Tag: konta bilansowe


3. Podstawy księgowości

Działalność gospodarcza wiąże się z prowadzeniem mniej lub bardziej rozbudowanej ewidencji finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to związane z koniecznością wykazania podejmowanych przez firmę działań, które skutkują wygenerowaniem przychodów, te zaś porównane z poniesionymi kosztami dostarczają informacji na temat wyniku finansowego i podatku dochodowego, jaki musi zostać zapłacony. Ewidencja księgowa, różna dla poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej, jest jednak przede wszystkim źródłem informacji dla osób zarządzających przedsiębiorstwem na temat zaistniałych zdarzeń gospodarczych i ich finansowych konsekwencji. Pozwala ona ocenić m.in. czy wielkości rzeczywiste pokrywają się z wcześniej zaplanowanymi, czy zasoby będące w dyspozycji przedsiębiorstwa są w sposób efektywny wykorzystywane i wreszcie czy działania podejmowane przez przedsiębiorcę skutkują wypracowaniem zysku. Rachunkowość stanowi narzędzie, które wykorzystywane w odpowiedni sposób, wspierać może realizowanie kluczowych aspektów zarządzania, jakimi są: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola.
Prezentowany blok tematyczny stanowi obszerne kompendium wiedzy na temat podstaw księgowości. W prezentowanych artykułach znajdują się również liczne przykłady z praktyki gospodarczej, których zadaniem jest ułatwić czytelnikowi zrozumienie poruszanej tematyki. Autorami opracowań w ramach tego bloku są osoby od lat zajmujące się, od strony praktycznej zagadnieniami księgowości. W niniejszym zbiorze artykułów wszyscy z branży kreatywnej znajdą zarówno omówienie elementarnych zagadnień związanych z księgowością, jak i tematy bardziej zaawansowane, z których część przy pierwszym kontakcie może wydawać się trudna i zawiła. W ramach bloku Podstawy księgowości czytelnicy, w pierwszej kolejności zapoznać powinni się ze słownikiem pojęć podstawowych, w którym, w sposób przystępny przybliżone i omówione zostały podstawowe pojęcia wykorzystywane w księgowości. Lektura słownika przyczynić powinna się do łatwiejszego zrozumienia zagadnień poruszanych w dalszych częściach opracowania.
W rozdziale poświęconym formom opodatkowania czytelnik ma możliwość zdobycia wiedzy na temat tego, czym jest podatek, jakie rodzaje podatków występują w gospodarce oraz czym są skale podatkowe. Ponadto w tej części zaprezentowane zostało, w jaki sposób wybrane formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej wpływają na rodzaj ewidencji księgowej, której tworzenie jest określone w przepisach prawa. Czytelnik może również dowiedzieć się, czym są przychody i koszty podatkowe, jak również co kryje się pod pojęciem kreatywna księgowość.
W kolejnej części zatytułowanej Status podatnika VAT ukazana została konstrukcja podatku od wartości dodanej oraz warunki, które podmiot gospodarczy musi spełnić, by móc ubiegać się o status płatnika tego podatku. W tej grupie artykułów zawarte są również informacje na temat zwolnień i wyłączeń w płaceniu podatku VAT, stawek tego podatku oraz kwestii rozliczeń podatku w obrocie międzynarodowym. Podczas lektury tej części opracowania czytelnicy szczególną uwagę powinni zwrócić na artykuł dotyczący podatku VAT w działalności kulturalnej.
Z kolei rozdział Kasa fiskalna – ewidencja obrotów poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym konieczności prowadzenia ewidencji z wykorzystaniem kasy fiskalnej. W artykułach z tego rozdziału czytelnik znajdzie, m.in. informacje na temat podstaw prawnych, określających zasady prowadzenia kasy fiskalnej, wskazówki, w jaki sposób dokonywać wyboru kasy fiskalnej oraz jakie są obowiązki wynikające z jej posiadania. Osoby z branży kreatywnej znajdą tutaj również wskazówki, jak prawidłowo tworzyć paragony fiskalne oraz jakich błędów należy unikać w trakcie pracy z kasą fiskalną.
Tematykę związaną z kierowaniem i kontrolą porusza rozdział Zarządzanie finansami w instytucjach kultury. W rozdziale tym zaprezentowane zostały m.in. regulacje prawne odnoszące się do wymogów stawianych przed osobami kierującymi instytucjami kultury oraz organami sprawującymi nadzór nad tymi instytucjami. Natomiast w opracowaniu Podstawowe obowiązki sprawozdawcze czytelnicy znajdą informacje na temat raportów, które muszą być tworzone w sposób cykliczny na potrzeby takich odbiorców, jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Krajowy Rejestr Sądowy czy też Główny Urząd Statystyczny. W opracowaniu przybliżone zostały formularze sprawozdawcze wraz z ich krótką charakterystyką.


Kup dostęp