« Powrót

14. Inwestorzy zewnętrzniOsoby z branży kreatywnej rozważające podjęcie własnej działalności biznesowej lub takową działalność już prowadzące mogą zetknąć się z sytuacją, w której środki finansowe, jakimi dysponują są niewystarczające. Wśród wielu możliwości rozwiązania problemu, jakim jest zbyt niski poziom kapitału własnego, szczególnie wartym rozważenia jest pomysł pozyskania inwestora zewnętrznego. Potencjalne korzyści płynące dla przedsiębiorcy z tego tytułu nie ograniczają się bowiem jedynie do wymiaru finansowego. Inwestor zewnętrzny, w zamian za udziały w firmie, dostarczyć może również innych ważnych zasobów - często kluczowych - dla powodzenia przedsięwzięcia biznesowego. Należą do nich m.in.: sieć kontaktów biznesowych, akumulowane przez lata doświadczenia zdobyte w danej branży czy wreszcie pracownicy z kompetencjami i umiejętnościami, których w wielu przypadkach przedsiębiorca może nie posiadać. Fundamentalną kwestią związaną z pozyskaniem inwestora zewnętrznego w postaci venture capital czy też anioła biznesu jest wykazanie, że pomysł biznesowy, który chcemy realizować przy jego pomocy, jest innowacyjny.

Teksty prezentowane w ramach niniejszego bloku przygotowane zostały przez osoby od wielu lat działające w branży związanej z venture capital, aniołami biznesu oraz startupami. Ich bogate doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza w omawianym zakresie znajdują odzwierciedlenie w wysokim poziomie merytorycznym opracowań. Mocną stroną opracowań - szczególnie wartą podkreślenia - jest ich bardzo praktyczny wymiar. Czytelnik dowie się z nich m.in.: czym należy kierować się przy wyborze inwestora zewnętrznego, w jaki sposób przygotować się do rozmowy z nim, jakiego typu pytania na pewno pojawią się w trakcie rozmowy. W opracowaniu Autorzy prezentują bogaty i różnorodny materiał źródłowy, w tym strony internetowe dedykowane problematyce venture capital, aniołom biznesu i startupom oraz książki z tych dziedziny. Dla przedsiębiorców z branży kreatywnej, posiadających innowacyjne pomysły na biznes, materiały te stanowić mogą cenne źródło informacji. Wśród tematów poruszanych w opracowaniach szczególną uwagę Czytelnik zwrócić powinien na Business Model Canvas. W sposób bardzo czytelny i przystępny omówione zostały najistotniejsze elementy modelu biznesowego. Umiejętność udzielenia odpowiedzi na wszystkie postawione tam pytania, utwierdzić może Czytelnika w przekonaniu, co do słuszności rozpoczęcia własnej działalności biznesowej. Ponadto, w tekstach prezentowanych w tym bloku zostały przybliżone i omówione liczne specjalistyczne oraz branżowe pojęcia, takie jak m.in.: term sheet, due dilligence, pivot, pitch. Ich rozumienie jest warunkiem koniecznym do podjęcia próby pozyskania inwestora zewnętrznego przez osoby z branży kreatywnej. Czytelnik po lekturze opracowań z tego bloku zyska również wiedzę na temat metod wyceny innowacyjnych firm, rynku venture capital i aniołów biznesu w Polsce oraz na świecie.

Przypisy