« Powrót

18. NegocjacjeW Internecie podaje się szereg danych świadczących o ważnej roli, jaką pełni sektor kreatywny w obrocie handlowym. Na przykład wskazuje się, że w Europie, w sektorze kreatywnym zatrudnionych jest ponad sześć milionów osób (3% wszystkich pracowników w Unii Europejskiej) a współczynnik wzrostu w porównaniu do innych sektorów gospodarki Unii Europejskiej wynosi aż 12% [1] . Z tego powodu stworzenie Bazy Wiedzy, przeznaczonej dla sektora kreatywnego i uwzględniającej zagadnienie „negocjacji” staje się niezbędne. Dlaczego?

Przedsiębiorcy uczestnicząc w wymianie towarów i usług, prowadzą komunikację werbalną, niewerbalną albo pisemną. Jednym z istotnych aspektów tej komunikacji jest prowadzenie negocjacji, będących bardzo złożonym zjawiskiem. Tę okoliczność potwierdza niniejszy blok tematyczny, który składa się z jednostek redakcyjnych omawiających zagadnienie negocjacji z uwzględnieniem uwarunkowań sektora kreatywnego. Trzeba jednak zaznaczyć, że negocjacje prowadzone w tym sektorze opierają się na tych samych zasadach, których powinni przestrzegać pozostali przedsiębiorcy.

Wytworem usług świadczonych przez sektor kreatywny najczęściej bywają dobra mające niematerialny i intelektualny charakter. Ta okoliczność, jak i fakt, że dobra te są kierowane do coraz bardziej wymagających odbiorców, powoduje, że negocjacje wychodzą poza obszar ograniczony do tzw. „dyskusji akademickiej”. Umiejętność efektywnego negocjowania staje się obecnie koniecznością.

Przedstawiciele sektora kreatywnego najczęściej negocjują w dwóch obszarach: pierwszy dotyczy nawiązania stosunku prawnego, czyli inaczej mówiąc, prowadzi do podpisania umowy, a drugi obszar obejmuje konflikt lub spór na tle rozbieżności w rozumieniu przez strony spisanych zasad i warunków współpracy. Okazuje się, że pomoc doświadczonych i znających branżę prawników oraz wykorzystanie w praktyce wiadomości z Bazy Wiedzy może okazać się bardzo przydatne. Dlaczego? Staranne i przemyślane sformułowanie postanowień umowy ma istotne znaczenie dla efektywnego rozwiązania sporu bez konieczności korzystania z długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego.

Ponadto wiadomości zawarte w bloku tematycznym Negocjacje mają zachęcić przedsiębiorców do podejmowania starannych działań już na etapie realizacji umowy, co również pomaga unikać prowadzenia długotrwałych sporów handlowych.

Niniejszy blok tematyczny obejmuje kilkanaście części podzielonych na rozdziały i podrozdziały. Rozpoczyna się omówieniem podstawowych tematów, związanych z zagadnieniem istoty negocjacji, związków z komunikowaniem się i podaniem najbardziej przydatnych w praktyce definicji stworzonych przez przedstawicieli literatury przedmiotu. W tej części wyjaśniono, jakie są uwarunkowania, cechy negocjacji i podstawowe zasady ich prowadzenia. Udzielono odpowiedzi na pytanie, dlaczego negocjacje są przydatne w sektorze kreatywnym.

W kolejnej części bloku tematycznego Negocjacje omówiono style negocjacji, zaczynając tę analizę od przedstawienia sposobów, w jakie jedna strona rozmawia z drugim uczestnikiem negocjacji. Uwzględniono takie style, jak m.in.: dominacja, dostosowywanie się, unikanie i kompromis. Wyjaśniono, że jeśli zostaną zastosowane odmienne kryteria, wówczas terminologia stylów negocjacji będzie się różnić. Przywołano również stanowiska przedstawicieli przedmiotu, stosujących taką odmienną terminologię. W rozważaniach ujęto aspekt kulturowy i osobowościowy negocjatorów oraz ich wpływ na style negocjacji.

Po omówieniu stylów negocjacji, kolejna część dotyczy etapów negocjacji (faz negocjacji) związanych z przygotowaniem tego procesu, analizą i oceną sytuacji, jak i odpowiednim planowaniem przebiegu rokowań.

Kolejna część omawia pojawiające się w toku negocjacji problemy z uwzględnieniem emocji, manipulacji, frustracji oraz „trudnych” charakterów partnerów negocjacyjnych.

W bloku tematycznym Negocjacje podkreślono również istotę konkretnych technik i stylów negocjacyjnych ze szczególnym uwzględnianiem umiejętności ustępowania, zespołu pojęciowego stworzonego przez G. Kennedy`ego oraz następstw upływu czasu dla procesu negocjacji.

Na uwagę zasługuje to, że w kolejnej części tego bloku tematycznego wskazano na szereg praktycznych aspektów związanych z dobieraniem taktyki negocjacji do partnera negocjacyjnego. Wyjaśniono m.in. jaki jest sens posługiwania się terminologią stylów, etapów, technik i taktyk negocjacyjnych.

Z kolei przedostatnia część bloku tematycznego Negocjacje omawia zagadnienie aktywnego słuchania, komunikacji niewerbalnej. Również i tutaj czytelnik odnajdzie szereg praktycznych informacji.

Ostatnia część stanowi podsumowanie prowadzonej dyskusji, odnosząc się do praktycznego obszaru funkcjonowania, w którym uczestniczą przedstawiciele sektora kreatywnego.

Autorzy, którzy są w większości doświadczonymi prawnikami biznesowymi, przygotowując poszczególne części bloku tematycznego Negocjacje, dążyli do tego, aby zwykła dyskusja akademicka zajęła w nim niewiele miejsca. Głównym założeniem było umieszczenie w Bazie Wiedzy zasobów, mających użyteczną wartość w prowadzeniu przez sektor kreatywny działalności gospodarczej w taki sposób, aby unikać konfliktów i sporów gospodarczych. Zakończone sukcesem negocjacje przy nawiązywaniu współpracy handlowej minimalizują ryzyko prowadzenia długotrwałych procesów sądowych.
Przypisy
Bibliografia

1. J. Aksman, Manipulacja, pedagogiczno-społeczne aspekty. Część I. Interdyscyplinarne aspekty manipulacji, Kraków 2010.
2. M. Agryle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1999.
3. R. Alberti, M. Emmons, Asertywność, Gdańsk 2010.
4. G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa 2002.
5. R. Axelrod, The Evolution of Cooperation. Basic Books, New York 2006.
6. B. Barry, R. Lewicki, J.M. Minton, D.M. Saunders, Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menadżerów, Poznań 2004.
7. K. Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje, Warszawa 2010.
8. A. Batko, Sztuka perswazji czyli język wpływu i manipulacji, Gliwice 2005.
9. M. Berman, The Practical negotiator, Yale 1982.
10. S. F. Benjamin, Perfekcyjne frazy, czyli jak radzić sobie z trudnymi osobami, Warszawa 2010.
11. V. Belochlavkova, 33 techniki negocjowania i argumentacji, Gliwice 2007.
12. E. J. Biesaga-Słomczewska, Negocjacje jako narzędzie zarządzania w organizacji zorientowanej na rynek, Łódź 2009.
13. A. Binsztok, Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne, Wrocław 2013.
14. R. Błaut, Skuteczne negocjacje, Warszawa 1994.
15. J. Borkowski, O konflikcie i negocjacjach: wybrane problemy psychologii organizacji, Warszawa 2000.
16. H. Brdulak, J. Brdulak, Negocjacje handlowe, Warszawa 2000.
17. J. Browell, Reagowanie na komunikaty [w:] Mosty zamiast murów, Warszawa 2003.
18. J. Bryła, Negocjacje międzynarodowe, Poznań 1997.
19. E. M. Cenker, Negocjacje, Poznań 2002.
20. S. Chełpa, Negocjowanie w biznesie. Kluczowe zagadnienia, Poznań 2000.
21. P. Cheverton, Zarządzanie kluczowymi klientami. Jak uzyskać status głównego dostawcy, Kraków 2001.
22. R.B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2002.
23. H. Cohen, Negocjować możesz wszystko, Gliwice 2005.
24. A. Collins, Mowa ciała. Co znaczą nasze gesty?, Warszawa 2002.
25. P. Cooper, Sprawne porozumiewanie się, Warszawa 1994.
26. M. Corner, P. Ardis, D. Price, Bad lies in Business, London 1988.
27. A. Cybulko, Konflikt [w:] Mediacje, Teoria i praktyka, Warszawa 2009.
28. P.J. Dąbrowski, Praktyczna teoria negocjacji, Warszawa 1990.
E. N. Detroy, Dopiąć swego w negocjacjach cenowych. Jak negocjować cenę z trudnym klientem, Warszawa 2004.
29. B. J. Dietmeyer, R. Kaplan, Strategic Negotiation. A Brakthrough 4-Step Process for Effective Business Negotiation, Chicago 2004.
30. S. Długosz, Poradnik negocjatora: reguły negocjacji kupieckich, Warszawa 1991.
31. D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2010.
32. M.C. Donaldson, M. Donaldson, Negocjacje, Warszawa 1999.
33. W. Dudek, A. Dewalska-Opitek, Skuteczne komunikowanie i negocjacje w gospodarce : wybrane zagadnienia, Katowice 2002.
34. R. Fisher, Emocje w negocjacjach. Jak je wykorzystać nie tylko w biznesie, Warszawa 2009.
35. R. Fisher, W. Ury, Dochodząc do tak, Warszawa 1997.
36. R. Fisher, W. Ury, B. Patton, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1994.
37. M. Gajlewicz, Techniki perswazyjne. Podstawy, Warszawa 2009.
38. L. Giblin, Umiejętność postępowania z innymi, Kraków 1993.
39. T. Gillen, Jak asertywnie wpływać na ludzi, Warszawa 2002
40. E. Gmurzyńska, Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym – zastosowania w Europie i w Polsce, Warszawa 2007.
41. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1981.
42. W. Grzesik, A. Niemczyk, J. Paśnik, Negocjacje w ośmiu krokach [w:] Negocjacje wśród jawnych zagrożeń i ukrytych możliwości, red. W.J. Paluchowski, Poznań 2006.
43. P.H. Gulliver, Disputes and negotiations, San Diego 1979.
44. W. Haman, J. Gut, Docenić konflikt. od walki i manipulacji do współpracy. Warszawa 2001.
45. E. Hall, Ukryty wymiar, Warszawa 2001.
46. A. Horzyk, Negocjacje. Sprawdzone strategie, Warszawa 2012.
47. A. Jakubiak-Mirończuk, Negocjacje dla prawników, Warszawa 2010.
48. J. F. Jacko, Taktyki negocjacyjne w kontekście proksemiki, Kraków 2012.
49. M. Jaksa, I. Karpińska-Królikowska, Intuicja w wyborze technik negocjacyjnych [w:] Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, red. A. Grzegorczyk, Warszawa 2012.
50. W. Jankowski, T. Sankowski, Jak negocjować, Warszawa 1995.
51. U. Kałążna-Drewińska, Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wrocław 2006.
52. J. Kamiński, Negocjacje w działalności marketingowej przedsiębiorstw, Białystok 2006.
53. J. Kamiński, Negocjowanie – techniki rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2003.
54. G. Karrass, Dobić targu, Sopot 1991.
55. M. Kendlik, Negocjacje międzynarodowe, Warszawa 2009.
56. G. Kennedy, The New Negotiating Edge. The behavioral approach for results and relationships, London 1998.
57. G. Kennedy, Negocjator. Leksykon, Warszawa 1998.
58. G. Kennedy, Negocjacje doskonałe, Poznań 2000.
59. G. Kennedy, Negocjacja. Jak osiągnąć nową przewagę negocjacyjną, Warszawa 1999.
60. G. Karrass, Dobić targu, Sopot 1991.
61. U. Kałążna-Drewińska, Style i taktyki negocjacyjne – wyniki badań ankietowych, „Handel Wewnętrzny”, 1995, nr 5/6.
62. Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004.
63. A. Koch, J. Napierała, Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2006.
64. A. Korybski, Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA: studium teoretycznoprawne, „Rozprawy Wydziału Prawa i Administracji – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne”.
65. E.Kowalczyk, Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych, Poznań 2001.
66. S. Kopelman, A.S. Rosette, L. Thompson, Three Faces of Eve: Strategic Displays of Positive, Negative and Neutral Emotions in Negotiations, [w:] „Organizational Behavior and Human Decision Processes", 99/2006/, s. 81-101.
67. P. Kozioł, H. Tendera-Właszczuk, Negocjacje w międzynarodowych transakcjach handlowych, Katowice 1995.
68. G. Krzyminiewska, Techniki negocjacji (Materiały dydaktyczne), Poznań 2009.
69. J. Kurczewski, Spór i jego rozwiązanie [w:] Konflikt i przystosowanie, „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego”, t. IV, Warszawa 1979.
70. D.L. Leathers, Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, Warszawa 2007.
71. R. J. Lewicki, B. Barry, D. M. Soundas, Zasady negocjacji, przeł. M. Baranowski, Poznań 2011.
72. B. Lunden, L. Rosell, Techniki negocjacji – jak odnieść sukces w negocjacjach, Gdańsk 2003.
73. C. Lyons, Ja wygrywam, ty wygrywasz. Niezbędnik negocjatora. Jak czytać rozmówcę i budować konsensus, Warszawa 2008.
74. T. Maruszewski, E. Ścigała, Nasze wyprane mózgi łowców, „Charaktery”, 1999, nr 7.
75. W. Mastenbroek, Negocjowanie, Warszawa 1996.
76. R. Mayer, Jak wygrać każde negocjacje, Warszawa 2012.
77. Ł. Milewski, Mowa ciała a sukces, Warszawa 2008.
78. H. Mintzberg i J.B. Quinn, The strategy process: Concepts, contexts, cases (2nd ed.), Prentice Hall, Englewood Cliffs 1991.
79. C.W. Moore, Effective Mediation, Colorado 1989.
80. C.W. Moore, Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009.
81. G. Myśliwiec, Techniki i triki negocjacyjne, Warszawa 1999.
82. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 1995.
83. Negotiation, red. M. Watkins, Harvard Bussines Essentials, Harvard 2003.
84. G. I. Nierenberg, Sztuka negocjacji, Warszawa 1998.
85. Olszewski J., Sądy polubowne i mediacja, Warszawa 2008.
86. J. Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Warszawa 2010.
87. Ł. Piast, Public Relations. Istota, techniki, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 1997.
88. D. Pruitt, Negotiation behaviour, New York 1981.
89. T. Pszczołowski, Umiejętność przekonywania i dyskusji, Warszawa 1962
90. R. Rządca i P. Wujec, Negocjacje, Warszawa 2001.
91. J.W. Salacuse, Negocjacje na rynkach międzynarodowych, Warszawa 1994.
92. W. Sambor. W. Skrobisz, D. Babrzyński, R. Łabędzki, Scenariusze negocjacji biznesowych, Warszawa 2013.
93. F. Saphiro, Profiles mediator, New Yorker 1970.
94. A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia rozmów, Warszawa 2002
95. C. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 2002.
96. M. Skinder, Negocjacje. Wybrane problemy, Bydgoszcz 2010.
A. L. Smith, D.R. Smock, Managing a Mediation Process, Washington 2008.
97. H. Stelmaszczyk, Negocjowanie kontraktów handlowych. Poradnik dla eksporterów i importerów, Warszawa 1992.
98. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 1999.
99. C. Szwed, Znaczenie gestów w negocjacjach, Bielsko-Biała 2002.
100. P.D. Straffin, Teoria gier, Warszawa 2004.
101. J. Stępniewski, Jak opanować sztukę negocjacji. Poradnik praktyczny, Warszawa 2005.
102. J. Szaban, Negocjacje jako jedna z technik zarządzania, „Doskonalenie Kadr Kierowniczych” 1986, nr 2.
103. M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009
104. Techniki najskuteczniejszych negocjatorów, red. D. Świerk, Kraków 2007.
105. J. Thomas, Negocjuj, aby zwyciężyć. 21 zasad prowadzenia skutecznych negocjacji, przeł. M. Kowalczyk, Warszawa 2006.
106. M. Tokarz, T. Tyszka, Negocjacje [w:] Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańsk 2004.
107. G. Tracz., Pojęcie niewykonania i nienależytego wykonania umowy w polskim prawie cywilnym, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, 2009, nr 1.
108. Z. Uniszewski, Konflikty i negocjacje, Warszawa 2000.
109. A. Wach, Alternatywne formy rozwiązywania sporów sportowych, Warszawa 2005.
110. P. Wachowiak, Profesjonalny menedżer, umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Warszawa 2001.
W. Wasilewska, Efektywne negocjacje w biznesie, Olsztyn 2010.
111. J. Waszkiewicz, Jak Polak z Polakiem: szkice o kulturze negocjowania, Warszawa 1997.
112. A. Winch, S. Winch, Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura, Warszawa 2005.
113. Z. Witaszek, Kulturowe uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia, „Zeszyty naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, rok XLVIII, nr 1 (168), 2007.
114. A. Wiszniewski, Jak przekonywująco mówić, Kraków 1973.
115. Współczesne systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1998.

Strony internetowe:

1. http://www.rachelski.pl/polubowne-rozwiazywanie-sporow-w-obrocie-gospodarczym/ – strona zawiera informacje dotyczące trybów rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami.

2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Negocjacje – podstawowe definicje negocjacji.

3. http://www.rachelski.pl/w-jaki-sposob-prawidlowo-przygotowac-umowe-dotyczaca-inwestycji/ – podstawowe wiadomości związane z przygotowywaniem umowy inwestycyjnej oraz wskazanie czynników poprzedzających podpisanie takiej umowy.

4. http://www.rachelski.pl/audyt-bezpieczenstwo/ – informacje dotyczące umiejętnego prowadzenia negocjacji.

5. http://www.youtube.com/watch?v=Tuor8tt2hwY – prezentacja multimedialna, w której znajdują się porady, jak zostać dobrym negocjatorem.

6. http://www.youtube.com/watch?v=7HPJk-ZYgL4 – prezentacja multimedialna, w której wyjaśniono różnice pomiędzy negocjacjami a targowaniem się.

7. http://www.youtube.com/watch?v=_nb27YyCTFQ – jak należy prowadzić negocjacje, by osiągnąć zamierzony cel lub satysfakcjonujący obie strony kompromis? I czego należy się podczas negocjacji wystrzegać?

8. http://msb.ogr.ar.krakow.pl/kr_plik/neg.pdf – nieodpłatnie udostępniany plik pdf z materiałem definiującym negocjacje.

9. http://www.se.pl/twoje-pieniadze/poradnik-se/10-zasad-skutecznych-negocjacji_189538.html – dziesięć rad dotyczących skutecznych negocjacji.

10. http://portalwiedzy.onet.pl/42910,,,,negocjacje,haslo.html- – zdefiniowanie negocjacji.

11. http://www.kreatywni.arp.gda.pl/plik,54,raport-skb-2012-pdf.pdf – nieodpłatnie udostępniany plik pdf z raportem wyników badań w sektorze kreatywnym w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, a w nim m.in. wyniki zainteresowania szkoleniami z zakresu negocjacji.

12. http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/127/podstawowe_metody_negocjacji_i_warunki_ich_stosowania.html – strona zawiera wiadomości z zakresu definicji negocjacji.

13. http://www.przedsiebiorczy.co/jak-sie-skutecznie-komunikowac.html – podstawowe zasady komunikacji w biznesie.

14. http://etyka-biznesu.wyklady.org/wyklad/431_komunikacja-interpersonalna-w-srodowisku-pracy.html – komunikacja interpersonalna w środowisku pracy, przydatne w przypadku wykonawców dzieł zatrudnionych na umowę o pracę.

15. http://pu.wsptwp.eu/wp-content/uploads/2011/03/BIZNES-MI%C4%98DZYKULTUROWY.pdf – udostępniony nieodpłatnie plik pdf (publikacja książkowa dotycząca wielokulturowych negocjacji w biznesie).

16. http://www.marketing-art.info/negocjacje/jakimi-cechami-charakteryzuje-sie-proces-negocjacji – strona na temat cech negocjacji.

17. http://prezi.com/vlenihyawehj/sia-przetargowa-uczestnikow-negocjacji-oraz-uwarunkowania-negocjacji/?utm_source=website&utm_medium=prezi_landing_related_solr&utm_campaign=prezi_landing_related_author – informacje dotyczące uwarunkowań negocjacji.

18. http://www.lwsh.pl/files/materialy/skrypt-benedikt.pdf – udostępniany nieodpłatnie skrypt w postaci pliku pdf dotyczący podstaw negocjacji.

19. http://creativeconomy.britishcouncil.org/media/uploads/files/Polish_CCE_Intro_Guide_FULL.pdf – udostępniona nieodpłatnie publikacja w postaci pliku pdf, w której na stronie 43 wskazuje się na możliwość łączenia podmiotów z sektora kreatywnego z globalnymi korporacjami.

20. http://www.uwm.edu.pl/pa/fileadmin/pliki_do_pobrania/przewodnik_negocjacje.pdf – nieodpłatnie udostępniony przewodnik w postaci pliku pdf, w którym m.in. zdefiniowano negocjacje.

21. http://discovery-events.pl/STYLE_PROWADZENIA_NEGOCJACJI.php – krótki opis stylów negocjacji.

22. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&ved=0CF0QFjAHOBQ&url=http%3A%2F%2Fweb.pertus.com.pl%2F~dyplom%2Fdok.doc&ei=6db4UeHkNcKAtAaIuICoCw&usg=AFQjCNFZlTHzVt3TE7MPnIvq4w1OzpNyGA&sig2=BitYDDIlKJOq_ds15DliFQ&bvm=bv.49967636,d.Yms – negocjacje jako metoda kierowania konfliktami.

23. http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=489 – pojęcie konfliktu, jego rodzaje, opis negocjacji kulturowych.

24. http://www.psz.pl/tekst-20940/Grzegorz-Mazurczak-Waga-i-specyfika-negocjacji-miedzynarodowych – negocjacje międzynarodowe.

25. http://planeria.pl/artykul/negocjacje-na-czym-polegaja-i-jak-skutecznie-negocjowac-869/ – definicja negocjacji, fazy negocjacji style negocjacji.

26. http://www.empriz.pl/baza-wiedzy/specyfika-negocjacji-w-biznesie/ – negocjacje w biznesie.

27. http://reklamastron.pl/download/talent_do_negocjacji.pdf – opis procesu i technik negocjacji.

28. http://negocjacje.genialne.info/integratywne_negocjacje.html – krótki opis integratywnych negocjacji.

29. http://sprzedaz.org/content/view/172/53/ – analiza porównawcza stylów negocjacji.

30. http://www.etycznenegocjacje.pl/szkola_harvardzka.html – opis rzeczowego stylu negocjacji.

31. http://mfiles.pl/pl/index.php/Strategia_BATNA – definicja oraz krótki opis strategii BATNA

32. http://www.akademiaparp.gov.pl/pigulka-wiedzy/53/europejskie-style-negocjacyjne – opis europejskiego stylu negocjacyjnego.

33. http://stosunki-miedzynarodowe.pl/negocjacje-i-komunikacja/789-amerykanska-kultura-negocjacyjna – wskazanie zalet amerykańskiej kultury negocjacyjnej.

34. http://mrowiec.byethost9.com/pliki/moje/komunikacjaniewerbalna.pdf – problematyka komunikacji niewerbalnej w negocjacjach.

35. http://www.knowbox.pl/made-in-china-czyli-negocjacje-w-chinskim-stylu/ – prezentacja, jak wyglądają negocjacje w Chinach.

36. http://www.se.pl/twoje-pieniadze/poradnik-se/10-zasad-skutecznych-negocjacji_189538.html – opis zasad skutecznego negocjowania.

37. http://centrumkulturyorientu.pl/index.php/kultura/ciekawostki/56-negocjacje-biznesowe-w-japonii – opis negocjacji w Japonii.

38. http://www.rosyjski-rosjanka.pl/rosyjskie_piosenki/GP%206.02.13.pdf – negocjacje w Rosji.

39. http://www.mediacje.pl/zasoby/2_komunikacja/3%20120-124%20TECHNIKI%20AKTYWNEGO%20S%A3UCHANIA%20IKD.pdf – opis technik aktywnego słuchania wraz z przykładami.

40. http://www.negotiatio.eu/techniki – opis manipulacyjnych technik w negocjacjach.

41. http://www.ciian.org/ – strona The Canadian International Institute for Applied Negotiaion, dostępny zbiór publikacji Instytutu na temat różnych aspektów negocjacji.

42. http://www.uwm.edu.pl/pa/fileadmin/pliki_do_pobrania/przewodnik_negocjacje.pdf – przejrzysta prezentacja, w której przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z negocjacjami, w tym omówione zostały tam fazy negocjacji.

43. http://www.negotiations.com/ – strona poświęcona negocjacjom – schematy, literatura, FAQ, case’y.

44. http://www.mindmeister.com/88079779/etapy-procesu-negocjacji – schemat przedstawiający fazy negocjacji.

45. http://www.skillsyouneed.com/ips/negotiation.html – przedstawienie samej istoty negocjacji.

46. http://negotiatormagazine.com – czasopismo, które zajmuje się bieżącymi problemami negocjacji na świecie.

47. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pmQufu9Dy1cJ:wsiz.rzeszow.pl/kadra/bprzywara/Dokumenty_Local_WSIiZ/Wyklad_1.ppt+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a – prezentacja dotycząca negocjacji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych.

48. http://www.businessballs.com/negotiation.htm – sposoby na poprawę technik negocjacyjnych.

49. http://www.startupnation.com/business-articles/1168/ – 10 technik na lepszą negocjację.

50. http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/jagcnet/negotiation_skills.pdf – schemat prowadzenia negocjacji.

51. http://www.aava.asn.au/uploads/files/13Negotiation.pdf – elementy negocjacji; porady dotyczące prowadzenia negocjacji.

52. http://www.fao.org/docs/up/easypol/550/4-5_negotiation_background_paper_179en.pdf – teoria i praktyka negocjacji; przegląd literatury.

53. http://www.sagaftra.org/files/sag/documents/Questions_AND_Answers_Regarding_Negotiations.pdf – negocjacje w pytaniach i odpowiedziach.

54. http://www.slideshare.net/royzemi/negotiation-ppt – negocjacja.

55. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fdivision.aomonline.org%2Fim%2Fimages%2Fteaching%2FintnegEx_Hoffman.ppt&ei=bkANUoDhOMbesgbltYHYCg&usg=AFQjCNG2iat-wAB7HI4h8Fpo1t4r_fj4iQ&sig2=AtiaxeZ4-_N1FK6bPhrCtw&bvm=bv.50768961,d.Yms&cad=rja – przykład gry negocjacyjnej.

56. www.charleswarner.us/Negotiating.ppt – fazy negocjacji.

57. http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/11-008.pdf – jak tworzyć case’y negocjacyjne.

58. http://www.digitaltonto.com/2009/game-theory-guide-to-negotiations/ - wprowadzenie do teorii gier i negocjacji.

59. http://cips.studyserve.com/Courseware/CIPS_Content/KnowledgeBytes/Level%204%20Effective%20Negotiation%20in%20Purchasing%20and%20Supply/KB%20Game%20Theory.pdf – teoria gier w negocjacjach.

60. http://www.univagro-iasi.ro/revista_zoo/ro/documente/Pdf_Vol_56/Mihaela_Popescu.pdf – proces negocjacyjny, komunikacja interpersonalna.

61. http://www.salesnews.pl – wiadomości dotyczące handlu i usług; artykuły na temat prawidłowych relacji z klientami; informacje o sytuacji gospodarczej; oferty szkoleń w zakresie sprzedaży, skutecznego komunikowania się.

62. http://www.wiedzainfo.pl – artykuły dotyczące różnych rodzajów negocjacji.

63. http://www.biznes-firma.pl – artykuły na temat technik negocjacji oraz stosowanych manipulacji.

64. http://jak-osiagnac-sukces.blogspot.com – porady dotyczące prowadzenia negocjacji.

65. http://sprzedaz.nf.pl – artykuły m.in. dotyczące stylów negocjowania.

66. http://www.annalabuz.pl – artykuły dotyczące stylów negocjowania, przygotowania do negocjacji.

67. http://www.komunikacja.dlabiznesu.info – artykuły dotyczące negocjacji m.in. stylów negocjacji.

68. http://www.slideshare.net – artykuły dotyczące definicji negocjacji, technik negocjacyjnych, zasad prowadzenia poszczególnych negocjacji.

69. http://www.ekonom.info – artykuły dotyczące negocjacji japońskich, negocjacji cenowych, definicji negocjacji, etyki w biznesie.

70. http://www.newtrader.pl – artykuły dotyczące pojęcia definicji, stylów i technik negocjacji.

71. http://manipulowanie.blox.pl – artykuły na temat definicji negocjacji, sukcesów w negocjacjach.

72. http://planeria.pl – artykuły dotyczące istoty negocjacji, stylów negocjacji.

73. http://www.kobieta-biznesu.pl – artykuły dotyczące przebiegu negocjacji.

74. http://conradinstitute.org/techniki-i-style-negocjacji/ - Techniki i style negocjacji (przekrojowy tekst omawiający wybrane style i techniki negocjacji)

75. http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/615/jaki-styl-reprezentujesz-podczas-negocjacji - Jaki styl reprezentujesz podczas negocjacji (omówienie stylów negocjacji wg Kennedy’ego)

76. http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/127/podstawowe_metody_negocjacji_i_warunki_ich_stosowania.html - Podstawowe metody negocjacji i warunki ich stosowania (praktyczne wskazówki dotyczące stosowania wybranych stylów i technik negocjacji)

77. http://www.supermarketing.pl/abc-skutecznych-negocjacji-cz/ - ABC skutecznych negocjacji (wybrane techniki negocjacji stosowane w rozmowach z pracodawcą, klientem lub partnerem biznesowym)

78. http://wiedzatowladza.bblog.pl/wpis,dylemat;negocjatora;8211;;dylemat;wieznia,47185.html - Dylemat negocjatora – dylemat więźnia (wykorzystanie dylematu więźnia w kształtowaniu skutecznej strategii negocjacyjnej)

79. http://www.psychologia-lodz.pl/Reguly-i-techniki-wywierania-wplywu-na-ludzi.html - Reguły i techniki wywierania wpływu na ludzi (techniki wywierania wpływu społecznego)

80. http://www.charaktery.eu/charaktery/2009/11/3134/Sztu(cz)ka-wplywania/1/. - Sztu(cz)ka wpływania (spotykane w praktyce przykłady stosowania technik wpływu społecznego)

81. http://www.techniki-negocjacji.com.pl/Podst%C4%99pne-taktyki,-chwyty-i-sztuczki-stosowane-w-negocjacjach.htm - Podstępne techniki, chwyty i sztuczki stosowane w negocjacjach (omówienie wybranych technik negocjacyjnych)

82. http://www.negotiatio.eu/techniki - Techniki manipulacyjne wykorzystywane w negocjacjach (omówienie technik negocjacyjnych, które opierają się na manipulacji)

83. http://www.self-psychologia.pl/manipulacje-w-negocjacjach - Manipulacje w negocjacjach (omówienie technik negocjacyjnych, które opierają się na manipulacji)

84. http://conradinstitute.org/rola-prawa-i-etyki-w-prowadzeniu-negocjacji/ - Pola prawa i etyki w prowadzeniu negocjacji (kwestie etyczne związane ze stosowaniem technik negocjacyjnych)

85. http://www.negotiatio.eu/jak-negocjowac-w-impasie - Jak negocjować w impasie (techniki negocjacyjne wykorzystywane w celu uniknięcia impasu)

86. http://www.supermarketing.pl/abc-skutecznych-negocjacji-cz/ – strona internetowa zawierająca porady dotyczące skutecznych negocjacji.

87. http://informatykagospodarcza.2taj.net/pytania_na_egzamin_magisterski/WS31_techniki_negocjacji – m.in. definicja dotycząca technik negocjacji

88. http://www.gawedama.republika.pl/mg/tech_neg.html – poradnik zawierający informacje dotyczące technik negocjowania.

89. http://sprzedaz.org/content/view/172/53/ – strona zawierająca podstawowe informacje dotyczące negocjacji.

90. http://sugestia.pl – artykuły dotyczące technik negocjacyjnych.

91. http://www.kampanianegatywna.pl – artykuły dotyczące kulturowych zróżnicowań stylów negocjacyjnych, negocjacji międzynarodowych, różnic kulturowych w negocjacjach międzynarodowych.

92. http://pisanienegocjacje.wordpress.com – artykuły dotyczące celów i stylów w negocjacjach.

93. http://www.komunikacja.zafriko.pl – artykuły dotyczące elementów negocjacji.

94. http://biopal.salon24.pl – artykuły dotyczące m.in. negocjacji międzynarodowych.

95. http://stosunki-miedzynarodowe.pl/negocjacje-i-komunikacja/930-sposob-komunikacji-podczas-negocjacji – sposób komunikacji podczas negocjacji (charakterystyka języka stosowanego przez strony i wybór kanału komunikacji do przesyłania i odbioru wiadomości).

96. http://www.mediacje.lex.pl/czytaj/-/artykul/jak-uniknac-najczestszych-bledow-w-negocjacjach – jak uniknąć najczęstszych błędów w negocjacjach (pięć najważniejszych – zdaniem autora –błędów popełnianych przez prawników, menedżerów i biznesmenów w procesie negocjacji).

97. http://www.annalabuz.pl/sztuka-zadawania-pytan-czesc-i/ – sztuka zadawania pytań (jak umiejętnie wykorzystywać pytania w negocjacjach).

98. http://www.annalabuz.pl/negocjacje-i-aktywne-sluchanie-czesc-i/ – negocjacje i aktywne słuchanie – (jak umiejętnie wykorzystywać pytania w negocjacjach).

99. http://stosunki-miedzynarodowe.pl/negocjacje-i-komunikacja/841-zasady-stosowania-komplementow – zasady stosowania komplementów (artykuł wyjaśnia, w jaki sposób stosować komplementy, by przynosiły korzyść w negocjacjach).

100. http://bizrun.pl/zarzadzanie/profesjonalny-e-mail/ – profesjonalny e-mail (zasady tworzenia poprawnej korespondencji biznesowej wysyłanej pocztą elektroniczną).

101. http://www.supermarketing.pl/abc-skutecznych-negocjacji-cz-2/ – ABC skutecznych negocjacji, cz. 2 (znaczenie mowy ciała w negocjacjach biznesowych).

102. http://bizrun.pl/zarzadzanie/mowa-ciala-w-biznesie/ – mowa ciała w biznesie (jakich zasad trzeba przestrzegać, żeby zrobić dobre pierwsze wrażenie).

103. http://businesstraveller.pl/styl-zycia/modHYPERLINK "http://businesstraveller.pl/styl-zycia/moda-styl-zycia/dress-code-dla-biznesu"aHYPERLINK "http://businesstraveller.pl/styl-zycia/moda-styl-zycia/dress-code-dla-biznesu"-styl-zycia/dress-code-dla-biznesu – dress code dla biznesu (jak prawidłowo ubrać się na negocjacje).

104. http://kadry.nf.pl/Artykul/7843/Sekrety-komunikacji-proksemicznej/komunikacja-komunikacja-niewerbalna-komunikacja-werbalna-proksemika/ – sekrety komunikacji proksemicznej (w jaki sposób przestrzeń wpływa na relacje interpersonalne).

105. http://www.kreatywni.arp.gda.pl/83,animatorzy.html – strona internetowa poświęcona opracowaniu i pilotażowemu wdrożeniu nowych form usług dla sektora przemysłów kreatywnych w zakresie wspierania rozwoju i promocji przedsiębiorczości w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim.

106. http://exertus.pl/poznaj-nas/publikacje/artykul/32/ – udostępniony w sieci artykuł B. Boruckiej Negocjacje w obronie ceny, w którym wyjaśniono zasady negocjacji cenowych.

107. archiwum.parp.gov.pl/partnerinfo/przewodnik/28dz17.rtf‎ – udostępniony w sieci artykuł dotyczący skutecznego prowadzenia negocjacji, M. Makiewicz, Skuteczne prowadzenie negocjacji, Dąbrowa Górnicza 2006.

108. http://pu.wsptwp.eu/wp-content/uploads/2011/03/BIZNES-MI%C4%98DZYKULTUROWY.pdf – udostępniona nieodpłatnie praca dyplomowa, M. Opala, A. Łukaszewicz, Biznes międzykulturowy. Przyczyny i skutku 8 zakłóceń w komunikacji, Warszawa 2010.

109. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fyadda.icm.edu.pl%2Fbaztech%2Felement%2Fbwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0018-0018%2Fc%2Fhttpwww_amw_gdynia_pllibraryfilezeszytynaukowe2007witaszekz.pdf&ei=pJgSUvyxK4irhQegpoCYAg&usg=AFQjCNF6mJNtWZp-5-YoMuseI07NdCMc3Q&sig2=jTi636YrZIeMJ9oO_XtnGg&bvm=bv.50768961,d.bGE – udostępniona nieodpłatnie publikacja dotycząca zasad prowadzenie negocjacji kulturowych Z. Witaszek, Kulturowe uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia, „Zeszyty naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, rok XLVIII. nr 1 (168), 2007.

110. http://kreatywni.waw.pl/ – strona internetowa poświęcona przedsiębiorczości w sektorze kreatywnym.

111. http://www.lexagit.pl/prawo-cywilne/badz-ostrozny-korzystajac-z-zasady-swobody-umow/ – strona internetowa zawierająca informacje ułatwiające tworzenie umów handlowych.

112. http://www.china-iprhelpdesk.eu/docs/publications/PL_Creative_Industries_Oct_2010.pdf – przewodnik dla sektora kreatywnego dotyczący ochrony praw własności intelektualnej w Chinach.

113. http://www.program-kultura.eu/kreatywna-europa-2014-2020 – strona internetowa dotycząca Kreatywnej Europy, tj. zaplanowanego na lata 2014-2020 programu Komisji Europejskiej, wspierającego europejskie sektory kultury, filmu i kreatywne. Program ma być w dużym stopniu kontynuacją programu Kultura.

114. http://www.msodi.mazovia.pl/upload/files/pdfy/Analiza%20potencjalnych%20sektorow%20kreatywnych.pdf – udostępniony w sieci raport dotyczący analizy potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza.

115. http://consider.pl/cenowa-gra-reklamodawcy-i-reklamobiorcy/ – strona internetowa dotycząca cenowej gry stron umowy o reklamę.

116. http://moc-kultury.info/121/negocjacje-domow-mediowych/ – strona internetowa przedstawiająca zasady prowadzenia negocjacji przez domy mediowe.