« Powrót

Rozdział 10. Najczęściej zadawane pytania.Najczęściej zadawane pytania:

1. Czym są przemysły kreatywne?
Są to branże, których działalność (tworzenie towarów, usług) opiera się na kreatywności, kulturalnych wartościach (m.in. z takich dziedzin, jak: muzyka, film, fotografia, książka) oraz prawach autorskich.

2. Czy istnieje jedna definicja przemysłów kreatywnych?
Nie istnieje. W Europie dominuje terminologia wypracowana przez Wielką Brytanię oraz jej hybrydy (jak to ma miejsce we Francji czy Niemczech).

3. Co to jest „Kreatywna Europa 2020”?
Jest to dokument strategiczny Unii Europejskiej zawierający zestaw narzędzi, za pomocą których można wspierać rozwój przemysłów kreatywnych we Wspólnocie. Mowa jest o specjalnych programach dla artystów, twórców filmowych oraz stymulowaniu kreatywnej przedsiębiorczości za pomocą odpowiednich funduszy.

4. Na czym polega Cross Channel Film Lab?
Jest to projekt pomiędzy brytyjskimi i francuskimi organizacjami branżowymi, ośrodkami akademickimi, instytucjami państwowymi oraz prywatnymi firmami technologicznymi. Celem ich wspólnej działalności jest wypracowanie rozwiązań (z pogranicza grafiki, audio, wideo, efektów specjalnych) na potrzeby sektora nisko- i średniobudżetowych filmów fabularnych.

5. Co zawiera „Zielona Księga”?
To dokument autorstwa Komisji Europejskiej, który opisuje sposoby uwalniania potencjału przedsiębiorstw z sektora kreatywnego i kultury. Z kolei specjalną „Zieloną Księgę” ma Nordic Innovation Centre – organizacja zrzeszająca państwa z Północnej Europy, w zakresie przemysłów kreatywnych.

6. Czy we Francji istnieje pojęcie „przemysły kreatywne”?
Nie. Francja jest pod tym kątem ewenementem. W tym kraju przemysły kultury i kreatywne są ujęte razem jako… przemysły kultury.

7. Czy sformułowanie copyright-based industries oznacza to samo, co creative industries?
Tak. Zamiennie używa się tych sformułowań, głównie w Holandii.

8. Jakie najczęściej działania są podejmowane w stosunku do przemysłów kreatywnych w Polsce?
Przeważnie proces wiedzy na temat sektorów kreatywnych w poszczególnych regionach jest nieodkryty. Dlatego też dominują wstępne lub nieco pogłębione analizy i badania potencjału kreatywnego. Niektóre regiony Polski (np. Łódź, Małopolska) są już na etapie poszukiwania dla siebie specjalizacji.

9. Czy przemysły kultury, sektory kultury można pojmować jako część przemysłów kreatywnych?
Tak.

10. Czy Polska posiada spójną, długofalową politykę kulturalną?
Wiele podmiotów i publicznych instytucji podejmuje szereg działań zmierzających w tym kierunku. Jednak na tę chwilę brakuje polityki kulturalnej zarówno na poziomie samorządu, jak i na poziomie ogólnopolskim.
Przypisy
Bibliografia

1. A. Janowska, Przemysły kreatywne - raz na wozie, raz pod wozem, http :// kulturasieliczy . pl / przemysly - kreatywne -% E 2%80%93- raz - na - wozie - raz - pod - wozem.
2. M. Niewęgłowski, Wiosna Przemysłów Kreatywnych, http :// www . businessandbeauty . pl / wiosna - przemyslow - kreatywnych /.
3. M. Niewęgłowski, Inwestycja i innowacja dla gospodarki, http://www.gf24.pl/13058/inwestycja-i-innowacja-dla-gospodarki.
4. R. Pawłowski, Fabryki kultury, http://wyborcza.pl/1,75475,9916643,Fabryki_kultury.html.
5. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy – kultura i przemysły kreatywne, Warszawa, Instytut Badań Strukturalnych 2012.
6. Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza – wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych, Warszawa, Ageron Polska 2012.
7. Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Warszawa, Ecorys 2009.
8. Znaczenie gospodarcze sektora kultury, Warszawa, IBS 2010.
9. Use Structural Funds for Cultural Projects, Brussels, European Parliament 2012.
10. Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów, Warszawa, PARP 2012.
11. Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Warszawa, Ecorys Polska 2009.
12. European Agenda for Culture, Brussels, European Parlament 2012.
13. Partnerstwa kreatywne w Polsce, Warszawa, Fundacja Pro Cultura 2011.
14. Creative Economy – Report 2010, USA, ONZ 2010.

Strony internetowe:

1. http://creativeindustries.co/ – blog o przemysłach kreatywnych i roli kultury w gospodarce.
2. http://www.ecorys.pl – raporty na temat przemysłów kreatywnych.
3. http://kreatywni.arp.gda.pl/ – strona pomorskiego projektu Sieć Kreatywnego Biznesu.
4. http://kulturasieliczy.pl – strona kampanii promocyjnej projektu Narodowego Centrum Kultury.
5. http://www.obserwatoriumkultury.pl – strona jednostki badawczej Narodowego Centrum Kultury.
6. http://www.keanet.eu/ – strona belgijskiej firmy konsultingowej specjalizującej się w tematyce przemysłów kreatywnych i kultury.
7. http://www.crea-re.eu/ – strona międzynarodowego partnerstwa skupiająca ekspertów z zakresu przemysłów kreatywnych i kultury.
8. http://ec.europa.eu/culture/ – unijne źródło wiedzy na temat raportów i dokumentów dotyczących przemysłów kreatywnych i kultury.
9. http://www.culturalpolicies.net/ – internetowe źródło wiedzy na temat polityk kulturalnych poszczególnych państw europejskich.
10. http://www.creatives.waw.pl/ – serwis internetowy skupiający społeczność kreatywną Warszawy i całej Polski.
11. http://www.purpose.com.pl/ – internetowy magazyn podejmujący tematykę znaczenia kultury i przemysłów kreatywnych.
12. http://creativepoland.eu – strona ogólnopolskiego projektu upowszechniającego wiedzę na temat przemysłów kreatywnych.
13. http://www.zamekcieszyn.pl/ – strona czołowego ośrodka myśli projektowej w Polsce.
14. http://www.e-c-c-e.de/ – strona Centrum Przemysłów Kreatywnych w Zagłębiu Ruhry.
15. http://www.howtogrow.eu/ – strona unijnej platformy internetowej wspierającej przemysły kreatywne.
16. http://www.artscouncil.org.uk/ – strona brytyjskiej instytucji państwowej zajmującej się wspieraniem szeroko pojętej kultury na wielu płaszczyznach.
17. http://creativeboom.co.uk/ – anglojęzyczny blog na temat realiów działalności przemysłów kreatywnych w Wielkiej Brytanii.
18. http://www.creativeengland.co.uk/ – strona angielskiej agencji rządowej wspierającej rozwój projektów filmowych, telewizyjnych oraz z obszaru elektronicznej rozrywki.
19. http://www.creativebusinesscup.com/ – strona globalnego konkursu kreatywnych start-upów.
20. http://creativecities.britishcouncil.org/ – podstrona British Council na temat przemysłów kreatywnych.
21. http://www.eccia.eu/ – strona The European Cultural and Creative Industries Alliance – instytucji zrzeszających krajowe organizacje związane z przemysłami kreatywnymi.
22. http://www.kreatywna.lodz.pl/ – portal internetowy o przemysłach kreatywnych w Łodzi.
23. http://www.kulturwirtschaft.de/ – anglojęzyczny blog o niemieckich przemysłach kreatywnych i kulturze.
24. http://www.obywatelekultury.org/ – strona oddolnego ruchu Obywatele Kultury, który walczy o 1% z budżetu państwa na cele kulturalne (w tym na edukację kulturalną).
25. http://www.creative-city-berlin.de/en/ – portal internetowy o społeczności kreatywnej Berlina.