« Powrót

Rozdział 26. Kredyt unijny.Przeznaczenie produktu.

Kredyt unijny jest produktem bankowym dla przedsiębiorców przeznaczonym do finansowania projektów, które korzystają ze wsparcia finansowego z środków Unii Europejskiej. Kredyt unijny może przybierać różne postaci:

a) kredytu pomostowego – przeznaczonego do sfinansowania kosztów kwalifikowanych realizowanego przy jego udziale projektu, który korzysta z dotacji UE,
b) kredytu uzupełniającego – przeznaczonego do sfinansowania nakładów, które nie mogą być objęte refundacją z środków UE (tzw. kosztów niekwalifikowanych projektu), lub nakładów, które beneficjent projektu (kredytobiorca) musi ponieść w ramach wymaganego wkładu własnego do projektu,
c) kredytu etapowego – przeznaczonego do sfinansowania kosztów kwalifikowanych projektu realizowanego przez beneficjenta (kredytobiorcę); wsparcie finansowe przyjmuje formę zaliczek lub płatności pośrednich.

Kwota kredytu.

Kwota kredytu jest, z jednej strony, określona potrzebami finansowymi kredytobiorcy, z drugiej zaś strony, jego zdolności kredytowej oraz jakości zabezpieczenia spłaty kredytu.

Okres kredytowania.

Maksymalnie może on wynieść 120 miesięcy. Jeśli jest to uzasadnione charakterem projektu lub długotrwałą procedurą przetargową, może zostać udzielony na okres powyżej 120 miesięcy.

Zabezpieczenie kredytu.

Zabezpieczenie kredytu ustalane jest na mocy indywidualnego porozumienia banku z kredytobiorcą i musi uzyskać akceptację Banku Gospodarstwa Krajowego. Zasadniczo nie są wymagane konkretne formy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu unijnego. Jedynie w przypadku kredytu pomostowego i etapowego, rekomenduje się zabezpieczenie spłaty w drodze cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

Oprocentowanie.


Oprocentowanie kredytu określane jest w oparciu o stałą lub zmienną stopę procentową, na którą składa się stała marża banku oraz zmienna stawka bazowa.

Warunki udzielenia kredytu.

Warunki przyznania i wypłaty kredytu ustalane są w sposób typowy. Warunkiem, który kredytobiorca musi bezwzględnie spełnić, jest posiadanie przez niego zdolności do spłaty kredytu. Ponadto spłata kredytu musi zostać prawnie zabezpieczona w sposób akceptowalny dla banku. Wreszcie kredytobiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny w przedsięwzięcie, na sfinansowanie którego jest zaciągany kredyt unijny.
Przypisy
Bibliografia

1. Access to finance, materiały konferencyjne sponsorowane przez World Bank’s Development Research Group and the World Bank Economic Review, Waszyngton, Marzec 2007.
2. Gregory B., Rutherford M., Oswald S., Gardiner L., An Empirical Investigation of the Growth Cycle Theory of Small Firm Financing, „Journal of Small Business Management” 2005, Vol. 43, Issue 4.
3. Innowacyjność sektora MSP w Polsce – Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst and Young, Warszawa 2009.
4. Jędrzejczak-Gas J., Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 766, 2013.
5. Łuczka T., Determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 695, 2011.
6. Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
7. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań–Warszawa 2001.
8. Ministerstwo Gospodarki, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2009 r.
9. Mugler J., Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Vol. 2, Springer Verlag, Wien, New York 1999.
10. PAG Uniconsult, Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, raport końcowy, 2013.
11. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w 2008 r., PARP, Warszawa, 2009.
12. The SME Financing Gap. Theory and Evidence, Vol. I. OECD, 2006.
13. Szymborska-Sutton A., Pierwszy biznes: ruszają pożyczki dla absolwentów, http://www.finanse.egospodarka.pl/98886,Pierwszy-biznes-ruszaja-pozyczki-dla-absolwentow,1,63,1.html.
14. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport o sytuacji banków w 2012 r., Warszawa 2013.
15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. nr 173, poz. 1807.
16. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, Dz. U. nr 126, poz. 715.
17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939).
18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
19. van der Wijst D., Financial Structure in Small Business Theory, Tests, and Applications, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1989.
20. Włodyka S., Działalność gospodarcza, [w:] System prawa handlowego, t. 1, Prawo handlowe – część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009.

Polecane strony internetowe:

1. http://www.kalkulator-zdolnosci-kredytowej.pl/ – kalkulator zdolności kredytowej
2. www.comperia.pl/konta_osobiste - porównywarka produktów bankowych
3. http://www.porownywarkakredytow.pl/ - porównywarka kredytów
4. www.bankier.pl – portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
5. www.money.pl - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
6. http://www.finanse.egospodarka.pl/ - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
7. www.totalmoney.pl – porównywarka produktów finansowych
8. http://parp.gov.pl/ - strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oferującej wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw przed upływem pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej na projekty w dziedzinie e-biznesu.
9. http://uokik.gov.pl/faq_kredyty_pozyczki_lokaty.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawierająca odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w odniesieniu do kredytów i pożyczek.
10. http://federacja-konsumentow.org.pl - strona Federacji Konsumentów – niezależnej organizacji pozarządowej, której celem jest ochrony konsumentów indywidualnych. Zawiera informacje o prawach konsumenta, jak również dane teleadresowe biur Federacji.
11. http://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiająca informacje o kompetencjach rzeczników konsumentów powoływanych do ochrony interesów konsumentów.
12. www.nbp.pl strona Narodowego Banku Polskiego przedstawiająca dane o aktualnej wysokości stopy lombardowej.
13. http://www.jeremie.com.pl/ - strona inicjatywy pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw JEREMIE nastawionej na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania. JEREMIE oferuje niskooprocentowane kredyty, pożyczki, poręczenia.
14. http://www.bgk.com.pl/ - strona Banku Gospodarstwa Krajowego oferującego pożyczki dla absolwentów na założenie działalności gospodarczej oraz pełniącego rolę Menadżera sześciu Funduszy Powierniczych w ramach Inicjatywy JEREMIE.
15. www.pkobp.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
16. www.pekao.com.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
17. www.getinbank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
18. www.bzwbk.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
19. www.citibank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
20. www.bph.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów