« Powrót

Rozdział 4. Najczęściej zadawane pytania.1. Czym jest poręczenie w rozumieniu prawa cywilnego?

Poręczenie w prawie cywilnym to umowa zawierająca zobowiązanie poręczyciela wobec wierzyciela do wykonania zobowiązania dłużnika, w razie gdyby ten go nie wykonał.

2. Kiedy ma się do czynienia z instytucją poręczenia na gruncie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (t.j. Dz. U. 2003, nr 174, poz. 1689 z późn. zm.)?

Poręczenie na gruncie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (t.j. Dz. U. 2003, nr 174, poz. 1689 z późn. zm.) ma miejsce, gdy instytucją poręczającą zobowiązanie finansowe jest Bank Gospodarstwa Krajowego lub inna upoważniona do tego instytucja.

3. Jaką formę musi mieć umowa poręczenia według prawa cywilnego?

Umowa poręczenia powinna bezwzględnie mieć formę pisemną, inaczej będzie uznana za nieważną.

4. Jaką postać przybiera poręczenie w prawie karnym?

W prawie karnym poręczenie może mieć postać majątkową bądź społeczną.

5. W jakim postępowaniu w ramach procedury cywilnej wierzyciel wekslowy może dochodzić spłaty zobowiązania?

Jeśli dług główny nie zostanie spłacony, wierzyciel wekslowy może dochodzić swoich praw na drodze sądowej w postępowaniu nakazowym.

6. W ramach jakich działań Skarb Państwa może udzielać poręczeń?

Skarb Państwa może udzielać poręczeń i gwarancji dotyczących następujących działań:
- spłaty kredytów,
- wykonania zobowiązań wynikających z obligacji,
- wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją obligacji

Skarb Państwa może również udzielać poręczeń wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe.

7. Kto wykonuje zobowiązania z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części?

Zobowiązania z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji wykonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. To znaczy, że ma on obowiązek dochodzenia wypłaconych kwot od podmiotu, za którego zobowiązania udzielone zostało poręczenie lub gwarancja. W razie zaistniałej konieczności może, w celu egzekucji ww. wierzytelności, wystawić tytuł wykonawczy.

8. Jakie poręczenia i gwarancje udziela Bank Gospodarstwa Krajowego?

Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać poręczeń lub gwarancji we własnym imieniu i na własny rachunek w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego.

9. Co oznacza skrót PLD?

PLD to poręczenia lub gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie pomocy publicznej lub pomocy de minimis, w tym portfelowa linia gwarancyjna de minimis polegająca na udzielaniu bankom gwarancji portfela kredytowego obejmującego kredyty obrotowe dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.

10. Co jest podstawową ofertą usług funduszy poręczeniowych?

W zależności od funduszu, maksymalna kwota poręczenia, do jakiej oferują one swoje usługi, waha się od 500 000 do 1 000 000 zł. Fundusze poręczają maksymalnie 50–60% wartości kredytu. Maksymalny okres poręczenia ograniczony jest do ok. 60–66 miesięcy.
Przypisy
Bibliografia

1. B. Andrzejuk, Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
2. M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r., „Prawo Bankowe” 1998.
3. M. Dietrich, Gwarancja bankowa sposobem zabezpieczenia wierzytelności bankowych, „Monitor Prawniczy” 1999.
4. L. Gromadzki, Gwarancyjne sposoby zabezpieczeń bankowych, Warszawa 2001.
5. I. Heropolitańska, E. Jagodzińska-Serafin, J. Kruglak, St. Ryżewska, Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, Twigger S.A., Warszawa 2000.
6. M. Król, Charakter prawny, rodzaje i funkcje gwarancji bankowych, „Prawo Spółek” 1997.
7. J. Koleśnik, Zabezpieczenia w bankowości – aspekty prawne i wymogi regulacyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
8. J. Mojak, Przelew wierzytelności w polskim prawie cywilnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990.
9. J. Mojak, Zastaw na wierzytelnościach, „Rejent” nr 10, 1994.
10. J. Mojak, Obrót wierzytelnościami, LexisNexis, Lublin 1995.
11. J. Mojak, A. Jakubecki, E. Niezbecka, Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych, Kraków 2000.
12. J. Namitkiewicz, Zagadnienie „przeniesienia własności na zabezpieczenie" na gruncie prawa polskiego, „Przegląd Notarialny” 1948.
13. K. Oplustil, Poręczenie wekslowe, Warszawa 2012.
14. A. Ohanowicz, J. Górski, Zobowiązania. Część szczególna, Warszawa – Poznań 1964.
15. M. Pyziak-Szafnicka, Gwarancja autonomiczna, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 2, 1994.
16. G. Sikorski, Funkcja, podstawa prawna i rodzaje zabezpieczeń wierzytelności bankowych w prawie polskim, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 9, 1997.
17. G. Tracz, Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej, Kraków 1997.
18. R. Trocka-Sosińska, Prawne formy zabezpieczenia kredytów: blokada rachunku bankowego, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, cesja praw z umowy rachunku, kaucja, „Monitor Prawniczy” 1995.
19. R. Zimmermann, Gwarancja bankowa, Sopot 1999.
20. Prawo bankowe. Komentarz, red. F. Zoll, Zakamycze, Kraków 2005.

Strony internetowe:

1. www.prawo.money.pl – portal biznesowy
2. www.infor.pl – portal informacji prawno-biznesowej
3. www.gofin.pl – portal informacji prawno-biznesowej
4. www.lex.pl – wyszukiwarka aktów prawnych
5. www.legalis.pl – akty prawne i najnowsze informacje prawne
6. www.rp.pl – portal wydawnictwa Rzeczpospolita
7. www.lexisnexis.pl – portal informacji prawnych
8. www.poreczeniakredytowe.pl – portal zawierający informacje o poręczeniach
9. www.remitent.pl – portal o wekslach
10. www.forumprawne.org.pl – forum informacji prawnej
11. www.isap.sejm.gov.pl – internetowa baza aktów prawnych
12. www.egospodarka.pl – portal internetowy dla przedsiębiorców
13. www.stat.gov.pl/regon – wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej
14. www.bik.pl – Biuletyn Informacji Kredytowej, portal umożliwiający sprawdzenie wiarygodności finansowej kontrahenta
15. www.jeremie.com.pl – pożyczki z funduszu Jeremie
16. www.fmbank.pl – poręczenia bankowe z udziałem środków unijnych
17. www.mf.gov.pl – strona Ministerstwa Finansów z informacją o poręczeniach i gwarancjach
18. www.pi.gov.pl – strona o innowacyjnych technologiach i pomocy oferowanej młodym przedsiębiorcom
19. www.e-podatnik.pl – informacje o prawach i obowiązkach podatników
20. www.bankier.pl – serwis bankowy