« Powrót

2. Podstawy prawaTreść bloku tematycznego Podstawy prawa została opracowana z myślą o przedsiębiorcach z uwzględnieniem grupy podmiotów, która działa w obszarze sektora kreatywnego.
Uczestnicy obrotu gospodarczego powinni nabyć podstawową wiedzę z zakresu prawa. Nie chodzi tutaj o znajomość zagadnień, nad którymi prowadzone są dyskusje akademickie, szeroką wiedzę z zakresu orzecznictwa, ale o pewne podstawy, które ułatwiają zabezpieczanie interesów przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Skomplikowane stany faktyczne warto zostawić doświadczonym prawnikom, do których należy zajmowanie się na bieżąco takimi sprawami i świadczenie wsparcia przedsiębiorcom.
Należy pamiętać, że fundamentem prawa jest prawo cywilne, które stanowi uniwersalną konstrukcję. Celem prawa cywilnego jest ochrona interesów podmiotowych przedsiębiorców. Z tego względu w artykułach dotyczących Zarysu prawa cywilnego omówiono ważne zagadnienia, takie jak m.in. terminy, przedawnienie roszczeń, zdolność do czynności prawnych, oznaczenia przedsiębiorców, czynności prawne, przedsiębiorstwo i szereg innych. Omówiono umowę sprzedaży, zlecenia, umowę o dzieło, umowę spółki cywilnej. Wskazano również na źródła prawa cywilnego.
Wśród regulacji ustawowych uwzględnionych w opracowaniu znalazły się te dotyczące praw autorskich, prawa własności przemysłowej, swobody działalności gospodarczej, stowarzyszenia, fundacje, prawo prasowe czy też zagadnienia prawa administracyjnego. Należy pamiętać, że niektóre z ustaw, jak np. regulująca prawo zamówień publicznych, to obszerne akty normatywne. Z tego względu podjęto wysiłek, aby omówić najistotniejsze zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb sektora kreatywnego.
Ta część nie skupia się wyłącznie na polskiej regulacji prawnej. Istotne znaczenie mają też umowy prawa międzynarodowego. W artykułach omówiono więc zagadnienie kultury w prawie i obrocie międzynarodowym, rolę takich umów w procesie instytucjonalizacji międzynarodowych stosunków kulturalnych. Ponadto wyjaśniono termin umów wielostronnych, powszechnych, regionalnych. Omówieniem objęto też takie zagadnienia, jak: nielegalne transfery dóbr kultury czy też ochronę dziedzictwa niematerialnego oraz podwodnego dziedzictwa kulturalnego.
Autorzy rozwinęli również temat dotyczący muzeów, kinematografii. Z kolei z zakresu aktywności społecznej omówiono zagadnienia spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej czy też rzemiosła.
Jaki jest sens upowszechniania wśród przedsiębiorców podstaw wiedzy z wyżej przytoczonego zakresu. Informacje te ułatwiają przedsiębiorcom funkcjonowanie w obrocie gospodarczym. Należy wyraźnie zaznaczyć, że przepisy prawa materialnego wyznaczają przedsiębiorcom określone zadania. Termin „zadanie” doskonale tu pasuje, bo jako związek frazeologiczny stosowany bywa w wyrażeniach: „stanąć na wysokości zadania, wykonać coś dobrze, postąpić właściwie, odpowiednio do danej sytuacji”[1] . Jest to spójne z tym, że ustawodawca oczekuje od przedsiębiorców jak największej staranności zarówno w odniesieniu do bieżących czynności, jak i posiadanej wiedzy.
Przypisy
Bibliografia
Wykaz zalecanej literatury:
1) Internetowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN (odczyt z dnia 04.10.2013 r.).
2) Kodeks cywilny: komentarz, red. E. Gniewek, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2006.
3) M. Jagielska, Odpowiedzialność za wady dzieła (wybrane zagadnienia), w: Polska i Wielka Brytania wobec Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia prawne, red. G. Grabowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
4) W. Kubala, Autorskoprawne elementy umowy o dzieło, „Prawo Spółek” 1999, nr 4.
5) R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Księgarnia Akademicka, Poznań 1948.
6) System Prawa Prywatnego, Tom 5, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. E. Łętowska, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2004.
7) System Prawa Prywatnego, Tom 6, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. A. Olejniczak, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2004.
8) System Prawa Prywatnego, Tom 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2004.
9) M. Rotkiewicz, Umowa zlecenia – porównanie z umową o pracę i umową o dzieło, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
10) W. Siuda, Istota i zakres umowy o dzieło, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1964.
11) R. Szostak, Kształtowanie wynagrodzenia pieniężnego w umowie o dzieło – uwagi na tle doświadczeń praktyki i orzecznictwa, w: Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej, red. B. Gnela, J. Koczanowski, R. Szostak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
12) B. Gnela, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
13) System Prawa Prywatnego, Tom 5, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. E. Łętowska, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2004.
14) Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Komentarz, red. J. Jezioro, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
15) J.P. Naworski, Cena, obowiązek zapłaty w obrocie gospodarczym, Wydawnictwo „KiK” Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1999.
16) System Prawa Prywatnego, Tom 6, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. A. Olejniczak, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2004.
17) System Prawa Prywatnego, Tom 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2004.
18) E. Traple, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
19) A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, LexisNexis Polska, Warszawa 2001.
20) Kodeks Cywilny, tom II, Księga trzecia – Zobowiązania, red. J. Bielski, J. Pietrzykowski, J. Ignatowicz, Z. Reisch, Warszawa 1972.
21) G. Bieniek, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, tom II, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
22) Kodeks cywilny: komentarz, red. E. Gniewek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
23) System Prawa Prywatnego, Tom 5, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. E. Łętowska, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2004.
24) J. Namitkiewicz, Kodeks zobowiązań, Komentarz dla praktyki, tom II, Wydawnictwo „Kolumna”, Łódź 1949.
25) System Prawa Prywatnego, Tom 6, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. A. Olejniczak, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2004.
26) Kodeks cywilny. Komentarz, tom II, red. K. Pietrzykowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
27) System Prawa Prywatnego, Tom 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2004.
28) Kodeks cywilny z komentarzem, tom II, red. J. Winiarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989.
29) A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.
30) G. Bieniek, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, tom II, Warszawa 2006, s. 702
31) A. Herbet, Spółka cywilna. Konstrukcja prawna, Warszawa 2008, s. 492
32) A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2009.
33) System prawa prywatnego, tom 5. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. E. Łętowska, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2004, s. 407
34) A.W. Wiśniewski, Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, tom I, Warszawa 2001, s. 60
35) A. Tadla, Umowa ubezpieczenia na życie: zawieranie umowy, dochodzenie roszczeń, wzory, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
36) Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach: komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów, red. Z. Brodecki, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2003.
37) S. Byczko, Niektóre problemy prawne związane z umową ubezpieczenia autocasco na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Palestra” 1995.
38) M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia: komentarz do nowelizacji Kodeksu cywilnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
39) System Prawa Prywatnego, Tom 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Panowicz-Lipska, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2004.
40) Z. Szymański, Prawo ubezpieczeniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1975.
41) O. Balzer, Studyum o Kadłubku, I-II, w: Pisma Pośmiertne, I–II, Lwów 1934–1935.
42) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, LexisNexis Polska, Warszawa 2009.
43) A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i urawa polskiego, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2003.
44) M. Kuryłowicz, Od totalitaryzmu do humanitaryzmu, literackie wizje prawa rzymskiego, w: „Zeszyty prawnicze” 11.1, Warszawa 2011.
45) M. Kuryłowicz, Historia i współczesność prawa rzymskiego, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1984.
46) J. Lewandowski, Elementy Prawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009.
47) J. Sondel, Rola „Kroniki” Wincentego zwanego Kadłubkiem w upowszechnianiu prawa rzymskiego w średniowiecznej Polsce, w: „Zeszyty prawnicze” 11.1, Warszawa 2011.
48) System prawa prywatnego, Tom I, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
49) K. Sójka-Zielińska, Idea „kodyfikacji” w kulturze prawnej europejskiego Oświecenia, w: „Zeszyty prawnicze” 10.1, Warszawa 2010.
50) A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998.
51) M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, LexisNexis Polska, Warszawa 2009.
52) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011,
53) L. Małek, Cytat w świetle prawa autorskiego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011,
54) System prawa prywatnego. Prawo autorskie. Tom 13, red. J. Barta, Warszawa 2007,
55) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011,
56) P. Ślęzak, Umowa o rozpowszechnianie filmu, Warszawa 1999,
57) B. Gawlik Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, Kraków 1974,
58) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010,
59) E. Traple, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa 2010,
60) J. Skąpski, Umowa licencyjna w polskim prawie prywatnym międzynarodowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej”, 1973, zeszyt 1, s. 364-367,
61) S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973.
62) W. Cieślak, I. Płaczek, Niektóre zagadnienia karnoprawnej ochrony znaków towarowych, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 7-8
63) U. Promińska, Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warszawa 1998
64) R. Skubisz, Prawo własności przemysłowej (Charakterystyka ogólna), PiP 2002, z. 3
65) A. Tomaszek, Efektywność ochrony praw do znaków towarowych, Monitor Prawniczy 2001, nr 17
66) R. Zawłocki, Przestępstwa przeciwko przedsiębiorcom. Komentarz, Warszawa 2003
67) B. Alpińska-Blok, Przedmiot umowy o prace badawcze, ZNUJ PWiOWI 1983, z. 33
68) J. Barta, R. Markiewicz, Własność intelektualna w szkołach wyższych i instytucjach naukowych, Warszawa 1993
69) J. Barta, R. Markiewicz, Obowiązek wymienienia pól eksploatacji w umowie licencyjnej, PIPWI UJ 2007, z. 100
70) A. Bercowitz, Problematyka patentów dokonanych na uniwersytecie w świetle prawa, ZNUJ PWiOWI 1985, z. 37
71) R. Skubisz (wprow. i red.), Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji, Kraków 2004
72) J. Boć, Kontrola prawna administracji [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 1994.
73) W.J. Katner, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Warszawa 2003.
74) B. Jaworska-Dębska, Charakter prawny koncesji na działalność gospodarczą, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 3.
75) W. Markowski, ABC – jak założyć i prowadzić własną firmę, Warszawa 2010.
76) J. Nitkowska, Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności, „Służba Pracownicza” z 2012, nr 2.
77) Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Powałowski, Warszawa 2009.
78) R. Stefanicki, Dobre obyczaje w prawie polskim, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 5.
79) T. Szanciło, Przedsiębiorca w prawie polskim, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 3.
80) M.A. Waligórski, Prawo przedsiębiorcy do zawieszania i wznawiania wykonywania działalności gospodarczej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2009, nr 8.
81) A. Bierć, Sytuacja prawna przedsiębiorcy. Zagadnienia wybrane, „Studia Prawnicze” 1998, nr 3.
82) J. Boratyński, Człowiek w środowisku. Część 2. Prawne uwarunkowania życia człowieka, Warszawa 2006.
83) D. R. Kamerschen, R. B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Gdańsk 1991.
84) C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008.
85) O zasadach tworzenia firmy, zob. Prawo handlowe, red. J. Okolski, Warszawa 2008.
86) M. Podleś, L. Siwik, Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Warszawa 2009.
87) A. Rzetecka-Gil, Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Warszawa 2009.
88) K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007.
89) M. Wach, Status ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2008.
90) M. Woroniecki, Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Warszawa 1997.
91) M. Behnke, B. Czajka-Marchlewicz, D. Dorska-Havaris, Umowy w procesie budowlanym, Warszawa 2011.
92) G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2011.
93) Nieruchomości. Zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, Warszawa 2009.
94) Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2009.
95) R. Dziwiński, P. Ziemski, Prawo budowlane, Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
96) S. Jędrzejewski, Proces budowlany: zagadnienia administracyjno-prawne, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 1995.
97) H. Kisilowska, D. Sypniewski, Prawo budowlane, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012.
98) Z. Leoński, M. Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz–Poznań 2002.
99) M. Możdżeń-Marcinkowski, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
100) Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Drwiłło, D. Maśniak, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
101) C. Kosikowski, Nowa ustawa o finansach publicznych: komentarz, LexisNexis Polska, Warszawa 2010.
102) Finanse publiczne i prawo finansowe, red. A. Nowak-Far, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
103) S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
104) Reforma sektora finansów publicznych – wybrane problemy, red. A. Pomorska, M. Pypeć, Wydawnictwo WSFiB, Radom 2003.
105) T. Dębowska-Romanowska, Fundusze systemu budżetowego, w: System instytucji prawno-finansowych PRL, t. II, red. M. Weralski, Ossolineum, Wrocław 1982.
106) C. Kosikowski, Nowa ustawa o finansach publicznych: komentarz, LexisNexis Polska, Warszawa 2010.
107) Z. Ofiarski, Prawo finansowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
108) Ustawa o finansach publicznych: komentarz, red. P. Smoleń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
109) W. Wójtowicz, Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych, w: Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005.
110) Prawo finansowe. Tom I, Finanse publiczne, red. M. Bitner, E. Choja-Duch i in., Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2012.
111) Czas pracy, red. L. Florek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
112) L. Florek, Prawo pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
113) Zarządzanie w kulturze, red. R. Kardzis, E. Orzechowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
114) K. Zalasińska, Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne, LexisNexis Polska, Warszawa 2013.
115) J. Grad, U. Kaczmarek, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2005.
116) G. Prawelska-Skrzypek, Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
117) Instytucje kultury w czasach kryzysu, red. J. Sójka, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009.
118) Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. Przeżytek czy nowa jakość?, red. J. Sójka, M. Poprawski, P. Kieliszewski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009.
119) Strategie dla kultury, kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, red. M. Śliwa, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2011.
120) K. Zalasińska, Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne, LexisNexis Polska, Warszawa 2013.
121) J. Brol, Prawo o stowarzyszeniach z komentarzem oraz przepisami wykonawczymi i związkowymi, Agencja Rozwoju Regionalnego, Zielona Góra 1994.
122) Wolność zrzeszania się w Polsce, red. M. Chmaj, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
123) P. Frączak P.M. Mendza-Drozd, Działalność pożytku publicznego i organizacje; pozarządowe, – jaka ustawa?, Stowarzyszenie Dialog Społeczny, Tezy do dyskusji Nr 2, Warszawa 2008.
124) P. Frączak, H. Wujec, Zmiany w prawie o stowarzyszeniach. Społeczeństwo obywatelskie – kapitał społeczny, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej”, Nr 15, Warszawa 2012.
125) M. Granat, Organizacje pozarządowe w Polsce: podstawy prawno-finansowe, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
126) M. Gumkowska, Polski sektor pozarządowy 2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.
127) P. Huebner, Pojęcie i tradycje samoorganizacji społecznej w Polsce, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002.
128) H. Izdebski, Fundacje i stowarzyszenia: komentarz, orzecznictwo, skorowidz, Oficyna Wydawnicza Transit, Warszawa 2000.
129) H. Izdebski, Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz. Orzecznictwo. Skorowidz, AJP Partners S.C., Łomianki 2003.
130) J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, LexisNexis, Warszawa 2009.
131) M. Kisilowski, Prawo sektora pozarządowego: analiza funkcjonalna, LexisNexis, Warszawa 2009.
132) P. Kledzik, Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
133) P. Kucharska, Stowarzyszenie jako forma działalności społecznej, „Edukacja Prawnicza” 2010, Nr 3.
134) M. Rymsza, Polityka państwa wobec trzeciego sektora obywatelskiego w Polsce w latach 1989–2006, „Trzeci Sektor” 2006, nr 8.
135) P. Sarnecki, Prawo o stowarzyszeniach, Kantor Wydawniczy „Zakamycze", Kraków 2006.
136) J. Jodłowski, W. Siedlecki, Postępowanie cywilne, LexisNexis, Warszawa 2005.
137) E. Smoktunowicz, Prawo zrzeszania się w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
138) P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, LexisNexis, Warszawa 2011.
139) J. Szreniawski, Problemy prawne stowarzyszeń, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, vol. XL Sectio G, Lublin 1993.
140) D. Cyman, A. Zaręba-Cyman, Fundacje i stowarzyszenia: prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2013.
148) H. Cioch, A. Kidyba, Ustawa o fundacjach. Komentarz, Lublin 2007
149) A. Kidyba, Fundacje i stowarzyszenia: zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995
150) B. Kwiatkowska, Jak założyć fundację, Warszawa 2008
151) B. Niemirka, Statut fundacji, cz. III, „Monitor Prawniczy” 1995, nr 5
152) J. Sitko, Firma w świetle przepisów kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 5
153) P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2005
154) R. Trzaskowski, Działalność statutowa a działalność gospodarcza fundacji, Prawo i Praktyka, Warszawa 2003
155) S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa-Kraków 1994.
156) J. Blicharz, Status prawny organizacji pozarządowych w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Fundacje 2003, nr 3-4.
157) J. Kopyra, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2005.
158) Z. Markiewicz, P. Sikora, Wolontariat: od samopomocy do samozatrudnienia, ROPS 2001.
159) J. Herbst, Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008:bilans czterech lat, Warszawa 2008.
160) M. Arczewska, Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Warszawa 2005.
161) J. Blicharz, Organizacje pożytku publicznego [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, , Wrocław 2004.
162) J. Blicharz, A. Huchla, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2008.
163) S. Kantyka, Organizacje pozarządowe – partner samorządu [w:] Samorządowa polityka społeczna, red. A. Frączkiewicz-Wronka, , Warszawa 2002.
164) K. Leśniak-Moczuk, Podstawy polityki społecznej w społeczeństwie globalnym [w:] Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań, red. J. Grotowska-Leder, K. Faliszek, , Toruń 2005.
165) J. Barta, R. Markiewicz, Wokół prawa do wizerunku, ZNUJ PWiOWI 2002, z. 80
166) J. Barta, R. Markiewicz, Wokół prawa do wizerunku (w:) Zagadnienia prawa własności intelektualnej. Profesorowi Stefanowi Grzybowskiemu pracownicy Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej w darze, Kraków 2002
167) J. Barta (red.), R. Markiewicz (red.), M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, K. Felchner, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Warszawa 2011
168) E. Traple, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa 2010
169) E. Wojnicka, Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, ZNUJ PWiOWI 1990, z. 56
170) J. Bafia, Prawo o cenzurze, Warszawa 1983
171) J. Barciak , Prawo do prywatności, Warszawa 2004
172) Bretés L., Kodeks etyki dziennikarskiej, Poznań 1996
173) E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008
174) J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008
175) Prawo administracyjne materialne, red. M. Chmaj, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2008.
176) Prawo gospodarcze – zagadnienia administracyjnoprawne, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, LexisNexis Polska, Warszawa 2011.
177) Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
178) Prawo handlowe, red. J. Okolski, M. Modrzejewska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
179) Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, red. M. Wierzbowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
180) Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2007.
181) R. Hauser, J. Drachal, E. Mzyk, Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Warszawa–Zielona Góra 2003.
182) Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, LexisNexis Polska, Warszawa 2010.
183) Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
184) K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik, Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
185) Prawo administracyjne materialne: wybrane zagadnienia: praca zbiorowa, red. J. Sługocki, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2005.
186) M. Stepaniuk, Prawo administracyjne materialne: testy, pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
187) Materialne prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady, red. M. Stahl, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
188) B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Zarys prawa administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
189) E. Ura, Prawo administracyjne, LexisNexis Polska, Warszawa 2009.
190) M. Waligórski, Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań 2006.
191) Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, LexisNexis Polska, Warszawa 2009.
192) Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, red. M. Wierzbowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
193) S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień publicznych: komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010,
194) Zamówienia publiczne: podręcznik, red. Marek Chmaj, Wydawnictwo Publicus, Warszawa 2010,
195) A. Gawrońska-Baran, A. Hryc-Ląd, K. Saja, M. Śledziewska, Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2011,
196) J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych: komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010,
197) M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych: komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
198) M. Bielikow, Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia w świetle ustawy – Prawo zamówień publicznych, „Finanse Komunalne”, nr 3/2011.
199) A. Elżanowska, M. Śledziewska, Prawo zamówień publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2007.
200) Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia, A. Gawrońska-Baran, A. Hryc-Ląd, K. Saja, M. Śledziewska, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2011.
201) Prawo zamówień publicznych: komentarz, red. M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
202) A. Sołtysińska, Europejskie prawo zamówień publicznych: komentarz, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2006.
203) Prawo zamówień publicznych: komentarz, red. S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, LexisNexis, Warszawa 2010.
204) P. Granecki, Prawo zamówień publicznych: komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
205) D. Koba, Zamówienia publiczne na dostawy i usługi. Poradnik, Urząd Zamówień Publicznych Departament Szkoleń i Wydawnictw, Warszawa 2004.
206) J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych: komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
207) A. Sołtysińska, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004.
208) D. Szczepański, Drogowskazy w zamówieniach publicznych, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2007, nr 9.
209) R. Szostak, Przetargowy wybór oferty najkorzystniejszej na tle europejskich tendencji rozwojowych, w: Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej (monografia naukowa), red. A. Borowicz, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010.
210) E. Wiktorowska, Zamówienia dodatkowe i uzupełniające, Część I, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2011, nr 10.
211) J. Wratny, Kodeks pracy: komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
212) M. Bielikow, Ustalenie wartości zamówienia publicznego, „Jurysta” 2/2011.
213) Zamówienia publiczne. Podręcznik, red. M. Chmaj, Wydawnictwo Publicus, Warszawa 2010.
214) P. Granecki, Prawo zamówień publicznych: komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012,
215) Z. Raczkiewicz, Zamówienia publiczne w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2008.
216) J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych: komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
217) I. Skubiszak-Kalinowska, E. Wiktorowska, Rozwiązania równoważne. Część I, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2011, nr 3.
218) I. Skubiszak-Kalinowska, Opis przedmiotu zamówienia przy zakupach sprzętu IT, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2012, nr 4.
219) T. Augustyniak-Górna, Definicja legalna budżetu państwa, Prz. Sejm. 1996, nr 2.
220) M. Bitner, Gmina na rynku kapitałowym, Warszawa 1999.
221) A. Borodo, Charakter prawny wydatków budżetowych, Studia Prawnicze KUL 2009, nr 2/3.
222) E. Chojna-Duch, Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2010.
223) M. Dylewski, Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Warszawa 2007.
224) J. Płażewski, Język filmu, Książka i Wiedza, 2008
225) J. Płażewski, Historia filmu dla każdego, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986
226) M. Talarczyk-Gubała, Biały Mazur. Kino kobiet w polskiej kinematografii, Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu
227) D. Arijon, Gramatyka języka filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 1985
228) M. Karpiński, Scenariusz: niedoskonałe odbicie filmu, Rabid, 2004
229) M. Ferro, Kino i historia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
230) A. Helman, Z tajemnic X muzy, Związkowe CRZZ, 1968
231) A. Dylewski, Ikony polskiego kina, SBM, 2012
232) W. Banaszkiewicz, W. Witczak, Historia Filmu Polskiego, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988
233) K. Loska, Nowy film japoński, Universitas, 2013
234) Z. Korsak, Kultura filmowa – edukacja filmowa, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2004
235) W. Dąbal, P. Andrejew, Kompendium terminologii filmowej, Oficyna Wydawnicza Sadyba, 2005
236) A. Helman, Ścieżkami utraconego czasu. Twórczość filmowa Chena Kaige, Artyści, 2012
237) S. Janicki, Film polski od A do Z, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1973
238) D. Głownia, Sześć widoków na kinematogradię japońską, Yohei, 2013
239) M. Haltof, Kino lęków, Wydawnictwo Szumacher, 1992
240) R. Bocian, M. Zabłocki, Angielsko-polski słownik terminologii filmowej, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2008
241) J. Aumont, M. Marie, Analiza filmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
242) B. Brown, Światło w filmie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2009
243) B. Drabarek, I. Rowińska, Dzieło filmowe jako tekst kultury, MAC Edukacja 2004
244) P. Antoniak, Działalność muzeum prywatnego, nieposiadającego osobowości prawnej – wybrane aspekty administracyjnoprawne (w:) Prawne aspekty procesu inwestycyjnego, red. M. Cherka, F. Elżanowski, K. Wąsowski, Warszawa 2009
245) P. Antoniak, M. Cherka, (w:) P. Antoniak (i in.) Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, red. M. Cherka, Warszawa 2010.
246) P. Antoniak, Ustawa o muzeach. Komentarz, Warszawa 2012
247) J. A. Chrościcki, Rady muzealne. Uwagi na temat ich podstaw prawnych, funkcjonowania i znaczenia społecznego (w:) Prawo muzeów, red. J. Włodarski, K. Zeidler, Warszawa 2008
248) M. Drela, Własność zabytków, Warszawa 2006
249) D. Folga-Januszewska, Muzea w Polsce 1989-2008, „Muzealnictwo 2009”, nr 50
250) D. Folga-Januszewska, Muzea w Polsce 1989-2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich, Warszawa, grudzień 2008
251) D. Folga-Januszewska, Muzealnictwo, Muzeologia, Muzeografia, „Muzealnictwo” 2006, nr 47.
252) D. Folga-Januszewska, Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj, „Muzealnictwo” 2008, nr 49
253) D. Folga-Januszewska, „Narodowa własność” kolekcji prywatnych. Dylematy prawne, etyczne i patriotyczne w Polsce XIX i XX wieku (w:) Dobra kultury i problemy własności. Doświadczenia Europy Środkowej po 1989 roku, red. G. Czubek, P. Kosiewski, Warszawa 2005
254) D. Folga-Januszewska, P. Jaskanis, S. Waltoś, Projekt Prawa o muzeach, Muzealnictwo 2010, nr 51
255) R. Golat, Jak założyć muzeum prywatne?, „Muzealnictwo” 2008, nr 49
256) J. Górecki, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o muzeach (w:) J. Górecki, Prawo pierwokupu. Komentarz do art. 596-602 k.c. i innych przepisów regulujących prawo pierwokupu, LEX/el. 2012.
257) M. Lipińska, Muzea – nowe wyzwania: przemysły kulturowe – perspektywa rozwoju kultury, wyzwanie dla gospodarki; materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Muzeum Pałac w Wilanowie 1 października 2008 r. Warszawa 2009
258) K. Pomian, Muzeum: kryteria sukcesu, „Muzealnictwo” 2009, nr 50
259) J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. 1 i 2, Kraków 2001
260) A. Przyborowska-Klimczak, Rola muzeów w ochronie dziedzictwa kulturalnego w świetle dokumentów międzynarodowych (w:) Prawo muzeów, red. J. Włodarski, K. Zeidler, Warszawa 2008
261) P. Stec, Szczególne uprawnienia muzeów rejestrowanych w zakresie obrotu dziełami sztuki, „Muzealnictwo” 2005, nr 46
262) S. Waltoś, Kodeks etyki ICOM dla muzeów, Warszawa 2009
263) K. Zalasińska, Pojęcie muzealiów w prawie ochrony dziedzictwa kultury (w:) Prawo muzeów, red. J. Włodarski, K. Zeidler, Warszawa 2008
264) M. Arczewska, Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Warszawa 2005.
265) J. Brzozowska, Spółdzielnie socjalne [w:] Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej – wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, Warszawa 2008.
266) E. Leś, Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Warszawa 2000.
267) J. Samek, Polskie rzemiosło artystyczne: czasy nowożytne, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1 stycznia 1984.
268) A. Mozłowski, Usłusgi i rzemiosło: uwagi i propozycje, Krajowa Agencja Wydawnicza 1980.
269) L. Zacharko, Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Katowice 2000.
270) W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
271) J. Sozański, Prawo traktatów, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Warszawa–Poznań 2008.
272) A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
273) A. Łazowski, A. Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
274) A. Szpak, O wykładni międzynarodowego prawa traktatowego i zwyczajowego (z uwzględnieniem międzynarodowego prawa humanitarnego), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXX – z. 1 – 2008.
275) K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
276) Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
277) M. Niedźwiedź, Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2000.
278) Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, red. S. Parzymies, R. Zięba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
279) J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce: geneza, organizacja, prawo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.
280) Kultura w stosunkach międzynarodowych. Tom I: Zwrot kulturowy, red. H. Schreiber, G. Michałowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
281) H. Jodełka, Międzynarodowa ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w: „Stosunki międzynarodowe – International Relations”, Nr 3–4 (t.32)/2005, ISSN 0209-0961.
282) A. Przyborowska-Klimczak, Międzynarodowa ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, vol. III, A.D. MMV.
283) Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, red. S. Parzymies, Ryszard Zięba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
284) K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
285) W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1995.
286) L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2002.
287) A. Kobyłecka, A. Skaldawska, Obrót dobrami kultury, w: „Polskie Regiony w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej”, Nr 1, lipiec 2005.
288) M. Niedźwiedź, Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2000.
289) H. Nieć, Ojczyzna dzieła sztuki. Międzynarodowa ochrona integralności narodowej spuścizny kulturalnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 1989.
290) Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, red. S. Parzymies, Ryszard Zięba, Warszawa 2004.
291) K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
292) M. Niedźwiedź, Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2000.
293) A. Skaldawska, Obrót dziełami sztuki – aspekty formalne, w: „Polskie Regiony w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej. Obrót Dobrami Kultury” 2005, nr 7.
294) A. Kobyłecka, A. Skaldawska, Obrót dobrami kultury, w: „Polskie Regiony w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej”, Nr 1, lipiec 2005.
295) J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury polskiej. Jego straty i ochrona prawna, Tom 1 i 2, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2001.
296) Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, red. S. Parzymies, R. Zięba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
297) M. Korzeniowska-Marciniak, Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2001.
298) P. Ruchała, Autorskoprawne aspekty rynku dzieł sztuki ze szczególnym uwzględnieniem instytucji droit de suite, praca magisterska, Poznań 2012.
299) Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
300) B. Krapiński, Obrót dziełami sztuki w państwach Unii Europejskiej i w krajach trzecich jako forma inwestycji i tezauryzacji pieniądza, praca magisterska, Gdańsk 2011.
301) M. Niedźwiedź, Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2000.
302) Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, red. S. Parzymies, R. Zięba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
303) A. Grzywacz, Obrót dziełami sztuki, LexisNexis Polska, Warszawa 2004.
304) Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
305) A. Kobyłecka, A. Skaldawska, Obrót dobrami kultury, „Polskie Regiony w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej”, Nr 1, lipiec 2005.
306) M. Niedźwiedź, Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2000.
307) M. Korzeniowska-Marciniak, Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2001.
308) W. Paczuski, Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
309) S.E. Nahalik, Grabież dzieł sztuki: rodowód zbrodni międzynarodowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1958.
310) D. Drewniacki, Międzynarodowa ochrona dóbr kultury w razie konfliktów zbrojnych: materiały i komentarze, Dom Wojska Polskiego, Warszawa 1999.
311) Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, red. K. Lankosz, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2006.
312) A. Gerecka-Żołyńska, Realizacja międzynarodowych standardów ochrony dziedzictwa kulturalnego w polskiej ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, rok LXIX, zeszyt 4, 2007.
313) M. Gąska, Ogólne zasady ochrony dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego w prawie międzynarodowym i wewnętrznym RP, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2003, nr 4,
s. 304–317.
314) J. Sozański, Prawo traktatów, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Warszawa–Poznań 2008.
315) A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
316) T. Łoś-Nowak, Organizacje w stosunkach międzynarodowych: Istota – mechanizmy działania – zasięg, Wyd. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
317) K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa2007.
318) W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, LexisNexis Polska, Warszawa 2001.
319) Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, red. S. Parzymies, Ryszard Zięba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
320) W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
321) A. Łazowski, A. Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
322) J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003.
323) J. Sozański, Prawo traktatów, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Warszawa–Poznań 2008.
324) P. Wancke, Nieruchomości. Leksykon pojęć i definicji, Warszawa 2007
325) J.E. Acton., Historia wolności, Kraków 1995