« Powrót

Rozdział 12. Kredyt refinansowy.Refinansowanie kredytu polega na spłacie wcześniejszego zobowiązania za pomocą nowego kredytu. Ma on charakter kredytu celowego, co oznacza, że może posłużyć wyłącznie do spłaty wskazanego zobowiązania finansowego. Niektóre banki przewidują możliwość uzyskania dodatkowej, „zaoszczędzonej” gotówki i wykorzystania jej na dowolny cel.

W odróżnieniu od kredytu konsolidacyjnego, który dotyczy kilku zobowiązań kredytowych, kredyt refinansowy pozwala uzyskać korzystniejsze warunki kredytowania w odniesieniu do jednego kredytu.

Kiedy warto refinansować?

Można wyróżnić trzy podstawowe sytuacje, kiedy warto rozważyć refinansowanie kredytu.

Po pierwsze, istotna zmiana warunków na rynku kredytów. Na kształtowanie się ceny kredytu ma wpływ szereg czynników makroekonomicznych, w tym stan gospodarki, koniunktura gospodarcza, sytuacja na rynku pracy, nieruchomości, walutowym, warunki na rynku pożyczek międzybankowych. Zmiana tych czynników spowoduje prawdopodobnie zmiany w ofertach banków udzielających kredytów. Jeśli są one korzystne dla kredytobiorcy, warto przekalkulować opłacalność refinansowania, by stwierdzić, czy spodziewane korzyści w postaci niższego oprocentowania kredytu będą przewyższać ewentualne koszty związane z refinansowaniem, takie jak np. opłata za wcześniejszą spłatę kredytu, ponowna wycenia nieruchomości, prowizje i opłaty związane z podjęciem nowego zobowiązania kredytowego.

Po drugie, aprecjacja (wzrost wartości) waluty sprawia, że opłaca się dokonać przewalutowania kredytu i zastąpić kredyt spłacany w walucie obcej, która traci na wartości, inną walutą (najczęściej krajową). Przykładowo, jeśli pierwotnie został zaciągnięty kredyt w wysokości 100 tys. franków szwajcarskich (CHF) przy kursie 3,40 PLN za 1 CHF, to umocnienie (aprecjacja) kursu waluty krajowej do poziomu 3,20 PLN przyniesie krótkookresową korzyść w wysokości 20 tys. PLN.

Po trzecie, trudności w spłacie kredytu na aktualnych warunkach. Refinansowanie kredytu polegające na wydłużeniu okresu kredytowania pozwoli obniżyć ratę kredytu. Takie działanie może okazać się kosztowne z uwagi na wzrost kosztów kredytu, ale niekiedy może być jedynym rozwiązaniem dla kredytobiorcy, pozwalającym mu wyjść z trudnej sytuacji finansowej i uniknąć innych, zapewne w ogólnym rozrachunku kosztowniejszych czynności podejmowanych przez bank, takich jak naliczenie odsetek karnych, monity czy w ostateczności wizyty komornika.

Wymagane dokumenty.

Wśród dokumentów, których banki wymagają udzielając kredytu refinansowego można wymienić:

• dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego przez kredytobiorcę dochodu, np. zaświadczenie o dochodach od pracodawcy, zeznanie podatkowe PIT, umowy zlecenia i umowy o dzieło,
• dokumenty dotyczące wcześniej zaciągniętego kredytu, np. umowa kredytu, który ma być refinansowany, zaświadczenie o wysokości aktualnego zadłużenia,
• dokumenty dotyczące zabezpieczenia kredytu, np. odpis z księgi wieczystej.
Przypisy
Bibliografia

1. Access to finance, materiały konferencyjne sponsorowane przez World Bank’s Development Research Group and the World Bank Economic Review, Waszyngton, Marzec 2007.
2. Gregory B., Rutherford M., Oswald S., Gardiner L., An Empirical Investigation of the Growth Cycle Theory of Small Firm Financing, „Journal of Small Business Management” 2005, Vol. 43, Issue 4.
3. Innowacyjność sektora MSP w Polsce – Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst and Young, Warszawa 2009.
4. Jędrzejczak-Gas J., Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 766, 2013.
5. Łuczka T., Determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 695, 2011.
6. Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
7. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań–Warszawa 2001.
8. Ministerstwo Gospodarki, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2009 r.
9. Mugler J., Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Vol. 2, Springer Verlag, Wien, New York 1999.
10. PAG Uniconsult, Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, raport końcowy, 2013.
11. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w 2008 r., PARP, Warszawa, 2009.
12. The SME Financing Gap. Theory and Evidence, Vol. I. OECD, 2006.
13. Szymborska-Sutton A., Pierwszy biznes: ruszają pożyczki dla absolwentów, http://www.finanse.egospodarka.pl/98886,Pierwszy-biznes-ruszaja-pozyczki-dla-absolwentow,1,63,1.html.14. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport o sytuacji banków w 2012 r., Warszawa 2013.
15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. nr 173, poz. 1807.
16. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, Dz. U. nr 126, poz. 715.
17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939).
18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
19. van der Wijst D., Financial Structure in Small Business Theory, Tests, and Applications, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1989.
20. Włodyka S., Działalność gospodarcza, [w:] System prawa handlowego, t. 1, Prawo handlowe – część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009.

Polecane strony internetowe:

1. http://www.kalkulator-zdolnosci-kredytowej.pl/ – kalkulator zdolności kredytowej
2. www.comperia.pl/konta_osobiste - porównywarka produktów bankowych
3. http://www.porownywarkakredytow.pl/ - porównywarka kredytów
4. www.bankier.pl – portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
5. www.money.pl - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
6. http://www.finanse.egospodarka.pl/ - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
7. www.totalmoney.pl – porównywarka produktów finansowych
8. http://parp.gov.pl/ - strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oferującej wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw przed upływem pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej na projekty w dziedzinie e-biznesu.
9. http://uokik.gov.pl/faq_kredyty_pozyczki_lokaty.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawierająca odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w odniesieniu do kredytów i pożyczek.
10. http://federacja-konsumentow.org.pl - strona Federacji Konsumentów – niezależnej organizacji pozarządowej, której celem jest ochrony konsumentów indywidualnych. Zawiera informacje o prawach konsumenta, jak również dane teleadresowe biur Federacji.
11. http://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiająca informacje o kompetencjach rzeczników konsumentów powoływanych do ochrony interesów konsumentów.
12. www.nbp.pl strona Narodowego Banku Polskiego przedstawiająca dane o aktualnej wysokości stopy lombardowej.
13. http://www.jeremie.com.pl/ - strona inicjatywy pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw JEREMIE nastawionej na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania. JEREMIE oferuje niskooprocentowane kredyty, pożyczki, poręczenia.
14. http://www.bgk.com.pl/ - strona Banku Gospodarstwa Krajowego oferującego pożyczki dla absolwentów na założenie działalności gospodarczej oraz pełniącego rolę Menadżera sześciu Funduszy Powierniczych w ramach Inicjatywy JEREMIE.
15. www.pkobp.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
16. www.pekao.com.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
17. www.getinbank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
18. www.bzwbk.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
19. www.citibank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
20. www.bph.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów