« Powrót

Rozdział 3. Prawo własności przemysłowejZagadnienia ogólne

Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej zwana pwp) jest obszernym aktem normatywnym, ponieważ zawiera aż trzysta dwadzieścia siedem artykułów . Reguluje następujące zagadnienia, omówione w jedenastu tytułach:
a) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
b) zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców;
c) zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego w ustawie w skrócie „Urzędem Patentowym".

Ze względów praktycznych, dla sektora kreatywnego, należy ograniczyć zagadnienia poruszone w niniejszym rozdziale i podrozdziale do następujących aspektów: wynalazków, znaków towarowych, postępowania w sprawach rejestracji oraz podstaw funkcjonowania Urzędu Patentowego. Podstawą wyjaśniania terminów będzie m.in. orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podmiotem, który świadczy specjalne usługi prawne i techniczne z zakresu własności przemysłowej, jest tzw. rzecznik patentowy. Więcej informacji dotyczących tego zawodu http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/.

Wynalazki

Ustawa Prawo własności przemysłowej nie zawiera legalnej definicji terminu „wynalazek”. Zamiast tego wskazuje na tzw. przesłanki zdolności patentowej, określone w art. 24 pwp. Zgodnie z tym przepisem patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Nowy wynalazek to taki, który nie jest częścią stanu techniki. Z kolei przez stan techniki należy rozumieć wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Wynalazkiem jest rozwiązanie jakiegoś problemu przy posłużeniu się zdatnymi do opanowania siłami przyrody w celu osiągnięcia przyczynowo przewidywalnego rezultatu, leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka. Technika jest sferą działalności człowieka, której bazą teoretyczną są stosowane nauki przyrodnicze, wymagające weryfikacji eksperymentalnej. Poza sferą techniki pozostają obszary działalności ludzkiej, których bazą teoretyczną są takie nauki, jak matematyka, lingwistyka, programowanie wymagające wyłącznie weryfikacji logicznej. Rozwiązanie jest patentowanym wynalazkiem, o ile w obszarze technicznym jest przynamniej jeden nowy nieoczywisty element. Jeśli wkład wynalazczy leży wyłącznie w obszarze nietechnicznym, rozwiązanie należy uznać za niepatentowalne .

Czym jest „oczywistość rozwiązania”? Walor oczywistości ma miejsce wówczas, gdy w świetle stanu techniki, ujawnionego w jednym lub łącznie w kilku rozwiązaniach, wynika ona w sposób oczywisty dla znawcy, posiadającego przeciętną wiedzę z danej dziedziny .

W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że patent powinien być udzielony tylko na takie rozwiązanie techniczne, które reprezentuje kwalifikowany poziom wynalazczy. Ta specjalna kwalifikacja nie oznacza automatycznie epokowości rewolucjonizującej technikę. Jednak niezbędne jest, aby wynalazek był czymś więcej niż rutynową tylko wiedzą mechanika lub inżyniera .

Ustawa stanowi, że za wynalazki nie uważa się w szczególności:
a) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
b) wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
c) planów, zasad i metod, dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
d) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
e) programów do maszyn cyfrowych;
f) przedstawienia informacji.

W świetle wskazanych wyżej wyłączeń, aktualna jest treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 sierpnia 2010 r. (VI SA/Wa 853/10). Sąd ten udzielił wskazówek interpretacyjnych i wyjaśnił, że stworzenie wynalazku polega na znalezieniu nowego sposobu wykorzystania materii, a jego rezultatem musi być wytwór materialny o nowej budowie lub składzie, albo nowy sposób technicznego oddziaływania na materię, przy czym techniczny charakter mają rozwiązania, które dotyczą jednej z dziedzin techniki jako sfery działalności ludzkiej, w której empirycznie stosowane nauki przyrodnicze pozwalają na stworzenie środków i sposobów, przy pomocy których człowiek może lepiej oddziaływać na materię i przez to zaspokajać swoje potrzeby. Uznaje się, że sfera techniki nie może wykraczać poza domenę nauk przyrodniczych, a nadto mechaniki, fizyki i chemii. Przedmiotem techniki powinno być wykorzystanie materii nieożywionej lub ożywionej.
Z powyższego wynika, że w sferze techniki nie mogą mieścić się rozwiązania, których przedmiotem są pomysły o charakterze abstrakcyjno-myślowym, w tym organizacyjnym, gdyż rozwiązują one problemy intelektualne lub organizacyjne. Pomysły nie zwiększają arsenału środków technicznego oddziaływania na materię. Realizacja tych pomysłów może bowiem nastąpić bez takiego oddziaływania i wymaga wyłącznie weryfikacji logicznej, a nie eksperymentalnej, jak w przypadku nauk przyrodniczych .

Z kolei w 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wypowiadał się na temat tego, czy odkrycie może mieć walor wynalazku. Sąd uznał, że nie, i racjonalnie to uzasadnił. Stwierdził bowiem, że odkrycie nie może stanowić wynalazku, ponieważ nie wywiera technicznego skutku. Jeżeli jednak odkryta właściwość będzie miała praktyczne wykorzystanie, to można zakładać możliwość jej opatentowania. Tak też wykrycie nieznanej dotąd, a istniejącej uprzednio, substancji będzie mogło stanowić przedmiot prawa własności przemysłowej, o ile jej właściwości nie będą wynikać dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki oraz jeżeli substancja takowa będzie nadawać się do przemysłowego zastosowania .

Ustawodawca w pwp wskazuje, na co nie udziela się patentów. Zgodnie z art. 29 ust. 1 wyłączenie dotyczy:
a) wynalazków, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Jednak w ocenie ustawodawcy, nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;
b) odmian roślin lub ras zwierząt oraz czysto biologicznych sposobów hodowli roślin lub zwierząt – z wyjątkiem dotyczących mikrobiologicznych sposobów hodowli oraz wytworów uzyskiwanych takimi sposobami;
c) sposobów leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposobów diagnostyki, stosowanych na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin, stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Co obejmuje zgłoszenie wynalazku

Wnioskodawca, zgłaszając wynalazek w celu uzyskania patentu, powinien spełnić następujące warunki:
a)przygotować i złożyć podanie, zawierające co najmniej: dane zgłaszającego, wskazanie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego;
b)opis ujawniający istotę wynalazku,
c) zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe, oraz
d)skrót opisu.

Zgłoszenie wynalazku powinno nadto zawierać rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku.

Opis wynalazku powinien być czytelny i spójny. Ustawodawca bowiem wymaga, aby wspomniany opis był przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić. Minimalne wymagania dla opisu to: tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku, określenie dziedziny techniki, której wynalazek dotyczy, znany zgłaszającemu stan techniki oraz przedstawienie w sposób szczegółowy przedmiotu rozwiązania, z objaśnieniem figur rysunków (jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki) i przykładem lub przykładami realizacji bądź stosowania wynalazku. Z kolei zastrzeżenia patentowe powinny być poparte opisem wynalazku i określać w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany wynalazek oraz zakres żądanej ochrony patentowej. Godne podkreślenia, że każde zastrzeżenie powinno być ujęte jasno, w jednym zdaniu lub równoważniku zdania.

Podobne zasady ustawodawca odnosi do rysunków załączanych do zgłaszanego wynalazku. Rysunki powinny w sposób czytelny, w połączeniu z opisem i zastrzeżeniami patentowymi, odtwarzać przedmiot wynalazku w ujęciu schematycznym, bez tekstu, z wyjątkiem pojedynczych wyrazów, gdy są one konieczne. Zgłoszenie może zawierać nawet kilka arkuszy rysunków. Na jednym arkuszu może znajdować się więcej niż jedna figura, lecz wyraźnie oddzielona jedna od drugiej.

Do zgłoszenia, dokonanego w celu uzyskania patentu, zgłaszający powinien dołączyć również inne niż wymienione wyżej dokumenty i oświadczenia, jeżeli jest to niezbędne do uzasadnienia twierdzeń i żądań zawartych w zgłoszeniu.

Powyższe zasady, dotyczące zgłoszenia wynalazku, słusznie mogą się wydawać skomplikowane. Nie bez powodu ustawodawca przewidział, że pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem m.in. ochrony wynalazków albo znaków towarowych, może być – choć nie jest to nakaz – rzecznik patentowy.

Rzecznicy patentowi posiadają szeroką wiedzę z wielu dziedzin nauki, jak np. robotyka, automatyka, biologia, czy też inżynieria chemiczna. Ten specyficzny charakter wykonywanych czynności wymaga od nich starannego i ustawicznego dokształcania. Ze względu na to, że rzecznik patentowy ma status powiernika i doradcy, powinien odznaczać się uczciwością, poufnością i rzetelnością na najwyższym poziomie.

Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku

W następstwie zgłoszenia wynalazku Urząd Patentowy wydaje ewentualne postanowienie, wzywające zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia, w wyznaczonym terminie, wskazanych braków i istotnych usterek. Może się zdarzyć, że wynalazek nie ma charakteru jednolitego. Wtedy Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego do złożenia oddzielnych zgłoszeń. Jeżeli zgłoszenia wydzielone nie wpłyną w wyznaczonym terminie, uważa się, że zgłoszenie pierwotne dotyczy wynalazku określonego na pierwszym miejscu w zastrzeżeniach patentowych, a pozostałe wynalazki zostały przez zgłaszającego wycofane.

W jakim terminie Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku?
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pwp, dokonuje tego niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu. Jednocześnie zgłaszający jest uprawniony, aby w okresie dwunastu miesięcy od daty pierwszeństwa złożyć wniosek o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym. Urząd Patentowy nie może ogłosić wynalazku, jeśli dotyczy to wynalazku tajnego albo przed terminem ogłoszenia wydana została decyzja ostateczna o umorzeniu postępowania albo o odmowie udzielenia patentu.

Z chwilą ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, podmioty trzecie mogą zapoznać się z opisem zgłoszenia wynalazku. Godne podkreślenia jest, że osoby te mogą nawet do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.

Należy zauważyć, że Urząd Patentowy nie ma obowiązku informowania zgłaszającego o uwagach zgłaszanych przez podmioty trzecie. Zgłaszający ma prawo na każdym etapie postępowania zapoznać się z tymi uwagami. W jednym z wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że w ustawie nie istnieje też przepis prawa, umożliwiający zgłoszenie wniosku o wyłączenie takich uwag z postępowania .

Warto zaznaczyć, że w okresie poprzedzającym ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku akta dotyczące tego zgłoszenia nie mogą być bez zgody zgłaszającego ujawnione ani udostępnione osobom nieuprawnionym.

Może się jednak zdarzyć i tak, że Urząd Patentowy, w toku sprawdzania, czy zostały zrealizowane ustawowe warunki, wymagane do uzyskania patentu, zdecyduje się, w uzasadnionych przypadkach, wezwać zgłaszającego do nadesłania w wyznaczonym terminie, pod rygorem umorzenia postępowania, dokumentów i wyjaśnień, dotyczących tego zgłoszenia oraz do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji zgłoszenia, a także do nadesłania rysunków, które nie są niezbędne do zrozumienia wynalazku, jeżeli jest to potrzebne do należytego przedstawienia wynalazku lub konieczne z innych względów. Takie wezwanie zgłaszającego następuje na mocy postanowienia. Powyższą zasadę stosuje się również wtedy, gdy po wszczęciu postępowania zgłaszający wprowadził do zgłoszenia uzupełnienia lub poprawki niezgodnie z przepisami ustawy.

Urząd Patentowy sporządza dla każdego zgłoszenia wynalazku, podlegającego ogłoszeniu, sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku. Jest to tzw. sprawozdanie o stanie techniki, które ma charakter czynności materialno-technicznej .

Postępowanie prowadzone przez Urząd Patentowy nie zawsze kończy się w sposób satysfakcjonujący dla zgłaszającego. Na przykład urząd jest zobowiązany wydać postanowienie o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa w całości lub w części, jeżeli stwierdzi m.in., że:
a) zgłaszający nie jest uprawniony do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa;
b) zgłoszenie dokonane za granicą, na którym zgłaszający opiera swoje zastrzeżenie uprzedniego pierwszeństwa, nie jest pierwszym zgłoszeniem;
c) wynalazek zgłoszony w Urzędzie Patentowym lub odpowiednia część tego wynalazku różni się od wynalazku, do którego zgłaszającemu przysługuje uprzednie pierwszeństwo;
d) zgłaszający uchybił przewidzianym w art. 14 i 15 pwp terminom dokonania zgłoszenia albo terminowi złożenia dowodu pierwszeństwa lub innego dokumentu bądź oświadczenia wymaganego do uzyskania pierwszeństwa (patrz art. 44 pwp).

Urząd Patentowy może też stwierdzić, że określony wynalazek nie spełnia ustawowych warunków, wymaganych do uzyskania patentu, wydaje decyzję o odmowie jego udzielenia. Jednak przed wydaniem stosownej decyzji, Urząd Patentowy wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów, mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. Dowody i materiały mogą wykraczać poza wykaz objęty sprawozdaniem o stanie techniki (patrz szerzej art. 49 pwp). Zasady wyrażone w zdaniach poprzedzających stosuje się również wtedy, gdy brak ustawowych warunków, wymaganych do uzyskania patentu, dotyczy tylko części zgłoszenia, a zgłaszający nie ograniczy zakresu przedmiotowego żądanej ochrony. Z kolei gdy brak ustawowych warunków, wymaganych do uzyskania patentu, dotyczy tylko niektórych wynalazków, ujętych w jednym zgłoszeniu, a zgłaszający nie ograniczy zakresu żądanej ochrony, Urząd Patentowy w pierwszej kolejności odmawia udzielenia patentu na te wynalazki. Po uprawomocnieniu się decyzji w tej sprawie Urząd Patentowy wydaje postanowienie, wzywające zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do dokonania odpowiednich zmian w opisie zgłoszeniowym (art. 50 pwp).

W przypadku, gdy postępowanie zakończy się w sposób satysfakcjonujący dla zgłaszającego, Urząd Patentowy udziela tzw. patentu. Niezbędne jest kilka zdań wyjaśnień na temat tej instytucji.

Udzielenie patentu

Udzielenie patentu jest stwierdzane przez wydanie dokumentu patentowego, którego integralną częścią jest opis patentowy, obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki. Opis patentowy jest publikowany przez Urząd Patentowy. Zaś udzielone patenty są wpisywane do rejestru patentowego. Udostępniana elektronicznie baza danych wynalazków wraz z rysunkami znajduje się na stronie internetowej: http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/index.aspx.

Co w praktyce umożliwia uzyskanie patentu? Ta decyzja administracyjna pozwala nabyć prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Warto podkreślić, że patent na wynalazek, dotyczący sposobu wytwarzania, obejmuje także wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem. W przypadku nowych wytworów albo gdy uprawniony wykaże, że nie mógł ustalić, mimo podjęcia należytych wysiłków, rzeczywiście zastosowanego przez inną osobę sposobu wytwarzania wytworu, domniemywa się, że wytwór, który może być uzyskany opatentowanym sposobem, został tym sposobem wytworzony. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przy przeprowadzaniu dowodu przeciwnego należy brać pod uwagę prawnie uzasadniony interes pozwanego w zakresie ochrony jego tajemnic produkcyjnych i handlowych.

Jakie inne uprawnienia przysługują uprawnionemu? Na przykład uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na:
a) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu do tych celów produktu, będącego przedmiotem wynalazku lub
b) stosowaniu sposobu, będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu do tych celów produktów, otrzymanych bezpośrednio takim sposobem (art. 66 pwp).

Jednocześnie uprawniony z patentu może na podstawie pisemnej umowy udzielić innej osobie upoważnienia, tzw. licencji, do korzystania z jego obowiązków. W obrocie umowę określa się jako tzw. „umowę licencyjną”.

Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Jednak umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Ponadto przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego. Również ustanowienie zastawu rejestrowego na patencie jest skuteczne z chwilą wpisu do rejestru zastawów i podlega ujawnieniu w rejestrze patentowym.


Poniżej znajduje się podstawowy wzór umowy sprzedaży patentu :

UMOWA SPRZEDAŻY PATENTU

zawarta w dniu ...................... w ......................................

pomiędzy:

.....................................................................................................

z siedzibą w .....................................................................,

reprezentowanym przez:

1........................................................................,

2........................................................................,

zwanym dalej "Sprzedawcą"

a

............................................................................................................

z siedzibą w .......................................................,

reprezentowanym przez:

1........................................................................,

2........................................................................,

zwanym dalej "Kupującym"

o następującej treści:

§ 1

1.Sprzedawca przenosi na Kupującego, a Kupujący nabywa patent wpisany do rejestru patentowego pod nr ......................, udzielony na rzecz Sprzedawcy na wynalazek pt. "..................................................................................................", zwany dalej "patentem".

2.Twórcą wynalazku, o którym mowa w ust. 1, jest ............................................................

3.Odpis dokumentu patentowego (z opisem patentowym, obejmującym opis wynalazku, o którym mowa w ust. 1, zastrzeżenia patentowe i rysunki), wydanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1.Strony zgodnie ustalają cenę sprzedaży patentu na kwotę ........................ zł (słownie: .................................................................. złotych).

2.Kupujący zobowiązuje się uiścić cenę w terminie .................... dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

3.W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny, Kupujący będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy odsetek umownych w wysokości .......... % w stosunku rocznym.

4.Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki w zapłacie ceny, Sprzedawca może wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin do zapłaty z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać zapłaty umówionej ceny i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

§ 3

Sprzedawca oświadcza, że:

a)patent nie jest obciążony prawami osób trzecich,

b)wynalazek, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest stosowany przez .................................................................................................... od dnia ....................... w zakresie ...................................................................................................................,

c)nie istnieją zaległości we wnoszeniu opłat okresowych z tytułu ochrony wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 4

1.Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia Kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych, dotyczących patentu oraz wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2.Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania Kupującemu, najpóźniej w terminie .................... dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, wszystkich posiadanych w tej chwili dokumentów, informacji i doświadczeń technicznych, niezbędnych do stosowania rozwiązania według wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

3.Sprzedawca zorganizuje podstawowe szkolenie personelu technicznego Kupującego w zakresie niezbędnym do stosowania rozwiązania według wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1. Szczegółowe warunki i terminy szkolenia określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 5

Sprzedawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych oraz do niepodejmowania jakichkolwiek innych zachowań o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Kupującego, związanych ze stosowaniem rozwiązania według wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 6

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

§ 7

1.Z chwilą zawarcia niniejszej umowy uprawnienie do pobierania pożytków i innych dochodów, jakie przynosi patent, a także obowiązek dokonywania nakładów na zachowanie patentu i ponoszenia innych ciężarów związanych z patentem przechodzi na Kupującego.

2.Do nakładów i ciężarów, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności:

a)opłaty okresowe, wymagane do przedłużenia ochrony wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1, na okresy rozpoczynające się po dniu zawarcia niniejszej umowy,

b)koszty postępowań przed sądami i innymi organami, powołanymi do orzekania w sprawach o naruszenie patentu, unieważnienie patentu, stwierdzenie wygaśnięcia patentu oraz w innych sprawach dotyczących patentu,

c)roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługujące jego twórcy, które stały się wymagalne po dniu zawarcia niniejszej umowy.

§ 8

1.Sprzedawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości:

a)........... % wartości ceny - w przypadku naruszenia postanowienia § 5,

b)........... % wartości ceny za każdy dzień zwłoki w przekazywaniu dokumentów, informacji i doświadczeń technicznych, niezbędnych do stosowania rozwiązania według wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2.Jeżeli kary umowne, przewidziane w ust. 1, nie pokrywają całej szkody, Kupującemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

Załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

§ 10

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11

Uzupełnienie lub zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Spory wynikłe w związku z niniejszą umową, w razie nieosiągnięcia porozumienia przez same strony, będzie rozstrzygał sąd ................................................................................ .

§ 13

1.Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Kupujący.

2.Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego złożenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o dokonanie zmiany podmiotu uprawnionego z patentu w rejestrze patentowym wraz z niniejszą umową oraz do uiszczenia opłaty od wniosku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14

Niniejsza umowa została sporządzona w ................. jednobrzmiących egzemplarzach, po ............ dla każdej ze stron i jednym dla Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

..............................................

SprzedawcaKupującyW obrocie zdarza się, że prawa do patentu przysługują kilku współuprawnionym. Wtedy współuprawniony z patentu może, bez zgody pozostałych współuprawnionych, korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu. W przypadku uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych, każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo, o ile umowa nie stanowi inaczej, do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści, po potrąceniu nakładów, stosownie do swego udziału w patencie. Jednak powyższe reguły powinny być uregulowane w stosownej umowie o wspólności patentu. Przedmiotową kwestię reguluje art. 72 pwp.

Poniżej znajduje się podstawowy wzór umowy o wspólności patentu :

UMOWA O WSPÓLNOŚCI PATENTU
zawarta w dniu ..................................... w ......................................
pomiędzy:
......................................................................................................
z siedzibą w ...............................................................................................,
reprezentowanym przez:
1. .......................................................................
2. .......................................................................,
zwanym dalej "Pierwszym Współuprawnionym"
a
.................................................................................................
z siedzibą w .......................................................................................................,
reprezentowanym przez:
1. .......................................................................
2. ......................................................................,
zwanym dalej "Drugim Współuprawnionym"
o następującej treści:
§ 1
1. Strony zgodnie oświadczają, że na podstawie umowy sprzedaży udziału w patencie, wpisanym do rejestru patentowego pod nr ......................, udzielonym na wynalazek pt. "...............................................................................................", zwanym dalej "patentem", zawartej w dniu .................... pomiędzy Pierwszym Współuprawnionym jako Sprzedawcą a Drugim Współuprawnionym jako Kupującym, patent przysługuje wspólnie Pierwszemu i Drugiemu Współuprawnionemu.
2. Udziały stron we wspólnym patencie są następujące: Pierwszy Współuprawniony - ........... %, Drugi Współuprawniony - ........... %.
§ 2
1. Pożytki i inne dochody, jakie przynosi wspólny patent, przypadają stronom, z zastrzeżeniem § 4, w stosunku do wielkości ich udziałów we wspólnym patencie.
2. Strony ponoszą nakłady i inne ciężary, związane ze wspólnym patentem, w stosunku do wielkości ich udziałów we wspólnym patencie.
3. Do nakładów i ciężarów, o których mowa w ust. 2, należą w szczególności:
a) z zastrzeżeniem ust. 4, opłaty okresowe z tytułu ochrony wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1,
b) koszty postępowań przed sądami i innymi organami powołanymi do orzekania w sprawach o naruszenie patentu, unieważnienie patentu, stwierdzenie wygaśnięcia patentu oraz w innych sprawach, dotyczących wspólnego patentu.
4. Ciężar opłat jednorazowych oraz okresowych związanych z ochroną wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1, uiszczonych przed dniem zawarcia niniejszej umowy, ponosi wyłącznie Pierwszy Współuprawniony.
§ 3
1. Pierwszy Współuprawniony zobowiązuje się do podejmowania czynności związanych z:
a) uiszczaniem na rachunek bankowy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej bieżących opłat okresowych z tytułu ochrony wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1,
b) uzyskaniem i utrzymywaniem ochrony wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1, za granicą,
c) uczestnictwem w postępowaniach przed sądami i innymi organami powołanymi do orzekania w sprawach dotyczących wspólnego patentu.
2. Drugi Współuprawniony zobowiązuje się do współdziałania w wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1.
§ 4
1. Każda ze stron może bez zgody drugiej strony korzystać z wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1, we własnym zakresie.
2. W razie uzyskania korzyści ze stosowania wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1, przez jedną ze stron, druga strona ma prawo do odpowiedniej części tych korzyści, obliczonej stosownie do swego udziału we wspólnym patencie, po potrąceniu nakładów.
3. Podstawę obliczenia odpowiedniej części korzyści, o której mowa w ust. 2, stanowi ........... % całkowitego wolumenu rocznych korzyści netto ze stosowania wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1.
4. Zwrot odpowiedniej części korzyści, o której mowa w ust. 2, następuje najpóźniej w ciągu ........................................ po upływie każdego roku od dnia uzyskania tych korzyści.
5. Strona uzyskująca korzyści ze stosowania wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1, powinna rzetelnie prowadzić ewidencję oraz przechowywać przez okres co najmniej .................... lat od początku roku następującego po roku, w którym uzyskała korzyści, dowody księgowe i inne dokumenty, niezbędne do obliczenia korzyści.
6. Strona uzyskująca korzyści ze stosowania wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1, na żądanie drugiej strony przedstawi na piśmie bilans korzyści ze stosowania wynalazku, uzyskanych w każdym roku, oraz udostępni dokumenty, o których mowa w ust. 5.
7. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w ust. 5 lub w ust. 6, strona uzyskująca korzyści ze stosowania wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1, będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości ........................ zł (słownie: ......................................................................... złotych). Jeżeli kara umowna przewidziana w zdaniu poprzedzającym nie pokrywa całej szkody, drugiej stronie przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 5
Każda ze stron może bez zgody drugiej strony dochodzić roszczeń z powodu naruszenia wspólnego patentu.
§ 6
Każda ze stron może rozporządzać swoim udziałem we wspólnym patencie wyłącznie za zgodą drugiej strony.
§ 7
Wspólność patentu może być zniesiona najwcześniej po upływie ........................................ od dnia jej powstania.
§ 8
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych.
§ 9
Uzupełnienie lub zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Spory wynikłe w związku z niniejszą umową, w razie nieosiągnięcia porozumienia przez same strony, będzie rozstrzygał sąd ................................................................................. .
§ 11
Niniejsza umowa została sporządzona w ................. jednobrzmiących egzemplarzach, po ............ dla każdej ze stron.

...................... .............................
Pierwszy Współuprawniony Drugi Współuprawniony


Zasady, wyrażone w art. 72 pwp, stosuje się odpowiednio do wspólności prawa do uzyskania patentu. Również i w takim przypadku konieczne jest podpisanie stosownej umowy pomiędzy osobami współuprawnionymi.

Poniżej znajduje się podstawowy wzór umowy o wspólności prawa do uzyskania patentu :


UMOWA O WSPÓLNOŚCI PRAWA DO UZYSKANIA PATENTU
zawarta w dniu ........................... w ......................................
pomiędzy:
..................................................................................................
z siedzibą w ................................................................................,
reprezentowanym przez:
1. .......................................................................,
2. .......................................................................,
zwanym dalej „Pierwszym Współuprawnionym”
a
.........................................................................................................
z siedzibą w ..................................................................................,
reprezentowanym przez:
1. .......................................................................,
2. .......................................................................,
zwanym dalej „Drugim Współuprawnionym”
o następującej treści:

§ 1
1. Strony zgodnie oświadczają, że na podstawie umowy sprzedaży udziału w prawie do uzyskania patentu na wynalazek pt. "..................................................................................", zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr ......................, zwanym dalej "prawem", zawartej w dniu ............................... pomiędzy Pierwszym Współuprawnionym jako Sprzedawcą a Drugim Współuprawnionym jako Kupującym, prawo przysługuje wspólnie Pierwszemu i Drugiemu Współuprawnionemu.
2. Udziały stron we wspólnym prawie są następujące: Pierwszy Współuprawniony - ........... %, Drugi Współuprawniony - ........... %.

§ 2
1. Pożytki i inne dochody, jakie przynosi wspólne prawo, przypadają stronom, z zastrzeżeniem § 4, w stosunku do wielkości ich udziałów we wspólnym prawie.
2. Strony ponoszą nakłady i inne ciężary związane ze wspólnym prawem w stosunku do wielkości ich udziałów we wspólnym prawie.
3. Do nakładów i ciężarów, o których mowa w ust. 2, należą w szczególności:
a) opłaty okresowe z tytułu ochrony wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1,
b) koszty postępowań przed sądami i innymi organami, powołanymi do orzekania w sprawach dotyczących wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1.
4. Ciężar opłat jednorazowych związanych z ochroną wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1, uiszczonych przed dniem zawarcia niniejszej umowy, ponosi wyłącznie Pierwszy Współuprawniony.
§ 3
1. Pierwszy Współuprawniony zobowiązuje się do podejmowania czynności związanych z:
a) uiszczaniem na rachunek bankowy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej bieżących opłat okresowych z tytułu ochrony wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1,
b) uzyskaniem i utrzymywaniem ochrony wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1, za granicą,
c) uczestnictwem w postępowaniach przed sądami i innymi organami, powołanymi do orzekania w sprawach dotyczących wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Drugi Współuprawniony zobowiązuje się do współdziałania w wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1.
§ 4
1. Każda ze stron może bez zgody drugiej Strony korzystać z wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1, we własnym zakresie.
2. W razie uzyskania korzyści ze stosowania wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1, przez jedną ze stron, druga strona ma prawo do odpowiedniej części tych korzyści, obliczonej stosownie do swego udziału we wspólnym prawie, po potrąceniu nakładów.
3. Podstawę obliczenia odpowiedniej części korzyści, o której mowa w ust. 2, stanowi ........... % całkowitego wolumenu rocznych korzyści netto ze stosowania wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1.
4. Zwrot odpowiedniej części korzyści, o której mowa w ust. 2, następuje najpóźniej w ciągu ........................................ po upływie każdego roku od dnia uzyskania tych korzyści.
5. Strona, która uzyskała korzyści ze stosowania wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1, powinna rzetelnie prowadzić ewidencję oraz przechowywać przez okres co najmniej .................... lat od początku roku następującego po roku, w którym uzyskała korzyści, dowody księgowe i inne dokumenty niezbędne do obliczenia korzyści.
6. Strona uzyskująca korzyści ze stosowania wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1, przedstawi na piśmie bilans korzyści ze stosowania wynalazku, uzyskanych w każdym roku, oraz udostępni na żądanie drugiej strony dokumenty, o których mowa w ust. 5.
7. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w ust. 5 lub w ust. 6, strona uzyskująca korzyści ze stosowania wynalazku, o którym mowa w § 1 ust. 1, będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości ........................ zł (słownie: ........................................................... złotych). Jeżeli kara umowna przewidziana w zdaniu poprzedzającym nie pokrywa całej szkody, drugiej stronie przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 5
Każda ze stron może bez zgody drugiej strony dochodzić roszczeń z powodu naruszenia wspólnego prawa.
§ 6
Każda ze stron może rozporządzać swoim udziałem we wspólnym prawie wyłącznie za zgodą drugiej strony.
§ 7
Wspólność prawa może być zniesiona najwcześniej po upływie ........................................ od dnia jej powstania.
§ 8
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych.
§ 9
Uzupełnienie lub zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Spory wynikłe w związku z niniejszą umową, w razie nieosiągnięcia porozumienia przez same strony, będzie rozstrzygał sąd ................................................................................. .
§ 11
Niniejsza umowa została sporządzona w ................. jednobrzmiących egzemplarzach, po ............ dla każdej ze stron.

...................................... ................................
Pierwszy Współuprawniony Drugi Współuprawniony
Ustawodawca przewidział pewne działania, których dopuszczenie się nie narusza patentu. Zamknięty katalog zawiera art. 69 pwp i obejmuje m.in.:
a) korzystanie z wynalazku, dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej;
b) korzystanie z wynalazku do celów państwowych w niezbędnym wymiarze, bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
c) stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, w celu dokonania jego oceny, analizy albo nauczania;
d) korzystanie z wynalazku, w niezbędnym zakresie, w celu wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane do uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności produktów leczniczych;
e) wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej.

Umowa licencyjna

Umowa licencyjna to umowa, która uprawnia do korzystania z wynalazku. Ustawodawca w art. 76 pwp określa pewne niezbędne wymagania, które powinny spełnić osoby, zamierzające podpisać taki dokument. Po pierwsze, ustawa wymaga, aby umowa licencyjna została sporządzona i podpisana w formie pisemnej. W przeciwnym razie będzie nieważna. W takiej umowie można ograniczyć korzystanie z wynalazku – wtedy mamy do czynienia z licencją ograniczoną. Jeśli zaś w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca (licencja pełna). W przypadku, gdy umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom, a także jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu (licencja niewyłączna).

Zasadą jest reguła, że licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu. Strony mogą przewidzieć dłuższy okres obowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż licencja, obejmujących w szczególności odpłatne świadczenia, konieczne do korzystania z wynalazku.

Uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji (sublicencja) tylko za zgodą uprawnionego z patentu; udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone. Takie postanowienia powinny się znaleźć w umowie.

Warto pamiętać o tym, że licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Uprawniony z licencji wyłącznej, wpisanej do rejestru, może na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej.

Poniżej znajduje się podstawowy wzór umowy licencyjnej o korzystanie z opatentowanego wynalazku :


UMOWA LICENCYJNA
O KORZYSTANIE Z OPATENTOWANEGO WYNALAZKU
zawarta w dniu ............................. w ......................................
pomiędzy:
.....................................................................................................
z siedzibą w ..............................................................................................,
reprezentowanym przez:
1. .......................................................................,
2. .......................................................................,
zwanym dalej "Licencjodawcą"
a
....................................................................................................
z siedzibą w ...............................................................................,
reprezentowanym przez:
1. .......................................................................,
2. .......................................................................,
zwanym dalej "Licencjobiorcą"
o następującej treści:§ 1
1. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony z patentu wpisanego do rejestru patentowego pod nr ....................................., udzielonego na wynalazek pt. ".......................................................................................", zwany dalej "wynalazkiem".
2. Twórcą wynalazku jest ............................................................. .
3. Odpis dokumentu patentowego (z opisem patentowym, obejmującym opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki), wydanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2
1. Licencjodawca oświadcza, iż dotychczas nie udzielał licencji na korzystanie z wynalazku.
2. Licencjodawca oświadcza ponadto, że:
a) patent na wynalazek nie jest obciążony prawami osób trzecich,
b) wynalazek jest stosowany przez ..................................................................................... od dnia .............. w zakresie ........................................................................,
c) nie istnieją zaległości we wnoszeniu opłat okresowych z tytułu ochrony wynalazku.
§ 3
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy ............................................ upoważnienia (licencji ............................................) do korzystania z wynalazku do celów związanych z działalnością gospodarczą Licencjobiorcy w zakresie ................................................................................................................................ na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas do upływu okresu, na jaki został udzielony patent na wynalazek, tj. do dnia ..................................... .
§ 4
Licencjobiorca zobowiązuje się do rozpoczęcia stosowania rozwiązania według wynalazku najpóźniej w terminie ........................................ od dnia zawarcia niniejszej umowy.
§ 5
1. Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Licencjodawcy okresowych opłat licencyjnych.
2. Wysokość każdej z opłat, o których mowa w ust. 1, strony ustalają zgodnie na ........... % całkowitego wolumenu korzyści netto ze stosowania wynalazku, uzyskanych w danym okresie obliczeniowym.
3. Okresem obliczeniowym, o którym mowa w ust. 2, jest okres ........................................ Bieg pierwszego okresu obliczeniowego rozpoczyna się w dniu następującym po dniu zawarcia niniejszej umowy.
4. Każda z opłat, o których mowa w ust. 1, będzie przekazywana, najpóźniej w terminie .................... dni po upływie danego okresu obliczeniowego, na rachunek bankowy Licencjodawcy w ................................... nr ................................. .
5. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłat, o których mowa w ust. 1, Licencjobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Licencjodawcy odsetek umownych w wysokości ............. % w stosunku rocznym.
6. Jeżeli Licencjobiorca dopuszcza się zwłoki w uiszczaniu opłat, o których mowa w ust. 1, Licencjodawca może wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin do zapłaty z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Może również bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać zapłaty i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
7. Licencjobiorca zobowiązuje się do rzetelnego prowadzenia ewidencji oraz do przechowywania przez okres trwania umowy i co najmniej .................... lat po jej wygaśnięciu dowodów księgowych oraz innych dokumentów niezbędnych do obliczenia opłat, o których mowa w ust. 1.
8. Na żądanie Licencjodawcy Licencjobiorca przedstawi na piśmie bilans korzyści ze stosowania wynalazku, uzyskanych w każdym okresie obliczeniowym, oraz udostępni dokumenty, o których mowa w ust. 7.
§ 6
1. Licencjodawca zobowiązuje się do przekazania Licencjobiorcy, najpóźniej w terminie .................... dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, wszystkich posiadanych w tej chwili dokumentów, informacji i doświadczeń technicznych, niezbędnych do stosowania rozwiązania według wynalazku.
2. Licencjodawca zapewni przeprowadzenie podstawowego szkolenia personelu technicznego Licencjobiorcy w zakresie niezbędnym do stosowania rozwiązania według wynalazku. Szczegółowe warunki i terminy szkolenia określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§ 7
Licencjobiorca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim, przez okres ........................................ od dnia wygaśnięcia niniejszej umowy, informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych oraz do niepodejmowania jakichkolwiek innych zachowań o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Licencjodawcy, związanych ze stosowaniem rozwiązania według wynalazku.
§ 8
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy gwarancji sprawności technicznej rozwiązania według wynalazku w zakresie ..................................................................................................... na okres ........................................, począwszy od dnia następującego po dniu zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem ............................................................................................. .
§ 9
1. Licencjodawca jest zobowiązany do dokonywania nakładów na zachowanie patentu i do ponoszenia innych ciężarów, związanych z patentem na wynalazek.
2. Do nakładów i ciężarów, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności:
a) opłaty okresowe wymagane do przedłużenia ochrony wynalazku,
b) koszty postępowań przed sądami i innymi organami, powołanymi do orzekania w sprawach o naruszenie patentu, unieważnienie patentu, stwierdzenie wygaśnięcia patentu oraz w innych sprawach, dotyczących patentu na wynalazek,
c) roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, przysługujące jego twórcy.
3. Licencjodawca jest zobowiązany do niepodejmowania jakichkolwiek zachowań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie patentu na wynalazek.
§ 10
Licencjobiorca zobowiązuje się do informowania Licencjodawcy na piśmie o wiadomych Licencjobiorcy naruszeniach patentu na wynalazek przez osoby trzecie, dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 11
1. W zakresie udzielonego upoważnienia Licencjobiorca jest uprawniony do udzielania dalszych licencji (sublicencji) na korzystanie z wynalazku.
2. Udzielenie sublicencji, o której mowa w ust. 1, wymaga zgody Licencjodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Z tytułu udzielenia każdej sublicencji, o której mowa w ust. 1, Licencjobiorca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Licencjodawcy, w terminie .................... dni od dnia udzielenia danej sublicencji, opłaty ryczałtowej w wysokości ........................ zł (słownie: .................................................................. złotych).
4. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty, o której mowa w ust. 3, Licencjobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Licencjodawcy odsetek umownych w wysokości ........................ % w stosunku rocznym.
5. Jeżeli Licencjobiorca dopuszcza się zwłoki w uiszczaniu opłaty, o której mowa w ust. 3, Licencjodawca może wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin do zapłaty z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać zapłaty i naprawienia szkody, wynikłej ze zwłoki.
6. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do udzielania dalszych sublicencji na korzystanie z wynalazku.
§ 12
1. Licencjobiorca zobowiązuje się do niezbywania praw przysługujących mu na mocy niniejszej umowy.
2. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 1, Licencjodawca może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.
§ 13
W razie przejścia patentu na wynalazek, niniejsza umowa będzie skuteczna wobec następcy prawnego.
§ 14
1. Licencjobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości:
a) ........................ zł (słownie: ............................................... złotych) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu stosowania rozwiązania według wynalazku,
b) ........................ zł (słownie: ....................................... złotych) - w przypadku niewykonania obowiązków określonych w § 5 ust. 7 lub w § 5 ust. 8,
c) ........................ zł (słownie: .............................................. złotych) - w przypadku naruszenia postanowienia § 7.
2. Licencjodawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Licencjobiorcy kary umownej w wysokości:
a) ........................ zł (słownie: ............................................. złotych) za każdy dzień zwłoki w przekazywaniu dokumentów, informacji i doświadczeń technicznych, niezbędnych do stosowania rozwiązania według wynalazku,
b) ........................ zł (słownie: ..................................................... złotych) - w przypadku naruszenia postanowień § 9.
3. Jeżeli kary umowne przewidziane w ust. 1 i 2 nie pokrywają całej szkody, stronie uprawnionej przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 15
Załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
§ 16
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.
§ 17
Uzupełnienie lub zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 18
Spory wynikłe w związku z niniejszą umową, w razie nieosiągnięcia porozumienia przez same strony, będzie rozstrzygał sąd ................................................................................ .
§ 19
1. Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Licencjobiorca.
2. Licencjobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego złożenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o dokonanie wpisu licencji do rejestru patentowego wraz z niniejszą umową oraz do uiszczenia opłaty od wniosku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 20
Niniejsza umowa została sporządzona w ................. jednobrzmiących egzemplarzach, po ............ dla każdej ze stron i jednym dla Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
....................... .......................


Należy też przypomnieć o zasadach, związanych z wygaśnięciem patentu. Patent wygasa na skutek następujących okoliczności:
a) upływu okresu, na który został udzielony;
b) zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie;
c) nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej albo
d) trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku, z zastrzeżeniem art. 937, z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.

Przypisy
Bibliografia
Lista publikacji, dotyczących tematyki artykułu
1. B. Alpińska-Blok, Przedmiot umowy o prace badawcze, ZNUJ PWiOWI 1983, z. 33
2. J. Barta, R. Markiewicz, Własność intelektualna w szkołach wyższych i instytucjach naukowych, Warszawa 1993
3. J. Barta, R. Markiewicz, Obowiązek wymienienia pól eksploatacji w umowie licencyjnej, PIPWI UJ 2007, z. 100
4. A. Bercowitz, Problematyka patentów dokonanych na uniwersytecie w świetle prawa, ZNUJ PWiOWI 1985, z. 37
5. R. Skubisz (wprow. i red.), Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji, Kraków 2004

Lista adresów internetowych, dotyczących tematyki artykułu [odczyt z 15.10.2013]
1. http://www.uprp.pl/dokumentacja-zgloszeniowa/Lead05,165,1713,4,index,pl,text/ - strona internetowa, zawierająca wyjaśnienia, dotyczące dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku
2. http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/25/87/25870/PORADNIK_WYNALAZCY_INTERNET.pdf - udostępniana w sieci internet praktyczna publikacja, mająca charakter poradnika dla wynalazcy
3. http://wynalazki.slomniki.pl/ - katalog polskich wynalazków i wynalazców
4. http://wynalazki.w.interia.pl/ - strona internetowa, zawierająca skatalogowane informacje dotyczące wynalazków
5. http://www.uprp.pl/wynalazki-i-wzory-uzytkowe/Lead05,22,1691,4,index,pl,text/ - strona internetowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dotycząca m.in. wynalazków