« Powrót

1. Formy aktywności zawodowejRozważania podejmowane w niniejszym bloku tematycznym koncentrują się wokół różnorodnych form aktywności zawodowej, począwszy od prowadzenia własnej działalności gospodarczej i związanej z nią względnej autonomii decyzyjnej, poprzez działalność gospodarczą wykonywaną wspólnie z innymi osobami w formie spółki prawa handlowego lub spółki cywilnej (a niekiedy także w ramach demokratycznie zarządzanej spółdzielni socjalnej), aż po realizację projektów na rzecz innych podmiotów w oparciu o umowy cywilnoprawne. Za formę aktywności zawodowej – nie zawsze legitymizowaną – należy uznać także działalność w szarej strefie.

Na ten blok tematyczny składa się siedem artykułów omawiających różnorodne przejawy aktywności zawodowej.

W części pierwszej przybliżono pojęcie działalności gospodarczej, wskazując na różnorodne jej ujęcia w aktach prawnych – ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ordynacji podatkowej, ustawie o podatku od towarów i usług, czy wreszcie ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Z pojęciem działalności gospodarczej nierozerwalnie związane jest pojęcie przedsiębiorcy, którego definicja ma swoje prawne umocowanie w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Następnie sprecyzowano pojęcie samozatrudnienia wskazując, iż wiąże się ono z prowadzeniem działalności gospodarczej we własnym imieniu, na własny rachunek i ryzyko.

Kolejne dwa artykuły omawiają spółkę cywilną i spółki prawa handlowego jako formy prowadzenia działalności gospodarczej w świetle obowiązujących w Polsce przepisów. Wskazano na odmienność tych form m.in. przez pryzmat podmiotowości prawnej, odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki oraz udziału w zyskach i stratach.

Następny rozdział omawia spółdzielnię socjalną jako zrzeszenie osób dobrowolnie łączących się dla zaspokojenia wspólnych dążeń i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Przedstawiono szczegółowe wymogi związane z ich powołaniem i prowadzeniem.

Istotną część poświęcono omówieniu zastosowania różnych umów cywilnoprawnych przez podmioty sektora kreatywnego, w tym freelancerów. W przypadku umowy o dzieło wskazano na samoistność rezultatu, wyrażającą się w niezależności powstałego rezultatu od dalszego działania twórcy oraz od jego osoby. Z chwilą ukończenia dzieła staje się ono niezależną od twórcy, autonomiczną wartością w obrocie. Oznacza to, iż dzieło nie może powstać i istnieć wyłącznie „w głowie” twórcy, lecz musi zostać zmaterializowane i istnieć samodzielnie, niezależnie od niego. Te teksty zostały zilustrowane szeregiem praktycznych informacji, które unaoczniają liczne pułapki związane z realizacją umów cywilnoprawnych.

Ostatni rozdział bloku koncentruje się wokół zagadnienia szarej strefy. Odwołano się przy tym do wielu dziedzin życia gospodarczego, wskazując powszechne sytuacje z życia codziennego, które są przejawem szarej strefy, a jednocześnie nie prowadzą do ich społecznego napiętnowania. Zresztą ocena zjawiska nie jest jednoznacznie negatywna, ponieważ jest częścią składową systemu gospodarczego kraju.

Przypisy
Bibliografia

1.S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. 1, Wyd. Ossolineum Warszawa 1974
2.A. Kidyba Kodeks spółek handlowych. Komentarz aktualizowany Wolters Kluwer 2012
3.A. Kidyba, Nowy typ spółek – spółka partnerska, Edukacja Prawnicza, 2002, nr 2.
4.J. Masłowski, Odpowiedzialność materialna wspólników na tle różnych form prowadzenia działalności gospodarczej, ABC, 2012
5.M. Dolna-Ciemniakowska, Wydatki związane z założeniem działalności gospodarczej, ABC, 2013
6.K. Kamińska, Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez zarząd, ABC, 2012
7.J. Frąckowiak, Komentarz do Kodeksu Handlowego, C.H. Beck, 2000
8.A. Kidyba, Prawo handlowe, C. H. Beck, 2002
9.A. Bierć, Podstawowe kierunki zmian ustawodawstwa gospodarczego, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1989
10. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT Komentarz, Lex, 2013
11. K. Kołakowski, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom II, Warszawa 1999, Lexis Nexis
12. T. Drozdowska, Stosunek pracy a prawa autorskie, Prawo Spółek, 1998, zeszyt 1, str. 39
13. W. Kubala, Autorskoprawne elementy umowy o dzieło, Prawo Spółek, 1999, zeszyt 4, str. 37
14.P. Ślęzak, Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o umowie sprzedaży, zlecenia i o dzieło, [w:] Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych Wolters Kluwer 2012r.
15. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa, C.H.Beck 1998
16. W. Pyzioł, System Prawa prywatnego, C.H. Beck, 2002
17. A. Herbet, Spółka cywilna. Konstrukcja prawna, Lexis Nexis Warszawa 2008
18. R. Celeda, E. Chmielek-Łubińska, L. Florek, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, LEX 2009
19. R. Uliasz, Komentarz do Kodeksu cywilnego, 2012 Wolters Kluwer
20. A. Herbet, Obrót udziałami w spółce z o.o., Warszawa 2002 C.H.Beck
Strony internetowe:
1.https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx - portal centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
2.https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu - portal Krajowego Rejestru Sądowego, umożliwiający m.in. wyszukiwanie podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
3.http://www.stat.gov.pl/regon/ - wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej
4.www.gofin.pl - portal księgowo-prawny z informacjami przydatnymi dla podatników
5.www.bik.pl - Biuletyn Informacji Kredytowej, portal umożliwiający sprawdzenie wiarygodności finansowej kontrahenta
6.http://msp.money.pl/wzory-dokumentow/umowy,39,wzory_dokumentow.html - portal biznesowy, w którym dostępne są bezpłatnie m.in. wzory umów cywilnoprawnych
7.http://panoramaoutsourcingu.pl - portal służący wymianie doświadczeń między przedsiębiorcami, m.in. w zakresie świadczonych usług, a także wzajemnego ich polecania
8.www.ekonomiaspoleczna.pl - informacje przydatne dla przyszłych spółdzielców
9.www.rp.pl - portal czasopisma Rzeczpospolita
10.www mlodyksiegowy.pl - portal wiedzy księgowej zawierający podstawowe informacje przydatne przy zakładaniu działalności gospodarczej
11.www.legalis.pl portal wiedzy prawniczej
12.www.isap.sejm.gov.pl - internetowa baza aktów prawnych
13.http://www.egospodarka.pl/ portal internetowy dla przedsiębiorców
14.www.forigami.pl portal umożliwiający sprawdzanie zdolności finansowej podmiotów gospodarczych
15.www.freelancer.com portal umożliwiający kojarzenie przedsiębiorców
16.www.lex.pl – portal wiedzy prawniczej
17.https://ksu.parp.gov.pl/pl/baza_wiedzy_dla_przedsiebiorcow/jak-zalozyc-dzialalnosc-gospodarcza portal Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach, którego można zapoznać się z szeroką bazą informacji dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
18.http://mojafirma.infor.pl/ portal zawierający praktyczne informacje dla przedsiębiorców
19.http://www.wynagrodzenia.pl/kalkulator.php praktyczny kalkulator wynagrodzeń związanych ze stosowaniem umów zleceń i umów o dzieło
20.www.money.pl strona internetowa zawierające praktyczne informacje dla przedsiębiorców