« Powrót

Rozdział 1. Zarządzanie, organizacja - terminy i definicje.Integralną częścią Multimedialnej Platformy Kreatywności jest blok zatytułowany Podstawy zarządzania organizacją. Składają się na niego trzy następujące rozdziały:

• Zarzadzanie, organizacja – terminy i definicje.
• Organizacja i jej otoczenie.
• Zarządzanie celami organizacji i planowanie.

Fragment ten jest wprowadzeniem do dalszych rozważań. Zdefiniowanie terminów związanych z zarządzaniem oraz organizacją jest istotne dla prezentacji kwestii sprężonych z jej otoczeniem, specyfiką przetrwania i rozwojem w dynamicznym otoczeniu oraz kwestii planowania z tworzeniem celów, konstruowaniem planów o różnym horyzoncie czasowym. Najczęściej są to cele operacyjne, taktyczne, strategiczne.

Każdy z rozdziałów składa się z kilku tematów. Rozdział drugi czyli Zarzadzanie, organizacja – terminy i definicje zawiera cztery tematy:

• Zarządzanie, administrowanie, kierowanie.
• Prawa organizacji.
• Zasady zarządzania.
• Wyzwania dla współczesnych organizacji.

Definiowane i rozróżniane są w nim określenia związane z kierowaniem i zarządzaniem podstawowymi zasobami organizacji: zasobami finansowymi, rzeczowymi, ludzkimi oraz wiedzą i informacją. Opisywane jest w tej części ponadto administrowanie. Rozwinięcie stanowią zasady i prawa organizacji, których znajomość jest istotna dla prawidłowej pracy menedżerów. Rozdział podsumowuje, a zarazem nawiązuje do dalszych rozważań, fragment poświęcony licznym wyzwaniom stojącym przed organizacją.

Z kolei rozdział Organizacja i jej otoczenie zbudowany został z opisów charakterystyki otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, prezentacji generalnego charakteru otoczenia organizacji. Prezentuje on również stosunki pomiędzy organizacją i jej otoczeniem, a także bardzo istotne obecnie zjawisko – globalizację. Globalizacja stanowi szansę i wyzwanie dla firm i instytucji, które korzystając z korzyści globalizacji, muszą mieć świadomość jej negatywnych konsekwencji.

Na zakończenie przedstawiona została niezwykle aktualna i ważna dla współczesnego zarządzania organizacją tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedsiębiorstwo pragnie podzielić się sukcesem ekonomicznym z funkcjonującymi w jej otoczeniu podmiotami, potrzebującymi wsparcia.

Ostatni rozdział składający się na blok dotyczący podstaw zarządzania to Zarządzanie celami organizacji i planowanie. Opisuje on proces planowania i formułowania celów organizacji oraz zarządzania nimi, planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem kompetencji pracowniczych oraz szerzej zarządzanie najważniejszym z zasobów – zasobem ludzkim.
Rozdział kończy wątek kompleksowej techniki wykorzystywanej do planowanie celów pracowniczych i rozwoju organizacji – coaching.
Przypisy