« Powrót

Rozdział 7. Najczęściej zadawane pytaniaBlok 7.

1. Jakie korzyści wynikają ze współpracy kultury z biznesem?
Dzięki wsparciu sektora prywatnego wiele inicjatyw artystycznych czy kulturalnych ujrzało światło dzienne. Współpraca ta może mieć jednak różnorodny charakter, także pozafinansowy, choćby polegający na współpracy fundacji z wolontariuszami biznesowymi czy wspólnych programach mentoringowych i coachingowych.
W obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego wśród głównych korzyści współpracy znajdują się pozyskanie środków finansowych na realizację konkretnego celu, zwiększenie skali organizowanych przedsięwzięć, pozyskanie partnera do działań długofalowych oraz zwiększenie widoczności podejmowanych działań. Z perspektywy współpracy w zakresie wolontariatu pracowniczego instytucje kultury mogą zyskać skuteczne wsparcie biznesowe – pomoc dodatkowych pracowników w codziennej pracy czy profesjonalne wsparcie, które przekładać się będzie na zdobycie nowych umiejętności w kwestiach prawnych, kadrowych czy strategicznych, a także szansę na kontakt z inną kulturą organizacyjną. Poza możliwościami finansowania biznes oferuje branży kultury i branży twórczej wymianę wiedzy i możliwość podniesienia kompetencji biznesowych wśród pracowników kreatywnych.

2. Jakie są główne inhibitory współpracy obu sektorów?
Wśród szeregu barier utrudniających przebieg współpracy sektora biznesu z sektorem kultury najczęściej podkreślane są czynniki odnoszące się do motywacji partnerów. Przekładają się one na brak chęci do współpracy przedsiębiorstw i przekonanie, że biznes nie jest tą współpracą zainteresowany. Należą do nich także brak konkretnych ofert współpracy dla przedsiębiorstw oraz niemożność znalezienia odpowiedniej formuły współpracy ze sponsorem. Częstym inhibitorem stają się także bariery organizacyjne, przepisy prawne i regulacje finansowe.

Rozdział 3. Coaching i mentoring

1. Czym jest coaching?
Coaching to termin o szerokim znaczeniu pojęciowym, trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Synonimy słowa „coach” to: trenować, instruować, dodatkowo nauczać, dawać polecenia i wskazówki. Coaching to „na ogół relacja jeden na jeden, zazwyczaj wiąże się z rozwojem (umiejętności, wiedzy) i/lub poprawą wydajności, często polega na gromadzeniu i udostępnianiu informacji zwrotnych osobie coachowanej, polega przede wszystkim na wsparciu, a nie na komunikacji dyrektywnej. To zorientowane na proces, interaktywne działanie, które pomaga w rozwijaniu umiejętności, zwiększaniu kompetencji, osiąganiu lepszych wyników i efektów pracy w obszarach innych niż sport, poprzez doradztwo i asystę podczas rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji zawodowych.

2. Jakie są różnice między coachingiem a mentoringiem?
Choć oba pojęcia są ze sobą nierozerwalnie związane, są to różne procesy a różnice między nimi są bardzo wyraźne. Mentoring związany jest z dłuższym szkoleniem i nadzorem, kierowaniem karierą, patronatem w pewnych kręgach. Rodzi się często w sposób nieformalny przez nawiązane kontakty w firmie, najczęściej jest dobrowolny oraz pełniony honorowo. Działania coacha i mentora różnią się przede wszystkim pod względem pełnionej roli, ponoszonej odpowiedzialności oraz relacji, jaka wywiązuje się między ludźmi. Mentor pełni rolę doradcy i przyjaciela w stosunku do swojego protegowanego, widząc jego rozwój zawodowy w dłuższej perspektywie czasowej. W kontakcie z osobą, której mentor „doradza” odwołuje się do własnego doświadczenia, buduje partnerską relację, stawia wyzwania, wspiera rozwój potencjału i zasobów. Daje poczucie perspektywy i historii, oferuje porady i umożliwia kontakty. Do najważniejszych zadań mentora należy wspieranie, przewodniczenie, ułatwianie, co przekłada się na kształtowanie pożądanych postaw.

Rozdział 4. Sponsoring

1. Czym jest sponsoring kultury?
Sponsoring jest definiowany jako wiązana transakcja biznesowa, w której sponsor otrzymuje korzyści handlowe w zamian za przekazanie środków finansowych lub świadczenie pomocy rzeczowej w celu realizacji konkretnego projektu. Oparty jest na idei wspierania kultury przez biznes i jako narzędzie marketingowe umożliwia prowadzenie „działań na rzecz społeczeństwa i łączy je z działaniami sensu stricte komercyjnymi”.

2. Jakie korzyści daje sponsoring firmie?
Najważniejszą funkcją sponsoringu jest komunikacja, dzięki której możliwe staje się budowanie trwałych relacji pomiędzy biznesem a jego otoczeniem. Sponsoring projektów kultury i sztuki w kontekście komunikacji marketingowej pozwala na: budowę marki poprzez skojarzenie jej z wartościami utożsamianymi z kulturą i sztuką, wprowadzenie innowacji, poprawę wizerunku, kreowanie wizerunku odmiennego od konkurencji, dostarczanie rozrywki grupom otoczenia, przyjemność – sponsoring staje się silnym stymulantem.

3. Czy firmy chętnie sponsorują kulturę?
Polskie firmy nie angażują się w sponsoring kultury w wystarczającym stopniu. Według instytucji kulturalnych najczęstszą barierą w podejmowaniu działań związanych z finansowaniem kultury są przepisy prawne i podatkowe, brak ofert i wniosków o dofinansowanie ze strony podmiotów kultury, brak środków na tego typu działania oraz wspieranie projektów z innych obszarów.

Rozdział 5. Wolontariat pracowniczy jako forma współpracy kultury z sektorem biznesu

1. Co to jest wolontariat?
Wolontariat angażuje pojedyncze osoby do działania na rzecz własnych społeczności. Jest wyrazem przekonania, że niosąc pomoc innym członkom danej społeczności, można uczynić wiele dobrego zarówno dla siebie, sąsiadów, jak i dla osób potrzebujących pomocy. Dlatego wyróżnikiem wolontariatu jest dobrowolność i nieodpłatność działań.

2. Skąd wzięła się idea wolontariatu?
Idea wolontariatu sięga początków ludzkości. Oczywiście najpierw pozbawiony był ram instytucjonalnych, z czasem jednak stał się jednym z narzędzi pracy wielu organizacji niosących wsparcie. Wśród tego typu organizacji najpopularniejszy był wolontariat świadczony na rzecz organizacji czy inicjatyw kościelnych (np. w szpitalach, szkołach prowadzonych przez siostry zakonne). Lata 90. w Polsce to rozkwit różnego rodzaju organizacji pozarządowych, które swoją działalność w dużym zakresie opierają na świadczonej nieodpłatnie pracy wolontariuszy.

3. Czym jest wolontariat pracowniczy?
Jest szczególnym rodzajem wolontariatu. Polega na inicjowaniu przez firmy działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej w instytucjach publicznych czy organizacjach pozarządowych.

4. Jaka ustawa reguluje przepisy o wolontariacie?
Ustawą, której przepisy stosowane są w kwestiach związanych z wolontariatem, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Jaka organizacja podjęła pierwsze w Polsce badania wolontariatu pracowniczego?
Ogólnopolskie badanie poświęcone analizie samego zjawiska wolontariatu pracowniczego podjęte zostało przez Centrum Wolontariatu w 2008 r. (I edycja) oraz w 2013 r. (II edycja).

6. Wymień dowolną formę wolontariatu pracowniczego.
Wolontariat pracowniczy może być realizowany w bardzo wielu formach (np. wolontariat krótko- i długoterminowy, lokalny lub międzynarodowy, indywidualny, zespołowy, na rzecz danej organizacji czy danego wydarzenia, akcyjny lub systemowy).

7. Wymień dowolny sposób na zachęcenie pracowników do zaangażowania się w program wolontariatu.
Pracownik może otrzymać równoważny czas wolny za pracę jako wolontariusz, dzień wolny od pracy z przeznaczeniem na wolontariat lub też urlop bezpłatny. Zachętą może być też otrzymanie grantu, który pracownik może przekazać organizacji, w której angażuje się jako wolontariusz.

8. Na czym polega wyjazd integracyjny z wolontariatem?
Firmy coraz częściej organizują krótkoterminowe wyjazdy integracyjne pracowników połączone z wolontariatem, np. malowanie szkoły, sadzenie drzew, oczyszczenie określonego terenu. Intencją tego rodzaju programu wolontariatu jest integracja zespołu przez wspólną, dobrowolną pracę pracowników wszystkich szczebli na rzecz potrzebujących oraz promowanie postaw prospołecznych wśród pracowników.

9. Jaki jest cel wolontariatu pracowniczego?
Wolontariat pracowniczy może służyć nie tylko niesieniu pomocy potrzebującym, lecz jest także popularnym pozafinansowym narzędziem motywacyjnym. Może być także sposobem na realizowanie swoich pasji czy zdobycie dodatkowego doświadczenia zawodowego. Z punktu widzenia firmy wolontariat pracowniczy jest coraz częściej jednym z elementów strategii społecznej odpowiedzialności.

10. Wskaż możliwą barierę we wdrażaniu programu wolontariatu pracowniczego w organizacji kultury.
Istotnym hamulcem dla rozwoju współpracy opartej na wolontariacie jest brak właściwego programu zarządzania wolontariuszami.

Rozdział 6. Pozostałe formy współpracy z biznesem

1. Czym są warsztaty oparte na sztuce i jakie kompetencje pozwalają rozwinąć?
Warsztaty oparte na sztuce (art.-based trainings) to szkolenia wykorzystujące różne dyscypliny artystyczne (np. teatr, muzyka, sztuki wizualne), jako środek dydaktyczny przyczyniający się do procesu zdobywania umiejętności i wiedzy przez pracowników firm.
Warsztaty bazujące na sztuce pozwalają wzmocnić kompetencje związane z kreatywnością, umiejętnością prezentacji i komunikacji, a także pracą w zespole i rozwiązywania konfliktów.

2. Jak nawiązać współpracę w ramach Otwartej Innowacyjności?
Praktycznie każdy podmiot, publiczny, biznesowy i z sektora kreatywnego może współpracować otwarcie z innymi. Możliwości nawiązania kooperacji jest wiele – od kontaktu bezpośredniego przez rekomendację po wyspecjalizowane platformy, na których znajdują się szczegółowe informacje o poszukiwanych współpracownikach. Czasem konieczne jest wzięcie udziału np. w misji gospodarczej, targach, konferencjach typu open space czy zapisania się do klastra. Aktywny podmiot może jednak liczyć, że z czasem będzie pojawiać się coraz więcej ofert współpracy.


Przypisy