« Powrót

Rozdział 5. Znaczenie kontroli w zarządzaniu.Wstęp.

W podstawowym modelu zarządzania, kontrolowanie jest uwzględniane jako jedna z jego czterech podstawowych funkcji, obok planowania, organizowania i przewodzenia ludźmi. Już samo ujęcie omawianej funkcji w katalogu funkcji podstawowych świadczy o istotności kontrolowania w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Niezależnie od przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, jego wielkości, struktury czy też sposobu zorganizowania, pominięcie kontroli, jej niedostateczny wymiar lub też niewłaściwy zakres mogą z łatwością doprowadzić do pogorszenia efektywności funkcjonowania jednostki, a nawet do jej upadku. Przedsiębiorstwa kreatywne, z uwagi na specyfikę swojej działalności, mogą być w szczególny sposób narażone na wpływ zagrożeń wynikających z braku bądź niedostatecznej kontroli. Znaczny udział twórczego wkładu w działalność skłania do uznania kwestii związanych z działalnością operacyjną i finansową za mniej istotne. Z tego też powodu, szczególnie w tych jednostkach, kontrolowanie powinno być traktowane jako istotny obszar zarządzania przedsiębiorstwem. Właściwe dobranie rodzaju kontroli, prawidłowe zaplanowanie procesów kontroli i wreszcie dobór adekwatnych narzędzi, mogą przyczynić się w znacznym stopniu do poprawy rezultatów osiąganych przez jednostkę. W niniejszym cyklu artykułów zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące realizacji procesu kontroli w przedsiębiorstwach kreatywnych. W trzech częściach – obejmujących swoją tematyką różne narzędzia kontroli – poruszone zostały kolejno zagadnienia związane z istotą kontrolowania, zarządzaniem techniką i innowacjami oraz związane z narzędziami kontroli budżetowej i finansowej.


1. Istota kontrolowania.


Celem artykułu jest wskazanie czytelnikom istoty i znaczenia kontrolowania w przemysłach kreatywnych. W części pierwszej scharakteryzowano istotę kontrolowania w kontekście zarządzania w ujęciu procesowym. W części drugiej zaprezentowano klasyfikację kontroli w jednostkach gospodarczych. W części trzeciej opisano etapy kontrolowania, aby zakończyć rozważania określeniem znaczenia kontrolowania w kontekście specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw kreatywnych.

2. Zarządzanie techniką i innowacjami.

Jako główny cel artykułu przyjęto wskazanie czytelnikom możliwości interpretacji techniki jako formy kontroli i zobrazowanie roli innowacji w przedsiębiorstwach kreatywnych. W części pierwszej przedstawiono powiązania między techniką a organizacjami. W części drugiej zdefiniowano istotę innowacji i procesu ich powstawania. Część trzecia koncentruje się wokół określenia obszarów wdrażania innowacji, a następnie – w części czwartej – odniesiono powyższe kwestie do specyfiki kontroli w przedsiębiorstwach kreatywnych.

3. Narzędzia kontroli budżetowej i finansowej.

Celem serii artykułów jest krótkie scharakteryzowanie najpowszechniej stosowanych narzędzi kontroli budżetowej i finansowej. Realizacja procesu kontroli finansowej w podmiotach gospodarczych wymaga doboru metod adekwatnych do specyfiki prowadzonej działalności. W części pierwszej omówiono narzędzia kontroli oparte na narzędziach analizy finansowej. W części drugiej opisano możliwość zastosowania budżetowania w procesie kontroli finansowej. Natomiast w części trzeciej wskazano perspektywę zastosowania strategicznej karty wyników jako narzędzia kontroli.

Zakończenie.

Poznanie istoty i możliwych do zastosowania narzędzi kontroli jest niezwykle istotne z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności przedsiębiorstwem kreatywnym. Właściwie zaprojektowany i wdrożony system kontroli może pozwolić na znaczące zwiększenie efektywności funkcjonowania i przyczynić się do szybszego rozwoju jednostki.
Przypisy