« Powrót

Rozdział 29. Najczęściej zadawane pytania.1. Omów różnice między kredytem i pożyczką?

Główne cechy różniące kredyt od pożyczki to:
• na podstawie umowy kredytu bankowego określona kwota - z reguły w postaci bezgotówkowego pieniądza bankowego - stawiana jest do dyspozycji kredytobiorcy, lecz bank pozostaje właścicielem środków, jakimi klient - kredytobiorca dysponuje na zasadach i warunkach określonych w umowie;
• kredyt jest odpłatny (oprocentowanie );
• jedną ze stron umowy kredytowej musi być podmiot o prawnym statusie banku;
• przedmiotem kredytu bankowego mogą być wyłącznie środki pieniężne;
• umowa kredytu bankowego pod rygorem nieważności musi być zawarta w formie pisemnej.

2. Jakie są najpopularniejsze i najbardziej skuteczne metody podnoszenia zdolności kredytowej?

• Redukcja wysokości kredytu
• Wydłużenie okresu kredytowania
• Zmiana rodzaju raty
• Spłata innych zobowiązań –
• Wybór odpowiedniego kredytodawcy –
• Zmiana waluty –
• Dodatkowy współkredytobiorca –

3. Co to jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK)?

Instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów.

4. Na czym polega cesja jako forma zabezpieczenia spłaty kredytu?

Jest to umowa, na mocy której kredytobiorca (cedent) przelewa na rzecz banku (cesjonariusz) wierzytelność od osoby trzeciej.

5. Czy kredyt odnawialny to to samo, co debet?

Debetem, pomimo iż ma podobne funkcjonalności jak kredyt odnawialny (możliwość korzystania z środków pieniężnych pomimo zerowego salda na koncie) tworzy zupełnie odrębny produkt finansowy

6. Na czym polega refinansowanie kredytu?

Refinansowanie kredytu polega na spłacie wcześniejszego zobowiązania za pomocą nowego kredytu. Ma on charakter kredytu celowego, co oznacza, że może posłużyć wyłącznie do spłaty wskazanego zobowiązania finansowego.

7. Na czym polega overdraft?

Kredyt w rachunku bieżącym (overdraft) jest wykorzystywany do pokrywania zobowiązań wymagalnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ramach umowy kredytu w rachunku bieżącym przedsiębiorstwo uzyskuje możliwość zadłużania się do ustalonego limitu debetowego w rachunku bieżącym. Dzięki niemu przedsiębiorstwo może wydawać więcej aniżeli odpowiada to sumie pieniędzy zgromadzonej na rachunku bankowym.

8. Czy konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umów pożyczek lub kredytów?

Tak, na mocy ustawy o kredycie konsumenckim mogą to uczynić w terminie 14 dni od zawarcia umowy, a czasami nawet i później.

9. Który rodzaj kapitału – własny czy obcy odgrywa zazwyczaj główną rolę w małej firmie?

To kapitał własny akumulowany w postaci zysku zatrzymanego w przedsiębiorstwie, z funduszu amortyzacji lub z udziałów kapitałowych, które do przedsiębiorstwa wnoszą jego właściciele

10. Na jaki cel można wykorzystać kredyt technologiczny?

Jest on udzielany przez banki firmom jest przeznaczony na realizację inwestycji technologicznej polegającej na:
• zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług
• wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.
Przypisy
Bibliografia

1. Access to finance, materiały konferencyjne sponsorowane przez World Bank’s Development Research Group and the World Bank Economic Review, Waszyngton, Marzec 2007.
2. Gregory B., Rutherford M., Oswald S., Gardiner L., An Empirical Investigation of the Growth Cycle Theory of Small Firm Financing, „Journal of Small Business Management” 2005, Vol. 43, Issue 4.
3. Innowacyjność sektora MSP w Polsce – Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst and Young, Warszawa 2009.
4. Jędrzejczak-Gas J., Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 766, 2013.
5. Łuczka T., Determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 695, 2011.
6. Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
7. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań–Warszawa 2001.
8. Ministerstwo Gospodarki, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2009 r.
9. Mugler J., Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Vol. 2, Springer Verlag, Wien, New York 1999.
10. PAG Uniconsult, Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, raport końcowy, 2013.
11. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w 2008 r., PARP, Warszawa, 2009.
12. The SME Financing Gap. Theory and Evidence, Vol. I. OECD, 2006.
13. Szymborska-Sutton A., Pierwszy biznes: ruszają pożyczki dla absolwentów, http://www.finanse.egospodarka.pl/98886,Pierwszy-biznes-ruszaja-pozyczki-dla-absolwentow,1,63,1.html.
14. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport o sytuacji banków w 2012 r., Warszawa 2013.
15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. nr 173, poz. 1807.
16. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, Dz. U. nr 126, poz. 715.
17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939).
18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
19. van der Wijst D., Financial Structure in Small Business Theory, Tests, and Applications, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1989.
20. Włodyka S., Działalność gospodarcza, [w:] System prawa handlowego, t. 1, Prawo handlowe – część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009.

Polecane strony internetowe:

1. http://www.kalkulator-zdolnosci-kredytowej.pl/ – kalkulator zdolności kredytowej
2. www.comperia.pl/konta_osobiste - porównywarka produktów bankowych
3. http://www.porownywarkakredytow.pl/ - porównywarka kredytów
4. www.bankier.pl – portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
5. www.money.pl - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
6. http://www.finanse.egospodarka.pl/ - portal finansowy z aktualnymi informacjami o ofercie kredytowej banków
7. www.totalmoney.pl – porównywarka produktów finansowych
8. http://parp.gov.pl/ - strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oferującej wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw przed upływem pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej na projekty w dziedzinie e-biznesu.
9. http://uokik.gov.pl/faq_kredyty_pozyczki_lokaty.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawierająca odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w odniesieniu do kredytów i pożyczek.
10. http://federacja-konsumentow.org.pl - strona Federacji Konsumentów – niezależnej organizacji pozarządowej, której celem jest ochrony konsumentów indywidualnych. Zawiera informacje o prawach konsumenta, jak również dane teleadresowe biur Federacji.
11. http://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php - podstrona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiająca informacje o kompetencjach rzeczników konsumentów powoływanych do ochrony interesów konsumentów.
12. www.nbp.pl strona Narodowego Banku Polskiego przedstawiająca dane o aktualnej wysokości stopy lombardowej.
13. http://www.jeremie.com.pl/ - strona inicjatywy pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw JEREMIE nastawionej na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania. JEREMIE oferuje niskooprocentowane kredyty, pożyczki, poręczenia.
14. http://www.bgk.com.pl/ - strona Banku Gospodarstwa Krajowego oferującego pożyczki dla absolwentów na założenie działalności gospodarczej oraz pełniącego rolę Menadżera sześciu Funduszy Powierniczych w ramach Inicjatywy JEREMIE.
15. www.pkobp.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
16. www.pekao.com.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
17. www.getinbank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
18. www.bzwbk.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
19. www.citibank.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów
20. www.bph.pl – strona internetowa banku z ofertą kredytów