« Powrót

16. PoręczenieProwadzenie działalności gospodarczej - branża kreatywna nie jest tutaj wyjątkiem - wymaga w wielu przypadkach korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak np. kredyt bankowy, pożyczka czy też cieszące się ostatnio dużym zainteresowaniem dotacje unijne. Zarówno w przypadku osób rozpoczynających prowadzenie biznesu, które nie dysponują jeszcze wystarczającym majątkiem firmy, jak i w przypadku podmiotów funkcjonujących na rynku od dłuższego czasu, lecz starających się o finansowanie przekraczające wartość aktywów firmy, rozwiązaniem problemów wynikających z niskiej wiarygodności kredytowej, a tym samym wysokiego ryzyka dla strony udzielającej pożyczki lub kredytu, może być instytucja poręczenia. Poręczenie to bowiem nic innego jak forma zabezpieczenia spłaty kapitału, który przedsiębiorca zamierza zdobyć, zabezpieczenia oferowanego dawcy tegoż kapitału. Poręczenie jest też częstokroć warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o dotacje unijne bądź też o środki z budżetu krajowego przeznaczone zarówno na uruchomienie działalności gospodarczej, jak i na jej rozwój.

Opracowania w ramach tego bloku stanowią swoiste kompendium wiedzy na temat poręczeń. Na ich podstawie Czytelnik będzie mógł poznać m.in. podstawy prawne regulujące udzielanie poręczeń, zarówno te związane z prawem cywilnym, karnym, jak i wekslowym. Ponadto, uzyska informacje, w jaki sposób prawidłowo udzielić poręczenia oraz na czym polega różnica pomiędzy poręczeniem a gwarancją bankową. W opracowaniu przybliżone zostaje słownictwo, którego znajomość i rozumienie wydaje się być czynnikiem niezbędnym do w pełni świadomego negocjowania warunków poręczeń. Autor opracowania przybliżył również warunki ubiegania się o poręczenie ze strony Skarbu Państwa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Dokonał także syntetycznej prezentacji zasad udzielania tychże poręczeń przez wskazane instytucje. Osoby zainteresowane tematem poręczeń dowiedzą się również, na czym polega portfelowa linia poręczeniowa, portfelowa linia gwarancyjna oraz na jakich zasadach poręczenia udzielić mogą osoby prawne. Czytelnik po zapoznaniu się z omawianymi tekstami zyska również świadomość, jakie są konsekwencje istnienia małżeńskiej wspólnoty majątkowej dla udzielania poręczeń. W opracowaniu przybliżony został ponadto temat funduszy poręczeniowych, funkcjonujących na rynku polskim oraz zaprezentowana została lista banków, do których zgłosić można się celem uzyskania poręczenia. Autor tekstów zaczerpnął przykłady z praktyki gospodarczej – ich analiza stanowić może dla Czytelnika ważny element w poznaniu zasad udzielania poręczeń oraz stanowić cenną wskazówkę, czym należy się kierować przy wyborze osób i podmiotów, do których zamierzamy się zwrócić z prośbą o udzielenie poręczenia. W opracowaniu znajdują się także odwołania do źródeł internetowych oraz literatury. Ich lektura, do której gorąco Czytelnika zachęcam, pozwoli na ugruntowanie wiedzy zdobytej po przeczytaniu analizowanych opracowań.
Przypisy
Bibliografia

1. B. Andrzejuk, Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
2. M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r., „Prawo Bankowe” 1998.
3. M. Dietrich, Gwarancja bankowa sposobem zabezpieczenia wierzytelności bankowych, „Monitor Prawniczy” 1999.
4. L. Gromadzki, Gwarancyjne sposoby zabezpieczeń bankowych, Warszawa 2001.
5. I. Heropolitańska, E. Jagodzińska-Serafin, J. Kruglak, St. Ryżewska, Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, Twigger S.A., Warszawa 2000.
6. M. Król, Charakter prawny, rodzaje i funkcje gwarancji bankowych, „Prawo Spółek” 1997.
7. J. Koleśnik, Zabezpieczenia w bankowości – aspekty prawne i wymogi regulacyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
8. J. Mojak, Przelew wierzytelności w polskim prawie cywilnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990.
9. J. Mojak, Zastaw na wierzytelnościach, „Rejent” nr 10, 1994.
10. J. Mojak, Obrót wierzytelnościami, LexisNexis, Lublin 1995.
11. J. Mojak, A. Jakubecki, E. Niezbecka, Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych, Kraków 2000.
12. J. Namitkiewicz, Zagadnienie „przeniesienia własności na zabezpieczenie" na gruncie prawa polskiego, „Przegląd Notarialny” 1948.
13. K. Oplustil, Poręczenie wekslowe, Warszawa 2012.
14. A. Ohanowicz, J. Górski, Zobowiązania. Część szczególna, Warszawa – Poznań 1964.
15. M. Pyziak-Szafnicka, Gwarancja autonomiczna, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 2, 1994.
16. G. Sikorski, Funkcja, podstawa prawna i rodzaje zabezpieczeń wierzytelności bankowych w prawie polskim, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 9, 1997.
17. G. Tracz, Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej, Kraków 1997.
18. R. Trocka-Sosińska, Prawne formy zabezpieczenia kredytów: blokada rachunku bankowego, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, cesja praw z umowy rachunku, kaucja, „Monitor Prawniczy” 1995.
19. R. Zimmermann, Gwarancja bankowa, Sopot 1999.
20. Prawo bankowe. Komentarz, red. F. Zoll, Zakamycze, Kraków 2005.

Strony internetowe:

1. www.prawo.money.pl – portal biznesowy
2. www.infor.pl – portal informacji prawno-biznesowej
3. www.gofin.pl – portal informacji prawno-biznesowej
4. www.lex.pl – wyszukiwarka aktów prawnych
5. www.legalis.pl – akty prawne i najnowsze informacje prawne
6. www.rp.pl – portal wydawnictwa Rzeczpospolita
7. www.lexisnexis.pl – portal informacji prawnych
8. www.poreczeniakredytowe.pl – portal zawierający informacje o poręczeniach
9. www.remitent.pl – portal o wekslach
10. www.forumprawne.org.pl – forum informacji prawnej
11. www.isap.sejm.gov.pl – internetowa baza aktów prawnych
12. www.egospodarka.pl – portal internetowy dla przedsiębiorców
13. www.stat.gov.pl/regon – wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej
14. www.bik.pl – Biuletyn Informacji Kredytowej, portal umożliwiający sprawdzenie wiarygodności finansowej kontrahenta
15. www.jeremie.com.pl – pożyczki z funduszu Jeremie
16. www.fmbank.pl – poręczenia bankowe z udziałem środków unijnych
17. www.mf.gov.pl – strona Ministerstwa Finansów z informacją o poręczeniach i gwarancjach
18. www.pi.gov.pl – strona o innowacyjnych technologiach i pomocy oferowanej młodym przedsiębiorcom
19. www.e-podatnik.pl – informacje o prawach i obowiązkach podatników
20. www.bankier.pl – serwis bankowy