« Powrót

Podrozdział 2. Urzędy marszałkowskie.Wprowadzenie.

Jak wcześniej wspomniano, urzędy marszałkowskie organizują konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (PO RPO) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Konkursy są generalnie odpowiedziami na potrzeby tych obszarów, np. rozwój ICT na Mazowszu, ochrona środowiska na Śląsku. Na potrzeby tej publikacji zostanie opisanych tylko kilka przykładowych możliwości aplikowania, aby zobrazować czytelnikowi, na jakie działania może uzyskać dofinansowanie, i przedstawić mechanizm, który jest wspólny dla większości województw.

Działanie 6.2. Turystyka .
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego [1] .

Ogólny opis działania.

Głównym celem utworzenia działania jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, a zwłaszcza jego obszarów wiejskich i cennych przyrodniczo, które ze względu na słabo rozbudowaną infrastrukturę turystyczną były do tej pory w niewielkim stopniu wykorzystane. W ramach działania wsparcie skierowano zatem w pierwszej kolejności na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym także rowerowej. Promowane są także działania mające na celu zwiększenie dostępności informacji turystycznej i promocji wskazanych wyżej obszarów województwa. Przy ocenie wniosków istotne jest także wskazanie, w jakim stopniu projekt wpływa na rozwój gospodarczy regionu – wspierane będą przede wszystkim te projekty, których oddziaływanie w tym zakresie będzie największe.

Wskazana jest także komplementarność z innymi priorytetami i działaniami, przede wszystkim skierowanymi na rozwój przedsiębiorczości, tworzenie potencjału innowacyjnego, wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu oraz rozwój i poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Przykładowe rodzaje projektów w ramach Działania 6.2.

Wskazane zostały cztery główne kategorie:

a) promowanie walorów przyrodniczych, rozumiane jako:
a. działalność promocyjna – tworzenie programów rozwoju i promocji regionalnych marek turystycznych, wykonywanie w związku z tym analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, a także inwentaryzacja i ocena potencjału turystycznego, określenie narzędzi i działań promocyjnych oraz rynków docelowych promocji;
b. udział w targach i imprezach promocyjnych, w tym udział w targach turystycznych, których celem jest promocja atrakcyjności turystycznej regionu;
b) ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego:
a. bazy noclegowe i gastronomiczne oraz przeznaczone na turystykę biznesową – budowa, remont, rozbudowa lub przebudowa;
b. obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym infrastruktura okołoturystyczna – jak powyżej;
c. tworzenie i rozwój parków tematycznych;
d. realizacja nowych produktów turystycznych;
e. usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, jeśli jest to element projektu;
c) inne wsparcie na rzecz poprawienia jakości usług turystycznych:
a. rozwój punktów informacji turystycznej (systemy, centra, ośrodki), udostępniające nieodpłatnie materiały i publikacje;
b. tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz danych, będących elementem systemu informacji turystycznej;
c. rozwój i utrzymanie tras i szlaków turystycznych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą okołoturystyczną;
d. tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych;
d) ścieżki rowerowe:
a. budowa i wyznaczanie wydzielonych dróg dla rowerów;
b. wytyczanie dróg rowerowych jako element projektu „sygnalizacja i oznakowanie drogowe”;
c. jako element projektu: miejsca parkingowe dla rowerów, kładki i tunele pieszo-rowerowe, oświetlenie tras rowerowych, przebudowa schodów na pochylnie dla rowerzystów.

Alokacja środków.

W ramach programu alokowano 171 625 tys. euro, z czego 77 350 tys. euro pochodzi ze środków unijnych, 13 650 tys. euro z krajowych środków publicznych, a pozostała kwota 80 625 tys. euro – ze środków prywatnych.

Maksymalny udział środków unijnych w łącznej wartości projektu nie może przekroczyć 85%, a minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3% w przypadku projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, jeśli nie występuje pomoc publiczna, oraz 40% w przypadku udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, regionalnej pomocy inwestycyjnej lub udzielenia pomocy de minimis.

Limit wartości projektu nie został określony. Minimalna wartość projektu jest natomiast zależna od faktu objęcia Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – dla obszarów nim objętych wynosi 500 tys. zł (z wyjątkiem beneficjentów, którzy nie mogą już korzystać ze wsparcia w ramach PROW), na obszarach nieobjętych – nie został wprowadzony minimalny limit, poza projektami w zakresie działalności wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, gdzie wynosi on 300 tys. zł. Formą płatności jest zaliczka i refundacja.

Kryteria szczegółowe.

Wyróżniono sześć kryteriów szczegółowych, w ramach których można uzyskać maksymalnie 50 punktów:
a) zakres oferty turystycznej:
a. dla turystów krajowych – 5 pkt;
b. dla turystów krajowych i zagranicznych – 10 pkt;
b) liczba utworzonych miejsc pracy – 2 pkt za każde nowe miejsce pracy, maksymalnie 10 pkt;
c) wpływ na zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych:
a. likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych wewnątrz i na zewnątrz budynku – po 5 pkt;
d) aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru:
a. powstanie nowych podmiotów gospodarczych w otoczeniu projektu – 4 pkt;
b. wzrost atrakcyjności gminy dla nowych mieszkańców i inwestorów – 4 pkt;
e) partnerstwo – 4 pkt za udział dwóch podmiotów w realizacji projektu, 8 pkt za większą liczbę;
f) zachowanie dziedzictwa kulturowego, w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 4 pkt.

W ramach działania 6.2 Turystyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, realizowanego w latach 2007–2013, 27 marca 2013 r. został rozpisany konkurs RPOWM/6.2/2/2013.

Podmioty uprawnione do składania wniosków.

W ramach konkursu RPOWM/6.2/2/2013 podmiotami uprawnionymi do składania wniosków były:

a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
b) jednostki posiadające osobowość prawną;
c) parki narodowe i krajobrazowe;
d) PGL Lasy Państwowe oraz jego jednostki organizacyjne;
e) instytucje kultury;
f) organizacje pozarządowe;
g) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
h) jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
i) podmioty działające na podstawie przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wydatki kwalifikowane.

Wytyczne konkursu wskazywały, że dofinansowaniu podlegały przede wszystkim te projekty, które przewidywały stworzenie lub powiększenie kompleksowej oferty turystycznej, składającej się z przynajmniej kilku składników, rozumianych jako kolejne usługi świadczone przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie. Stworzenie lub poszerzenie oferty miało zarazem sprawiać, że była ona atrakcyjna i konkurencyjna dla turystów.

Jako składniki oferty rozumiane były na przykład następujące usługi: nocleg, wyżywienie, transport, oznakowanie i zagospodarowanie szlaku, imprezy towarzyszące, imprezy sportowe, punkty obsługi turystów, materiały promocyjne, zintegrowane systemy kart i biletów, informacja i rezerwacja cyfrowa, infokioski, strona www, mapy, przewodniki, programy zwiedzania, usługi świadczone w powiązaniu z walorami turystycznymi. Lista ta nie była jednak zamknięta w powyższym zbiorze, co umożliwiało wprowadzenie dodatkowych, niewymienionych innowacji do proponowanej oferty [2] .

Szczegółowe zasady finansowania projektów.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów, zarówno realizowanych bez pomocy publicznej, jak i w ramach pomocy de minimis, wyniósł 85%, przy czym maksymalna kwota dofinansowania nie mogła przekroczyć 500 tys. zł. Ogólna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosiła 3000 tys. euro, czyli 12 847,5 mln zł, przy kursie przeliczenia 4,2825 zł/euro. Minimalną kwotą dofinansowania jest natomiast 100 tys. zł.

Wzory wniosków o dofinansowanie, uzupełnione o instrukcję ich wypełniania, są dostępne na stronie www.rpo.mazowia.eu [3] . Tam też znajduje się także aktualny wzór umowy o dofinansowanie [4] .

Środki odwoławcze.

W przypadku negatywnej oceny wnioskodawca może złożyć odwołanie do Instytucji Pośredniczącej II stopnia, czyli MJWPU. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia odwołania wnioskodawca może skierować sprawę do sądu, poprzez złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Prawo złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje zarówno wnioskodawcy, jak i Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego (IZ RPO WM) oraz MJWPU.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej można znaleźć w dokumencie Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 [5] .

O czym warto pamiętać przy składaniu wniosku.

W ramach konkursu nie otrzymają dofinansowania projekty, które polegają na udziale w targach i imprezach promocyjnych, w tym także na udziale w targach turystycznych.

Projekty, które uzyskają dofinansowanie, muszą zostać zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2014 r.

W tym samym okresie realizowany był także projekt RPOWM/6.2/1/2013, w którym maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 300 tys. zł, a pula środków przeznaczona na dofinansowanie – 2 000 tys. euro. Pozostałe zasady naboru były analogiczne, jak w przypadku projektu RPOWM/6.2/2/2013.

Działanie 1.3. Regionalny System Innowacji
[6] .
Regionalny System Operacyjny Województwa Podkarpackiego.

Ogólny opis działania.

Głównym celem działania jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie, a także transfer wiedzy.

Wzrost potencjału innowacyjnego został uznany za podstawowy czynnik wpływający na konkurencyjność gospodarki regionalnej, będący podstawą do długofalowego, przyspieszonego wzrostu gospodarczego. Dzięki realizacji projektów w ramach działania wspierany będzie rozwój nauki, współpracy między sferą nauki i gospodarki oraz postęp technologiczny, a także zwiększenie liczby miejsc pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach.

Działanie ma za zadanie wspierać powstanie skutecznego i sprawnego regionalnego centrum innowacji. Wymaga to nakładów zarówno na infrastrukturę, jak i tworzenie powiązań między sektorem przedsiębiorstw a sektorem nauki, w szczególności w wymiarze lokalnym i regionalnym.

W ramach działania preferowane są przedsięwzięcia związane z rozwojem Doliny Lotniczej oraz wpisujące się w założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005–2013.

Projekty wdrażane w ramach działania będą komplementarne z szeregiem Priorytetów i Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” [7] . Priorytety te znajdują się w ramach VII Programu Ramowego, Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacyjności oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach Działania 1.3 mogą uzyskać wsparcie następujące projekty:

a) wspieranie tworzenia nowych lub rozwoju istniejących parków naukowo-technologicznych lub przemysłowych, inkubatorów technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej, centrów innowacji, centrów transferu wiedzy, centrów transferu nowoczesnych technologii wytwarzania, innowacyjnych klastrów przemysłowych, laboratoriów świadczących usługi innowacyjne dla przedsiębiorstw;
b) wsparcie inwestycyjne na rozbudowę lub tworzenie zaplecza naukowo-badawczego w zakresie przedsięwzięć zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji;
c) dotacje na prowadzenie prac rozwojowych przez jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa zmierzające do opracowania i komercjalizacji innowacji produktowych, usługowych bądź organizacyjnych;
d) budowanie sieci komunikacyjnej między gospodarką i nauką w regionie;
e) wsparcie tworzenia nowych lub rozwoju istniejących sieci instytucji świadczących specjalistyczne usługi proinnowacyjne i systemów informacji dotyczących innowacyjnych potrzeb i ofert przedsiębiorców;
f) dotacje na prowadzenie badań na potrzeby innowacyjności gospodarki regionu (z wyłączeniem projektów wspieranych w ramach Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji PO KL);
g) wsparcie przedsięwzięć polegających na tworzeniu bazy służącej praktycznemu kształceniu w zakresie nowoczesnych technologii.

Określono także szereg tematów priorytetowych dla projektów realizowanych w ramach działania:

a) działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych;
b) infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych;
c) (także dla interwencji cross-financing) transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itp.);
d) wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych);
e) usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw;
f) (także dla interwencji cross-financing) inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.);
g) (także dla interwencji cross-financing) inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP;
h) infrastruktura systemu oświaty.

Alokacja środków i szczegółowe zasady finansowania.

Łączna suma alokowanych środków w ramach działania wynosi 115 929,8 tys. euro, z czego wkład ze środków unijnych wynosi 98 540,3 tys. euro, a z krajowych środków publicznych – 17 389,5 tys. euro. Przewidywana wielkość środków prywatnych zaangażowanych w działanie nie została określona.

Maksymalny udział środków unijnych w wydatkach kwalifikowalnych wynosi:

a) 70% w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną (istnieje możliwość odejścia od tego limitu za zgodą Instytucji Zarządzającej, w uzasadnionych odpowiednio przypadkach);
b) 85% z maksymalnej intensywności pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną;
c) 85% dla projektów wymienionych w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych.

Wkład własny jest rozumiany jako środki zaangażowane w realizację projektu, ale będące poza dotacją z niniejszego programu, i wynosi w przypadku projektów:

a) nieobjętych pomocą publiczną – 30%;
b) objętych pomocą publiczną – w zależności od maksymalnej intensywności pomocy publicznej;
c) wymienionych w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych – 15%.

Ponadto limitowana jest wysokość udziału cross-financingu, do poziomu 5% finansowania wspólnotowego danego projektu.
W każdej z powyższych kategorii Instytucja Zarządzająca ma prawo zmiany limitu minimalnego wkładu własnego beneficjenta (obniżenia lub podniesienia).

Formą finansowania jest, co do zasady, refundacja, jednak w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie także zaliczkowanie (w ograniczonym zakresie).

Limit kosztów kwalifikowalnych jest określony w trzech kategoriach:

a) w zakresie nabycia środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych – maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 400 tys. zł. Dopuszczalne są inwestycje o wartości projektu równej i wyższej niż 400 tys. zł, jednak niższej niż 2000 tys. zł;
b) projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej – maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 4000 tys. zł;
c) projekty w zakresie wsparcia parków technologicznych – maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych poniżej 40 000 tys. zł [8] .

Jednocześnie maksymalna kwota wsparcia projektu nie może przekroczyć 30 000 tys. zł, za wyjątkiem projektów wymienionych w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych.

Limity te nie dotyczą projektów realizowanych w trybie indywidualnym, mogą także być zmienione przez Instytucję Zarządzającą w ramach poszczególnych konkursów. IZ może także wprowadzić dodatkowe limity.

Kryteria szczegółowe.

Projekty realizowane w ramach działania będą oceniane pod kątem spełniania sześciu kryteriów:

a) zgodności z celami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005–2013 – od 0 do 25 pkt, w przypadku gdy przedmiot projektu dotyczy sektora/sektorów wysokiej szansy i jest ściśle związany z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji;
b) wpływu projektu na podniesienie konkurencyjności gospodarki regionu, mierzonego liczbą etatów badawczych i szkoleniowych powstałych w wyniku realizacji projektu – od 0 do 20 pkt, po 5 pkt za każdy utworzony etat;
c) doświadczenia wnioskodawcy w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, wspierających transfer technologii i innowacji, mierzonego liczbą zadeklarowanych projektów badawczo-rozwojowych, których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku – od 0 do 15 pkt, po 5 pkt za każdy projekt;
d) działalności beneficjenta w ramach sieci jednostek naukowych, naukowo-badawczych lub we współpracy z nimi, mierzonego zapisami w opisie projektu oraz załączonymi do dokumentacji aplikacyjnej kopiami umów o współpracy, które zostały zawarte przed dniem złożenia wniosku – od 0 do 15 pkt, po 5 pkt za każdą udokumentowaną umowę;
e) doświadczenia zawodowego i wykształcenia kadry niezbędnej do realizacji projektu, mierzonego zapisami w opisie projektu i liczbą zaangażowanych w projekt uczestników, którzy mają minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie wyższe magisterskie – od 0 do 15 pkt;
f) zasięgu geograficznego projektu – w przypadku projektów o znaczeniu regionalnym lub lokalnym (powiatowym), w pozostałych przypadkach – 0 pkt.

Projekty będą także oceniane pod kątem strategicznym – zgodności z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa. W tej kategorii możliwe będzie uzyskanie do 20 pkt.

Podmioty uprawnione do składania wniosków.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:

a) przedsiębiorcy;
b) instytucje otoczenia biznesu;
c) szkoły wyższe i jednostki naukowe;
d) organizacje pozarządowe;
e) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego);
f) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
g) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
h) wskazane wyżej podmioty działające na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wydatki kwalifikowalne.

Wydatki kwalifikowalne określone są zgodnie z ogólnymi wytycznymi z następujących aktów prawnych:

a) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;
b) rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1783/1999;
c) rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
d) z krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013 wydanymi przez ministra rozwoju regionalnego;
e) podręcznika kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.

W przypadku projektów objętych regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej zastosowanie będą miały także przepisy stosownych rozporządzeń. Analogiczne zasady stosowane są w przypadku projektów z zakresu cross-financingu.

Środki odwoławcze.

W przypadku negatywnej oceny wnioskodawca może złożyć odwołanie do Instytucji Pośredniczącej II stopnia. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia odwołania wnioskodawca może skierować sprawę do sądu, poprzez złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Prawo złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje zarówno wnioskodawcy, jak i Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Aktualny nabór.

W ramach Działania 1.3. w dniu 29 sierpnia br. został rozpisany nabór 2013 [9] . W jego ramach uprawnionymi do składania wniosków są przedsiębiorcy, szkoły wyższe i jednostki naukowe, mające siedzibę lub miejsce zamieszkania i zakład główny na terenie województwa podkarpackiego, uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 (niewykluczone rozporządzeniem MRR w sprawie udzielania pomocy na inwestycje i linią demarkacyjną pomiędzy poszczególnymi programami operacyjnymi).

Dofinansowanie przeznaczone jest na następujące cele:

a) prowadzenie prac rozwojowych przez jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa, zmierzające do opracowania i komercjalizacji innowacji produktowych, usługowych oraz organizacyjnych;
b) prowadzenie badań na potrzeby innowacyjności gospodarki regionu, z wyłączeniem projektów wspieranych w ramach Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji PO KL.

Łączna kwota dofinansowania projektów w ramach naboru ma wynieść ok. 10 000 tys. zł.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to IV kwartał 2013 r.

Działanie 1.3. Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza [10] .
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego.

Ogólny opis działania.

Celem działania jest zniwelowanie różnic w dostępie do infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwie lubuskim, stopniu pozyskania i wykorzystania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach, a także wykorzystaniu ich przez administrację i instytucje publiczne oraz dostępie ludności do usług elektronicznych.

W ramach działania mogą być realizowane inwestycje zmniejszające koszty funkcjonowania administracji publicznej, zwiększające jej efektywność, stopień dostępu do edukacji, zapewniające lepszy dostęp do informacji i zwiększające atrakcyjność prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach pozbawionych rozwiniętej sieci teleinformatycznej. W rezultacie działanie ma prowadzić do stworzenia warunków do budowy społeczeństwa informacyjnego, które za pomocą dostępnych mediów prowadzi i buduje swoje relacje i interakcje. Ma także służyć przedsiębiorcom, którzy wykorzystają jego efekty do poprawy i przyspieszenia komunikacji i przepływu informacji. Kluczowe zatem są projekty tworzące infrastrukturę do realizacji tych celów.

Przykładowe rodzaje projektów w ramach Działania 6.2.

Jak opisano powyżej, priorytetowe w ramach działania są projekty związane z budową infrastruktury, która jest niezbędna z punktu widzenia budowy społeczeństwa informacyjnego oraz administracji i przedsiębiorstw wykorzystujących te technologie do prowadzenia swojej działalności:

a) budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych sieci szkieletowych lub dystrybucyjnych oraz centra zarządzania nimi;
b) budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym;
c) tworzenie i rozbudowa systemów informacji przestrzennej (GIS);
d) tworzenie i rozwój bezpiecznych i dostępnych dla ludności usług administracji elektronicznej oraz tworzenie systemów zabezpieczeń i uwierzytelniania do nich, a także usług dostępu do baz danych informacji publicznej;
e) tworzenie, udostępnianie i udoskonalanie cyfrowych baz danych i systemów elektronicznej archiwizacji w instytucjach publicznych;
f) rozwój aplikacji telemedycznych – sprawozdawczości medycznej i finansowej, elektronicznych kart zdrowia i recept, telekonsultacji, rejestracji przez Internet;
g) tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP);
h) infrastruktura e-edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego;
i) tworzenie interaktywnych systemów informacyjnych, świadczących e-usługi dla obywateli, np. z zakresu turystyki, kultury i środowiska przyrodniczego, cyfrowych zasobów bibliotek, archiwów, muzeów, galerii, fonotek, filmotek;
j) realizacja kompleksowych projektów, obejmujących przynajmniej dwa z wymienionych projektów [11] .

Alokacja środków.

W ramach działania alokowane zostały łącznie środki w wysokości 33 335,95 tys. euro, z czego wkład ze środków unijnych wynosi 26 666,38 tys. euro, z krajowych środków publicznych – 4 751,92 tys. euro, a przewidywana wysokość środków prywatnych – 2 916,65 tys. euro.

Maksymalna kwota dofinansowania projektów objętych pomocą publiczną wynosi 85% ze środków unijnych oraz 15% z krajowych środków publicznych, dla pozostałych projektów wynosi natomiast 100% dofinansowania ze środków unijnych.

Poziom dofinansowania może sięgnąć maksymalnie 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i liczony jest metodą luki finansowej, której podstawą jest podana wyżej wartość, za wyjątkiem projektów generujących dochód, których wartość nie przekracza 1 mln euro, gdzie metoda luki nie będzie stosowana. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom będzie obliczany zgodnie ze schematem pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny beneficjenta zależy od poziomu dofinansowania, przy utrzymaniu zasady, że co najmniej 1% wkładu własnego musi pochodzić ze środków własnych beneficjenta, jeśli jest nim jednostka samorządu terytorialnego lub jemu podległa. Podobnie jak w przypadku poziomu dofinansowania, wkład własny dla projektów objętych pomocą publiczną będzie obliczany zgodnie ze schematem tej pomocy.

Wysokość udziału cross-financing nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach priorytetu i konkretnego projektu, realizowanego w ramach działania.

Minimalne i maksymalne wartości projektu oraz kwoty wsparcia nie zostały określone. Formą płatności dopuszczoną w działaniu są refundacja, zaliczka i rozliczenie [12] .

Kryteria szczegółowe.

W ramach działania realizowane są projekty spełniające cele strategiczne Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 w dwóch kategoriach:

a) sieci szerokopasmowe – zgodnie ze stopniem realizacji założeń i celów strategii branżowych wpływające na zwiększenie dostępu do Internetu na terenach wiejskich oraz umożliwiające rozwój e-usług dla mieszkańców;
b) e-usługi – wpływ na zwiększenie poziomu zaawansowania proponowanych e-usług, ich udziału w całości realizowanych usług oraz ich wprowadzonej ilości [13] .

Podmioty uprawnione do składania wniosków.

W ramach działania wyszczególniono szereg podmiotów uprawnionych, od jednostek i instytucji publicznych i samorządowych do przedsiębiorstw:

a) jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, a także jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i jednostki sektora finansów publicznych, niebędące JST, ale posiadające osobowość prawną;
b) publiczne i niepubliczne (posiadające co najmniej 25% wkładu publicznego) zakłady opieki zdrowotnej;
c) organizacje pozarządowe;
d) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
e) publiczne i niepubliczne szkoły wyższe;
f) osoby fizyczne i prawne, będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe;
g) jednostki naukowe;
h) instytucje kultury;
i) jednostki administracji rządowej i podległe im;
j) instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw;
k) konsorcja jednostek administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, organów samorządu związkowego lub jednostek badawczo-rozwojowych;
l) jednostki Policji i Straży Pożarnej;
m) przedsiębiorcy z branży telekomunikacji.

Dopuszczona jest także realizacja projektów na zasadzie partnerstwa z udziałem podmiotów wymienionych powyżej, a także z podmiotami niewymienionymi na liście, z tym że wydatki przez nie ponoszone będą ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu [14] .

Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorców [15] .
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego.


Ogólny opis działania.

Głównym celem działania jest wzmocnienie regionalnego potencjału innowacyjnego, poprzez zwiększenie wydatków na sferę badawczo-rozwojową oraz instytucje otoczenia biznesu.
Zgodnie z wynikami analizy diagnozy społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego zdolność regionalnych przedsiębiorstw do generowania innowacji oraz ich absorbowania jest ograniczona. Jest to widoczne przede wszystkim w przypadku innowacji generowanych w regionie – przedsiębiorcy skupiają się na czerpaniu i implementacji innowacji zewnętrznych. Jest to skutek niewielkich nakładów na sferę B+R i słabego dostępu do otoczenia biznesu, generującego i wspomagającego przepływ innowacji do przedsiębiorstw. Celem działania jest zatem stworzenie takich warunków, które pozwolą na stworzenie i rozwój silnych instytucji z tego otoczenia, mogących realizować na ich rzecz kompleksowe, wysokiej jakości usługi, przy wykorzystaniu zasady „jednego okienka” i jednoczesnym wspieraniu ich konkurencyjności i efektywności wdrażania innowacji.

W ramach działania realizowany jest także Schemat III, objęty ramami inicjatywy JESSICA.

Przykładowe rodzaje projektów w ramach działania.

Projekty finansowane w ramach Działania 1.4 są podzielone na trzy kategorie:

a) Schemat I – kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorców, gdzie priorytetem jest tworzenie nowych i rozwój istniejących instytucji otoczenia biznesu oraz pośredniczących między nauką a biznesem:
a. inkubatory przedsiębiorczości;
b. parki przemysłowe, naukowo-technologiczne oraz przedsiębiorczości akademickiej;
c. centra transferu technologii;
d. inne ośrodki innowacji;
b) Schemat II – infrastruktura badawczo-rozwojowa, gdzie priorytetem jest budowa, rozbudowa oraz zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych;
c) Schemat III – inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich, gdzie główną operacją jest stworzenie Funduszu Powierniczego, którego celem jest:
a. operacja I stopnia – wniesienie wkładu do Funduszu (Funduszy) Rozwoju Obszarów Miejskich, będącego niezależną osobą prawną, zarządzaną na podstawie umów między współfinansującymi partnerami lub udziałowcami lub wydzielonej jednostki finansowej w ramach instytucji finansowej, inwestującego w partnerstwa publiczno-prywatne i inne projekty ujęte w Zintegrowanym Planie Rozwoju Obszarów Miejskich (ZPROM);
b. operacja II stopnia – Projekty Miejskie, polegające na bezpośrednim wsparciu przez fundusz/fundusze w formie inwestycji, z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej w ramach PPP i innych projektach ZPROM, skierowane na tworzenie i rozwój instytucji otoczenia biznesu.

Tematami priorytetowymi dla projektów (w tym projektów z zakresu cross-financing) są: badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, w tym infrastruktura B+R (w tym sprzęt i sieci informatyczne), transfer technologii i tworzenie sieci współpracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz między MŚP a innymi przedsiębiorcami, sektorem nauki, szkolnictwa i ośrodkami badawczymi, władzami regionalnymi oraz parkami technologicznymi i naukowymi. W zakres priorytetów wchodzą także: usługi zaawansowanego wsparcia przedsiębiorstw i ich grup oraz inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną B+R, infrastrukturę telekomunikacyjną (w tym sieci szerokopasmowe) oraz inne działania, skierowane do sektora MŚP, a mające na celu inicjowanie badań, innowacji i przedsiębiorczości, a także dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

Alokacja środków.

Ogólna alokacja środków na działanie wynosi 70 446 tys. euro, z czego wkład środków unijnych wynosi 46 866 tys. euro (w tym 10 000 tys. euro na Inicjatywę Wspólnotową JESSICA), wkład z krajowych środków publicznych wynosi 12 553 tys. euro, a przewidywana wielkość środków prywatnych – 11 027 tys. euro.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych projektu jest zależny od schematu, w którym zakwalifikowany jest dany projekt:

a) Schemat I – w części inwestycyjnej, związanej z realizacją nowej inwestycji, kalkulowany jest zgodnie z programami pomocy publicznej, na poziomie nie większym niż 60% wydatków kwalifikowalnych. Na tym samym poziomie kształtuje się udział w wydatkach i kosztach ponoszonych w ramach mechanizmu elastyczności;
b) Schemat II – maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych;
c) Schemat III – nie dotyczy.
Podobnie zależna od schematu jest minimalna wysokość wkładu własnego:
a) Schemat I – wynosi 40% i jest obliczany zgodnie z programami pomocy publicznej;
b) Schemat II – minimum 50%, z wyjątkiem jednostek samorządu i jednostek im podległych, gdzie wkład wynosi 1% kosztów i może pochodzić z ich budżetu lub komercyjnych kredytów bankowych;
c) Schemat III – nie dotyczy.
Minimalna i maksymalna wartość projektu wynosi odpowiednio:
a) Schemat I – poniżej 40 000 tys. zł, przeznaczonych na tworzenie i rozwój instytucji otoczenia biznesu;
b) Schemat II – poniżej 4000 tys. zł, przeznaczonych na budowę i rozbudowę obiektów, a także zakup urządzeń do prowadzenia prac B+R;
c) Schemat III – nie dotyczy.

Dopuszczalne jest także wsparcie dużych przedsiębiorstw w ramach Schematu II, jednak jeśli wartość projektu jest niższa niż 4000 tys. zł, a korzyść dla regionu, która wynika z jego realizacji, jest znacząca. Wsparcie dla dużych przedsiębiorców nie może przekroczyć 10% łącznej alokacji.

Zakres kwoty wsparcia także jest zmienny i wynosi w poszczególnych schematach:

a) Schemat I – poniżej 24 000 tys. zł, z tym że dla części objętej mechanizmem cross-financing jest to 700 tys. zł;
b) Schemat II – do 700 tys. zł;
c) Schemat III – nie dotyczy.

Przyjętą formą płatności jest refundacja, jednak nie wyklucza się także zaliczkowania. Wyłączone z tej zasady są projekty Schematu III.
Udział cross-financingu w łącznych kosztach kwalifikowalnych nie może przekroczyć 10%.

Podmioty uprawnione do składania wniosków.

W poszczególnych Schematach Działania podmioty uprawnione do korzystania z dofinansowania różnią się:

a) Schemat I – instytucje otoczenia biznesu, rozumiane jako podmioty zdefiniowane jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca, a także inni przedsiębiorcy spoza tej grupy i bez względu na formę prawną, o ile nie działają dla zysku lub przeznaczają go na cele statutowe i tworzą korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości;
b) Schemat II – podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie B+R, w tym w szczególności szkoły wyższe, jednostki naukowe i przedsiębiorcy;
c) Schemat III – zawarte w ogólnym opisie schematu. Wyłączone są projekty, dla których wsparcie w ramach schematu oznaczałoby pomoc na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu lub pomoc de minimis.

O czym warto pamiętać przy składaniu wniosku.

W ramach działania wyszczególniono szereg dodatkowych kwestii.

Poza standardowymi (wsparcie zgodne z potrzebami wynikającymi ze strategii regionalnych, realizacja projektu na terenie województwa i posiadanie na jego terenie siedziby) określone są także relacje między wsparciem w poszczególnych schematach i w różnych działaniach:

a) jeśli przedsiębiorstwo korzysta ze wsparcia w ramach działań 1.1 i 1.2, przeznaczając pozyskane środki na podniesienie swojej (i innych wnioskodawców) konkurencyjności, środki z działania 1.4 mogą być wykorzystane na projekty podnoszące konkurencyjność innych podmiotów niż wnioskodawca;
b) Schemat II można połączyć ze Schematem III – jest to uzależnione od spełnienia celów Schematu III;
c) projekty finansowane w ramach ostatniego schematu powinny wynikać ze Zintegrowanych Planów Rozwoju Obszarów Miejskich i są realizowane w ramach inicjatywy JESSICA.

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Województwo Podlaskie.


Ogólny opis działania.

Celem działania jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców ośrodków wiejskich.

Projekty realizowane w ramach działania mają przyjmować charakter oddolnej, lokalnej inicjatywy, rozumianej jako projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, oraz zakładający udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i realizacji projektu. Efektem projektu ma być zwiększenie zaangażowania uczestniczącej w nim grupy w rozwiązywanie problemów społecznych, z jakimi się styka. Sama inicjatywa powinna natomiast wynikać z wewnętrznych potrzeb społeczności lokalnej i służyć rozwiązaniu zdiagnozowanego i zdefiniowanego przez nią problemu lub stymulowaniu jej aktywności i inwencji [16] .

Sugerowanymi formami wyrażania potrzeb przez lokalną społeczność mogą być:

a) spotkania mieszkańców omawiające potrzeby i podstawowe kierunki działania lub inną formę konsultacji społecznych;
b) wykorzystanie istniejących lub tworzenie nowych forów lokalnych organizacji pozarządowych;
c) stosowanie metody centrum aktywności lokalnej;
d) realizacja ankiety poprzez lokalne media;
e) zaangażowanie jednostek pomocniczych samorządu gminnego w proces przygotowania i konsultacji projektu.

Wnioskodawca powinien opisać swój udział w nich poprzez zawarcie stosownego opisu w uzasadnieniu realizacji projektu. Powinny w nim znaleźć się informacje dotyczące przebytych spotkań z obywatelami, stanowiskach przedstawicieli jednostek pomocniczych gmin oraz podmiotach i instytucjach, które deklarują zamiar uczestnictwa lub współpracy przy realizacji projektu [17] .

Przykładowe rodzaje projektów w ramach Działania 9.5.

W ramach działania realizowane mogą być projekty, które są skierowane do obszarów wiejskich, a jednocześnie spełniają wytyczne dla operacji określonych dla Działań/Poddziałań 9.1.1 (Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej), 9.1.2 (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych), 9.2 (Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego), 9.4 (Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty), 9.6.1 (Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych) i 9.6.2 (Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych) [18] :

a) tworzenie nowych lub wsparcie istniejących przedszkoli oraz przygotowywanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług [19] ;
b) podnoszenie jakości kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych, kompleksowo i trwale odpowiadające na problemy i poprawiające jakość funkcjonowania placówek edukacyjnych, a w szczególności:
a. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne;
b. doradztwo i opieka społeczno-wychowawcza dla uczniów wykazujących problemy w nauce oraz zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji;
c. programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem edukacji;
d. dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: ICT, języki obce, przedsiębiorczość, nauki przyrodniczo-matematyczne;
e. szkolne doradztwo edukacyjno-zawodowe;
f. nowe, innowacyjne i skuteczniejsze formy nauczania i oceniania;
g. efektywne zarządzanie placówką oświatową;
h. staże zawodowe u przedsiębiorców [20] ;
c) wspieranie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami oraz programy rozwojowe tych instytucji [21] ;
d) studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, pracowników placówek kształcenia ustawicznego praktycznego i doskonalenia zawodowego, a także poświęcone poprawie jakości zarządzania, organizacji, finansowania i monitoringu działalności oświatowej oraz przekwalifikowania nauczycieli [22] ;
e) kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych osób dorosłych, wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz programy oceny efektów edukacji pozaformalnej i nieformalnej [23] ;
f) szkolenia i kursy przeznaczone dla osób dorosłych, zainteresowanych nabyciem umiejętności ICT i znajomości języków obcych [24] .

Alokacja środków.

W 2013 r. na Działanie 9.5 przeznaczono 5000 tys. zł. Nabór wniosków rozpisany został 1 października 2013 r. i obejmuje całą powyższą pulę środków.

Kryteria szczegółowe.

Projekty muszą zostać skierowane do grup docelowych z miejscowości poniżej 25 tys. mieszkańców.

Wytyczne szczegółowe na 2013 r. dla działania przewidują, że projekt musi spełniać cztery cechy:
a) okres realizacji projektu nie może przekroczyć ośmiu miesięcy;
b) projektodawca:
a. nie może złożyć więcej niż dwóch wniosków w danej rundzie konkursowej;
b. w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną dopuszczoną formę organizacji) na terenie województwa podlaskiego;
c) projekt może objąć zasięgiem maksymalnie trzy gminy.

Kryterium strategicznym jest objęcie w grupie docelowej osób w wieku ponad 25 lat, posiadających wykształcenie niższe lub średnie – muszą oni stanowić co najmniej 50% łącznej liczby uczestników.

Podmioty uprawnione do składania wniosków.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz lokalne grupy działania.

O czym warto pamiętać przy składaniu wniosku.

Każdy wniosek w ramach PO KL musi zawierać opis sytuacji kobiet i mężczyzn, to tzw. standard minimum [25] . Proste stwierdzenie, że przyczyni się on do zwalczania nierówności płci lub że jest skierowany w połowie do kobiet, a w połowie nie wystarcza, aby spełnić standard minimum. Spośród sześciu wymagań należy spełnić min. dwa, aby projekt uzyskał pozytywną ocenę:

a) czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć?
b) czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?
c) czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu?
d) czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn?
e) czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują, jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?
f) czy projekt wskazuje, w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? [26]

Programy Regionalne na dzień 20 stycznia 2014 r. w większości są jeszcze w fazie konsultacji społecznych lub opracowywania wyników konsultacji, dlatego też ich pełna treść nie jest jeszcze znana.
Przypisy
Bibliografia

Dokumentacja konkursowa 6.2 RPO, http://rpo.mazowia.eu/nabory-wnioskow/ruszyl-nabor-wnioskow-w-ramach-konkursu-rpowm-6-2-2-2013-turystyka.html.
http://rpo.mazowia.eu/projekty-konkursowe/lista-rankingowa-projektow-pozytywnie-zweryfikowanych-pod-wzgledem-oceny-wykonalnosci-merytorycznej-horyzontalnej-i-szczegolowej-oraz-strategicznej-zlozonych-w-ramach-konkursu-otwartego-bez-preselekcji-rpowm-6-2-1-2013-z-dnia-1-pazdziernika-2013-r.html
Lista umów, wraz z poprzednimi, archiwalnymi wersjami, znajduje się na stronie, http://rpo.mazowia.eu/wzory-umow-o-dofinansowanie-projektu/wzory-umow-rpo-wm.html.
Szczegółowe wytyczne dot. procedury odwoławczej, http://mazowia.eu/g2/oryginal/2011_06/2718eea9a5a61c938b2279919f77fea6.pdf.
Dokumentacja konkursowa 1.3 RPO, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/rozpoczeto_nabor_wnioskow_do_Dzialania_1_3_RPO_Podkarpackie_0813.aspx.
Pełna lista priorytetów i działań znajduje się w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/szczegolowe_opisy_umieszczane_od_sierpnia_2011/120913_zaktual_urpowp_z11_09_2012.pdf.
Limit zgodnie z załącznikiem nr 1 – Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.
Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć na stronie, http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2726.
Dokumentacja konkursowa 1.3 RPO, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/nabor_wnioskow_rpo_lubuskie_23072013.aspx.
Uszczegółowienie Lubuskiego RPO, s. 41, http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1440&Itemid.
Dokumentacja konkursowa 9.5 PO KL, s. 16, http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/pobierz,17f8e5baaba9f242de01b49460e239f3.rar,01-10-2013_dokumentacja-konkursowa_1_pokl_9-5_13_ivrunda.html.
Działanie 9.5 PO KL, http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/dzialanie-9-5.html.
Działanie 9.1.1 PO KL, http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/dzialanie-9-1-1.html.
Działanie 9.1.2 PO KL, http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/dzialanie-9-1-2.html.
Działanie 9.2 PO KL, http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/dzialanie-9-2.html .
Działanie 9.4 PO KL, http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/dzialanie-9-4.html.
Działanie 9.6.1 PO KL, http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/dzialanie-9-6-1.html.
Działanie 9.6.2 PO KL, http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/dzialanie-9-6-2.html.
Spełnienie standardu minimum jest oceniane na etapie oceny merytorycznej. Więcej o standardzie w Zasadzie równości kobiet i mężczyzn w PO KL, https://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Documents/FAQ_rownosc.pdf.
Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego złożonego w ramach Działania 9.5 PO KL, http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/konkursy/2103,konkurs-nr-1_pokl_9-5_13---iv-runda-konkursowa1380609411.html.
Dokumentacja konkursowa 1.4 RPO, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/rozpoczeto_nabor_dzialanie_1_4_WRPO_180713.aspx.