« Powrót

Rozdział 2. Interwencje artystyczneInterwencje artystyczne mogą kojarzyć nam się przede wszystkim z działaniami artystów w przestrzeni publicznej. Takie interwencje mają bogatą historię, w literaturze przedmiotu można znaleźć wiele klasyfikacji czy definicji tego zjawiska. M. Kwon, badaczka z Uniwersytetu UCLA, wyróżnia na przykład trzy podejścia[1] : pierwsze charakterystyczne dla lat sześćdziesiątych jako sztukę w miejscach publicznych (art in public places); drugie jako sztukę w przestrzeni publicznej (art as public space), w tym przypadku większy nacisk położony jest na miejsce, przestrzeń prezentacji sztuki, która staje się jej integralną częścią; trzecie podejście natomiast to sztuka o charakterze interwencyjnym, mająca na celu działania czy wywołanie reakcji w interesie określonych grup społecznych (art in the public interest). Jak wskazuje Grzegorz Dziamski[2], taki podział sztuki w przestrzeni publicznej nie jest odosobniony i znajduje odzwierciedlenie w pracach także innych badaczy, jak np. u Suzanne Lacy (która wyróżnia public art, site specific art czy new genre public art)[3] .
Interwencje artystyczne są więc działaniami rozpoznawalnymi i obecnymi w przestrzeni publicznej oraz świadomości społecznej od lat. Niniejszy tekst poświęcony jest jednak interwencjom artystycznym (artistic intervention) rozumianym jako forma partnerstwa sektora sztuki, kultury z innymi obszarami działalności społecznej, a więc jako działania mające na celu przeniesienie pierwiastka kreatywnego ze świata sztuki do świata firm i organizacji. Takie interwencje artystyczne mają za zadanie pobudzić firmy do bardziej efektywnego działania, zarazem wpisując się w priorytety polityki unijnej dotyczące innowacyjnej i kreatywnej gospodarki. Nic więc dziwnego, że w wielu opracowaniach europejskich wymieniane są pośrednio jako działania istotne dla inteligentnego i zrównoważonego rozwoju[4] . Kreatywność nie jest oczywiście monopolem artystów. Nie musi być osadzona w realiach kulturowych, wywodzić się bezpośrednio z działalności artystycznej. Jest za to integralnym elementem innowacji i – jak wspomniano w dokumentach unijnych – stanowi fundament dalszego rozwoju Europy oraz jej konkurencyjności na rynkach światowych. Kreatywność więc nie jest cechą związaną jedynie z obszarem sztuki, ale jest wspólnym kryterium środowisk artystycznych i biznesowych, między którymi – jak zwracają uwagę eksperci – należy budować mosty.
Czym są interwencje artystyczne?
Jednym z narzędzi zawiązywania relacji między różnymi obszarami są właśnie interwencje artystyczne, w Polsce nadal mało rozpowszechnione, w Europie funkcjonujące i opisywane od kilku lat. W polskiej literaturze interwencje artystyczne pojawiają się w wydanym przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Fundacją Pro Cultura raporcie dotyczącym partnerstw kreatywnych. Dzieje się tak, ponieważ interwencje artystyczne są niejako rozumiane jako forma partnerstw kreatywnych, polegająca na wprowadzaniu artysty w środowisko firmy, która uczestniczy w projekcie. Taki rodzaj artystycznie osadzonej kreatywności, którą cechują się artyści, może być wykorzystany jako katalizator innowacji czy włączenia społecznego. Praktyczne wykorzystanie tego potencjału w różnych sferach działalności gospodarczej (np. firmach) może przyczynić się do określenia konkretnych wartości, zawiązania więzi emocjonalnych, zaburzenia rutyny korporacyjnej czy linearnego sposobu myślenia w organizacjach. Kreatywność oparta na kulturze pomaga firmom określić wyzwania dla ich działalności.
Interwencje artystyczne (będące ściśle związanymi z partnerstwami kreatywnymi) to nic innego, jak transfer pierwiastka kulturowego za pomocą twórczych jednostek, takich jak artyści, performerzy, animatorzy kultury, do sektorów tradycyjnie z kulturą niezwiązanych: administracji, biznesu, przemysłu czy nauki. Jak konstatuje Philippe Kern, przedstawiciel KEA[5] , dla firm takich jak Apple partnerstwa kreatywne to dogmat. Rola, jaką odgrywa w niej design, artyści czy ogólnie kultura rozumiana w szerokim antropologicznym ujęciu, definiuje kierunki rozwoju jej produktów stając się jednocześnie częścią jej DNA.[6]
Tak rozumiane interwencje artystyczne są przedmiotem działalności oraz badań szwedzkiej organizacji Tillt, która w swych raportach dotyczących różnych aspektów związanych z interwencjami artystycznymi zaznacza, że kreatywność, która jest motorem ich działań, znajduje swoje źródło w sztuce i kulturze, a przybiera formę pytań i niesie ze sobą ryzyko, a nie gotowe rozwiązania. Ten rodzaj kreatywności, stanowiący bazę interwencji artystycznych, jest zatem cechą w szczególności artystów[7] .
Tillt jest szwedzką organizacją zajmującą się realizowaniem (produkowaniem) interwencji artystycznych w różnych przedsiębiorstwach, kierując się w swym działaniu dwoma celami: z jednej strony koncentruje się na rozwoju tzw. kapitału ludzkiego i organizacyjnego w firmach, z drugiej zaś zwiększa obszar działania zawodowego artystów i umożliwia im rozwijanie nowych metod czy form wyrazu. W ramach realizowanego przez Tillt programu AIRIS, twórca/ artysta spędza w danym przedsiębiorstwie określony czas, prowadząc badania, obserwując i pracując z pozostałymi pracownikami, następnie zaś przez pozostałą cześć roku przygotowuje zadania, które zmierzają do realizacji wyznaczonych wcześniej celów danej organizacji. Wraz z trwaniem programu artysta motywuje pracowników do aktywnego udziału i uczestnictwa w zadaniach, ostatecznie usuwając się ze wspólnych działań[8] . Tillt jest także organizacją prowadzącą szereg badań oraz analiz dotyczących interwencji artystycznych, zarówno pod kątem ich skuteczności, jak i struktury zarządzania czy finansowania.
Jak przebiegają interwencje artystyczne i czego można od nich oczekiwać?
Jak wynika z doświadczeń Tillt, pierwszym, zasadniczym krokiem jest zdefiniowanie celów firmy, identyfikacja potrzeb klienta. Następnie dochodzi do wymiany wiedzy oraz doświadczeń – albo przy wykorzystaniu jednostronnego kanału wymiany informacji (konferencja dla pracowników prowadzona przez artystę), albo od razu przez wzajemne działania (warsztat artystyczny). Kolejnym etapem jest zaangażowanie całej grupy do wspólnej pracy, podczas której funkcje i role poszczególnych uczestników są zamieniane. Na etapie końcowym następuje rozkładanie efektów na czynniki pierwsze, rozmowa i zakończenie prac.

Interwencja artystyczne to działania miękkie, przynoszące w efekcie zmiany jakościowe, rzadziej ilościowe. Nie ma tu twardych danych czy konkretnych wyników prac, chociażby w postaci np. dzieł artystycznych. Można jednak wyodrębnić kilka istotnych przykładów zmian organizacji firmy wskutek interwencji artystycznej czy zadań, które z powodzeniem są realizowane z ich wykorzystaniem:
– stymulowanie kreatywności kadry zarządzającej jak i szeregowych pracowników, co w efekcie przynosi rozwój kompetencji zawodowych oraz wpływa na ujawnienie się cech przywódczych,
– angażowanie pracowników do pracy zespołowej poprzez m.in. ustalanie wspólnego celu,
– wzmocnienie dialogu w firmie między poszczególnymi szczeblami pracowników, co oddziałuje także na motywację indywidualnych członków zespołu,
– zachęcanie do nieszablonowego myślenia, zrywania z rutyną firmową, zwiększanie efektywności w pracy,
– wsparcie przy określeniu celów firmy, jej tożsamości korporacyjnej i wartości, którymi powinna kierować się w dalszym działaniu,
– przekonywanie organizacji do podejmowania ryzyka i zmiany obranego kierunku, zachęcanie do działań innowacyjnych, niekonwencjonalnych.

Interwencje artystyczne pomagają więc przede wszystkim[9]:
– zidentyfikować odpowiednią ścieżkę kariery,
– rozwijać umiejętność dokonywania konstruktywnej samooceny,
a także:
– wpływają na mobilność społeczną,
– wpływają na włączenie społeczne i spójność społeczną w ramach przedsiębiorstwa.
Jak wskazują badania przeprowadzone przez Tillt, najbardziej charakterystyczny wpływ interwencji artystycznych na przedsiębiorstwa czy społeczności w ramach firm odzwierciedla się w:
1. Rozwoju usług, produktów i innowacyjnych procesach – niekonwencjonalne myślenie, kreatywne podejście.
2. Wsparciu innowacji społecznych – poprawienie relacji między pracownikami, zwiększenie ich zaangażowania związanego z wartościami, którymi kieruje się firma.
3. Przeformułowaniu komunikacji z pracownikami i klientami.
Jaka jest skala takich inicjatyw?
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez A. Grzelec i T. Prata, dotyczących m.in. liczby organizacji zajmujących się interwencjami artystycznymi, jest ich w Europie 41. Interwencje artystyczne nie są oczywiście jedyną działalnością tych organizacji, ale stanowią istotny odsetek projektów przez nich prowadzonych. Poniżej kilka przykładowych organizacji (producentów) zajmujących się interwencjami artystycznymi:Co ciekawe, jak wynika z przeprowadzonych analiz, aż jedenaście organizacji zajmujących się realizacją interwencji artystycznych przeprowadziło ich ponad 100 od początku funkcjonowania w roli producenta interwencji, osiem zrealizowało między 30-60 interwencji, a tylko sześć organizacji zrealizowało poniżej 10 takich projektów . W latach 2010–2011 dwie organizacje zrealizowały więcej niż 60 interwencji artystycznych, dziesięć zrealizowało między 11 a 30, natomiast 19 między 1 a 10 .
Kim są klienci tych organizacji, którzy przystępują do realizacji interwencji artystycznej w swoich firmach czy przedsiębiorstwach?

W powyższym diagramie warto zwrócić uwagę na obszary wspólne, większość bowiem organizatorów interwencji artystycznych pracuje zarówno z przedstawicielami sektora prywatnego, publicznego, jak i organizacjami non-profit, a sfery te wzajemnie się przeplatają. Producenci interwencji artystycznych w różnym stopniu dywersyfikują swoich klientów pod względem ilościowym. I tak, najwięcej producentów (13) pracowało z 11-30 klientami, co wydaje się optymalne pod względem organizacyjnym. Ośmiu kolejnych wskazywało, że współpracę prowadziło z więcej niż 61 klientami, ale z drugiej strony kolejnych ośmiu wskazywało, że ich klientami było między 1 a 10 firm .
Badania nad interwencjami artystycznymi pokazują, że sporo jest w Europie organizacji, które zajmują się zawodowo przygotowaniem i realizacją takich inicjatyw, jednak nie stosują one ujednoliconej, standardowej formuły, określającej w sposób precyzyjny, który projekt można zaliczyć do interwencji artystycznej, a który nie wpisuje się w założenia czy aktualne kryteria. Nie powinno to jednak dziwić, ponieważ trudno określać twarde ramy działań, których podstawowym celem jest kreatywność, a w konsekwencji stymulowanie innowacyjności w zastanych strukturach czy wychodzenia poza utarte schematy działań.
Finansowanie
Warto zwrócić uwagę na praktyczne i pragmatyczne aspekty funkcjonowania organizacji, których jednym z podstawowych działań jest realizacja interwencji artystycznych. Rodzi się bowiem pytanie o to, w jaki sposób interwencje artystyczne są finansowane, czy same generują przychody? Czy płacą za to firmy, w których takie interwencje są realizowane? Czy są to inicjatywy społeczne, wolontaryjne? Oczywiście w wielu przypadkach, kiedy odnosimy się do pojedynczych interwencji artystycznych, nie jest to tak istotne zagadnienie. Niemniej, w przypadku chęci rozwijania tej formy działań artystycznych w przedsiębiorstwach w dłuższej perspektywie czasowej – potrzebne jest zaplecze instytucjonalne oraz możliwość funkcjonowania w wielu obszarach jednocześnie. W Europie są takie organizacje, przykładem jest szwedzki Tillt czy francuskie stowarzyszenie 3CA. Warto jednak zwrócić uwagę na ich strukturę finansowania, bo wskazuje ona na podstawowe wyzwania stojące przed takimi organizacjami, a zarazem największe bariery czy ograniczenia w dynamicznym rozwoju tego typu inicjatyw. Zgodnie z raportem przygotowanym w marcu 2013 roku, struktura finansowania dwóch wybranych producentów interwencji artystycznych wygląda następująco :Z diagramów powyżej wynika, że ponad połowa funduszy na działalność organizacji zajmujących się realizacją interwencji artystycznych pochodzi ze środków publicznych, a więc jest wspierana albo przez miasta, albo samorządy regionalne, albo też za pośrednictwem odpowiednich ministerstw lub na poziomie Unii Europejskiej w ramach różnych programów operacyjnych/ dotacyjnych. Wskazuje to na dużą zależność od środków publicznych, które w największym stopniu oddziałują na rozwój i upowszechnianie działań w zakresie interwencji artystycznych. Jednocześnie, jak czytamy w tym samym raporcie, w przypadku funkcjonowania w ramach finansowania przypisanego do konkretnego projektu, praca administracyjna, wypełnianie aplikacji czy innych dokumentów na potrzeby rozliczeń ze środków publicznych są jednocześnie niezwykle kosztowne i czasochłonne. Działanie projektowe (od projektu do projektu) uzależnia także od woli decydentów i tego, w jaki sposób oraz w jakiej mierze będą oni popierali inicjatywy związane z interwencjami artystycznymi. To rodzi obawy o ich efektywność jako trwałego instrumentu rozbudzania kreatywności w organizacjach czy firmach i stanowi podstawowe wyzwanie w aspekcie skuteczności oraz wiarygodności interwencji artystycznych.
Poniższa tabela pokazuje strukturę źródeł finansowania także innych organizacji realizujących interwencje artystyczne w Europie.Bariery
Jednym z podstawowych wyzwań stojących przed organizatorami interwencji artystycznych jest zatem finansowanie, zależność od źródeł publicznych i niepewność wsparcia długofalowego. Niektóre z organizacji zajmujących się interwencjami nie otrzymują dofinansowania podmiotowego czy rocznego, lecz dofinansowanie celowe – na konkretne realizacje, co uniemożliwia utrzymanie stałego zespołu zajmującego się wyłącznie interwencjami artystycznymi. Szczególnym utrudnieniem, na które wskazują takie organizacje, jest także brak możliwości pozyskiwania i łączenia funduszy międzysektorowych, niezwiązanych bezpośrednio z sektorem kultury.
Innym mankamentem z punktu widzenia codziennej działalności i korzystania ze środków publicznych jest nadmierna biurokracja oraz mało elastyczne schematy rozliczeń, nieprzystosowane do uwzględniania specyfiki współpracy z sektorem prywatnym.

Co dalej?
Jak wskazują eksperci zajmujący się interwencjami artystycznymi, bez zrozumienia roli sztuki czy kultury w rozwoju kreatywności Europie trudno będzie prowadzić i rozwijać spójną, innowacyjną strategię, konkurencyjną wobec działań innych krajów. Warto więc zwrócić uwagę na niekonwencjonalne i nowatorskie działania nie tylko w zakresie nowych technologii, ale także stymulowania kreatywności u indywidualnych pracowników, społeczności czy w firmach lub instytucjach publicznych , wzmacniając w ten sposób kapitał ludzki, równie istotny w aspekcie innowacyjnej gospodarki, co technologiczny czy produkcyjny. Ważne jest więc m.in. :
– wyodrębnienie interwencji artystycznych jako konkretnego działania w ramach programów wsparcia Unii Europejskiej,
– umożliwienie uzyskania środków także ze źródeł niezwiązanych bezpośrednio z sektorem kultury, a np. z innowacjami w przedsiębiorstwach prywatnych i łączenie ich ze środkami z innych sektorów (oczywiście w ramach limitów pomocy publicznej) ,
– rozpowszechnianie informacji na temat korzyści i możliwości płynących z przeprowadzenia interwencji artystycznej,
– wsparcie badań nad funkcjami oraz rolą interwencji artystycznej w aspekcie firm, w tym zwłaszcza małych i średnich,
– integracja z systemami rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia ustawicznego.

Przykłady interwencji artystycznych

Projekt: Ser o no ser
Okres realizacji projektu: wrzesień 2012 – czerwiec 2013
Słowa kluczowe dla projektu: motywacja, współodpowiedzialność, inscenizacja, wewnętrzna komunikacja, doświadczenia konsumenckie
Klient: Grupa Uvesco
Artysta: Alberto Solero
Interwencja artystyczna w jednej z sieci dystrybutorów spożywczych (Grupo Uvesco) w Hiszpanii. W skład sieci wchodzi kilka marek sklepów: BM, Neto, Erkoreka, Superamara, w których łącznie zatrudnionych jest 3 600 pracowników. Celem przedsięwzięcia wyznaczonym przez Grupę Uvesco było przede wszystkim poprawienie wewnętrznej komunikacji z pracownikami. Artysta został zatrudniony w grupie dystrybutora spożywczego w jednym z marketów jako pracownik, dokonując bieżących obserwacji i zapisując swoje spostrzeżenia (subiektywne i emocjonalne) w dzienniku. Dziennik zaś posłużył jako główne narzędzie szkoleniowe dla kadry zarządzającej.
http://vimeo.com/77128221

Projekt: All use creative experience
Okres realizacji projektu: wrzesień 2012 – styczeń 2013
Słowa kluczowe dla projektu: projektowanie, doświadczenie, dialog z pracownikami, wewnętrzna komunikacja, zewnętrzna komunikacja
Klient: Orbea
Artysta: CoCreable (grupa artystyczna)
Interwencja artystyczna w zakładzie Orbea, zajmującym się projektowaniem i produkcją rowerów, zatrudniającym 200 pracowników. Proces interwencji rozpoczął się od wzajemnego poznania pracowników, dystrybutorów rowerów oraz użytkowników pochodzących z Madrytu, Barcelony i San Sebastian. Zorganizowano dwie „wspólne sesje kreacyjne (co-creation sessions)”. Pierwsza opierała się na burzy mózgów wszystkich uczestników, podczas drugiej pracowano w podgrupach nad projektowaniem i realizacją własnych pomysłów.
http://vimeo.com/77128220

Projekt: Translucent Teknotherm
Czas realizacji projektu: 2008
Kluczowe cele: zrozumienie cudzej pracy i oczekiwań, zmiana wewnętrznej rutyny, odnowienie dialogu między współpracownikami
Klient: Teknotherm AS
Artysta: Maria Mebius Schröder
Teknotherm SA to norweska firma zatrudniająca 90 pracowników, mająca filie także w Szwecji i Polsce. W ramach interwencji artystycznej pracownicy firmy zostali podzieleni na grupy/ departamenty, w ramach których funkcjonowali liderzy – posłańcy, ambasadorzy. Utworzono także specjalną skrzynkę, do której można było wrzucać anonimowo różne sugestie dotyczące firmy. Następnie sugestie te odczytywane i dyskutowane były publicznie, a kolejne osoby opracowywały plan rozwiązania danego problemu w odpowiednich odstępach czasu, komunikując się z pozostałymi np. za pośrednictwem drukowanych newsletterów czy pracy w podgrupach w porze lunchu. Celem tego działania było złamanie barier między poszczególnymi departamentami, znalezienie najlepszych ścieżek komunikacji, nauka wzajemnego słuchania i zbudowanie zaufania.

Projekt: 3CA, New Patrons Programme
Czas realizacji projektu: 2007-2010
Klient: Hôpital Saint-Antoine
Artysta: Melik Ohanian
Paryski szpital Hôpital Saint-Antoine to historyczne miejsce, które powstało w 1796 roku. W 2003 roku postanowiono wybudować nowy budynek dla służb ratunkowych i Centrum Reanimacji. Ówczesna dyrektor szpitalu zdecydowała, że w nowym budynku powinno znaleźć się dzieło sztuki, które odwracałoby uwagę pacjentów od przykrych doświadczeń, a jednocześnie urozmaicało oczekiwanie na badania. Zwróciła się więc o pomoc do 3CA, by zorganizować interwencję artystyczną. Praca rozpoczęła się od skompletowania grupy roboczej składającej się z lekarzy, pielęgniarek, pracowników administracyjnych. Zadaniem tej grupy było opracowanie dokumentu zawierającego cele, jakie powinno realizować dzieło sztuki (umożliwienie pacjentom chwili kontemplacji, stymulowanie ich intelektualnie, etc.). Następnie grupa robocza z pomocą koordynatorki projektu z 3CA wybrała odpowiedniego artystę, a całość została zwieńczona inauguracją dzieła w 2010 roku.
http://www.wzb.eu/sites/default/files/u30/report_managing_artistic_interventions_2011.pdf, s. 126-129.

Według mapy producentów interwencji artystycznej dostępnej na platformie Creative Clash, w Polsce także funkcjonuje organizacja, która zajmuje się tego typu inicjatywami – jest nią zlokalizowana we Wrocławiu Fundacja AllthatArt!, która promuje aktywne wykorzystanie sztuki współczesnej jako inspiratora pomysłów i siły twórczej. Fundacja kieruje się zasadą, że żywy kontakt ze sztuką rozwija osobowość i wspiera kształtowanie własnego wizerunku jako swoistego dzieła na wielu obszarach życia .
To, co istotne z punktu widzenia interwencji artystycznych, to fakt, że generalna koncepcja takich inicjatyw opiera się na zderzeniu dwóch przeciwstawnych logik funkcjonowania (logiki dotyczącej twórczego działania i logiki organizacji), a uwolniona w ten sposób energia sprzyja kreowaniu nowych pomysłów – bowiem w obecnych realiach gospodarczych pieniądze najczęściej rodzą się z idei powstających ze zderzenia dwóch skrajnie różnych obszarów.


Przypisy
Bibliografia
Bibliografia:
Berthoin A., Strauss A., Artistic interventions in organisations: finding evidence of values added.
Dziamski G., Artystyczne interwencje w przestrzeń miejską [w:] Miasto w Sztuce – Sztuka Miasta, red. E. Rewers, 2010.
Grzelec A., Prata T., Artists in organisations – mapping of European producers of artistic interventions in organisations, 2013.
Tillt, Creative Clash. Artistic interventions to stimulate innovation, sustainability and inclusiveness, 2011.
Vondracek A., Support schemes for artistic interventions in Europe. A mapping and policy recommendations, 2013.

Źródła internetowe
1. http://www.creativeclash.eu/ – strona www zawiązanego w 2002 roku konsorcjum (platformy współpracy) kilku organizacji europejskich zainteresowanych implementowaniem sztuki i działań artystycznych w biznesie. Porozumienie o współpracy podpisały: Tillt, WZB (Centrum Badań Społecznych w Berlinie), c2+I, 3CA, KEA European Affairs. Na stronie Creative Clash opublikowane są raporty dotyczące interwencji artystycznych w wersji online. Można na niej znaleźć dodatkowe informacje, szczególnie warto zwrócić uwagę na opracowanie Anny Grzelec i Tiago Prata, w którym odnajdujemy wyniki badań związanych z interwencjami artystycznymi – ile organizacji w Europie zajmuje się produkcją, jakie są źródła finansowania, jak często interwencje są przeprowadzane, jak wiele ich odbyło się w ostatnich latach.
2. http://conexionesimprobables.es/pagina.php?id_p=320 – witryna www jednego z bardziej aktywnych producentów interwencji artystycznych z Hiszpanii (c2+I). Warto zwrócić szczególną uwagę na zamieszczone podsumowania wideo z przeprowadzonych interwencji artystycznych (case study) umieszczone po prawej stronie witryny (są to przykłady interwencji artystycznych, a także innych prowadzonych przez organizację projektów, nieomówione w powyższym tekście, czyli stanowią dodatkowe źródło informacji i ewentualny obszar do porównań. Projekty: PKMN+ firma Fagor; Anesvad Foundation + Carme Romero).
3. http://www.creativeclash.eu/map/ – mapa przedstawiająca lokalizację producentów interwencji artystycznych w Europie wraz z podaniem dokładnych nazw tych organizacji oraz bezpośrednim odniesieniem do ich stron internetowych.
4. http://www.helixarts.com/pages/publications.html – strona jednego z producentów interwencji artystycznych, warto zobaczyć, czym jeszcze się zajmują, jakiego typu jest to organizacja, jakie projekty realizuje najczęściej.
5. www.mapakultury.pl – portal kulturalny, którego głównym narzędziem jest Interaktywna Mapa Polski. Dzięki jednemu kliknięciu można poznać ludzi, miejsca, klimaty związane z kulturą interesującego nas regionu. Na portalu publikowane są także bieżące informacje o wydarzeniach i imprezach z sektora kultury, materiały wizualne czy wpisy użytkowników.