Tag: bariery współpracy sektora biznesu z sektorem kultury


7. Współpraca z sektorem biznesu

Niniejszy blok tematyczny tworzy siedem jednostek redakcyjnych, które kompleksowo prezentują stosunkowo słabo rozpoznane i omówione zagadnienie współpracy przemysłów kreatywnych i kultury z biznesem.

W pierwszym fragmencie opracowania, mającym charakter wprowadzenia, zostały omówione płaszczyzny współpracy świata kultury ze światem biznesu, jej możliwe formy oraz korzyści, jakie może przynosić obu tym sferom. Wskazano także na szereg barier utrudniających zaistnienie takiego współdziałania.

Rozdział drugi porusza zagadnienie partnerstw kreatywnych i koncentruje się wokół współpracy w ramach przedsięwzięć z zakresu przemysłów kreatywnych, ich kategoryzacji (w oparciu o możliwe typy takiej współpracy) oraz na pozytywnych i negatywnych aspektach w odniesieniu do praktyki. Autorka wskazuje pytania, które warto sobie postawić jeszcze przed rozpoczęciem współpracy. Dowiemy się dzięki temu, jakie działania w partnerstwach kreatywnych są kluczowe, jak również gdzie poszukiwać rzetelnych partnerów. Czytelnik znajdzie tam także konkretne przykłady współpracy w ramach partnerstw, w zakresie poszczególnych obszarów przemysłów kreatywnych.

W kolejnym rozdziale opisano interwencje artystyczne jako formę partnerstw kreatywnych polegającą na wprowadzaniu artysty w środowisko firmy, która uczestniczy w projekcie. Przedstawiono praktyczne przykłady wyzwalania potencjału kreatywności w różnych sferach działalności gospodarczej, przyczyniających się do powstawania konkretnych wartości, zawiązywania więzi emocjonalnych, burzenia rutyny korporacyjnej czy przełamywania linearnego sposobu myślenia w organizacjach.

Coaching i mentoring to rozdział, który porusza zagadnienia związane z procesami, które odkrywają i wspierają nowe umiejętności i kompetencje. Owe profesjonalne metody rozwoju i wsparcia zawodowego stały się sposobem osiągania znaczących i ważnych celów. Szczegółowo omówiono w nim definicje obu pojęć, zasady i style działania oraz wskazano na różnice pomiędzy nimi. Przybliżono także nowatorskie zagadnienie art coachingu, stosowanego w pracy z artystami, reżyserami, fotografami i innymi przedstawicielami zawodów kreatywnych oraz zaprezentowano serie pytań, które pomogą w przygotowaniu sesji coachingowej.

Kolejny rozdział dotyczy zagadnień poświęconych sponsoringowi. Pokazuje on sposoby definiowania tego pojęcia, motywacje podmiotów zarówno ze środowiska biznesu, jak i instytucji kultury oraz przykłady praktycznych realizacji. Dokonano w nim oceny zjawiska z perspektywy partnerów, głównie przez pryzmat korzyści płynących dla obydwu współpracujących stron, przytoczono przykłady badań i raportów oraz wskazano na bariery tej współpracy i możliwości ich ograniczenia.

W następnym rozdziale podjęty został temat wolontariatu pracowniczego, w którym rozważania koncentrują się wokół definicji pojęcia, jego charakterystyki, celów oraz korzyści płynących z jego wdrożenia. Autorka stawia pytania o istotę wolontariatu pracowniczego oraz czy jest on możliwy do realizacji we współpracy z instytucjami kultury. Dobrą ilustracją omawianych zagadnień jest studium przypadku współpracy w zakresie wolontariatu pracowniczego między IBM a Muzeum Powstania Warszawskiego.

Ostatni rozdział prezentuje pozostałe formy współpracy między sektorem biznesu a kulturą. Autor omawia programy szkoleniowe oparte na sztuce oraz korzyści z nich wynikające. Szczegółowo opisuje różne formy wykorzystania dyscyplin artystycznych w szkoleniach dla biznesu. Ciekawym tego przykładem jest tworzenie tzw. kreatywnej przestrzeni biznesowej, w formie living labs, czyli żywego laboratorium, którego celem jest koncentracja w jednym miejscu wielu oddolnych, podobnych inicjatyw. Przybliżona została także koncepcja otwartej innowacyjności, zakładająca zwiększanie wartości produktu lub usługi poprzez współpracę z innymi podmiotami, które dodają swoje elementy do końcowej wartości.


Kup dostęp