« Powrót

Rozdział 17. Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym.Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym jest przeznaczony na pokrycie kosztów finansowania bieżącej działalności firmy w sytuacji krótkotrwałego braku środków własnych. Ma on charakter kredytu odnawialnego. Oznacza to, że spłata całości lub przynajmniej części wykorzystanej kwoty kredytu powoduje odnowienie o tę kwotę wysokości kredytu i daje możliwość jej ponownego wykorzystania w okresie kredytowania.

Warunki udzielenia.

Banki zazwyczaj stawiają trzy podstawowe warunki ubiegania się o przyznanie tego kredytu:

(1) posiadanie przez potencjalnego kredytobiorcę zdolności kredytowej,
(2) posiadanie otwartego w danym banku rachunku bieżącego,
(3) możliwość ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Niekiedy banki wprowadzają także inne dodatkowe warunki, takie jak minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej przez kredytobiorcę, np. (jak można wyczytać w ofercie jednego z banków) 24 miesiące lub 12 miesięcy przy wykonywaniu wolnego zawodu przez okres minimum 12 miesięcy.

Możliwość łatwego wejrzenia przez bank w historię rachunku klienta sprawia, że bank ma względną łatwość oceny wiarygodności kredytowej klienta i ogranicza formalności na etapie aplikowania o przyznanie kredytu do niezbędnego minimum. Większość banków deklaruje, że decyzja kredytowa jest podejmowana w ciągu 24 godzin od złożenia przez klienta wniosku kredytowego.

Wysokość kwoty kredytu.

Wysokość kwoty kredytu, jaka może zostać przyznana przez bank, zależy od wysokości wpływów pieniężnych na rachunek bankowy kredytobiorcy oraz oceny zdolności kredytowej. Kwota takiego kredytu może sięgać nawet 1 mln zł.

Koszt kredytu.

Na koszt kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym składa się marża w orientacyjnej wysokości ok. 4–4,5% w zależności od banku (oprocentowanie zmienne oparte o stawkę WIBOR [1] ) oraz prowizja w wysokości przeciętnie 2% w od kwoty kredytu pobierana jednorazowo przy przyznaniu kredytu na 12 miesięcy i później każdorazowo pobierana przy automatycznym przedłużeniu kredytu w rachunku bieżącym na kolejne 12 miesięcy. Jest to względnie tani kredyt dla kredytobiorcy, kształtujący się na poziomie niższym niż np. dla kredytu obrotowego w rachunku kredytowym, kredytu konsolidacyjnego czy też pożyczki hipotecznej.

Zabezpieczenie kredytu.

Zabezpieczenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym dobierane jest w sposób zindywidualizowany. Za takim sposobem postępowania przemawia relatywnie niskie dla banku ryzyko związane z jego udzieleniem. Wśród najczęściej stosowanych przez banki sposobów zabezpieczenia kredytu można wymienić poręczenie, hipotekę na nieruchomości, zastaw mienia ruchomego, przewłaszczenie lub kaucję na lokacie.

Zalety kredytu.

• dzięki tej elastycznej formie kredytowania kredytobiorca uzyskuje względną swobodę w zarządzaniu własną płynnością finansową – z udostępnionych w ramach kredytu obrotowego pieniędzy może korzystać w sytuacji przejściowych trudności finansowych, co nie uruchamia uciążliwej i niepewnej co do rezultatu procedury występowania z wnioskiem o kredyt; pieniądze mogą zostać użyte natychmiast, gdy tylko pojawi się taka potrzeba;
• spłacając przynajmniej część kwoty kredytu kredytobiorca może w okresie kredytowania wielokrotnie z tych środków korzystać w wysokości przyznanej kwoty kredytu;
• jest to względnie tani rodzaj kredytu, na co dodatkowo wpływa fakt, że każdy wpływ na rachunek i zmniejszenie salda wykorzystanych środków zmniejsza zadłużenie;
• regulowanie rat kredytu nie wymaga jakichkolwiek dyspozycji ze strony kredytobiorcy i następuje automatycznie;
• w przeciwieństwie do niektórych innych rodzajów kredytów, wcześniejsza spłata kredytu nie powoduje żadnych opłat dla banku.
Przypisy
Bibliografia

1. Access to finance, materiały konferencyjne sponsorowane przez World Bank’s Development Research Group and the World Bank Economic Review, Waszyngton, Marzec 2007.
2. Gregory B., Rutherford M., Oswald S., Gardiner L., An Empirical Investigation of the Growth Cycle Theory of Small Firm Financing, „Journal of Small Business Management” 2005, Vol. 43, Issue 4.
3. Innowacyjność sektora MSP w Polsce – Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst and Young, Warszawa 2009.
4. Jędrzejczak-Gas J., Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 766, 2013.
5. Łuczka T., Determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 695, 2011.
6. Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
7. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań–Warszawa 2001.
8. Ministerstwo Gospodarki, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2009 r.
9. Mugler J., Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Vol. 2, Springer Verlag, Wien, New York 1999.
10. PAG Uniconsult, Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, raport końcowy, 2013.
11. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w 2008 r., PARP, Warszawa, 2009.
12. The SME Financing Gap. Theory and Evidence, Vol. I. OECD, 2006.
13. Szymborska-Sutton A., Pierwszy biznes: ruszają pożyczki dla absolwentów, http://www.finanse.egospodarka.pl/98886,Pierwszy-biznes-ruszaja-pozyczki-dla-absolwentow,1,63,1.html.
14. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport o sytuacji banków w 2012 r., Warszawa 2013.
15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. nr 173, poz. 1807.
16. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, Dz. U. nr 126, poz. 715.
17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939).
18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
19. van der Wijst D., Financial Structure in Small Business Theory, Tests, and Applications, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1989.
20. Włodyka S., Działalność gospodarcza, [w:] System prawa handlowego, t. 1, Prawo handlowe – część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009.

Polecane strony internetowe:

1. http://www.kalkulator-zdolnosci-kredytowej.pl/ – kalkulator zdolności kredytowej
2. www.comperia.pl/konta_osobiste - porównywarka produktów bankowych
3. http://www.porownywarkakredytow.pl/ - porównywarka kredytów
4. www.bankier.pl – portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
5. www.money.pl - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
6. http://www.finanse.egospodarka.pl/ - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
7. www.totalmoney.pl – porównywarka produktów finansowych
8. http://parp.gov.pl/ - strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oferującej wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw przed upływem pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej na projekty w dziedzinie e-biznesu.
9. http://uokik.gov.pl/faq_kredyty_pozyczki_lokaty.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawierająca odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w odniesieniu do kredytów i pożyczek.
10. http://federacja-konsumentow.org.pl - strona Federacji Konsumentów – niezależnej organizacji pozarządowej, której celem jest ochrony konsumentów indywidualnych. Zawiera informacje o prawach konsumenta, jak również dane teleadresowe biur Federacji.
11. http://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiająca informacje o kompetencjach rzeczników konsumentów powoływanych do ochrony interesów konsumentów.
12. www.nbp.pl strona Narodowego Banku Polskiego przedstawiająca dane o aktualnej wysokości stopy lombardowej.
13. http://www.jeremie.com.pl/ - strona inicjatywy pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw JEREMIE nastawionej na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania. JEREMIE oferuje niskooprocentowane kredyty, pożyczki, poręczenia.
14. http://www.bgk.com.pl/ - strona Banku Gospodarstwa Krajowego oferującego pożyczki dla absolwentów na założenie działalności gospodarczej oraz pełniącego rolę Menadżera sześciu Funduszy Powierniczych w ramach Inicjatywy JEREMIE.
15. www.pkobp.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
16. www.pekao.com.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
17. www.getinbank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
18. www.bzwbk.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
19. www.citibank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
20. www.bph.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów