« Powrót

5. HRTytuł niniejszego bloku tematycznego – HR, jest skrótem anglojęzycznego pojęcia `human resources` oznaczającego „zasoby ludzkie”. Termin ten jest utożsamiany wprost z pracą człowieka jako jednym ze składników środków produkcji albo z zarządzaniem przedsiębiorstwem w zakresie dotyczącym m.in. relacji pracownik-pracodawca, naborem pracowników, motywowaniem pracowników.

Z powyższego wynika, że zagadnienie HR obejmuje szeroki zakres tematyczny. W niniejszym bloku tematycznym opracowano trzynaście rozdziałów podzielonych na wewnętrzne jednostki redakcyjne – podrozdziały i paragrafy.

Zagadnienia tematyczne rozdziałów obejmują następujące obszary: prawne formy zatrudnienia, wybór formy zatrudnienia do potrzeb organizacji, systemy czasu pracy oraz metody ich wdrażania, regulacje dotyczące wykonywania obowiązków przez menadżerów, odpowiedzialność pracowniczą, regulacje Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, uprawnienia rodzica w związku z wychowywaniem dzieci, mobbing, prawo autorskie, ochronę danych osobowych, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy, omówienie procesów i zagadnień związanych z działaniami motywującymi, rolę komunikacji oraz wolontariat pracowniczy.

Wiedza zawarta w obszarach omówionych w bloku tematycznym HR stanowi praktyczne narzędzie przy prowadzeniu działalności gospodarczej jak np. ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie, bądź prawne formy zatrudnienia. Ponadto omówione zagadnienia są przydatne dla osób, które świadczą pracę w zakresie sektora kreatywnego albo usługi jako osoby zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wiedza zawarta w niniejszym bloku tematycznym ma w przeważającym zakresie specjalistyczny charakter obejmujący m.in. regulacje prawa pracy. Z tego względu do udziału przy opracowywaniu poszczególnych rozdziałów zostali zaangażowani eksperci, których przedmiotem zainteresowania i praktyki są omawiane zagadnienia – w tym m.in. radcowie prawni.

Z powołanych wyżej względów, można uznać, że praktyczny materiał zawarty w bloku tematycznym HR, zasługuje na uwagę i będzie przydatny dla przedstawicieli sektora kreatywnego.
Przypisy
Bibliografia
Wykaz zalecanej literatury

1) L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
2) Prawo pracy 2010, red. K. Jaśkowski, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
3) Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
4) M. Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
5) M. Gadomska, G. Ordak, Prawo pracy z komentarzem, część 2, Presspublika Sp. z o.o., Warszawa 2011.
6) E. Madejek, Wymiar czasu pracy w 2013 r., „Gazeta Podatkowa” (online), 5 listopada 2012 r., nr 89/2012 (odczyt z 10.11.2013).
7) C. Bodek, A. Lankamer-Prasołek i in., Kontrola pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
8) J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
9) Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków, red. A. Patulski, G. Orłowski, ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2013.
10) Regulaminy i procedury w zakładzie pracy, red. E. Drzewiecka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
11) A. Barczewska, Dokumentacja pracownicza w archiwum pracodawcy, http://www.gofin.pl/17,2,101,102707,dokumentacja-pracownicza-w-archiwum-pracodawcy.html (odczyt z 10.11.2013);
12) Kodeks pracy. Komentarz, red. W.K. Baran, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
13) M.A. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
14) W. Sanetra, J. Iwulski, Kodeks pracy. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2013.
15) R. Mroczkowska, P. Potocka-Szmoń, Dokumentacja pracownicza 2010, ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010.
16) Jak ustalić wymiar czasu pracy w 2013 r., http://kadry.infor.pl/zatrudnienie/umowa-o-prace/312519,Jak-ustalic-wymiar-czasu-pracy-w-2013-roku.html (odczyt z 10.11.2013).
17) Regulaminy i procedury w zakładzie pracy, red. E. Drzewiecka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
18) W. Matela, Czas pracy kierowcy 2013 – zmiany, http://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/artykuly/671943,czas_pracy_kierowcy_2013_zmiany.html (odczyt z 10.11.2013).
19) E. Wronikowska, Akty wykonawcze do Kodeksu pracy, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
20) T. Zwolak, Zasady udzielania urlopu bezpłatnego, http://www.prawopracy.org/content/view/142/16/ (odczyt z 10.11.2013).
21) A. Minkowicz-Flanek, Pracodawca może przerwać pracownikowi urlop wypoczynkowy, http://serwisy.gazetaprawna.pl/akademia/artykuly/714646,pracodawca-moze-przerwac-pracownikowi-urlop-wypoczynkowy.html (odczyt z 10.11.2013).
22) Regulaminy i procedury w zakładzie pracy, red. E. Drzewiecka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
23) M. Jaroszewska, Urlopy wypoczynkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
24) A. Marek, Prawo do urlopu wypoczynkowego się przedawnia, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/456640,prawo_do_urlopu_wypoczynkowego_sie_przedawnia.html (odczyt z 10.11.2013).
25) K. Grodzicki, Kiedy dodatkowa działalność pracownika jest działalnością konkurencyjną, http://kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/teksty/651143,kiedy_dodatkowa_dzialalnosc_pracownika_jest_dzialalnoscia_konkurencyjna.html (odczyt z 10.11.2013).
26) T. Liszt, Prawo pracy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
27) A. Fryc, Zakaz konkurencji w stosunku pracy, http://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/artykuly/673528,zakaz_konkurencji_w_stosunku_pracy.html (odczyt z 10.11.2013).
28) Regulaminy i procedury w zakładzie pracy, red. E. Drzewiecka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
29) M. Rotkiewicz, Optymalizacja kosztów pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
30) Z. Szczuka, R. Szelhaus, Prawo pracy część pierwsza, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2009.
31) Regulaminy i procedury w zakładzie pracy, red. E. Drzewiecka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
32) Z. Szczuka, R. Szelhaus, Prawo pracy, część pierwsza, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2009.
33) D. Klucz, Odpowiedzialność pracownicza, http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/praca/hasla/334649,odpowiedzialnosc_pracownicza.html (odczyt z 29.10.2013).
34) K. Wrońska-Zblewska, Odpowiedzialność porządkowa a materialna pracownika, http://www.ekspertbeck.pl/odpowiedzialnosc-porzadkowa-i-materialna-pracownika/ [odczyt z 29.10.2013].
35) T. Liszt, Prawo pracy, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2004.
36) R. Majewska, J. Stefaniak, Przepisy o funduszu socjalnym z komentarzem, „Rzeczpospolita”, 29 września 2011 r., nr 227/2011.
37) A. Abramowska, Firmowy pączek z funduszu socjalnego, http://prawo.rp.pl/artykul/56632,812892-Firmowy-paczek-nie-z-funduszu-socjalnego.html (odczyt z 07.10.2013).
38) M. Pigulski, Zasady korygowania odpisów socjalnych, http://prawo.rp.pl/artykul/56632,775943-ZFSS--zasady-korygowania-odpisow-socjalnych.html (odczyt z 07.10.2013).
39) A. Barczewska, Urlopy wychowawcze po zmianach, „Gazeta Podatkowa”
40) (online), 7 października 2013 r., nr 80/2013.
41) M. Rotkiewicz, Świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
42) A. Abramowska, Ile dodatkowego czasu z maluchem, „Rzeczpospolita”, 27 czerwca 2013 r., nr 148/2013.
43) T. Zalewski, Dodatkowy macierzyński jest dłuższy o dwa tygodnie, „Dziennik Gazeta Prawna”, 17 czerwca 2013 r., nr 115/2013.
44) G. Ordak, Rodzicielskie przywileje przed i po zmianach, „Rzeczpospolita”, 27 czerwca 2013 r., nr 148/2013.
45) T. Liszt, Prawo pracy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
10) Regulaminy i procedury w zakładzie pracy, red. E. Drzewiecka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
46) System prawa prywatnego. Prawo autorskie, Tom 13, red. J. Barta, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
47) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
48) Kodeks cywilny. Komentarz, Tom III, Zobowiązania część szczególna, red. A. Kidyba, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
49) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
50) E. Traple, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
51) G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławski, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Tom 2, Wydawnictwo LexisNexis Polska, Warszawa 2011.
52) A. Blikle, Wojenne gry o premie znane jako systemy motywacyjne, http://andrzejblikle.natemat.pl/78147,wojenne-gry-o-premie-znane-jako-systemy-motywacyjne (dostęp: 14.10.13).
53) S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
54) S. Borkowska, Wynagrodzenie, w: H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
55) R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, tłum. M. Rusiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
56) Motywowanie w przedsiębiorstwie, red. Z. Jasiński, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
57) M. Kostera, Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
58) F. Landy, W. Becker, Motivation theory reconsidered, w: Research in organizational behavior, t. 9, eds. L. Cummings, B. Staw, JAI Press, Greenwich 1987.
59) A. H. Maslow, Motywacja i osobowość, tłum. P. Sawicka, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
60) E. Masłyk-Musiał, Problemy motywacji pracy, Akademia Nauk Społecznych, Warszawa 1985.
61) J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010.
62) C. Peyron, Podążając ścieżką życiowej kariery, w: „Uniwersum Top 100” (dodatek do „Newsweek Polska”, nr 43/2013, 21–27.10.2013).
63) M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
64) J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, tłum. A. Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
65) M. Wyszyńska, Źródła i motywy zachowań prospołecznych, w: Edukacja bez granic – mimo barier, red. P. Bury, D. Czajkowska-Ziobrowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2008.
66) E. Cierniak-Szóstak, A. Szóstak, Problemy komunikacji wewnętrznej w firmie, „Personel” 2007, nr 7/8; R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, tłum. M. Rusiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
67) Motywowanie w przedsiębiorstwie, red. Z. Jasiński, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
68) W. Kiechel, Breaking bad news to the boss, „Fortune”, April 9, 1990.
69) M. Kostera, Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
70) R.V. Lesikar, A general semantics approach to communication barriers in organizations, w: Organizational behavior, ed. K. Davis, McGraw-Hill, New York 1977.
71) E. Masłyk-Musiał, Problemy motywacji pracy, Akademia Nauk Społecznych, Warszawa 1985.
72) A. Olsztyńska, Cele i techniki public relations wewnątrz firmy, „Personel”, nr 9/1999.
73) J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji , Difin, Warszawa 2010.
74) M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
75) J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, tłum. A. Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
76) M. Wyszyńska, Źródła i motywy zachowań prospołecznych, w: red. P. Bury, D. Czajkowska-Ziobrowska, Edukacja bez granic – mimo barier, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2008.
77) Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
78) A. Sobczyk, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006.
79) T. Liszcz, Prawo pracy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2011.
80) M. Gersdorf, K. Rączka, Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
81) A. Gliksman, Równe traktowanie w zatrudnieniu, Gliksman Quality Systems, Kraków 2006.
82) B. Kalinowska-Nawrotek, Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
83) Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski (red.), Warszawa 2007.
84) J. Tomaszewska, Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie, Warszawa 2004.
85) System prawa prywatnego. Prawo autorskie, Tom 13, red. J. Barta, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
86) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
87) Kodeks cywilny. Komentarz, Tom III, Zobowiązania część szczególna, red. A. Kidyba, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
88) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
89) E. Traple, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
90) T. Grzeszak, Umowa o stworzenie utworu w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 1995, nr 1.
91) W. Kubala, Autorskoprawne elementy umowy o dzieło, „Prawo Spółek” 1999, nr 4.
92) J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, Komentarz, Wydawnictwo Lex a Wolters Kliwer business, 4 wydanie, Kraków 2007.
93) D. Fleszer, Zakres przetwarzania danych osobowych w działalności gospodarczej, Wydawnictwo Lex a Wolters Kliwer business, 2008.
94) A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2008.
95) P. Litwiński, Udostępnianie danych osobowych na potrzeby postępowań cywilnych, Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych ICT Law Review z 2013 r. nr 1.
96) D. Fleszer, Zakres przetwarzania danych osobowych w działalności gospodarczej, Wolters Kluwer Polska 2008.
97) A. Drozd, Zabezpieczenie danych osobowych, PRESSCOM, Wrocław 2008.
98) M. Brzozowska, Ochrona danych osobowych w sieci, wyd. I, PRESSCOM, Wrocław 2012.
99) T. Cygan, Podręcznik administratora bezpieczeństwa informacji, wyd. I, PRESSCOM, Wrocław 2011.
100) T. Cygan, M. Geilke, Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym, PRESSCOM, Wrocław 2011.
101) ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych, red. A. Kowalik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
102) Deloitte Volunteer IMPACT Survey, Deloitte & Touche, 2007, http://www.crvoluntariado.org/pls/portal30/url/ITEM/52AD79CFA4B643A1E0440003BAF29C92 (odczyt z 23.08.2013).
103) I. Dyakowska, Wolontariat pracowniczy bez obaw, „Biuletyn Euro Info”, nr 2 (09).
104) G. Hills, A. Mahmud, Volunteering for Impact. Best Practices in International Corporate Volunteering, 2007, http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2007/9/volunteering/volunteering_for_impact (odczyt z 27.08.2013).
105) P. Jordan, M. Ochman, Jak pracować z wolontariuszami, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych BORIS, Warszawa 1997.
106) P. Komosa, D. Dorska, Wybrane aspekty prawne wolontariatu pracowniczego, Centrum Wolontariatu, Warszawa 2008.
107) K. Lorecka, Wolontariat pracowniczy w praktyce, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2011.
108) F. Pazderski [red.], Inspirator obywatelski 2.0 czyli pracowniczy wolontariat kompetencji z wykorzystaniem Internetu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
109) Piwowar M., Wolontariat pracowniczy jako element strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie – światowe tendencje i polska rzeczywistość, „Trzeci Sektor”, nr 23 – wiosna 2011, s. 38-46.
110) Wolontariat pracowniczy – miedzy emocjami a racjonalnością. Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
111) Wolontariat pracowniczy w Polsce. Przewodnik dla biznesu, CRSinfo, Warszawa 2011.
112) Wolontariat pracowniczy w Polsce: w czym pomaga firmom i pracownikom, raport ThinkTank 2011, https://mttp.pl/pobieranie/wolontariat.pdf‎, [odczyt z 02.09.2013].
113) H. Zakrzewska-Krzyś, Wolontariat pracowniczy, http://twojbiznes.infor.pl/index.php/dzialy/firma-i-pracownicy/artykul-1303397.html, [odczyt z 02.09.2013].