechniania lub ochrony kultury, uczelniach i instytutach badawczych;
- informację pracodawcy, stwierdzającą posiadane wykształcenie, w tym znajomość języka obcego;
- dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy w zakresie osiągnięć zawodowych zaliczanych do dorobku zawodowego.

9. Kto powołuje i odwołuje członka komisji kwalifikacyjnej?
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasięgnięciu opinii Rady do spraw Muzeów.

10. Ilu członków liczy komisja kwalifikacyjna i jak długo trwa jej kadencja?
Komisja kwalifikacyjna składa się z 5 członków, a jej kadencja trwa 3 lata.

Rozdział 17. Ustawa o kinematografii
1. Co obejmuje pojęcie kinematografia?
Kinematografia obejmuje:
- twórczość filmową;
- produkcję filmów;
- usługi filmowe;
- dystrybucję i rozpowszechnianie filmów, w tym działalność kin, upowszechnianie kultury filmowej, promocję polskiej twórczości filmowej oraz gromadzenie, ochronę i upowszechnienie zasobów sztuki filmowej.

2. Co to jest film?
Jest to utwór o dowolnej długości, w tym utwór dokumentalny lub animowany, złożony z serii następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, utrwalonych na jakimkolwiek nośniku, umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, wywołujących wrażenie ruchu i składających się na oryginalną całość, wyrażającą akcję (treść) w indywidualnej formie, a ponadto, z wyjątkiem utworów dokumentalnych i animowanych, przeznaczony do wyświetlania w kinie jako pierwszym polu eksploatacji w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Co to jest film niskobudżetowy?
Jest to film, którego koszt produkcji jest niższy niż dwukrotność maksymalnej kwoty dofinansowania filmu, ustalonej na dany rok przez Radę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

4. Kim jest producent filmu?
Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, posiadająca osobowość prawną, która podejmuje inicjatywę, faktycznie organizuje, prowadzi i ponosi odpowiedzialność za kreatywny, organizacyjny i finansowy proces produkcji filmu.

5. Co oznacza pojęcie dystrybucja filmu?
Jest to nabycie prawa do eksploatacji filmu, w tym prawa do wykonywania kopii filmu i przystosowania filmu do eksploatacji w wersji językowej innej niż ta, w której został wytworzony oraz przekazanie tego prawa innym podmiotom w celu rozpowszechniania filmu.

6. Co to są usługi filmowe?
Usługi świadczone w ramach wykonywanej działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na rzecz producentów do celów produkcji filmowej, obejmujące w szczególności czynności wykonywane przy pomocy własnych pracowników, udostępnianie pomieszczeń i hal zdjęciowych, sprzętu filmowego bez obsługi oraz wykonywanie specjalistycznych usług transportowych.

7. Jakie są organy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej?
- dyrektor
- Rada PISF

8. Kto powołuje dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej?
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po przeprowadzeniu konkursu.

9. Jakie są zadania Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej?
- wytyczanie kierunków działania instytutu, w szczególności poprzez zatwierdzanie ogłaszanych przez dyrektora programów operacyjnych a także własnych inwestycji instytutu powyżej 5 mln zł;
- opiniowanie rocznego planu działalności oraz projektu rocznego planu finansowego instytutu w terminach umożliwiających przedłożenie tych planów ministrowi do zatwierdzenia;
- opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego instytutu, w tym formułowanie zaleceń i postulatów na rok następny;
- opiniowanie zmian statutu oraz wyrażanie zgody na dokonywanie zmian w statucie z inicjatywy ministra;
- zatwierdzanie propozycji dyrektora w przedmiocie przesunięcia środków pomiędzy programami w planie finansowym powyżej 20% zaplanowanych kwot;
- przedstawianie ministrowi, innym organom administracji publicznej oraz dyrektorowi stanowisk, opinii i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących instytutu i kinematografii.

10. Jakie są programy operacyjne na rok 2013 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej?
- Produkcja Filmowa;
- Promocja Polskiego Filmu za Granicą;
- Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej;
- Rozwój Kin.

11) Co jest celem Programu Operacyjnego Produkcja Filmowa?
– tworzenie warunków do rozwoju projektów filmów polskich oraz koprodukcji
krajowych i międzynarodowych,
– inspirowanie i wspieranie produkcji wszystkich rodzajów polskiej twórczości
filmowej, a w szczególności filmów autorskich,
– wspieranie debiutów reżyserskich,
– wspieranie koprodukcji międzynarodowych, podejmowanych przez polskich
producentów,
– dofinansowanie produkcji filmów, których scenariusze zostały wyłonione
w konkursach ogłaszanych przez PISF,
– priorytetowe dofinansowanie produkcji filmów, których okres rozwoju projektu,
tzw. development, był współfinansowany ze środków PISF.

Podrozdział 1. Zasady dofinansowania przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej oraz upowszechniania kultury filmowej

1. Jakie przedsięwzięcia mogą być objęte dofinansowaniem z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej?
Przedsięwzięcia z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmów oraz promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej.

2. Kto nie może uzyskać dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej?
a) osoba fizyczna, skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, jeżeli osoba będąca członkiem organów zarządzających bądź wspólnikiem tej jednostki została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo wymienione w pkt a);
c) podmiot, który:
- posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
- pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego lub
- w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia naruszył w sposób istotny umowę zawartą z instytutem.

3. Jakie kryteria brane są pod uwagę przed przyznaniem dofinansowania przez PISF?
- walory artystyczne, poznawcze i etyczne;
- znaczenie dla kultury narodowej oraz umacniania tradycji polskiej i języka ojczystego;
- wzbogacenie europejskiej różnorodności kulturalnej;
- przewidywanie skutków planowanego przedsięwzięcia;
- warunki ekonomiczno-finansowe realizacji.

4. Jakie kryteria brane są pod uwagę podczas oceniania dzieła w zakresie znaczenia dla kultury narodowej oraz umacniania tradycji polskiej i języka ojczystego?
- sięganie do dorobku polskiej kultury;
- podejmowanie ważnych tematów historycznych;
- umacnianie tożsamości narodowej i upowszechnianie treści patriotycznych, w szczególności w utworach adresowanych do dzieci i młodzieży;
- ukazywanie bogactwa i różnorodności regionów;
- ochrona i zachowanie polskiej kultury filmowej.

5. Jakie kryteria brane są pod uwagę podczas oceniania dzieła w zakresie warunków ekonomiczno-finansowych?
- udział pozapublicznych środków w budżecie przedsięwzięcia:
- zaangażowanie środków międzynarodowych;
- spodziewany efekt ekonomiczny przedsięwzięcia;
- dotychczasowy dorobek producenta i reżysera.

6. Jakie informacje powinien zawierać wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia?
- imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres zamieszkania lub adres siedziby;
- adres korespondencyjny;
- opis zaplanowanego przedsięwzięcia;
- określenie wysokości i formy wnioskowanego dofinansowania;
- budżet przedsięwzięcia ze wskazaniem źródeł finansowania, w tym wysokości i źródeł własnego wkładu finansowego oraz wysokości i źródeł wkładu finansowego, pochodzącego ze źródeł publicznych;
- termin realizacji przedsięwzięcia;
- uzasadnienie przedsięwzięcia pod kątem kryteriów przyznania dofinansowania;
- oświadczenie o spełnianiu określonych w ustawie o kinematografii oraz ww. rozporządzeniach warunków dla otrzymania dofinansowania
- w przypadku przedsięwzięcia z zakresu produkcji filmu – plan dystrybucji i rozpowszechniania filmu;
- w przypadku przedsięwzięć w zakresie przygotowania projektów filmowych i produkcji filmów – umowy, na podstawie których nastąpi finansowanie przedsięwzięcia przez podmioty inne niż instytut;
- inne informacje i dokumenty, niezbędne do rozpatrzenia wniosku, w tym określone w programach operacyjnych.

7. Jaki jest zakres umowy o dofinansowanie dzieła w formie dotacji?
- zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
- wysokość udzielonej dotacji oraz termin i sposób płatności;
- tryb kontroli wykonania umowy;
- termin i sposób rozliczania dotacji;
- tryb i termin zwrotu dotacji w przypadku osiągnięcia zysku z przedsięwzięcia;
- tryb i termin zwrotu dotacji w przypadku wykorzystania jej w niepełnej wysokości bądź wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Jaki jest zakres umowy o dofinansowanie dzieła w formie pożyczki?
- przeznaczenie pożyczki;
- wysokość pożyczki;
- warunki i termin wypłaty pożyczki;
- warunki i termin spłaty pożyczki;
- przypadki, w których pożyczka podlega zwrotowi przed upływem terminu spłaty;
- tryb kontroli wykonania umowy;
- warunki rozwiązania umowy;
- sposób zabezpieczenia pożyczki.

9. Jaki jest zakres umowy o dofinansowanie dzieła w formie poręczenia?
- przedmiot zobowiązania;
- podmiot, z którym ma być zawarta umowa poręczenia;
- odpowiedzialność instytutu jako poręczyciela;
- wysokość i okres poręczenia;
- warunki rozwiązania umowy;
- zabezpieczenie poręczenia.

10.Na co należy zwracać uwagę podczas składania wniosku do PISF o dofinansowanie?
– dokładne wypełnienie wniosku: wszystkie wymagane pola muszą być wypełnione, bowiem brak niektórych informacji skutkować będzie niekonsekwencjami w harmonogramie i kosztorysie. Braki takie mogą skutkować odrzuceniem wniosku;
– konieczny jest scenariusz lub umowa na nabycie praw do scenariusza: brak tych dokumentów lub umowa bez terminu nabycia prawa do scenariusza skutkuje odrzuceniem wniosku;
– we wniosku i kosztorysie muszą być uwzględnione wszystkie konieczne do produkcji nośniki: brak tych danych skutkuje niekwalifikowalnością wydatku związanego z utworzeniem kopii filmu;
– każdy list intencyjny musi zawierać informacje na temat kwoty deklarowanego wkładu partnera: brak tych informacji uniemożliwia uznanie go za obligatoryjny załącznik do wniosku, a tym samym powoduje jego odrzucenie;
– należy wskazać źródła finansowania projektu, przy czym należy przestrzegać progów dopuszczalnej pomocy publicznej;
– harmonogram musi dokładnie i realnie odzwierciedlać kolejne etapy prac;
– wszelkie uzupełnienia i poprawki wniosku muszą być dokonane osobiście przez producenta.

Rozdział 18. Ustawy budżetowe w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1. Proszę wyjaśnić, gdzie należy szukać informacji, co do wysokości środków przeznaczanych przez państwo na promocję i wspieranie polskiej kultury?
Fundusze na rzecz promocji i wspierania polskiej kultury pochodzą ze środków publicznych, których wysokość jest uwzględniana w ustawie budżetowej na dany rok. W ustawie budżetowej określane są tzw. części budżetowe, w tym m.in. klasa nr 24: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

2.Na co przeznaczane są środki z budżetu państwa w związku kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego?
Środki z budżetu państwa są przeznaczane m.in. na dotacje i subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego we wskazanym zakresie, realizację programów mających na celu poprawę dostępu do kultury, renowację i odbudowę zabytków, wykup zagrabionych zabytków w czasie II wojny światowej, działalność muzeów i teatrów.


Przypisy