« Powrót

Rozdział 6. Kredyty dla ludności. Ustawa o kredycie konsumenckim.Wielkość rynku kredytów dla ludności.

Pomimo wciąż trwającego kryzysu gospodarczego w 2012 roku, w Polsce zanotowano 3,1% wzrost wartości kredytów dla ludności w porównaniu z rokiem poprzednim, co plasowało nasz kraj na dziewiątej pozycji w gronie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej [1] . W grupie krajów o największej dynamice zmian rok do roku znalazły się Słowacja (+10,2%), Luksemburg (+6,4%) i Finlandia (+4,9), a na przeciwległym biegunie Łotwa (-12,6%), Węgry (-12,5%) i Grecja (-6,1%). Przyrost wartości kredytów dla gospodarstw domowych w Polsce dokonał się za sprawą kredytów mieszkaniowych, które zaznaczyły wzrost w 2012 roku o 5,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy w zakresie kredytów konsumpcyjnych nastąpił spadek o 4,8%.

Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zawartych w raporcie z 2013 roku (Raport o sytuacji banków w 2012 r.), kredyty udzielone ludności (gospodarstwom domowym) stanowiły najważniejszą pozycję w portfelu kredytowym banków w Polsce [2] . Na koniec 2012 roku wartość kredytów dla gospodarstw domowych osiągnęła poziom 533,2 mld zł [3] , co stanowiło 57% ogólnej wartości kredytów bankowych wynoszącej 935,2 mld zł. Oznacza to, że dla banków gospodarstwa domowe są najistorniejszym klientem, znacznie ważniejszym niż przedsiębiorstwa, których zadłużenie w bankach jest dwukrotnie niższe.

Według stanu na koniec 2012 roku wartość zagrożonych kredytów zaciągniętych przez gospodarstwa domowe wynosiła 39,5 mld zł, w czym największy udział miały kredyty konsumpcyjne (21,3 mld zł). Należy jednak zaznaczyć, że jakość kredytów konsumpcyjnych poprawiła się, o czym świadczy zmniejszenie wartości kredytów zagrożonych w porównaniu z 2011 rokiem o 9,1%. Udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów dla gospodarstw domowych wynosił 7,4% w 2012 roku. Zdecydowanie zawyżały go kredyty konsumpcyjne, dla których wskaźnik kredytów zagrożonych kształtował się na poziomie 17,2%.

Wśród kredytów zaciąganych w bankach przez ludność, dwie trzecie ich wartości stanowią kredyty w złotych, a jedną trzecią kredyty w walutach obcych (Rys. 1.). Wartość tych ostatnich systematycznie zmniejsza się począwszy od IV kw. 2011 roku, podczas gdy wartość zobowiązań kredytowych w złotych rośnie nieprzerwanie.

Rys. 1. Wartość należności banku od gospodarstw domowych ogółem (w mln zł).Kredyty konsumpcyjne są zaciągane przez gospodarstwa domowe najczęściej w złotych polskich (Rys. 2.). Od początku 2010 roku ich wartość uległa niewielkiemu obniżeniu, podobnie jak wartość kredytów w walutach obcych.

Rys. 2. Wartość należności banku od gospodarstw domowych z tytułu kredytów konsumpcyjnych (w mln zł).Kredyty na nieruchomości stanowią główną pozycję portfela kredytowego banków (35,4% kredytów ogółem [4] ). Wzrost wartości kredytów na nieruchomości w największym stopniu zdecydował o zmianie wartości zadłużenia ludności wobec banków z tytułu kredytów w latach 2010-2013. Jak pokazano na Rys. 3., wartość należności banku od gospodarstw domowych z tytułu kredytów na nieruchomości zaciągniętych w złotych podwoiła się w okresie I kw. 2010 – III kw. 2013 (z 85 420 mln zł do 169 463 mln zł). Jeszcze bardziej dynamiczny, bo trzykrotny, wzrost w analogicznym okresie nastąpił w wartości kredytów zaciągniętych przez gospodarstwa domowe w walutach obcych, innych niż franki szwajcarskie (CHF), przy czym od IV kw. 2011 roku ustabilizował się na względnie stałym poziomie. Większym zmianom nie ulegała w analizowanym okresie wielkość zobowiązań ludności wobec banków, zaciągniętych we frankach szwajcarskich.

Rys. 3. Wartość należności banku od gospodarstw domowych z tytułu kredytów na nieruchomości (w mln zł).Największy popyt ze strony ludności na kredyty konsumpcyjne przypadł na rok 2009, kiedy to złożono 22,2 mln wniosków o taki kredyt (Rys. 4.). Od tego czasu zainteresowanie kredytami konsumpcyjnymi ze strony gospodarstw domowych systematycznie maleje. Przekłada się to także na coraz niższą liczbę udzielanych kredytów, która zmniejszyła się z 11,5 mln w 2008 roku do 6,6 mln w 2012 roku. W porównaniu z 2009 rokiem, w 2012 roku popyt na kredyty ze strony gospodarstw domowych zmniejszył się o niemal 30% w ujęciu ilościowym.

Rys. 4. Liczba wniosków kredytowych i udzielonych kredytów konsumpcyjnych (w mln szt.), w latach 2006-2012.Jak pokazuje Rys. 5., szczyt boomu kredytowego przypadł na lata 2008-2009, kiedy to udzielono kredytów konsumpcyjnych o największej wartości (65,4 mld zł w 2008 roku) i złożono wnioski o kredyt na największą wartość (152,1 mld zł w 2009 roku). W porównaniu z 2009 rokiem, w 2012 roku popyt na kredyty ze strony gospodarstw domowych zmniejszył się o przeszło 20% w ujęciu wartościowym.

Rys. 5. Wartość wniosków kredytowych i udzielonych kredytów konsumpcyjnych (w mld zł), w latach 2006-2012.Od 2007 roku polityka kredytowa banków ulegała zacieśnianiu, z kulminacją w 2009 roku, kiedy to stopień realizacji wniosków kredytowych składanych przez gospodarstwa domowe dramatycznie się zmniejszył z 55% (w 2008 roku) do 41% (Rys. 6.). Od tego czasu kształtuje się na względnie stałym poziomie ok. 40%.

Rys. 6. Stopień realizacji wniosków kredytowych (w procentach), w latach 2006-2012.Ustawa o kredycie konsumenckim.

Aktem prawnym regulującym zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki jest Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Zapisy tej ustawy znajdą zastosowanie dla umów o kredyt w wysokości nieprzekraczającej kwoty (lub równowartości) 255 550 zł.

Ustawa ta określa m.in. obowiązki kredytodawcy (a także pośrednika kredytowego, jeśli jest zaangażowany w proces udzielania kredytu), reguluje kwestie wcześniejszej spłaty kredytu oraz warunki odstąpienia od umowy przez kredytobiorcę.

Obowiązki kredytodawcy.

Wśród najważniejszych obowiązków, które ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na kredytodawcę, można wymienić:

- obowiązek zamieszczania w przekazach reklamujących kredyt konsumencki rzetelnych (jednoznacznych, zrozumiałych i widocznych) informacji, a w szczególności: o wysokości stopy oprocentowania kredytu wraz z wyszczególnieniem wszystkich opłat ponoszonych przez kredytobiorcę, całkowitej kwocie kredytu, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania kredytu (tzw. RRSO); wskazany powyżej zakres informacji musi być podany w oparciu o reprezentatywny przykład, przy czym ten przykład będzie dotyczył umowy zawartej na warunkach, na których według przewidywań kredytobiorcy będzie podpisywane co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju;
- obowiązek dokonania oceny ryzyka kredytowego wnioskodawcy starającego się o kredyt;
- obowiązek udzielenie konsumentowi wszelkich wyjaśnień, które pozwolą mu podjąć decyzję o zawarciu umowy, o kredyt konsumencki;
- obowiązek podania na trwałym nośniku przed zawarciem umowy szeregu informacji wskazujących, m.in. nazwę i adres kredytodawcy, rodzaj kredytu konsumenckiego, czas obowiązywania umowy, stopę oprocentowania kredytu i warunki, po spełnieniu których może być zmieniona, całkowitą kwotę kredytu, całkowitą kwotę do zapłaty, terminy i sposób wypłaty kredytu, rzeczywistą roczną stopę oprocentowania kredytu, zasady i terminy spłaty kredytu [5] , kolejność zaliczania rat kredytu na poczet należności z tytułu zaciągniętego kredytu, informację o konieczności zawarcia umowy dodatkowej (np. ubezpieczenia kredytu), inne koszty i warunki ich zmiany, takie jak: stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, opłaty, prowizje, marże, opłaty notarialne, wymagane zabezpieczenia, informację o prawie odstąpienia od umowy, informację o możliwości wcześniejszej (przed terminem) spłaty kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu.

Kredytodawca ma prawo do przedterminowej spłaty kredytu. Zarazem niedopuszczalne jest żądanie wcześniejszego powiadomienia o tym zamiarze kredytodawcy. Przy wcześniejszej spłacie koszt kredytu powinien zostać pomniejszony o koszty dotyczące okresu, o jaki skraca się czas obowiązywania umowy.

Kredytodawca może w umowie zastrzec prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu. Konieczne jest jednakże spełnienie szeregu warunków. Po pierwsze, wcześniejsza spłata kredytu musi przypadać na okres, w którym kwota kredytu spłacanego w czasie 12 miesięcy przewyższa trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Po drugie, wcześniejsza spłata obejmuje okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała. Po trzecie, górnym limitem prowizji pobieranej z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu jest 1% od spłacanej części kwoty kredytu – jeśli okres do terminu spłaty kredytu jest dłuższy niż jeden rok – lub 0,5% jeśli ten okres nie przekracza jednego roku.

Odstąpienie od umowy przez kredytobiorcę.

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o kredyt w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny. Przy czym wymóg ten zostanie uznany za spełniony, jeśli przed upływem tego terminu kredytobiorca wyśle oświadczenie o odstąpieniu od kredytu. Jedyne koszty, jakie kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w sytuacji odstąpienia od umowy o kredyt, to odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu przez kredytodawcę do dnia spłaty kredytu przez kredytobiorcę. Zwrot kwoty kredytu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W kolejnych artykułach omówiono różnorodne rodzaje kredytów dla ludności, w szczególności: kredyt odnawialny, kredyt gotówkowy, kredyt bezgotówkowy, kredyt budowlany, kredyt hipoteczny, kredyt refinansowy, kredyt konsolidacyjny, kredyt dla przedstawicieli wolnych zawodów.
Przypisy
Bibliografia

1. Access to finance, materiały konferencyjne sponsorowane przez World Bank’s Development Research Group and the World Bank Economic Review, Waszyngton, Marzec 2007.
2. Gregory B., Rutherford M., Oswald S., Gardiner L., An Empirical Investigation of the Growth Cycle Theory of Small Firm Financing, „Journal of Small Business Management” 2005, Vol. 43, Issue 4.
3. Innowacyjność sektora MSP w Polsce – Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst and Young, Warszawa 2009.
4. Jędrzejczak-Gas J., Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 766, 2013.
5. Łuczka T., Determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 695, 2011.
6. Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
7. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań–Warszawa 2001.
8. Ministerstwo Gospodarki, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2009 r.
9. Mugler J., Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Vol. 2, Springer Verlag, Wien, New York 1999.
10. PAG Uniconsult, Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, raport końcowy, 2013.
11. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w 2008 r., PARP, Warszawa, 2009.
12. The SME Financing Gap. Theory and Evidence, Vol. I. OECD, 2006.
13. Szymborska-Sutton A., Pierwszy biznes: ruszają pożyczki dla absolwentów, http://www.finanse.egospodarka.pl/98886,Pierwszy-biznes-ruszaja-pozyczki-dla-absolwentow,1,63,1.html.
14. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport o sytuacji banków w 2012 r., Warszawa 2013.
15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. nr 173, poz. 1807.
16. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, Dz. U. nr 126, poz. 715.
17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939).
18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
19. van der Wijst D., Financial Structure in Small Business Theory, Tests, and Applications, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1989.
20. Włodyka S., Działalność gospodarcza, [w:] System prawa handlowego, t. 1, Prawo handlowe – część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009.

Polecane strony internetowe:

1. http://www.kalkulator-zdolnosci-kredytowej.pl/ – kalkulator zdolności kredytowej
2. www.comperia.pl/konta_osobiste - porównywarka produktów bankowych
3. http://www.porownywarkakredytow.pl/ - porównywarka kredytów
4. www.bankier.pl – portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
5. www.money.pl - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
6. http://www.finanse.egospodarka.pl/ - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
7. www.totalmoney.pl – porównywarka produktów finansowych
8. http://parp.gov.pl/ - strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oferującej wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw przed upływem pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej na projekty w dziedzinie e-biznesu.
9. http://uokik.gov.pl/faq_kredyty_pozyczki_lokaty.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawierająca odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w odniesieniu do kredytów i pożyczek.
10. http://federacja-konsumentow.org.pl - strona Federacji Konsumentów – niezależnej organizacji pozarządowej, której celem jest ochrony konsumentów indywidualnych. Zawiera informacje o prawach konsumenta, jak również dane teleadresowe biur Federacji.
11. http://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiająca informacje o kompetencjach rzeczników konsumentów powoływanych do ochrony interesów konsumentów.
12. www.nbp.pl strona Narodowego Banku Polskiego przedstawiająca dane o aktualnej wysokości stopy lombardowej.
13. http://www.jeremie.com.pl/ - strona inicjatywy pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw JEREMIE nastawionej na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania. JEREMIE oferuje niskooprocentowane kredyty, pożyczki, poręczenia.
14. http://www.bgk.com.pl/ - strona Banku Gospodarstwa Krajowego oferującego pożyczki dla absolwentów na założenie działalności gospodarczej oraz pełniącego rolę Menadżera sześciu Funduszy Powierniczych w ramach Inicjatywy JEREMIE.
15. www.pkobp.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
16. www.pekao.com.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
17. www.getinbank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
18. www.bzwbk.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
19. www.citibank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
20. www.bph.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów