« Powrót

Rozdział 13. Kredyt konsolidacyjny.Kredyt konsolidacyjny (zwany też dość powszechnie pożyczką konsolidacyjną) jest stosunkowo nowym produktem bankowym, którego popularność wyraźnie wzrosła w ostatnim czasie. Wzrost zainteresowania klientów jego wykorzystaniem i wzmożona akcja promocyjna prowadzona przez banki związana jest z jego podstawową cechą, jaką jest możliwość połączenia kilku kredytów (np. kredytu gotówkowego, pożyczki, kredytu samochodowego, kredytu hipotecznego, karty kredytowej itd.) w jeden kredyt. Ma on zatem charakter kredytu celowego. Kredyt konsolidacyjny udzielany jest w oparciu o wydłużony harmonogram spłat, a obecnie dodatkowo także korzystniejsze pod względem oprocentowania warunki, na jakich kredyt jest spłacany (niższe stopy procentowe), co oznacza dla kredytobiorcy niższe koszty obsługi zadłużenia. Może on stanowić interesujące rozwiązanie dla osób, które wpadły w spiralę zadłużenia w okresie, gdy uzyskanie kredytu nie nastręczało większych trudności.

Kredyt konsolidacyjny może przybierać dwie formy:

• kredytu konsolidacyjnego hipotecznego – jego zabezpieczenie stanowi hipoteka, jego koszt jest niższy i jest udzielany na większe kwoty,
• kredytu konsolidacyjnego gotówkowego – jest udzielany na krótsze (w porównaniu z kredytem konsolidacyjnym hipotecznym) terminy, jego koszt jest wyższy w porównaniu z kredytem zabezpieczonym hipoteką, dotyczy mniejszych kwot pieniężnych.

Niebagatelne znaczenie dla kredytobiorcy korzystającego z kredytu konsolidacyjnego, w ramach którego następuje spłata jednego kredytu zamiast kilku, jest zdecydowanie większa możliwość zapanowania nad jego techniczną obsługą i związana z tym większa wygoda.

Wydłużenie terminu spłaty kredytu, zwłaszcza w przypadku kredytu konsolidacyjnego hipotecznego, pozwoli co prawda obniżyć wysokość miesięcznego obciążenia z tytułu zadłużenia, jednakże najczęściej spowoduje zwiększenie całkowitego kosztu kredytowania. Ten niekorzystny aspekt przekształcenia kilku posiadanych kredytów w jeden kredyt konsolidacyjny warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu takiej decyzji. Dodatkowo wcześniejsza spłata innych kredytów może oznaczać konieczność uiszczenia dodatkowych opłat, które w takiej sytuacji bank mógł przewidzieć w umowie kredytowej.

Dla umowy kredytu konsolidacyjnego bank zazwyczaj żąda przedłożenia szeregu dokumentów, a wśród nich:

• dokumentów potwierdzających uzyskiwany dochód, np. zaświadczenia o zatrudnieniu, kopii zeznania podatkowego PIT, umów cywilnoprawnych (umów zleceń i umów o dzieło),
• dokumentów dotyczących celu kredytowania, np. umów kredytowych dla kredytów mających podlegać konsolidacji, zaświadczenia o aktualnym zadłużeniu, wyciągów z rachunków kart bankowych i kart kredytowych,
• dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu, np. odpisu księgi wieczystej.
Przypisy
Bibliografia

1. Access to finance, materiały konferencyjne sponsorowane przez World Bank’s Development Research Group and the World Bank Economic Review, Waszyngton, Marzec 2007.
2. Gregory B., Rutherford M., Oswald S., Gardiner L., An Empirical Investigation of the Growth Cycle Theory of Small Firm Financing, „Journal of Small Business Management” 2005, Vol. 43, Issue 4.
3. Innowacyjność sektora MSP w Polsce – Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst and Young, Warszawa 2009.
4. Jędrzejczak-Gas J., Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 766, 2013.
5. Łuczka T., Determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 695, 2011.
6. Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
7. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań–Warszawa 2001.
8. Ministerstwo Gospodarki, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2009 r.
9. Mugler J., Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Vol. 2, Springer Verlag, Wien, New York 1999.
10. PAG Uniconsult, Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, raport końcowy, 2013.
11. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w 2008 r., PARP, Warszawa, 2009.
12. The SME Financing Gap. Theory and Evidence, Vol. I. OECD, 2006.
13. Szymborska-Sutton A., Pierwszy biznes: ruszają pożyczki dla absolwentów, http://www.finanse.egospodarka.pl/98886,Pierwszy-biznes-ruszaja-pozyczki-dla-absolwentow,1,63,1.html.
14. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport o sytuacji banków w 2012 r., Warszawa 2013.
15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. nr 173, poz. 1807.
16. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, Dz. U. nr 126, poz. 715.
17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939).
18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
19. van der Wijst D., Financial Structure in Small Business Theory, Tests, and Applications, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1989.
20. Włodyka S., Działalność gospodarcza, [w:] System prawa handlowego, t. 1, Prawo handlowe – część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009.

Polecane strony internetowe:

1. http://www.kalkulator-zdolnosci-kredytowej.pl/ – kalkulator zdolności kredytowej
2. www.comperia.pl/konta_osobiste - porównywarka produktów bankowych
3. http://www.porownywarkakredytow.pl/ - porównywarka kredytów
4. www.bankier.pl – portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
5. www.money.pl - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
6. http://www.finanse.egospodarka.pl/ - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
7. www.totalmoney.pl – porównywarka produktów finansowych
8. http://parp.gov.pl/ - strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oferującej wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw przed upływem pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej na projekty w dziedzinie e-biznesu.
9. http://uokik.gov.pl/faq_kredyty_pozyczki_lokaty.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawierająca odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w odniesieniu do kredytów i pożyczek.
10. http://federacja-konsumentow.org.pl - strona Federacji Konsumentów – niezależnej organizacji pozarządowej, której celem jest ochrony konsumentów indywidualnych. Zawiera informacje o prawach konsumenta, jak również dane teleadresowe biur Federacji.
11. http://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiająca informacje o kompetencjach rzeczników konsumentów powoływanych do ochrony interesów konsumentów.
12. www.nbp.pl strona Narodowego Banku Polskiego przedstawiająca dane o aktualnej wysokości stopy lombardowej.
13. http://www.jeremie.com.pl/ - strona inicjatywy pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw JEREMIE nastawionej na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania. JEREMIE oferuje niskooprocentowane kredyty, pożyczki, poręczenia.
14. http://www.bgk.com.pl/ - strona Banku Gospodarstwa Krajowego oferującego pożyczki dla absolwentów na założenie działalności gospodarczej oraz pełniącego rolę Menadżera sześciu Funduszy Powierniczych w ramach Inicjatywy JEREMIE.
15. www.pkobp.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
16. www.pekao.com.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
17. www.getinbank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
18. www.bzwbk.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
19. www.citibank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
20. www.bph.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów