« Powrót

Rozdział 7. Najczęściej zadawane pytaniaPYTANIA
1. Co należy uczynić, aby założyć działalność gospodarczą?
Przyszły przedsiębiorca musi dokonać rejestracji swojej firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki. Wniosek składany jest na specjalnym formularzu CEIDG-1 i stanowi, oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS.
2. Ile kosztuje wpis działalności gospodarczej do CEIDG?
Wpis do CEIDG nie podlega opłatom.
3. Co odróżnia umowy cywilnoprawne od umów o pracę?
Udzielanie wskazówek i wytycznych jest podstawową cechą, która odróżnia umowę zlecenia od umowy o pracę. Zleceniobiorca lub wykonawca musi wykonywać czynności w zasadzie samodzielnie, co nie wyłącza udzielania zleceniobiorcy wiążących wskazówek. Jest to rozwiązanie odmienne od umowy o pracę, gdzie pracownik wykonuje polecenia pracodawcy.
4. Jakie są charakterystyczne elementy umowy o dzieło?
Przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła, czyli osiągnięcie określonego rezultatu. Dzieło może mieć charakter materialny (np. uszycie garnituru), jak i niematerialny (stworzenie piosenki). Przedmiotem umowy o dzieło może być wykonanie nowych przedmiotów lub naprawa, przerobienie lub konserwacja już istniejących rzeczy.
5. W jakiej formie musi być zawarta umowa spółki cywilnej?
Zgodnie z art. 860 § 2 Kodeksu cywilnego, umowa spółki musi być zawarta w formie pisemnej. Forma pisemna umowy zastrzeżona została dla celów dowodowych.
6. Jakie elementy muszą znaleźć się w nazwie spółki cywilnej?
Nazwa spółki cywilnej powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska wszystkich wspólników ze wskazaniem oznaczenia, iż założono spółkę cywilną.
7. Kto może założyć spółdzielnie socjalną?
Członkami założycielami spółdzielni socjalnej mogą być: osoby bezrobotne (czyli zarejestrowane w urzędzie pracy i spełniające określone kryteria wyróżnione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy); osoby, o których mowa w art.1 i 2 oraz 6 i 7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (np. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, oraz uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego, jak również zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów ustawy pomocy społecznej). Zakresem ustawy objęci są również uchodźcy realizujący indywidualny program integracji oraz osoby podlegające wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych (znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej im uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym). Spółdzielnię socjalną mogą założyć również osoby niepełnosprawne. Ustawa przewiduje także możliwość powołania spółdzielni przez osoby prawne.
8. Na jakie spółki można podzielić spółki uregulowane w kodeksie spółek handlowych?
Spółki prawa handlowego rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym, a ich działania podlegają regulacjom wskazanym w kodeksie spółek handlowych. Wśród spółek prawa handlowego rozróżniamy spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe (spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
9. Co to jest szara strefa?
Mianem szarej strefy (lub gospodarki nieformalnej) określa się tę część produkcji, która odbywa się w sposób niezarejestrowany i często nielegalny, bez opłacania należnych podatków i opłat na rzecz państwa. Elementami szarej gospodarki są zarówno praca „na czarno” niezarejestrowanego pracownika, jak i funkcjonowanie uchylającej się od płacenia podatków małej firmy, nielegalna sprzedaż towarów i usług (bez odprowadzania należnych podatków pośrednich) lub wykonywane odpłatnie – ale bez zgłoszenia do odpowiednich organów i spełnienia wymogów podatkowych – usługi na rzecz sąsiadów (np. naprawy domowe lub sprzątanie).
10. Kto to jest osoba współpracująca, według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, i na jakich zasadach podlega ona ubezpieczeniom?
Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za osobę współpracującą z przedsiębiorcą uważa się: małżonka, dzieci (własne, jak i drugiego małżonka oraz przysposobione), rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające. Osoby te są uważane za współpracujące wtedy, gdy spełniają następujące przesłanki - pozostają z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności. Wyjątek od tego rozwiązania dotyczy osób, nawet z najbliższej rodziny, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Osoba współpracująca z przedsiębiorcą, obowiązkowo podlega z tego tytułu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu na takich samych zasadach jakby była przedsiębiorcą

Przypisy