« Powrót

Rozdział 21. Kredyt na inwestycje wskazane.Kredyt na inwestycje wskazane.

Kredyt na inwestycje wskazane jest rodzajem kredytu inwestycyjnego, w ramach którego bank pożycza środki pieniężne kredytodawcy na ściśle określony cel, którym jest zakup dóbr inwestycyjnych. To ograniczenie wykorzystania kredytu ma też swoje dobre strony, ponieważ bank udziela takich kredytów na korzystniejszych warunkach, aniżeli kredyty standardowe. Przykładem kredytu na inwestycje wskazane może być kredyt technologiczny.

Istota i cel kredytu technologicznego.

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 30 maja 2008 roku, określa kredyt technologiczny jako kredyt, który jest udzielany przedsiębiorcy przez bank kredytujący (komercyjny) na realizację inwestycji technologicznej. Kredyt taki jest częściowo spłacany ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej [1] . Kredyt technologiczny został włączony do Działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-2013.

W latach 2005-2008 kredyt technologiczny udzielany był na podstawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 29 lipca 2005 r. Kredyt wówczas udzielany był przez Bank Gospodarstwa Krajowego z środków Funduszu Kredytu Technologicznego [2] na okres do 72 miesięcy, z możliwością karencji spłaty kapitału kredytu do 12 miesięcy. Jego oprocentowanie było zgodne z zasadami udzielania kredytów przez BGK na działalność gospodarczą a prowizja z tytułu udzielenia kredytu wynosiła 1%. Maksymalna kwota kredytu to równowartość w złotych 2 mln euro [3] , a wkład własny to minimum 25%. Wnioski o udzielenie kredytu można było składać w danym roku kalendarzowym w miesiącach kwietniu, lipcu i październiku. Duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców w latach 2005-2008 tym instrumentem wsparcia rozwoju innowacyjności zaowocowało włączeniem go do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnie kredyt technologiczny oferowany jest w ramach Działania 4.3 tego Programu.

Działanie 4.3 ma na celu wsparcie inwestycji służących wdrożeniu nowych technologii poprzez udzielenie małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP) kredytu technologicznego w postaci premii technologicznej. W ramach działania 4.3 zasilany jest Fundusz Kredytu Technologicznego, z którego następuje spłata (w formie premii technologicznej) części kredytu technologicznego udzielonego małemu lub średniemu przedsiębiorstwu przez bank kredytujący na zasadach rynkowych. Podstawą przyznania kredytu technologicznego jest umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wypłata premii technologicznej przez BGK związana jest z częściową wcześniejszą spłatą kredytu technologicznego, który przedsiębiorstwo zaciągnęło w banku komercyjnym [4] .

Tabela 1. Wysokość wsparcia poprzez kredyt technologiczny i premię technologiczną.

Rodzaj wsparcia Wysokość wsparcia
Kredyt technologiczny - kwota kredytu zgodnie z decyzją banku (kredytującego) komercyjnego, nie ma ustawowego ograniczenia kwoty kredytu
Premia technologiczna - nie więcej niż 4 mln euro
- 50 % kwoty wykorzystanego kredytu
- zgodnie z obowiązującymi limitami pomocy regionalnej
- w danym roku nie więcej niż kwota odpowiadająca 20 % wartości netto zrealizowanej sprzedaży produktów

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 30 maja 2008, Dz.U. 2008 nr 116 poz. 730.

Według ustawy z 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wysokość premii technologicznej nie może być większa niż 4 mln zł (Tabela 1), a oprocentowanie kredytu technologicznego wyższe niż średnie oprocentowanie innych kredytów inwestycyjnych. Nie ma ustawowego ograniczenia kwoty kredytu. Ważnym dokumentem dołączanym do wniosku jest opinia jednostki naukowej lub centrum badawczo-rozwojowego stwierdzająca, że inwestycja technologiczna finansowana za pomocą kredytu technologicznego jest nową technologią. Wnioski o wypłatę rat premii technologicznej mogą być składane do BGK nie częściej niż raz na 3 miesiące.

Nowa technologia rozumiana jest jako technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat [5] . Zaś inwestycja technologiczna to rodzaj inwestycji polegającej na zakupie nowej technologii, wdrożeniu tej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług.

Opis funkcjonowania kredytu technologicznego.

Przedsiębiorca, który ubiega się o kredyt technologiczny, składa wniosek do banku kredytującego, z którym BGK ma podpisaną umowę (Rys 1). Cały obieg dokumentów następuje pomiędzy bankiem kredytującym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Rys. 1 Relacje przedsiębiorcy z bankiem kredytującym i BGK.Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 30 maja 2008, Dz.U. 2008 nr 116 poz. 730.

W terminie najpóźniej 60 dni od dnia złożenia wniosku bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego lub też przyznaje promesę kredytu technologicznego. Warto pamiętać, że kredyt technologiczny nadal jest kredytem inwestycyjnym dlatego bank kredytujący ocenia zdolność kredytową na potrzeby kredytu technologicznego. Przedsiębiorca składa do BGK za pośrednictwem banku kredytującego wniosek o przyznanie premii technologicznej, do którego załącza warunkową umowę kredytu technologicznego lub promesę kredytu technologicznego oraz inne dokumenty, w tym opinię wystawioną przez jednostkę naukową lub centrum badawczo-rozwojowe stwierdzającą, że technologia, która będzie wdrażana w wyniku realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym, jest nowa. BGK rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej według kolejności wpływu kompletnych wniosków. BGK w ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku przyznaje promesę premii technologicznej. Wówczas bank kredytujący po otrzymaniu tej wiadomości podpisuje z przedsiębiorcą umowę o udzielenie kredytu technologicznego. Bank kredytujący przesyła kopię umowy kredytu technologicznego do BGK i wówczas zawiera on umowę o wypłatę premii technologicznej. BGK przekazuje całą kwotę premii technologiczną lub jej pierwszą ratę po przedłożeniu przez przedsiębiorcę następujących dokumentów:

• kopii faktur i dowodów dokumentujących ich zapłatę
• kopii umów najmu, dzierżawy lub leasingu
• oświadczenia o wielkości sprzedaży
• opinia stwierdzająca wdrożenie nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej i rozpoczęcie produkcji towarów lub świadczenia usług
• informacji o pomocy uzyskanej na realizację inwestycji technologicznej przez każdego przedsiębiorcę realizującą te inwestycję
• zobowiązania, że produkcja towarów lub świadczenie usług wynikające z inwestycji technologicznej będzie kontynuowane w województwie, w którym została zrealizowana inwestycja technologiczna
• oświadczenia o nie zaleganiu z zapłatą podatków dochodowych za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku o wypłatę premii technologicznej
• oświadczenia o nie zaleganiu z zapłatą podatku od towarów i usług na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę premii technologicznej
• oświadczenia o nie zaleganiu z zapłatą podatków i opłata lokalnych na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę premii technologicznej
• oświadczenia o nie zaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na koniec poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę premii technologicznej.

Efekty funkcjonowania kredytu technologicznego.

Kredyt technologiczny jest obecnie podstawowym produktem finansowym zorientowanym na finansowanie procesu transferu innowacji technologicznych polegających na zakupie i wdrożeniu nowej technologii lub wdrożeniu własnej nowej technologii przedsiębiorcy, które byłyby stosowane na świecie nie dłużej niż 5 lat.

W całym okresie funkcjonowania kredytu technologicznego [6] przedsiębiorcy sektora MSP złożyli ogółem 532 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 1,5 mld zł.
Przypisy
Bibliografia

1. Access to finance, materiały konferencyjne sponsorowane przez World Bank’s Development Research Group and the World Bank Economic Review, Waszyngton, Marzec 2007.
2. Gregory B., Rutherford M., Oswald S., Gardiner L., An Empirical Investigation of the Growth Cycle Theory of Small Firm Financing, „Journal of Small Business Management” 2005, Vol. 43, Issue 4.
3. Innowacyjność sektora MSP w Polsce – Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst and Young, Warszawa 2009.
4. Jędrzejczak-Gas J., Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 766, 2013.
5. Łuczka T., Determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 695, 2011.
6. Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
7. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań–Warszawa 2001.
8. Ministerstwo Gospodarki, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2009 r.
9. Mugler J., Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Vol. 2, Springer Verlag, Wien, New York 1999.
10. PAG Uniconsult, Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, raport końcowy, 2013.
11. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w 2008 r., PARP, Warszawa, 2009.
12. The SME Financing Gap. Theory and Evidence, Vol. I. OECD, 2006.
13. Szymborska-Sutton A., Pierwszy biznes: ruszają pożyczki dla absolwentów, http://www.finanse.egospodarka.pl/98886,Pierwszy-biznes-ruszaja-pozyczki-dla-absolwentow,1,63,1.html.
14. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport o sytuacji banków w 2012 r., Warszawa 2013.
15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. nr 173, poz. 1807.
16. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, Dz. U. nr 126, poz. 715.
17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939).
18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
19. van der Wijst D., Financial Structure in Small Business Theory, Tests, and Applications, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1989.
20. Włodyka S., Działalność gospodarcza, [w:] System prawa handlowego, t. 1, Prawo handlowe – część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009.

Polecane strony internetowe:

1. http://www.kalkulator-zdolnosci-kredytowej.pl/ – kalkulator zdolności kredytowej
2. www.comperia.pl/konta_osobiste - porównywarka produktów bankowych
3. http://www.porownywarkakredytow.pl/ - porównywarka kredytów
4. www.bankier.pl – portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
5. www.money.pl - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
6. http://www.finanse.egospodarka.pl/ - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
7. www.totalmoney.pl – porównywarka produktów finansowych
8. http://parp.gov.pl/ - strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oferującej wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw przed upływem pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej na projekty w dziedzinie e-biznesu.
9. http://uokik.gov.pl/faq_kredyty_pozyczki_lokaty.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawierająca odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w odniesieniu do kredytów i pożyczek.
10. http://federacja-konsumentow.org.pl - strona Federacji Konsumentów – niezależnej organizacji pozarządowej, której celem jest ochrony konsumentów indywidualnych. Zawiera informacje o prawach konsumenta, jak również dane teleadresowe biur Federacji.
11. http://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiająca informacje o kompetencjach rzeczników konsumentów powoływanych do ochrony interesów konsumentów.
12. www.nbp.pl strona Narodowego Banku Polskiego przedstawiająca dane o aktualnej wysokości stopy lombardowej.
13. http://www.jeremie.com.pl/ - strona inicjatywy pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw JEREMIE nastawionej na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania. JEREMIE oferuje niskooprocentowane kredyty, pożyczki, poręczenia.
14. http://www.bgk.com.pl/ - strona Banku Gospodarstwa Krajowego oferującego pożyczki dla absolwentów na założenie działalności gospodarczej oraz pełniącego rolę Menadżera sześciu Funduszy Powierniczych w ramach Inicjatywy JEREMIE.
15. www.pkobp.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
16. www.pekao.com.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
17. www.getinbank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
18. www.bzwbk.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
19. www.citibank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
20. www.bph.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów