Tag: projekty współpracy


8. Współpraca międzynarodowa

Na niniejszy Blok Tematyczny składa się dziesięć jednostek redakcyjnych, omawiających różnorodne zagadnienia funkcjonowania sfery kultury i przemysłów kreatywnych w aspekcie współpracy międzynarodowej.

W części pierwszej przedstawiono przesłanki rozwoju współpracy międzynarodowej w obszarze kultury i przemysłów kreatywnych. Wskazano na zmiany polityczne i społeczno-gospodarcze, które wzmocniły współpracę ponad granicami. Wyróżniono także możliwe płaszczyzny współpracy oraz czynniki wpływające na jakość współpracy.

Druga część bloku koncentruje się na sieciach współpracy, wskazując na cechy je wyróżniające, a mianowicie płynność i relacje między członkami. Ponadto, często nie są one sformalizowane, nie mają także ściśle wyznaczonych granic działania, a ich aktywność ściśle zależy od członków, ich wzajemnych relacji i celów, jakie realizują w sieci. Autorka przybliża nowoczesne sieci współpracy, wśród nich klastry, dzielnice przemysłowe i kreatywne, środowiska innowacyjne oraz regionalne systemy innowacji. Akcentuje rolę zaufania, wzajemnych powiązań i aktywnej postawy jako warunków zaistnienia współpracy.

Następny rozdział opracowania omawia istniejące typologie sieci współpracy wyodrębniane na podstawie różnych kryteriów. Bardzo praktycznym zagadnieniem jest określenie obowiązków i kosztów udziału w sieci, co potencjalnym jej członkom może pomóc w świadomej decyzji o przystąpieniu do niej. Autorka zwraca uwagę na problemy dotykające sieci współpracy, a wśród nich szczególnie na problemy ich finansowania.

Kolejne dwie jednostki redakcyjne stanowią systematyczne omówienie istniejących sieci współpracy na poziomie europejskim i międzynarodowym w poszczególnych obszarach sektora kultury i sektora kreatywnego. Zainteresowany czytelnik znajdzie w nich krótką charakterystykę każdej z sieci, realizowane cele i obszary działania oraz typy podmiotów skupionych w ramach danej sieci.

W dalszej części bloku tematycznego przybliżono projekty współpracy międzynarodowej w sektorze kreatywnym. Podkreślono wagę współpracy międzynarodowej jako fundamentalnego elementu rozwoju oraz wykorzystania potencjału sektora kreatywnego. Autorka podkreśla, że sens realizacji projektów we współpracy zawiera się przede wszystkim w synergii podejmowanych działań, bez względu na dziedziny czy formy kooperacji. Współpraca zagraniczna poszerza ten efekt, przenosząc działania na nowe i dodatkowe obszary. Partner zagraniczny zapewnia nie tylko wsparcie merytoryczne, ale przede wszystkim wsparcie finansowe lub umożliwia szerszą dystrybucję wytworzonych dóbr na rynkach nieosiągalnych z pozycji krajowej. W tym rozdziale dokonano systematyki najczęściej spotykanych form współpracy międzynarodowej. Zawarto w nim także praktyczne wskazówki związane z planowaniem i realizacją projektów współpracy międzynarodowej. Na zakończenie tego fragmentu, opracowania zilustrowano różnorodnymi przykładami projektów współpracy międzynarodowej.

Ostatnie cztery rozdziały bloku koncentrują się wokół zagadnienia imprez branżowych. Stanowią one rodzaj przewodnika po najważniejszych wydarzeniach dla sektora kreatywnego, który ma ułatwić ich wybór zainteresowanym. Lista jest wykazem subiektywnym i prezentuje wybrane konferencje, showcase’y, festiwale, targi, konkursy i wystawy. Wydarzenia zostały omówiono w podziale na trzy regiony – Unię Europejską, inne europejskie kraje oraz świat. Podział obejmuje również poszczególne branże przemysłów kreatywnych, czyli reklamę, film i wideo, architekturę, muzykę, rynek sztuki i antyków, sztuki performatywne, gry komputerowe i wideo, rynek wydawniczy, rzemiosło, oprogramowanie, wzornictwo, radio i telewizję oraz projektowanie mody. Każde zaprezentowane wydarzenie, festiwal czy konkurs zawierają najważniejsze informacje dotyczące miejsca, terminu, opłat, zasad uczestnictwa, strony internetowej i nazwy organizatorów.


Kup dostęp