« Powrót

11. Finansowanie - banki komercyjnePozyskanie zewnętrznych źródeł kapitału służących finansowaniu przedsięwzięcia gospodarczego to jedna z fundamentalnych kwestii, z którą stykają się osoby bądź to zamierzające, bądź już prowadzące własną działalność zarobkową. Nie inaczej jest w przypadku przedsiębiorców z branży kreatywnej. Częstokroć bowiem zgromadzone przez przedsiębiorcę oszczędności, nawet w połączeniu z kapitałem oferowanym przez najbliższą rodzinę i znajomych, nie tworzą kwoty wystarczającej do uruchomienia lub też sprawnego prowadzenia firmy. W takiej sytuacji pojawia się konieczność zdobycia dodatkowego kapitału. Jedną z możliwości są różnego rodzaju kredyty oferowane przez system bankowy.

Opracowania w ramach tego bloku stanowią obszerne kompendium wiedzy na temat możliwości finansowania działalności gospodarczej, oferowanej przez banki komercyjne. W kilkunastu tekstach, składających się na niniejszy blok, autor w sposób bardzo czytelny i zrozumiały omówił najważniejsze zagadnienia związane z kredytem, wskazując m.in.: warunki, na jakich przedsiębiorca może ubiegać się o kredyt, cel, na który kredyt może zostać udzielony, jak również zabezpieczenia, jakich wymagać może od przedsiębiorcy bank udzielający kredytu. Bogate i w wielu wypadkach skomplikowane słownictwo branżowe, wykorzystywane w opracowaniach, przybliżone zostało w bardzo przystępny sposób, aby ułatwić zrozumienie omawianej tematyki. Autor zamieścił możliwie najbardziej aktualne informacje i dane dotyczące warunków ubiegania się o różne rodzaje kredytów, jednak czytelnicy powinni mieć świadomość, że zmieniające się przepisy prawne, jak i warunki rynkowe stwarzają konieczność weryfikacji niektórych spośród zamieszczonych informacji.

Na podstawie lektury omawianych artykułów czytelnik będzie mógł dowiedzieć się, m.in. jaka jest różnica pomiędzy kredytem a pożyczką, jakie są rodzaje kredytów oferowanych osobom prywatnym i firmom, czym różnią się od siebie wybrane kredyty oraz do jakich celów banki wykorzystują Biuro Informacji Kredytowej. Czytelnik po zapoznaniu się z omawianymi tekstami zyska również świadomość, jakie są konsekwencje nieterminowego spłacania kredytu oraz jakie procedury na tego typu okoliczności wdrażane są przez banki. W opracowaniach poruszona została również tematyka oceny zdolności kredytowej. Osoby z branży kreatywnej mają możliwość dowiedzieć się, jak banki oceniają zdolność kredytową oraz znaleźć wskazówki, w jaki sposób możliwe jest podniesienie przez przedsiębiorcę swojej zdolności kredytowej. Ponadto autor prezentuje kryteria, którymi należy się kierować przy wyborze instytucji udzielającej kredytu. Omawiana tematyka jest ze wszech miar ważna i aktualna, a niewiedza w obszarze kredytów może mieć wysoką cenę, dlatego też do lektury tekstów z bloku Finansowanie – banki komercyjne, jak również do źródeł tam wskazanych, gorąco zachęcam.
Przypisy
Bibliografia

1. Access to finance, materiały konferencyjne sponsorowane przez World Bank’s Development Research Group and the World Bank Economic Review, Waszyngton, Marzec 2007.
2. Gregory B., Rutherford M., Oswald S., Gardiner L., An Empirical Investigation of the Growth Cycle Theory of Small Firm Financing, „Journal of Small Business Management” 2005, Vol. 43, Issue 4.
3. Innowacyjność sektora MSP w Polsce – Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst and Young, Warszawa 2009.
4. Jędrzejczak-Gas J., Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 766, 2013.
5. Łuczka T., Determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 695, 2011.
6. Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
7. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań–Warszawa 2001.
8. Ministerstwo Gospodarki, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2009 r.
9. Mugler J., Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Vol. 2, Springer Verlag, Wien, New York 1999.
10. PAG Uniconsult, Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, raport końcowy, 2013.
11. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w 2008 r., PARP, Warszawa, 2009.
12. The SME Financing Gap. Theory and Evidence, Vol. I. OECD, 2006.
13. Szymborska-Sutton A., Pierwszy biznes: ruszają pożyczki dla absolwentów, http://www.finanse.egospodarka.pl/98886,Pierwszy-biznes-ruszaja-pozyczki-dla-absolwentow,1,63,1.html.
14. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport o sytuacji banków w 2012 r., Warszawa 2013.
15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. nr 173, poz. 1807.
16. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, Dz. U. nr 126, poz. 715.
17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939).
18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
19. van der Wijst D., Financial Structure in Small Business Theory, Tests, and Applications, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1989.
20. Włodyka S., Działalność gospodarcza, [w:] System prawa handlowego, t. 1, Prawo handlowe – część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009.

Polecane strony internetowe:

1. http://www.kalkulator-zdolnosci-kredytowej.pl/ – kalkulator zdolności kredytowej
2. www.comperia.pl/konta_osobiste - porównywarka produktów bankowych
3. http://www.porownywarkakredytow.pl/ - porównywarka kredytów
4. www.bankier.pl – portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
5. www.money.pl - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
6. http://www.finanse.egospodarka.pl/ - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
7. www.totalmoney.pl – porównywarka produktów finansowych
8. http://parp.gov.pl/ - strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oferującej wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw przed upływem pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej na projekty w dziedzinie e-biznesu.
9. http://uokik.gov.pl/faq_kredyty_pozyczki_lokaty.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawierająca odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w odniesieniu do kredytów i pożyczek.
10. http://federacja-konsumentow.org.pl - strona Federacji Konsumentów – niezależnej organizacji pozarządowej, której celem jest ochrony konsumentów indywidualnych. Zawiera informacje o prawach konsumenta, jak również dane teleadresowe biur Federacji.
11. http://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiająca informacje o kompetencjach rzeczników konsumentów powoływanych do ochrony interesów konsumentów.
12. www.nbp.pl strona Narodowego Banku Polskiego przedstawiająca dane o aktualnej wysokości stopy lombardowej.
13. http://www.jeremie.com.pl/ - strona inicjatywy pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw JEREMIE nastawionej na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania. JEREMIE oferuje niskooprocentowane kredyty, pożyczki, poręczenia.
14. http://www.bgk.com.pl/ - strona Banku Gospodarstwa Krajowego oferującego pożyczki dla absolwentów na założenie działalności gospodarczej oraz pełniącego rolę Menadżera sześciu Funduszy Powierniczych w ramach Inicjatywy JEREMIE.
15. www.pkobp.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
16. www.pekao.com.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
17. www.getinbank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
18. www.bzwbk.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
19. www.citibank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
20. www.bph.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów