« Powrót

Podrozdział 6. Fundacja Narodowego Banku Polskiego.Wprowadzenie.

Fundacja Narodowego Banku Polskiego została ustanowiona w 2009 roku. Jej głównym celem statutowym jest wspieranie działań dotyczących promocji i rozwoju nauk ekonomicznych. Fundacja NBP realizuje ten cel poprzez projekty własne i poprzez udzielanie wsparcia inicjatywom innych instytucji, stowarzyszeń i osób. Zgodnie ze statutem Fundacji, organizacja ta może również prowadzić inne działania na rzecz dobra publicznego, szczególnie w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego; nauki, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej i dobroczynności.

Fundacja może realizować cele statutowe poprzez szereg działań. Głównym obszarem działalności jest inicjowanie, prowadzenie oraz udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego szczególnie wartościowym inicjatywom i innym działaniom podejmowanym lub prowadzonym w zakresie realizacji celów. Jednostka ta inicjuje i wspiera również programy edukacyjne i stypendialne dla wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, a także programy wyrównujące szanse edukacyjne. Część działalności Fundacji NBP to również zakup lub współfinansowanie zakupu materiałów, dóbr i usług, dla dobra publicznego, w szczególności dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sprzętu specjalistycznego, materiałów oraz pomocy naukowych i edukacyjnych.

Finansowanie.

Początkowy majątek Fundacji NBP to Fundusz Założycielski w kwocie 1 500 000 zł. Organizacja może otrzymywać dotacje od każdego zainteresowanego podmiotu, który chciałby wesprzeć jej cele statutowe. Część przychodów Fundacji stanowią darowizny. Organizacja może również gromadzić środki na realizację celów statutowych poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.

Działalność.

Jak wynika ze sprawozdania z działalności za 2011 rok [1] , najbardziej kosztownym działaniem Fundacji było wyposażenie 100 szkół ponadgimnazjalnych (z pięciu województw o najniższym PKB na mieszkańca) w zestawy interaktywne, składające się z tablicy, rzutnika i oprogramowania. Sprzęt ten ma służyć do realizacji programu nauczania w zakresie podstaw przedsiębiorczości. Projekt rozpoczęty został w 2010 roku, w 2011 łączna wartość przekazanych zestawów wynosiła ponad 800 000 zł.

Kolejnym projektem Fundacji NBP było opracowanie pilotażowego modułu materiałów edukacyjnych do nauki przedsiębiorczości. Przygotowane materiały, stworzone przez specjalistów i praktyków w zakresie nauczania przedsiębiorczości, zostały wykorzystane w pilotażowych zajęciach, prowadzonych w doposażonych szkołach oraz zamieszczone na stronie Fundacji [2] . Materiały są dostępne nieodpłatnie i bez konieczności rejestracji, pod warunkiem przestrzegania Zasad korzystania z materiałów edukacyjnych Fundacji Narodowego Banku Polskiego [3] . Udostępnione materiały edukacyjne są zgodne z podstawą programową nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych; mają charakter uzupełniający i mogą stanowić pomoc dydaktyczną niezależnie od przyjętego w danej szkole programu nauczania oraz wykorzystywanych podręczników.

Fundacja Narodowego Banku Polskiego angażuje się we współorganizację lub dofinansowanie organizacji wielu konferencji. W 2011 roku była to konferencja Integracja europejska w nowych uwarunkowaniach regionalnych i globalnych przygotowana przez Szkołę Główną Handlową i przewidziana w programie Polskiej Prezydencji w Radzie UE (kwota wsparcia: 25 000 zł). Fundacja doposażyła również Świętokrzyskie Centrum Ekonomii Społecznej w Kielcach w sprzęt komputerowy o wartości 8 000 zł.

W roku szkolnym 2011/2012 Fundacja NBP zorganizowała ogólnopolski konkurs Moja Przedsiębiorcza Firma dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs miał za zadanie kreować i wspierać przedsiębiorcze postawy wśród młodzieży, do której był adresowany. Celem konkursu było także zwrócenie uwagi uczestników na wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w procesie nauczania. Zespoły uczniowskie, uczestniczące w konkursie, miały za zadanie przygotować projekt z zakresu podstaw przedsiębiorczości, odnoszący się do dowolnie wybranej fazy lub/i aspektu działania wirtualnej firmy. Rozstrzygnięcie dwuetapowego konkursu odbyło się 11 maja 2012 roku w Warszawie.

Fundacja Narodowego Banku Polskiego wspiera również projekt Ekonomia rozwija. Jest to inicjatywa wyjazdowej szkoły ekonomii, zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom w Wyszkowie. Zajęcia – wykłady i warsztaty z nauki przedsiębiorczości, ekonomii oraz psychologii – skierowane były do młodzieży ponadgimnazjalnej (pozostającej pod opieką stowarzyszenia), która pochodziła często z rodzin niepełnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Fundacja realizuje również, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, projekt Finanse bez barier. Inicjatywa polega na działaniach zmierzających do ograniczenia wykluczenia finansowego osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Od października 2013 roku Fundacja Narodowego Banku Polskiego uruchomiła, wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, Program Stypendiów Doktoranckich, skierowany do wszystkich uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w polskich uczelniach publicznych i Polskiej Akademii Nauk, specjalizujących się w ekonomii i/lub finansach. Stypendium doktoranckie, w wysokości 25 000 zł rocznie, wypłacane będzie w 10 równych miesięcznych ratach. Szczegółowe informacje o stypendium i procedurze aplikowania znajdują się na stronie partnera Fundacji NBP – Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości [4] .

Podsumowanie.

Fundacja Narodowego Banku Polskiego prowadzi i wspiera projekty, które rozwijają edukację ekonomiczną i przyczyniają się do jej upowszechnienia, a także promują rozwój nauk ekonomicznych. Warto zaglądać na stronę internetową Fundacji i śledzić aktualne informacje o konkursach i ogłoszenia. Organizacja często podejmuje również decyzje o wsparciu projektów w procedurze pozakonkursowej, co otwiera drogę do zgłoszenia pomysłu projektowego niezależnie od trwających obecnie naborów.
Przypisy
Bibliografia

1. Oficjalna strona internetowa Fundacji NPB: http://www.fundacjanbp.pl/index.php?id=o_fundacji_nbp?pfs=, [odczyt z 02.09.2013].
2. Statut Fundacji NBP, dostępny w wersji PDF on-line http://www.fundacjanbp.pl/documents/fundacja_nbp_statut.pdf, [odczyt z 02.09.2013].
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji Narodowego Banku Polskiego za rok 2011, dokument dostępny w wersji PDF na stronie Fundacji: http://www.fundacjanbp.pl/index.php?id=o_fundacji_nbp?pfs=, [odczyt z 02.09.2013].