« Powrót

Rozdział 10. Stowarzyszenia i związki branżowe w Polsce - projektowanie mody.Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego (PIOT) skupia polskie firmy, działające w branży odzieżowej i tekstylnej. Siedziba PIOT znajduje się w Łodzi. Celem organizacji jest promocja branży i ochrona interesów firm członkowskich poprzez opiniowanie aktów prawnych, uczestnictwo w pracach instytucji doradczych, przedstawianie propozycji zmian prawnych oraz obsługę sektorowych zamówień publicznych. Związek współpracuje także z organizacjami międzynarodowymi oraz dąży do utworzenia sieci powiązań pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami i jednostkami badawczymi, dzięki którym będą mogły wspólnie pracować nad wdrażaniem nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Firmy zrzeszone w związku mogą też korzystać z pomocy prawnej oraz ekspertyz, opracowywanych przez PIOT oraz instytucje działające w ramach związku – Klub Rzeczoznawców i Sąd Polubowny. Związek realizuje również państwowy program promocji branży „Polska moda. Stworzona z inspiracji” we współpracy z Międzynarodowymi Targami w Poznaniu. W ramach tego projektu można ubiegać się o dofinansowanie i zwrot do 75% kosztów uczestnictwa w imprezach branżowych, szkoleniach, działaniach promocyjnych oraz o pomoc w poszukiwaniu partnerów zagranicznych. Informacje o wszystkich działaniach, objętych programem, można znaleźć pod adresem http://www.textiles.pl/g2/2012_03/888_fileot.pdf [1] . Na stronie PIOT (http://www.textiles.pl/program-branzowy) można pobrać również druki deklaracji udziału w programie oraz wniosek o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania. Aby zostać członkiem związku, wystarczy złożyć wypełniony wniosek oraz dodatkowy formularz, zawierający informacje o firmie, a także zapłacić składkę członkowską w wysokości 2 tys. złotych rocznie dla członków zwyczajnych i 600 złotych rocznie dla członków stowarzyszonych, którymi mogą zostać uczelnie, fundacje, instytuty i inne organizacje. Opłata może być uiszczana w ratach. Oprócz aktywności w ramach związku, PIOT prowadzi również Fundację Przemysłu i Mody. Do głównych celów tej organizacji należą konsolidacja branży odzieżowej i tekstylnej przez podnoszenie konkurencyjności, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju branży odzieżowej w Polsce. Od 2010 roku Fundacja Przemysłu i Mody koordynuje działania Klastra Innowacyjnego Przemysłu i Mody, zrzeszającego różnego rodzaju przedsiębiorstwa, powiązane z branżą mody (firmy związane z projektowaniem i produkcją ubrań, usługami i handlem, placówki badawcze, przedstawicieli mediów i agencji reklamowych itp.). Klaster jest otwarty na nowych członków. Więcej informacji można znaleźć na stronie fundacji [2] lub na rządowej interaktywnej mapie klastrów [3] . PIOK patronuje również kursom i warsztatom, skierowanym zarówno do profesjonalistów, jak i do osób niezwiązanych z branżą.

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody „Lewiatan”. ZPPM jest częścią Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, inicjatywy zrzeszającej właścicieli firm z różnych branż, dążących do wprowadzenia korzystnych dla nich przepisów, m.in. obniżenia i wyrównania stawek podatkowych, uproszczenia procedur administracyjnych czy zmian w prawie pracy. W skład „Lewiatana” wchodzi ponad 3000 firm różnej wielkości, stowarzyszonych w 54 związkach branżowych i zatrudniających ponad 600 tysięcy osób. PKPP zajmuje się opiniowaniem projektów ustaw i budżetu, a jego przedstawiciele biorą udział w pracach komisji sejmowych i posiedzeń Komisji Trójstronnej. Konfederacja prowadzi też negocjacje z przedstawicielami związków zawodowych. Członkowie ZPPM mogą liczyć na wsparcie ekspertów i prawników oraz interwencję przedstawicieli PKPP w wypadku bieżących problemów. Mają także dostęp do bazy danych, tworzonej przez związek, zawierającej informacje na temat nieuczciwych kontrahentów, dostawców czy pracowników oraz ekspertyzy i raporty przygotowywane na zlecenie związku. Podstawowym obszarem zainteresowań ZPPM, podobnie jak całego „Lewiatana”, jest wywieranie wpływu na politykę gospodarczą państwa, ograniczanie importu, kształtowanie regulacji, dotyczących podatków i opłat celnych oraz prawa pracy. ZPPM patronuje również konferencjom, seminariom branżowym, warsztatom i innym wydarzeniom, poświęconym zagadnieniom dotyczącym branży tekstylnej i odzieżowej. Organizacja działa także jako platforma networkingowa, pomagając nawiązywać relacje handlowe pomiędzy jej członkami. Firmy zainteresowane dołączeniem do ZPPM, chcące dowiedzieć się czegoś więcej o warunkach współpracy, mogą skontaktować się z przedstawicielami związku telefonicznie lub poprzez adres mailowy, podany na stronie (lewiatan.odziez@prywatni.com.pl).
Przypisy
Bibliografia

1. M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 2002.

2. R. Axelrod, Evolution of cooperation – http://www-ee.stanford.edu/~hellman/Breakthrough/book/pdfs/axelrod.pdf, [odczyt 30.09.2013].

3. G. Dagnino, G. Badula, Coopetition strategy. A new kind of interfirm dynamic for value creation – http://ecsocman.hse.ru/data/977/644/1219/coopetition.pdf, [odczyt 30.09.2013].

4. Obwieszczenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego o udzieleniu i cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. http://sejmometr.pl/prawo/71752, [odczyt 30.09.2013].

5. K. Pasławski, Polskie firmy tracą miliony, źle zarządzając licencjami oprogramowania, CRN, 31.07.2013, http://www.crn.pl/news/wydarzenia/badania-rynku/2013/07/polskie-firmy-traca-miliony-zle-zarzadzajac-licencjami-oprogramowania, [odczyt 30.09.2013].

6. J. Piotrowicz, Izba czy kolonia architektów, architektura.net http://architektura.net/a/izba/, [odczyt 30.09.2013].

7. P. Mazurkiewicz, Dobry projekt pomaga zarobić, „Rzeczpospolita”, 10 maj 2012, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/872732.html, [odczyt 30.09.2013].

8. R. Castillo, Would you swim alone with sharks? Not having a career mentor is exactly that, http://www.aiga.org/would-you-swim-alone-with-sharks/, [odczyt: 18.09.2013].

9. M. Schafler, Olga Werbeniec, Rzemiosło artystyczne pod ochroną. Rozmowa z Olgą Werbeniec, Świat elit, http://www.swiatelit.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=212:rzemioso-artystyczne-pod-ochron&catid=66:numer-1109&Itemid=76, [odczyt 18.09.2013].

10. P. Sarzyński, Przewodnik po rynku malarstwa, Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 1999.

Strony internetowe:

1. www.antykwariusze.pl – strona poświęcona działalności i inicjatywach Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich.

2. http://www.pro.org.pl/joomla/ - na stronie PRO, prócz informacji na temat stowarzyszenia i zasad jego działania, można znaleźć również dokumenty niezbędne przy rejestracji oprogramowania oraz obowiązującą ustawę o prawach autorskich.

3. http://www.spidor.pl/ - strona stowarzyszenia SPIDOR stanowi podstawowe źródło informacji w języku polskim na temat systemu oznaczania PEGI, a ponadto znaleźć tam można wyniki badań, poświęconych polskiemu i światowemu rynkowi gier wideo oraz artykuły, filmy i podsumowania kampanii społecznych, prowadzonych przez stowarzyszenie.

4. https://www.siia.net/ - strona SIIA to niewyczerpane źródło informacji na temat branży. Można tu odnaleźć zarówno opisy poszczególnych grup tworzących stowarzyszenie, aktualności ze świata IT, jak organizowane konferencje czy targi, jak i dokumenty i artykuły poświęcone wyzwaniom i problemom branży (dotyczące np. ochrony prywatności czy cyberprzestępstw).

5. http://ww2.bsa.org/country.aspx?sc_lang=pl-PL – polska strona The Software Alliance oferuje pomoc przy samodzielnych audytach oprogramowania, upubliczniając narzędzia oraz zasoby opracowane przez BSA, jak również podaje wiele publikacji oraz raportów na temat branży, jej rozwoju, zarządzania oraz walki z piractwem. Strona pozwala również na anonimowe zgłoszenie korzystania z nielegalnych źródeł oprogramowania.

6. http://www.sarp.org.pl/ - oficjalna strona SARP, na której znajdują się wszelkie informacje, związane z działalnością stowarzyszenia wraz ze statutem oraz hiperlinkami do poszczególnych oddziałów na terenie kraju.

7. http://www.izbaarchitektow.pl/ - oficjalna strona IARP, gdzie można znaleźć najbardziej aktualne informacje, dotyczące procesu rekrutacyjnego, wymagań oraz terminów egzaminów, pozwalających uzyskać uprawnienia zawodowe.

8. http://www.ace-cae.eu/ - strona Rady Architektów Europy (The Architects' Council of Europe), stanowi bogate źródło wiedzy na temat branży, gdzie można uzyskać informacje m.in. o szkoleniach i egzaminach, raportach dotyczących branży, prawie europejskim, międzynarodowych konkursach oraz organizacjach i stowarzyszeniach architektonicznych.

9. http://architectureforhumanity.org/ - strona Architecture for Humanity, na której można uzyskać informacje, dotyczące prowadzonych projektów, warsztatów oraz publikacji stowarzyszenia.

10. http://www.wonderland.cx/index.php?idcat=4 – oficjalna strona kolektywu Wonderland, z dokładnym opisem bieżących projektów, listą biur architektonicznych, biorących udział w realizacji projektu oraz informacjami na temat organizowanych seminariów.

11. http://www.iwp.com.pl/ - strona Instytutu Wzornictwa Przemysłowego stanowi kopalnię wiedzy i wiadomości na temat tej branży, polskich tradycji, historii oraz aktualności ze świata designu. Można na niej znaleźć informacje dotyczące prowadzonych projektów i programów edukacyjnych (włącznie z przyszłymi seminariami czy studiami podyplomowymi), wystaw, konferencji i targów. Na stronie znajdują się również linki do słownika projektantów polskich oraz katalog księgozbioru IWP.

12. http://www.spfp.diz.pl/spfp_content.html - strona stowarzyszenia to skarbnica wiedzy na temat polskiego wzornictwa oraz regulacji prawnych, dotyczących tej branży. Strona zawiera m.in. wzory umów o dzieło i umów licencyjnych oraz kodeks postępowania projektanta.

13. http://stgu.pl/ - strona Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej stanowi bogate źródło informacji na temat wielu projektów, prowadzonych przez STGU, wśród których znajdują się targi, festiwale oraz projekty edukacyjne. Na stronie można znaleźć również bazę tekstów, poświęconych branży, pochodzących z polskich i zagranicznych źródeł.

14. http://www.creativepoland.eu/home/ - oficjalna strona projektu Creative Poland, na której, oprócz szczegółowego opisu celów i działań projektu, można znaleźć bogatą bazę wiedzy (strona prezentuje zestawienie artykułów, analiz i raportów, lecz również stron internetowych i blogów) na temat branży kreatywnej.

15. http://designitpoland.com/ - na stronie Design It Poland można zapoznać się z aktualnymi informacjami i wydarzeniami ze świata designu, i nie tylko. Ponieważ strona stanowi platformę dla początkujących projektantów, można tam znaleźć najlepsze projekty współczesnego polskiego wzornictwa.

16. http://www.icsid.org/ - strona Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Projektowania Przemysłowego zawiera nie tylko listę wydarzeń związanych z branżą oraz listę projektów i warsztatów organizowanych przez ICSID, lecz prezentuje również raporty na temat rozwoju branży kreatywnej w poszczególnych regionach świata.

17. http://www.designsociety.org/ - strona społeczności Design Society, poświęcona wydarzeniom, warsztatom i seminariom z dziedziny designu, na której można również znaleźć informacje dotyczące poszczególnych zespołów pracujących w ramach stowarzyszenia (m.in. „design education”, „design creativity” czy „design theory”).

18. http://www.beda.org/ - strona stowarzyszenia to przede wszystkim źródło informacji na temat europejskiego designu, międzynarodowych regulacji prawnych, dotyczących tej branży oraz kalendarium wydarzeń.

19. http://www.zrp.pl/ - strona Związku Rzemiosła Polskiego stanowi wszechstronne źródło informacji na temat prawa polskiego i europejskiego, polityki społecznej oraz oświaty zawodowej. Na stronie można również zapoznać się z aktualnościami z poszczególnych regionalnych izb i cechów rzemiosła.

20. http://www.societyofdesignercraftsmen.org.uk/ - strona stowarzyszenia to czytelna baza informacji, związanych z brytyjskim rzemiosłem. Oprócz informacji o wystawach i konkursach, można tam również zapoznać się z programem mentorskim oraz znaleźć długą listę adresów internetowych brytyjskich i europejskich organizacji i czasopism poświęconych branży.