« Powrót

4. Rozwój strategicznyW ostatnich latach, ze względu na tempo zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstw, tematyka związana z rozwojem strategicznym nabiera nowego znaczenia w szczególności dla osób zarządzających. Tworzy on bowiem ramy działalności organizacyjnej, które mogą przyczynić się do efektywniejszego funkcjonowania oraz zwiększonej skuteczności prowadzonych działań biznesowych. Firmy, ze względu na dążenie do nieustającego rozwoju oraz konieczności sprostania wymaganiom burzliwego otoczenia, powinny poszukiwać źródeł przyszłego sukcesu, monitorować i dokonywać ewaluacji dotychczasowych osiągnięć, konsekwentnie podejmować wysiłki, aby osiągnąć wyznaczone cele oraz dysponować potencjałem wyróżniających się kompetencji i umiejętności. Mnogość, znaczenie oraz zakres wymienionych zadań powodują, że organizacje są niemalże zobligowane do stworzenia własnego sytemu zarządzania strategicznego, który wspomoże firmę w ich koordynowaniu oraz utrzymywaniu relacji zarówno wewnętrznych, jak i z otoczeniem firmy. Współdziałanie wskazanych działań w główniej mierze odpowiada za siłę ekonomiczną i możliwości konkurowania przedsiębiorstwa. Jedną z kluczowych cech wspomnianego sytemu strategicznego, którego istotą jest wspomaganie organizacji w rozwoju strategicznym, to optymalność. Rozbudowa niniejszego układu może skutkować spadkiem efektywności, ponieważ w turbulentnym otoczeniu koordynacja, współpraca i zachowanie sprawności między poszczególnymi działaniami może być znacznie utrudniona, a nawet doprowadzić do dysfunkcjonalności firmy z powodu niewłaściwej architektury wskazanego sytemu strategicznego.

Dlatego też każde przedsiębiorstwo, które zamierza rozwijać się i dążyć do wyznaczonych celów w obecnych warunkach środowiska biznesowego powinno programować swoje zamierzenia. Wskazane programowanie odnosi się do procesu planowania, który pomaga osobom zarządzającym firmą koordynować podjęte działania, wspomagać proces decyzyjny oraz stanowić podstawę w procesie ewaluacji. Niniejszy proces stanowi również podstawę kształtującą architekturę przedsiębiorstwa w przyszłości. To na omawianym poziomie zarządzania, osoby odpowiedzialne za kierowanie firmą powinny podjąć decyzję o metodzie wykorzystaniu pojawiających się szans w otoczeniu, analizie potencjału i umiejętności pracowników przedsiębiorstwa. Ponad to rozwój strategiczny powinien uwzględniać bieżącą efektywność przedsiębiorstwa z potencjalnymi możliwościami sukcesu w przyszłości, jak również skuteczne strategie niezbędne do toczenia walki o pozycje konkurencyjną rynku. Jednakże wskazane zamierzenia należy realizować w myśl ustalonych reguł strategicznych, które powinny nakierować firmę na właściwy tor rozwoju oraz zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania pożądanych rezultatów przy jednoczesnej redukcji niepewności. Wskazane reguły strategiczne odnoszą się do odpowiedzi na poniższe pytania:
• Jaką pozycję obecnie zajmuje firma?
• Jakie są możliwości rozwojowe firmy?
• Jakie cele firma pragnie osiągnąć?
• Jaką pozycję firma chciałaby zająć w przyszłości?
• W jakim otoczeniu firma prowadzi swoją działalność biznesową?
• Jak wygląda analiza konkurencji firmy?
• Jak wygląda grupa docelowa oferowanych przez firmę produktów lub usług? A jak ta grupa może wyglądać w przyszłości?
• Jakie są kluczowe kompetencje i umiejętności firmy?
• Jakie zagrożenia firma widzi?
• Jakie działania należy podjąć, aby móc osiągnąć wyznaczone cele przy obranym kierunku strategicznym?

Poszukując odpowiedzi na wskazane pytania warto sięgnąć w głąb niniejszego rozdziału i zdobyć wiedzę dotyczącą poszczególnych elementów wchodzących w skład rozwoju strategicznego. Przedstawione w nim zagadnienia poruszają fundamentalne problemy mające kluczowy wpływ na jakość stosowanego przez przedsiębiorstwo sytemu strategicznego oraz mają za zadanie pomóc osobom zarządzającym firmą w sprawnym poruszaniu się po zawiłym świece zarządzania strategicznego.

Przypisy