« Powrót

Rozdział 18. Kredyt w rachunku bieżącym (overdraft).Kredyt w rachunku bieżącym (często określany mianem overdraft) jest wykorzystywany do pokrywania zobowiązań wymagalnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ramach umowy kredytu w rachunku bieżącym przedsiębiorstwo uzyskuje możliwość zadłużania się do ustalonego limitu debetowego w rachunku bieżącym. Dzięki niemu może wydawać więcej aniżeli odpowiada to sumie pieniędzy zgromadzonej na rachunku bankowym.

Warunki przyznania kredytu w rachunku bieżącym.


Możliwość uzyskania kredytu w rachunku bieżącym uwarunkowana jest posiadaniem przez kredytobiorcę rachunku bankowego od określonego w sposób indywidualny przez każdy bank czasu. Zazwyczaj banki stosują wymóg posiadania takiego rachunku w banku, w którym kredytobiorca występuje o ten kredyt, przez okres co najmniej 3 miesięcy. Wysokość przyznanej przez bank kwoty kredytu w rachunku bieżącym będzie uzależniona od oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa i jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. Okres kredytowania ustalany jest pierwotnie na maksimum 12 miesięcy, ale jeśli bank nie zdiagnozuje żadnych przeciwskazań do kontynuacji umowy w tym zakresie, zapewne nie odmówi przyznania takiego kredytu na kolejne okresy.

Wysokość kwoty kredytu w rachunku bieżącym.

Wysokość przyznanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym ustalana jest po indywidualnej analizie potrzeb kredytobiorcy, wysokości i częstości wpływu środków pieniężnych na rachunek bieżący oraz jego zdolności kredytowej. Kredyt w rachunku bieżącym ma charakter kredytu odnawialnego, co oznacza, iż jakikolwiek wpływ na rachunek kredytobiorcy pomniejsza wysokość jego zadłużenia i powiększa kwotę wolnych środków do ponownego wykorzystania w okresie obowiązywania umowy kredytowej.

Warunki korzystania z kredytu w rachunku bieżącym.

Z punktu widzenia kredytobiorcy zaletą jest możliwość przeznaczenia udostępnionych środków pieniężnych na dowolny cel. Należy jednakże uważać z nieprzekraczaniem limitu przyznanych środków. Każde przekroczenie ustalonego limitu zostanie w sposób nieunikniony wychwycone przez bank i ten zażąda z tego tytułu uiszczenia opłaty karnej i zapłaty wysokich odsetek. Dodatkowym obciążeniem dla kredytobiorcy będzie konieczność uiszczenia opłaty za przesłane listownie zawiadomienie o nieuprawnionym przekroczeniu limitu. Inną sankcją wobec kredytobiorcy może być zablokowanie dostępu do konta do czasu spłaty debetu.

Koszt kredytu.

Spłata należnych odsetek obciąża limit kredytowy. Ten rodzaj kredytu oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która najczęściej ustalana jest na podstawie obowiązującej na dany moment stawki WIBOR oraz marży banku. Prowizje bankowe z tytułu udzielonego kredytu wahają się do wysokości 5 proc. kwoty kredytu. Praktyką stosowaną przez niektóre banki jest też pobieranie dodatkowej prowizji kwartalnej za administrowanie kredytem w rachunku bieżącym.

Oprocentowanie takiego kredytu kształtuje się na poziomie wyraźnie wyższym niż oprocentowanie standardowych kredytów gospodarczych udzielanych na analogiczny okres. Jest to cena, jaką przedsiębiorstwo płaci za natychmiastową dostępność kredytu i swobodę wykorzystania.

Zalety kredytu w rachunku bieżącym.

• podpisując z bankiem umowę na kredyt w rachunku bieżącym przedsiębiorstwo uzyskuje możliwość zadłużania się w określonym w umowie okresie do wysokości ustalonego w umowie limitu, co pozwala mu elastycznie zarządzać bieżącą płynnością finansową;
• przedsiębiorstwo uzyskuje szybki dostęp do środków pieniężnych w ramach przyznanej kwoty, bez konieczności każdorazowego uruchamiania procedury przyznania kredytu;
• środki pochodzące z tego kredytu można wykorzystać na dowolny cel, co daje przedsiębiorstwu swobodę w ich wykorzystaniu;
• przedsiębiorstwo płaci odsetki od wysokości rzeczywistego zadłużenia.
Przypisy
Bibliografia

1. Access to finance, materiały konferencyjne sponsorowane przez World Bank’s Development Research Group and the World Bank Economic Review, Waszyngton, Marzec 2007.
2. Gregory B., Rutherford M., Oswald S., Gardiner L., An Empirical Investigation of the Growth Cycle Theory of Small Firm Financing, „Journal of Small Business Management” 2005, Vol. 43, Issue 4.
3. Innowacyjność sektora MSP w Polsce – Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst and Young, Warszawa 2009.
4. Jędrzejczak-Gas J., Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 766, 2013.
5. Łuczka T., Determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 695, 2011.
6. Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
7. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań–Warszawa 2001.
8. Ministerstwo Gospodarki, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2009 r.
9. Mugler J., Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Vol. 2, Springer Verlag, Wien, New York 1999.
10. PAG Uniconsult, Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, raport końcowy, 2013.
11. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w 2008 r., PARP, Warszawa, 2009.
12. The SME Financing Gap. Theory and Evidence, Vol. I. OECD, 2006.
13. Szymborska-Sutton A., Pierwszy biznes: ruszają pożyczki dla absolwentów, http://www.finanse.egospodarka.pl/98886,Pierwszy-biznes-ruszaja-pozyczki-dla-absolwentow,1,63,1.html.
14. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport o sytuacji banków w 2012 r., Warszawa 2013.
15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. nr 173, poz. 1807.
16. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, Dz. U. nr 126, poz. 715.
17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939).
18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
19. van der Wijst D., Financial Structure in Small Business Theory, Tests, and Applications, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1989.
20. Włodyka S., Działalność gospodarcza, [w:] System prawa handlowego, t. 1, Prawo handlowe – część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009.

Polecane strony internetowe:

1. http://www.kalkulator-zdolnosci-kredytowej.pl/ – kalkulator zdolności kredytowej
2. www.comperia.pl/konta_osobiste - porównywarka produktów bankowych
3. http://www.porownywarkakredytow.pl/ - porównywarka kredytów
4. www.bankier.pl – portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
5. www.money.pl - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
6. http://www.finanse.egospodarka.pl/ - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
7. www.totalmoney.pl – porównywarka produktów finansowych
8. http://parp.gov.pl/ - strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oferującej wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw przed upływem pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej na projekty w dziedzinie e-biznesu.
9. http://uokik.gov.pl/faq_kredyty_pozyczki_lokaty.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawierająca odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w odniesieniu do kredytów i pożyczek.
10. http://federacja-konsumentow.org.pl - strona Federacji Konsumentów – niezależnej organizacji pozarządowej, której celem jest ochrony konsumentów indywidualnych. Zawiera informacje o prawach konsumenta, jak również dane teleadresowe biur Federacji.
11. http://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiająca informacje o kompetencjach rzeczników konsumentów powoływanych do ochrony interesów konsumentów.
12. www.nbp.pl strona Narodowego Banku Polskiego przedstawiająca dane o aktualnej wysokości stopy lombardowej.
13. http://www.jeremie.com.pl/ - strona inicjatywy pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw JEREMIE nastawionej na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania. JEREMIE oferuje niskooprocentowane kredyty, pożyczki, poręczenia.
14. http://www.bgk.com.pl/ - strona Banku Gospodarstwa Krajowego oferującego pożyczki dla absolwentów na założenie działalności gospodarczej oraz pełniącego rolę Menadżera sześciu Funduszy Powierniczych w ramach Inicjatywy JEREMIE.
15. www.pkobp.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
16. www.pekao.com.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
17. www.getinbank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
18. www.bzwbk.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
19. www.citibank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
20. www.bph.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów